Phật Giáo Thiền trong đời sống -Thiện Phúc ( PRC)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 17/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  Pháp hành thiền không phải là một pháp môn mới có từ hôm nay hay hôm qua. Từ lâu lắm rồi đã có người hành thiền bằng nhiều cách khác nhau. Các vị Du già, các vị Thánh và các bậc giác ngộ trong các thời đại đều phải trải qua con đường hành thiền, và các ngài đã chứng đắc và thành tựu đạo quả nhờ tu tập thiền định. Chưa hề có và sẽ không bao giờ có sự phát triển và thanh tịnh tâm trí mà không qua thiền định. Chính nhờ thiền định mà ngài Tất Đạt Đa Cồ Đàm, tức Đức Phật, đã đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp hành thiền không chỉ dành riêng cho người Ấn Độ hay cho những người trong thời Đức Phật còn tại thế, mà là cho cả nhân loại vào tất cả mọi thời đại và ở khắp mọi nơi. Thiền định không hạn hẹp ở chủng tộc, tôn giáo, biên giới, không gian và thời gian.

  Nguồn : thuvienhoasen.org

  MỤC LỤC

  LỜI ĐẦU SÁCH
  LỜI GIỚI THIỆU
  C ẢM TẠ

  PHẦN 1 (01-45)
  1. Thiền Là Gì?
  2. Mục Đích Của Việc Hành Thiền
  3. Thiền Không Phải Là Một Triết Học Lý Thuyết Không Thực Tiễn
  4. Sự Phát Triển của Tâm Thức
  5. Thiền Quán Trong Phật Giáo
  6. Hành Giả Tu Thiền Trong Đạo Phật Là Ai?
  7. Phát Triển Toàn Thể Con Người
  8. Những Dòng Thiền Truyền Thừa
  9. Thiền Vô Ngã Tướng
  10. Kiểm Soát và Tịnh Tâm
  11. Tâm Bình Tĩnh và Không Dao Động Trong Mọi Hoàn Cảnh
  12. Không Phải là Nỗ Lực Phân Tích và Suy Diễn
  13. Triệt Tiêu Sự Chấp Ngã
  14. Những Đoá Hoa Tuệ Giác và Bi Mẫn
  15. Thấy Được Mặt Mũi của Thực Tại
  16. Hạnh Phúc Tự Làm Chủ Lấy Mình
  17. Tâm Chúng Sanh và Phật Không Sai Khác
  18. Một Trong Những Phương Thuốc
  19. Thủ Hữu Càng Ít Càng Tốt
  20. Thanh Tịnh Thân Tâm
  21. Thanh Tịnh Giới Đức
  22. Biết Được Bản Chất Của Chính Mình
  23. Sự Khác Biệt giữa Tri Thức và Thể Nghiệm
  24. Thiền Chỉ và Thiền Tuệ Giác
  25. Thiền Chỉ
  26. Khổ Hạnh
  27.Thiền và Bát Thánh Đạo
  28. Kỷ Luật Tự Giác
  29. Trực Ngộ
  30. Dập Tắt Dòng Suy Tưởng và Làm Sáng Tỏ Tâm Tính
  31. Năng Lực của Tâm Linh
  32. Ba Mục Tiêu Của Tọa Thiền
  33. Thiền Tập theo Kinh Duy Ma Cật
  34. Sự Cần Thiết của Thiền Quán
  35. Lợi Ích của Thiền Tập
  36. Tọa Thiền
  37. Năm Giai Đoạn Tu Tập Tọa Thiền
  38. Tọa Thiền theo Đại Sư Thần Tú
  39. Tọa Thiền Theo Lục Tổ Huệ Năng
  40. Tọa Thiền theo Kinh Duy Ma Cật
  41. Trước Khi Thiền Quán
  42. Trong Khi Thiền Quán
  43. Kiểm Soát Tâm
  44. Quán Thân Vô Thường
  45.Thiền và Chánh Ngữ

