Dân Gian Nữ Trung Tùng Phận - Đoàn Thị Điểm

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 4/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  Nữ Trung Tùng Phận là một tác phẩm độc nhứt vô nhị trong kho tàng văn chương Việt Nam, vì nó không do một con người bằng xương bằng thịt nơi cõi phàm trần sáng tác, mà do một Đấng Nữ Tiên nơi Thượng giới dùng huyền diệu Tiên gia trong Đạo Cao Đài giáng cơ viết ra.

  Đấng Nữ Tiên đó là Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm mà Chơn linh là một Tiên Nương nơi Diêu Trì Cung của Đức Phật Mẫu.

  Đây là một tác phẩm giáo dục, dạy Nữ phái về Nhơn đạo và Thiên đạo. Nhơn đạo gồm Tứ Đức và Tam Tùng. Khi Nhơn đạo xong thì người phụ nữ cần tiến lên tu Thiên đạo, cầu sự giải thoát khỏi luân hồi.

  Nữ Trung Tùng Phận là một áng văn chương tuyệt tác siêu phàm, được Đoàn Tiên Nương giáng cơ viết ra gồm 1401 câu thơ song thất lục bát, cùng một thể thơ với tác phẩm Chinh Phụ Ngâm. Đó là một lối thơ Việt Nam rất sở trường của Bà.

  Tiên Nương Đoàn Thị Điểm giáng cơ viết Nữ Trung Tùng Phận, khởi đầu vào đêm 26-2-Quí Dậu (dl 21-3-1933) tại Giáo Tông Đường Tòa Thánh Tây Ninh, sau đó Bà yêu cầu hai vị Phò loan là Đức Phạm Hộ Pháp và Ngài Tiếp Thế Lê thế Vĩnh tiếp tục phò loan mỗi đêm để Bà tiếp tục viết cho xong tác phẩm.

  Xin chép ra sau đây bài giáng cơ đầu tiên:


  Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Thế Giáo Tông Đường,

  đêm 26-2- Quí Dậu (dl 21-3-1933).

  Hầu đàn: Đức Q. Giáo Tông,
  Giáo Sư Ngọc Trọng Thanh,
  Giáo Hữu Thượng Trí Thanh.
  Hầu bút: Sĩ Tải Võ thành Quốc.


  Đoàn Thị Điểm Tiền trào Nữ sĩ


  Đức Quyền Giáo Tông hỏi: Có phải Bà viết ra quyển Chinh Phụ Ngâm chăng?

  - Phải. Tùng Thất Nương.

  Đức Quyền Giáo Tông hỏi tiếp: Sao trong quyển Quốc Văn Trích Diễm ghi Bà họ Nguyễn?

  - Chánh tông Đoàn, cải tông Nguyễn.

  Đức Quyền Giáo Tông nói: Anh em tôi rất mừng Bà và sẵn đây xin Bà cho thi đặng dạy Nữ phái.

  - Xin nghe: Nữ Trung Tùng Phận.

  Dụng văn hóa trau tria nữ phách,
  Lấy kinh luân thúc thách quần hồng.
  Gươm thư giúp sức gươm hùng,
  Điểm tô nghiệp cả con Rồng cháu Tiên.

  Bởi rẻ rúng thuyền quyên thiếu học,
  Dầu chí thân tơ tóc cũng khi.
  Tinh thần cao thấp nhờ thi,
  Dục tài nữ sĩ sánh bì cùng nam.

  Chinh phụ trước treo nên giá quí,
  Áng văn làm nhuệ khí cầu vinh.
  Thêm duyên chước quí giao tình,
  Mỹ ngôn nương ý gia đình an vui.

  Nấu kinh sử ra mùi son phấn,
  Cầm bút nghiên đặng thắm má đào.
  Quần xoa đỡ ngọn binh đao,
  Xây hình thục nữ giặm màu nước non.

  Xin phò loan kỳ sau tiếp, Thăng.


  Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo ngày 26-10-Tân Mão (dl 24-11-1951) có nói về Bà Đoàn Thị Điểm như sau:

  "Khi Bà Đoàn Thị Điểm qui vị, bị ngồi nơi Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, nhờ Cô Thất Nương xuống độ Bà về Lôi Âm Tự, rồi nhờ Bà viết ra một cuốn Nữ Trung Tùng Phận, Bà mới siêu thoát được."

  Bà phải chờ đợi 178 năm sau, đến khi Đức Chí Tôn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vào năm Bính Dần (1926), mở ra thời kỳ Đại Ân Xá, rồi Bà phải chờ đợi thêm 7 năm nữa, tức đến năm 1933, Bà mới có dịp lập công quả bằng cách giáng cơ viết ra tác phẩm Nữ Trung Tùng Phận để giáo hóa và cứu độ các tín đồ Nữ phái, nhờ đó, Bà mới được trở về ngôi vị cũ là một Nữ Tiên nơi Diêu Trì Cung. (Bà Đoàn Thị Điểm mất năm Đinh Mão (1748), tính đến năm Khai Đạo Bính Dần (1926) là 178 năm)

  Nguồn TVE :lamdathoa
   

  Các file đính kèm:

  Kiep Lang Thang and Quang Chung like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này