0059.066 - @da.nguyen ( done)

29/2/16
0059.066 - @da.nguyen ( done)
 • PDF
  GoogleDocs


  :rose::rose::rose:
  vay. Bọn Lễ đã đi. Vua lại bảo bộ Hộ rằng : “Chính sách cứu đói cần phải có nhiều cách cứu chữa ; nhà nước mua vật hạng mà trả bằng thóc cũng là một cách làm giàu cho nước và lợi cho dân. Nên truyền dụ cho bọn Lễ xem những vật hạng ở hạt ấy có thứ gì cần dùng thì bình giá mà mua, giá 1 quan tiền thì cấp cho 1 hộc thóc”.
  Bắt đầu đặt viên dịch ở Quốc tử giám : Giám thừa 2 người trật Chánh thất phẩm, Điển bạ 2 người trật Tòng bát phẩm, Điển tịch 2 người trật Tòng cửu phẩm, Vị nhập lưu thư lại 10 người.
  Sai Thượng thư Công bộ là Trần Văn Tính kiêm lĩnh ấn triện Binh bộ ; miễn cho Lương Tiến Trường không phải quyền lĩnh.
  Lấy Phó đô thống gia hàm Đô thống Tiền phong là Trương Văn Minh làm Đô thống chế Tiền dinh quân Thần sách, vẫn chuyên quản biền binh Bắc Thành.
  Sai đình thần kén chọn Giám sinh toạ giám có thể lục dụng, kén được 29 người, đưa sang bộ Hộ phân phái đi hậu bổ các địa phương. Lại chuẩn định từ nay phàm Giám sinh toạ giám, được thăng bổ hay bị lỗi phải cách, thì mũ áo thanh khâm nhà nước cấp phải chiếu lệ nộp trả, người ốm chết thì cho đem theo.
  Cấp lễ phục và áo mũ cho biền binh đội Trung vệ nhị và hai đội Tiền vệ nhất và nhị vệ Hộ lăng (3 bộ lễ phục suất đội, áo mũ binh đinh mỗi đội 37 bộ) ; định 6 năm một lần thay.
  Lại chế lỗ bộ đại giá.
  (1. Phàm các thứ làm lại : Cờ Ngũ hành 20 lá, cờ Vân cẩm 25 lá, cờ sao 5 lá, cờ Phong vân lôi vũ 4 lá, cờ Thanh long, Chu tước, Bạch hổ, Huyền vũ 4 lá, cờ Bát quái 8 lá, cờ Liệt tú 28 lá, cờ Bắc đẩu 1 lá, cờ nhật nguyệt mỗi thứ 1 lá, cờ cửa 8 lá, cờ chiêng trống đều 1 lá, cờ Cảnh tất 2 lá, giáo có ngù lông 8 cái, búa có ngù lông 8 cái, cờ tín phan 4 lá, cờ giáng dẫn phan 4 lá, cờ cáo chỉ phan 4 lá, cờ phu giáo phan 4 lá, gậy đầu rồng 8 cái, cờ lệnh vàng 4 cái, cờ báo vĩ phan 4 cái, tán vóc 10 cái, cờ tĩnh túc 2 cái, gậy kim ngô 16 cái, gậy ngự trượng 16 cái, đinh ba nằm 16 cái, rìu thếp vàng 16 cái, cờ mao tiết 4 lá, cờ ngọc tiết 4 lá, tán lụa vàng thêu chín rồng cán cong 4 cái, tán tròn đoạn vàng 20 cái, lọng lụa vàng mỗi thứ 2 cái, quạt đuôi trĩ 2 cái, quạt lông công 2 cái, quạt đơn long đỏ vàng mỗi thứ 2 cái, quạt lưỡng long đỏ vàng mỗi thứ 2 cái, quạt chữ thọ vàng 2 cái, quạt chữ phước đỏ 2 cái, lọng đi mưa rồng vàng 8 cái, giáo đuôi báo thếp vàng 12 cái, cờ rồng ngũ sắc 6 cái, cờ rồng mây ngũ sắc 20 cái, cờ rồng mây sắc đỏ 20 cái.