  PHẦN 2 (46-90)
  46. Xả Thiền
  47. Thời Gian Thực Tập Thiền Quán
  48. Thiền Hành
  49. Thiền Chỉ
  50. Sự Liên Hệ Giữa “Chỉ” và “Quán”
  51. Sự Thư Giản Cho Người Tại Gia
  52. Giữ Cái Tâm ‘Không’ Trong Cuộc Sống Hằng Ngày
  53.Thiền Dạy Chúng Ta Cái Gì?
  54. Thiền và Lễ Lạy Trong Đời Sống Hằng Ngày
  55. Thu Thúc Lục Căn trong Cuộc Sống Hằng Ngày
  56. Quân Bình Tham Dục
  57. Quân Bình Sân Hận
  58. Thấy Mọi Vật Đúng Như Thật
  59. Nhìn ‘Khách Quan’ Trên Vạn Hữu
  60. Thiền và Tâm Thức
  61. Thiền Quán—Niệm Phật—Lễ Bái
  62. Tỉnh Thức
  63. Tỉnh Thức Nơi Hơi Thở
  64. Bốn Cách Phát Triển Chánh Niệm
  65. Tâm
  66. Tâm Là Đối Tượng Của Thiền Quán
  67. Thiền Quán và Tâm Chúng Sanh
  68. Tâm Giác Ngộ
  69. Tâm Không
  70. Phân Biệt và Vô Phân Biệt
  71. Tâm Vô Phân Biệt
  72. Tâm Vô Sở Trụ
  73. Nhất Điểm Tâm
  74. Thiền và Luật Nhân Quả
  75. Thiền và Nghiệp Báo
  76. Chuyển Hóa “Nội Kết”
  77. Buông Bỏ
  78. Thiền Quán về Khổ Đau
  79. Lấy Khổ Đau làm Đối Tượng Tu Tập Thiền Quán
  80. Quán Chiếu “Khổ Đau”
  81. Thân Nghiệp
  82. Khẩu Nghiệp
  83. Ý Nghiệp
  84. Thiền và Thân-Khẩu-Ý
  85. Thiền và Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện
  86. Ma Chướng
  87. Thập Đạo Binh Ma theo Kinh Nipata
  88. Không Dính Mắc
  89. Phóng Dật-Buông Lung
  90. Tĩnh Lự

  PHẦN 3 (91-134)
  91. Bát Phong và Khẩu Đầu Thiền
  92. Quán Tưởng
  93. Thiền và Tánh Không
  94. Quán Thân
  95. Quán Pháp
  96. Quán Tâm
  97. Quán Thọ
  98. Quán Chiếu Vạn Hữu
  99. Dòng Suối Giải Thoát
  100. Quán Phật
  101. Sổ Tức Quán
  102. Quán Sanh Diệt
  103. Giác Ngộ
  104. Công Đức
  105. Ấn Chứng Giác Ngộ
  106. Năm Loại Bảo Vệ
  107. Đại Tín, Đại Dũng và Đại Nghi
  108. Đốn Tiệm
  109. Cảm Giác Siêu Thoát
  110. Sự Giải Thoát Cuối Cùng
  111.Thiền và Chánh Nghiệp
  112. Giải Thoát Tâm
  113. Điều Phục Vọng Tâm
  114. Thiền Tập Trong Phiền Não
  115. Thiền và Nhẫn Nhục
  116. Tiến Trình Đi Đến Chánh Định
  117. Sự Liên Hệ giữa Định và Tuệ Trong Thiền
  118. Tam Muội
  119. Tám Loại Giải Thoát Trong Nhà Thiền
  120. Pháp Môn Thiền Định
  121. Quán Tưởng Môn
  122. Pháp Môn Nhẫn Nhục
  123. Thiền Quán Về Tâm
  124. Vô Tâm
  125. Yếu Tố và Động Lực Cần Thiết Cho Sự Giác Ngộ
  126. Tám Đặc Điểm Chính Của Giác Ngộ
  127. Trở Về Sự Tĩnh Lặng
  128. Thiền và Chánh Mạng
  129. Sân Hận
  130. Tập Khí
  131. Nhiễm Ô
  132. Đối Trị Tham Sân Si
  133. Thiền và Tuệ Học
  134. Bất Muội Nhân Quả--Bất Lạc Nhân Quả

