Phật Giáo Khuyến phát bồ đề tâm văn - Tịnh Ðộ Tông Thập Nhất Tổ Tỉnh Am Pháp Sư soạn

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 4/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  Quyển sách này khỏi nói chắc ai cũng biết bởi nó còn được ví như kinh điển bởi độ ngắn gọn mà nghĩa lý vô cùng sâu sắc do tổ tịnh đô thứ 11 là Tĩnh Am đại sư soạn ra.Xin trân quý gửi tới các bạn.Bởi do file quá bé nên xin phép admin cho đề thành file doc.

  Tiểu sử ngài Thật Hiền
  Thật Hiền Ðại Sư - Liên Tông Thập Nhất Tổ

  Thật Hiền Ðại Sư, tự Tư Tề, hiệu Tỉnh Am, người đời Thanh, con nhà họ Thời ở Thường Thục.

  Từ thuở bé ngài không ăn cá thịt. Sau khi xuất gia, tham cứu câu “Niệm Phật Là Ai?” được tỏ ngộ, và nói: "Tôi đã tỉnh giấc mơ!"

  Kế tiếp, Ðại Sư đóng cửa thất ba năm ở chùa Chân Tịch, ngày duyệt ba tạng kinh, đêm chuyên trì Phật hiệu. Mãn thất, ngài đến Mậu Sơn lễ Xá Lợi ở tháp A Dục Vương. Nhằm ngày Phật Niết Bàn, Ðại Sư họp nhiều hàng đạo tục sắm lễ cúng dường, rồi đốt ngón tay trước Phật, phát bốn mươi tám điều đại nguyện. Lúc ấy cảm Xá Lợi phóng ánh sáng rực rỡ. Ðại Sư làm bài văn "Khuyên phát lòng Bồ Ðề" để khuyến khích tứ chúng, nhiều người đọc đều rơi lệ (phụ ký nơi đoạn sau).

  Lúc lớn tuổi, ngài về trụ trì chùa Tiên Lâm tại Hàng Châu. Năm Ung Chánh thứ bảy, Ðại Sư lập Liên Xã, làm văn phát thệ giữa đại chúng, lấy trọn đời tinh tấn tu Tịnh nghiệp làm kỳ hạn. Ngài chia nhật khóa làm hai mươi phần, mười phần trì danh, chín phần quán tưởng, một phần lễ sám. Có nhà tu Thiền hỏi về chỉ thú niệm Phật, Ðại Sư dùng lời kệ khai thị rằng:

  Một câu A Di Ðà

  Là việc đầu công án

  Không thương lượng chi khác

  Thẳng ngay liền quyết đoán,

  Ví như đống lửa lớn

  Nhảy vào liền cháy tan

  Lại như gươm Thái A

  Xông vào liền dứt đoạn

  Sáu chữ gồm nhiếp thâu

  Tám muôn tư pháp tạng

  Một câu giải quyết xong

  Ngày bảy trăm công án

  Mặc ai không thích nghe

  Ta tự tâm tâm niệm

  Xin bất tất nhiều lời

  Gắng một lòng không loạn!

  Niên hiệu Ung Chánh thứ hai, ngày mùng tám tháng Chạp, Ðại Sư bảo chúng rằng: "Tháng Tư sang năm ta sẽ đi xa". Rồi đóng cửa thất, mỗi ngày niệm Phật mười muôn câu. Sang năm, ngày 12 tháng 4, Ðại Sư bảo môn đồ rằng: "Từ đầu tháng đến nay, ta đã hai phen thấy Tây Phương Tam Thánh, chắc là đến lúc vãng sanh!" Nói xong, liền làm kệ giã từ đại chúng. Qua hôm sau, Ðại Sư không ăn uống, cứ nhắm mắt ngồi thẳng. Ðến canh năm tắm rửa thay y áo. Bữa ấy tức là ngày 14, gần giờ ngọ, Ðại Sư lại nhắm mắt day về Tây ngồi yên lặng. Hàng đạo tục các nơi nghe tin hội về đông như chợ. Ðại Sư bỗng mở mắt nói: "Tôi về Cực Lạc không bao lâu sẽ trở lại. Thoát ly sống chết là việc lớn, mỗi người nên cố gắng thanh tịnh niệm Phật!"

  Dặn dò xong, chắp tay xướng hồng danh Phật rồi thị tịch. Thọ được 49 tuổi.

  Nếu các bạn muốn đọc phần luận của nó thì các bạn nên mua quyển của hòa thượng tuyên hóa giải thích,rất hay đấy.

  Nguồn TVE : min07
   

  Các file đính kèm:

 2. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  PHÁT BỒ ÐỀ TÂM LUẬN - Thiên Thân bồ tát tạo luận

  Thiên Thân bồ tát tạo luận
  Ðời Diêu Tần, ngài tam tạng pháp sư Cưu Ma La Thập dịch
  Quảng Minh dịch
  Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Chuyển sang ebook 24-8-2009
  Người thực hiện : Nam Thiên – [email protected]
  Link Audio Tại Website Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:

  Có một pháp gọi là Ðại phương đẳng[3], tối thượng diệu[4], thuộc Ma đắc lặc già tạng[5], là chỗ tu hành của bồ tát. Pháp đó có năng lực (một) khuyến khích các vị bồ tát vui thích tu tập Vô thượng bồ đề; (hai) có thể làm cho chúng sanh phát tâm rộng sâu; (ba) kiến lập thệ nguyện đều vì trang nghiêm bồ đề[6]; (bốn) bằng caùch xả thân mạng tài bảo để nhiếp phục tham lận; (năm) tu tập ngũ tụ giới[7] để dẫn dạy chúng sanh không phạm cấm hạnh;
  (sáu) hành tất cánh nhẫn[8] để điều phục sân si; (bảy) phát khởi tinh tấn một cách mạnh mẽ để an chỉ chúng sanh; (tám) thực tập các thiền định để biết các loại tâm tánh; (chín) tu hành trí tuệ để diệt trừ vô minh; (mười) ngộ nhập như thật pháp môn để rời xa các chấp trước; (mười một) nói bày các pháp rất sâu là không, vô tướng; (mười hai) xưng tán công đức để Phật chủng không đoạn dứt. Có vô lượng phương tiện như vậy làm pháp môn thanh tịnh trợ giúp đạo bồ đeà. Ðây chính là những pháp thượng thượng thiện mà tôi muốn phân biệt, chỉ bày rõ ràng cho hết thảy chúng sanh đạt đến cứu cánh là quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

  ...
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 4/11/13
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này