  2. Các thứ mới chế : Cờ Trung nhạc, Nam nhạc, Đông nhạc, Tây nhạc, Bắc nhạc, mỗi thứ 1 lá, cờ Nam hải, Đông hải, Tây hải, Bắc hải, mỗi thứ 1 lá, cờ Trung trấn, Nam trấn, Đông trấn, Tây trấn, Bắc trấn, mỗi thứ 1 lá, cờ Nam độc, Đông độc, Tây độc, Bắc độc, mỗi thứ 1 lá, cờ Thiên lộc, cờ Bạch tượng, cờ Thanh sư, cờ Xích hùng, cờ Hoàng bi, cờ Du lân, cờ Tường phượng, cờ Bạch trạch, cờ Sô ngu, cờ Tịch tà, cờ Giốc đoan, mỗi thứ 1 lá, cờ Thuý hoa 2 lá, cờ Tiến thiện, cờ Nạp ngôn, cờ Phu văn, cờ Chấn võ, cờ Bao công hoài viễn, cờ Hành khánh thi huệ, cờ Minh hình bật giáo, cờ Giáo hiếu biểu tiết, mỗi thứ đều 2 lá, cờ ngũ sắc 20 lá, giáo có ngù 4 cái, biểu kim tiết 4 cái).
  Đổi định lệ thưởng phạt vệ Giám thành đi công sai.
  Từ trước đến nay vệ Giám thành đến các địa phương để ngắm đo vẽ đồ bản, thì theo đường đi xa gần, việc làm khó dễ, chia thành hạng mà phát tiền gạo. Vua bảo bộ Hộ rằng : “Bọn ấy đi làm, giỏi hay không đến lúc làm việc xong mới biết, nếu nhất khái cấp trước thì lấy gì mà tỏ khuyên răn. Cho từ nay vệ Giám thành vâng phái nhân viên chỉ nên cho tiền lộ phí, đợi đến lúc xong việc về, xét xem siêng năng hay lười biếng, giỏi giang hay hèn kém mà thưởng phạt theo thứ bậc.
  Lấy Phó vệ uý vệ Long thao là Trần Văn Hựu làm Vệ uý vệ Tráng võ, Phó vệ uý vệ Hổ lược là Bùi Công Huyên làm Phó vệ uý vệ Long thao.
  Các trấn Sơn Nam, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Sơn Tây, cùng phủ Hoài Đức ở Bắc Thành, giá gạo mỗi ngày càng cao, dân có vẻ đói. Thành thần bàn xin mở kho thóc giảm giá bán cho dân.
  Vua giao xuống đình thần bàn lại, cho là bán thóc cũng là việc cứu đói, nhưng dân nghèo không có tiền không được nhờ ơn, chẳng bằng cho dân vay tiện hơn.
  Vua cho là phải. Sai bộ thuộc đem lính thị vệ chia đi các trấn, duy phủ Hoài Đức dân ít thì sai quan Bắc Thành tự phái quan thuộc. Tất cả cho vay thóc hơn 150.000 hộc. (Sơn Nam 30.100 hộc, Nam Định 36.600 hộc, Sơn Tây 29.300 hộc, phủ Hoài Đức 4.800 hộc).
  Vua dụ rằng : “Bắc Thành thổ phỉ mới yên, lại gặp vỡ đê ; nay đương lúc giáp hạt, giá gạo lại đắt, kẻ tiểu dân nghèo đói thực cũng đáng thương. Đã theo lời đình thần bàn, chiếu theo số dân mà cho vay thóc mỗi người 1 hộc. Phái viên các ngươi cùng các quan trấn phủ huyện nên để ý làm việc, chớ để lũ lại mọt hào cường nhân cơ hội làm bậy. Thành thần càng nên hết lòng dốc sức. Nhất thiết những thói tệ noi theo từ trước đến nay phải hết sức dứt bỏ đi để dân ta được nhờ ơn thì khá”.