  PHẦN 4 (135-179)
  135. Thấy Được Bản Chất Thật của Sự Kiêu Mạn
  136. Trạng Thái Đau Khổ của Ganh Tỵ
  137. Bản Chất Thật của Sự Hoài Nghi
  138. Bản Chất Thật của Tà Kiến
  139. Thiền và Chánh Tinh Tấn
  140. Thiểu Dục Tri Túc
  141. Sự Tầm Cầu Vô Tận
  142. Tai Hại của Dục Lạc
  143. Vô Sở Cầu
  144. Điều Phục Thân-Khẩu-Ý
  145. Thân Hành Niệm Tu Tập
  146. Tu Là Chuyển Nghiệp
  147. Bước Đường Tu Tập
  148. Sự Tu Hành Tinh Tấn
  149. Pháp Giải Thoát
  150. Tám Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận
  151. Ngoại Cảnh
  152. Nội Cảnh
  153. Vô Thức
  154. Phân Biệt Ma Cảnh
  155. Tiết Độ Trong Tu Tập
  156. Đạo Lộ Diệt Khổ
  157. Ngũ Cần Chi
  158. Bát Đại Nhân Giác
  159. Vô Ngã
  160. Bản Chất Vô Thường Của Vạn Hữu
  161. Vô Minh
  162. Thiện Hữu Tri Thức
  163. Ác Tri Thức
  164. Kham Nhẫn và Điều Hòa
  165. Thiền Định Ba La Mật
  166. Đại Tín
  167. Tự Chủ
  168. Tự Tánh
  169. Trí Huệ
  170. Bốn Cửa Đi Vào Tri Kiến Phật
  171. Những Khảo Đảo Trong Tu Tập
  172. Mười Lầm Lạc Thiền Giả Có Thể Bị Rơi Vào
  173. Bắc Tông Thần Tú
  174. Lo Lắng và Khổ Sở
  175. Bích Quán
  176. Thiền Tịnh Trụ
  177. Tu Tập Buông Xả
  178. Ngã-Nhân-Chúng Sanh- và Thọ Giả Tướng
  179. Tu Tập Kỷ Luật Tâm Linh

  PHẦN 5 (180-232)
  180. Công Việc Hằng Ngày Trong Tự Viện
  181. Sự Đắc Thành Trí Tuệ Trong Phật Giáo
  182. Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm và Thiền Tập
  183. Kiến Thức Bát Nhã
  184. Tứ Niệm Trú
  185. Mười Đề Mục Suy Niệm Trong Thiền Tập
  186. Niềm Vui Trong Giáo Pháp
  187. Thượng Pháp Ưng Xả
  188. Năm Triền Cái Trong Thiền Tập
  189. Chánh Niệm Theo Quan Điểm Nhà Thiền
  190. Pháp Hữu Vi
  191. Pháp Vô Vi
  192. Không Tận Hữu Vi Không Trụ Vô Vi
  193. Thân-Tâm-Cảnh Vô Ngã
  194. Tu Tập Hơi Thở
  195. Chướng Ngại
  196. Năm Tâm Chướng Ngại
  197. Giải Thoát Bát Nhã Ba La Mật
  198. Sân Hận và Thiền Tập
  199. Tỉnh Lặng
  200. Năm Thứ Vọng Tưởng
  201. Sáu Thứ Hằng Trú Cho Hành Giả
  202. Mười Phương Pháp Thuần Thục Nghi Tình
  203. Tham Thiền-Niệm Phật và Thiện Ác
  204. Tâm Thanh Tịnh-Quốc Độ Thanh Tịnh
  205. Vạn Vật Thuyết Pháp
  206. Thiền và Giới Luật
  207.Lục Diệu Môn
  208. Đạt Đến Giác Ngộ và Giải Thoát
  209. Mười Đề Mục Suy Niệm
  210. Đại Quyết Tâm Trong Thiền Tập
  211. Tâm Tướng
  212. Bát Nhã
  213. Bát Nhã và Cái Dụng của Thức Cũng Như Vô Thức
  214. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa
  215. Tánh
  216. Lý Tánh
  217. Bảy Bước Quán Thân
  218. Tứ Niệm Xứ
  219. Thiền Quán về Pháp
  220. Sáu Loại Tâm Tánh
  221.Tự Tánh
  222. Tự Tánh Theo Lục Tổ Huệ Năng
  223. Tứ Thời Tỉnh Thức
  224. Sự Lựa Chọn của Người Tu Thiền
  225. Cảm Thọ của Người Tu Thiền
  226. Sáu Suy Tư Đến Xả
  227. Sáu Suy Tư Đến Hỷ
  228. Sáu Suy Tư Đến Ưu
  229. Sáu Pháp Đưa Đến Định Tĩnh
  230.Sống Với Thiền
  231. Ngay Trong Kiếp Nầy
  232. Thiền Trong Đời Sống Hằng Ngày
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
   

  Các file đính kèm:

  HOCON, hotrungquan, sky_tiger and 5 others like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này