Điểm thưởng dành cho Hoàng Liêm

 1. 12
  Thưởng vào: 3/12/18

  2,000 likes

 2. 11
  Thưởng vào: 3/12/18

  1,000 likes

 3. 10
  Thưởng vào: 18/9/14

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 4. 20
  Thưởng vào: 22/5/14

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 5. 15
  Thưởng vào: 26/4/14

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 6. 10
  Thưởng vào: 2/4/14

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 7. 2
  Thưởng vào: 31/3/14

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 8. 5
  Thưởng vào: 31/3/14

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 9. 1
  Thưởng vào: 31/3/14

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.