  Trấn Hưng Hoá gạo cũng đắt, thành thần quyền nghi phát thóc cho bốn huyện Văn Chấn, Yên Lập, Trấn Yên, Thanh Xuyên vay, rồi tâu lên.
  Vua phê bảo rằng : “Sở kiến ấy cũng hợp thể thống đại thần, thực hợp lòng trẫm ; nếu ngoài đó còn có tình hình khó khăn thì cho theo lời bàn ở trên mà làm”.
  Thành thần lại tâu rằng dân đương thiếu ăn, lúa mùa còn chậm, xin thuê lấy gỗ đá làm lò đúc tiền để nhóm dân nghèo.
  Vua bảo bộ Hộ rằng : “Lấy công thay chẩn cũng là một cách cứu đói tốt. Cho theo lời xin mà làm”.
  Lấy Phó vệ uý vệ Ban trực tả là Hồ Văn Lân làm Phó vệ uý vệ Diệu võ, Cai đội vệ Ban trực tiền là Trần Đức Vịnh làm Phó vệ uý vệ Cường võ, Phó vệ uý vệ Hùng cự nhị là Đặng Phước Cần làm Phó vệ uý vệ Tiền bảo nhất.
  Sai bộ Hộ truyền dụ cho Bắc Thành, từ nay phàm người buôn có bán kẽm thì cứ 9.000 cân kẽm phải thêm 1.000 cân đồng đỏ, đồng không đủ số cũng cho tính rút giá đi mà mua ; hoặc lấy khối đồng đỏ Tụ Long cũng lấy đồng ấy làm thành nồi đồng và vung mà đem bán đi cũng như thế ; duy tiền đồng nước Thanh thì chiếu giá mà mua, không ở lệ nộp đồng kèm với kẽm.
  Thự Tế tửu Quốc tử giám là Phạm Đình Hổ ốm.
  Vua thấy kỳ hạch đến nơi, đặc sai Tham tri Hoàng Kim Hoán làm chủ khảo, Phủ thừa Phan Bá Đạt, Lang trung Vũ Huy Quỳnh, Thị độc Trương Đăng Quế, sung đồng khảo, sau khi tế Đinh mùa thu thì khảo hạch các Giám sinh toạ giám cùng học sinh các hạt cử lên năm nay ở nhà Di Luân, phân biệt thứ bậc làm sách tâu lên.
  Tháng 8, chuẩn định bộ Công tự nay sổ chi thu về ván gỗ và thuyền ghe một năm cứ cuối năm làm sổ tính gộp một lần mà bớt sổ nửa năm đi.
  Định lệ lương thợ ở Nội vụ phủ, lấy công việc nhiều ít làm thứ bậc (Hạng nhiều việc : thợ may, thợ thêu, mỗi người mỗi tháng 10 quan tiền 1 phương gạo ; hạng hơi nhiều việc : thợ mũ vóc, thợ bít tất, thợ dệt tơ, thợ đèn hoa, thợ nhuộm, thợ nhuộm nhung tơ, thợ nhuộm lĩnh thâm, mỗi người mỗi tháng 1 phương gạo ; hạng ít việc : không kể số người, thợ mũ cả ban mỗi tháng 5 phương gạo, thợ mũ vàng 2 phương gạo, thợ hòa tơ hồng 3 phương gạo).
  Định lệ tuất cho các viên tử sổ Hoa danh (Con quan Nhất phẩm, cấp 15 quan ; con quan Nhị phẩm 10 quan ; con quan Tam phẩm 5 quan).
  Sai bộ Binh thông dụ cho các nha môn từ nay có việc quan khẩn cần phải tâu ngay, mà trưởng quan hay tá nhị đã được mệnh vào chầu ở điện Văn Minh, điện Võ Hiển, hoặc nhà Duyệt Thị, cùng những chỗ nghiêm mật, thì ty thuộc không được thiện tiện vào, cho đứng đợi ở ngoài cửa, đợi có thái giám thị vệ ra vào thì gửi chuyển giao đề đạt, chớ để chậm nhỡ việc.
  Định lệ lương cho binh lính và tiểu mục ở các tượng vệ, tượng cơ trong ngoài (18 tuổi trở lên là binh lính, mỗi tháng cấp 1 quan tiền 1 phương gạo ; 12 tuổi đến 17 tuổi là tiểu mục, từ 12 tuổi đến 15 tuổi, mỗi tháng cấp 5 tiền 15 bát gạo, 16 đến 17 tuổi, mỗi tháng cấp 5 tiền 1 phương gạo).
  Sắc rằng phàm tiểu mục phải là con biền binh cưỡi voi vốn theo nghề ấy mới được sung bổ ; nếu cho người ngoài lộn vào thì quản quan bị phạt.
  Tham hiệp Nghệ An là Lê Nguyên Hy bị miễn chức. Trước đây có thuyền vận tải Bắc bị mắc cạn ở cửa Sót, dân ven biển cướp lấy gạo lương. Hy đi khám, bỏ đấy không xét. Hiệp trấn là Nguyễn Khoa Hào đem việc ấy hặc tâu. Hy lại sai người đến Kinh kêu, đổ cho Khoa Hào hiềm thù làm hại.
  Vua nói rằng : “Hy cùng Khoa Hào gièm pha lẫn nhau, khó cùng nhau làm việc”. Sai giải chức về Kinh, giao bộ Hình xét nghĩ. án thành, Hy bị giáng bổ Viên ngoại lang Hộ bộ.
  Lấy Tham hiệp Thanh Hoa là Hồ Hựu làm Tham hiệp Nghệ An, thự Tả Thị lang Lại bộ là Tôn Thất Bạch lĩnh Tham hiệp Thanh Hoa.
  Cho trấn Nghệ An 6 chiếc thuyền hiệu Ba Lãng.
  Ban những thơ ngự chế mới khắc cho các hoàng thân tước công và đường quan sáu bộ.
  Bộ thần dâng biểu tạ.
  Vua dụ rằng : “Thơ trẫm làm không cần khéo léo, chỉ luôn miệng ngâm ra để nói chí mình thôi. Những bài ban cho ấy đều nói về việc kính trời lo dân, mong tạnh cầu mưa, để các khanh biết ý trẫm, không phải vụ lời văn hoa mà đua hay với văn sĩ đâu. Các khanh đã tạ trước mặt ta là đủ rồi, cần gì làm biểu, chỉ thêm văn sức. Nếu ngẫm nghĩ những bài thơ ấy mà biết trẫm khó nhọc, thì nên cảm động mà thi thố mưu mô để giúp trẫm những việc không nghĩ đến, cho chính sự tốt đẹp, trong ngoài yên vui, thế là trẫm cho thơ mới không phải là vô ích, thì trẫm vui mừng biết là nhường nào. Nếu chỉ trang sức hư văn thì sợ văn võ trên dưới sẽ chơi đùa trễ nải, không bắt chước được thói Đường Ngu nối hát vui mừng thì cũng vô ích, trẫm chẳng khen đâu. Tự sau có thơ văn gì, không phải trần tạ nữa”.
  Vua cùng thị thần bàn đạo trị dân, dụ rằng : “Trước siêng sau lười là thói thường người ta, thịnh suy cũng bởi đó. Kinh Thi có câu rằng : “Chẳng ai không có đầu tốt mà ít có cuối tốt !”. Xem đế vương đời trước thì thường thường nghiệm được. Như Đường Minh Hoàng vốn có tiếng là ông vua chăm chỉ, đời Khai Nguyên về trước thì dậy sớm làm việc, đời Thiên Bảo về sau sinh ra ham chơi, vẫn một người ấy, mà trước sau khác hẳn. Trẫm thường soi gương ấy để giữ tốt ở sau, thường lo sức không kham nổi, sẽ khiến người đời sau lại lấy lời ta cười Minh Hoàng mà cười ta”.
  Lấy Tả Thị lang Hình bộ là Thân Văn Duy làm Tả Thị lang Lại bộ.
  Cho Nguyễn Công Thiện làm Thiêm sự Hộ bộ.
  Triệu Hiệp trấn Thanh Hoa là Đặng Văn Thiêm và Tham hiệp Ninh Bình là Hoàng Quýnh về Kinh. Lấy Hữu Tham tri Lại bộ là Hoàng Kim Hoán lĩnh Hiệp trấn Thanh Hoa, Thiêm sự Hình bộ là Trần Danh Bưu làm Tham hiệp Ninh Bình.
  Định quan chế văn giai, võ giai.
  Vua dụ bầy tôi rằng : “Từ xưa đặt quan chia chức, trong ngoài lớn nhỏ thể thống theo nhau, cốt để nên công được việc, đó là điển lớn của triều đình. Đức Hoàng khảo Thế tổ Cao Hoàng đế ta thống nhất bờ cõi, từng đã chuẩn định quan chế văn võ, song lần đầu dựng đặt chưa được kỹ càng. Nay đất nước thăng bình, nhà nước nhàn rỗi, đáng nên tỏ rõ chế độ đời thái bình để mãi về sau, các khanh nên hết lòng bàn kỹ tâu lên”.
  Đình thần bèn xem xét quan chế đời Gia Long và những chức danh mới đặt từ năm Minh Mệnh thứ nhất trở đi, tham khảo quan chức biểu các đời, châm chước bàn định phẩm hàm mỗi giai từ Chánh nhất phẩm đến Tòng cửu phẩm. Tờ tâu dâng lên. Vua cho theo lời bàn mà làm.
  1. Văn giai : Chánh nhất phẩm : Cần Chính điện Đại học sĩ, Văn Minh điện Đại học sĩ, Võ Hiển điện Đại học sĩ, Đông Các Đại học sĩ, cáo thụ(() Cáo thụ : cáo mệnh của triều đình cho tước hiệu.) Đặc tiến vinh lộc đại phu.
  Tòng nhất phẩm : Hiệp biện Đại học sĩ, cáo thụ Vinh lộc đại phu.
  Chánh nhị phẩm : Lục bộ Thượng thư, Đô Sát viện tả hữu Đô ngự sử, cáo thụ Tư thiện đại phu.
  Tòng nhị phẩm : Lục bộ tả hữu Tham tri, Đô Sát viện tả hữu Phó đô ngự sử, cáo thụ Trung phụng đại phu.
  Chánh tam phẩm : Tả hữu Thị lang sáu bộ, Hàn lâm viện Chưởng viện học sĩ, Hàn lâm viện Trực học sĩ, Thông chính sứ ty Thông chính sứ, Đại lý tự khanh, Thái thường Tự khanh, Nội vụ phủ Thị lang, Vũ Khố Thị lang, Thiêm sự phủ Thiêm sự, Thừa Thiên phủ Phủ doãn, các trấn hiệp trấn, cáo thụ Gia nghị đại phu.
  Tòng tam phẩm : Thượng bảo khanh, Quang lộc Tự khanh, Thái bộc Tự khanh, cáo thụ Trung nghị đại phu.
  Chánh tứ phẩm : Hồng lô Tự khanh, Đại lý tự Thiếu khanh, Thái thường Tự Thiếu khanh, Quốc tử giám Tế tửu, Lục bộ Lang trung, Hàn lâm viện Thị độc học sĩ ; Nội vụ phủ Lang trung, Vũ Khố Lang trung, Thiêm sự phủ thiếu Thiêm sự, Tào chính ty Tào chính sứ, Thương bạc ty Thương bạc sứ, Tôn Nhân phủ Phủ thừa, Thừa Thiên phủ Phủ thừa ; các trấn Tham hiệp, Hoàng tử phủ Trưởng sử ; Thân công phủ Trưởng sử, cáo thụ Trung thuận đại phu.
  Tòng tứ phẩm : Thượng bảo tự Thiếu khanh, Quang lộc tự Thiếu khanh, Thái bộc tự Thiếu khanh, Quốc tử giám Tư nghiệp, Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ, Từ tế ty Từ tế sứ, Hoàng tử phủ Phó trưởng sử, Thân công phủ Phó trưởng sử, cáo thụ Triều liệt đại phu.
  Chánh ngũ phẩm : Hồng lô tự Thiếu khanh, Lục bộ Thanh lại ty Viên ngoại lang, Hàn lâm viện Thị độc, Lục khoa Cấp sự trung, các đạo Giám sát ngự sử, các trấn Đốc học, Đại lý tự Viên ngoại lang, Thái thường tự Viên ngoại lang, Quang lộc tự Viên ngoại lang, Thái bộc tự Viên ngoại lang, Nội vụ phủ Thanh thận ty Viên ngoại lang, Vũ Khố Thanh thận ty Viên ngoại lang, Từ tế ty Từ tế Phó sứ, Thái y viện Ngự y, Khâm thiên giám Giám chính, Tào chính ty Tào chính phó sứ, cáo thụ Phụng nghị đại phu.
  Tòng ngũ phẩm : Hàn lâm viện Thừa chỉ, Hàn lâm viện Thị giảng, Miếu lang, các phủ Tri phủ, Thái y viện Phó ngự y, Khâm thiên giám Giám phó, Cẩm y Tri bạ, Thị trung Tri bạ, cáo thụ Phụng thành đại phu.
  Chánh lục phẩm : Lục bộ Thanh lại ty Chủ sự, Đại lý tự Chủ sự, Thái thường tự Chủ sự, Quang lộc tự Chủ sự, Thái bộc tự Chủ sự, Hồng lô tự Chủ sự, Nội vụ phủ Thanh thận ty Chủ sự, Vũ Khố Thanh thận ty Chủ sự, Tào chính Thanh cần ty chủ sự, Thương bạc ty Chủ sự, Các phủ phủ Đồng tri, Kinh huyện Tri huyện, Khâm Thiên giám ngũ quan chính, Hộ thành binh mã ty Chủ sự, Thị nội Tri bạ, Kiên kỳ Tri bạ, Phi kỵ Tri bạ, Thần sách Tri bạ, sắc thụ(() Sắc thụ : sắc mệnh của triều đình cho tước hiệu.) Thừa vụ lang.
  Tòng lục phẩm : Hàn lâm viện Tu soạn, Các huyện Tri huyện, Kinh huyện Huyện thừa, Quốc tử giám học chính, Giám thành Tri bạ, Võng thành Tri bạ, Chư quân Tri bạ, Chư thành Trấn đạo, Vệ cơ Tri bạ, Thừa Thiên phủ tả hữu Thông phán, Chư thành trấn đạo tả hữu thông phán, Thổ tri phủ, sắc thụ Văn lâm lang.
  Chánh thất phẩm : Hàn lâm viện Biên tu, Lục bộ Thanh lại ty Tư vụ, Đô Sát viện lục sự, Đại lý tự Tư vụ, Thái thường tự Tư vụ, Quang lộc tự Tư vụ, Thái bộc tự Tư vụ, Hồng lô tự Tư vụ, Nội vụ phủ Thanh thận ty Tư vụ, Vũ Khố Thanh thận ty Tư vụ, Tào chính Thanh cần ty Tư vụ, Thương bạc ty Tư vụ, Quốc tử giám Giám thừa, các huyện Huyện thừa, Khâm thiên giám linh đài lang, các phủ Giáo thụ, Hộ thành binh mã ty Tư vụ, Hoàng tử phủ Văn hàn ty Tư vụ, Tôn Nhân phủ Thừa biện ty Tư vụ, Thừa Thiên phủ tả hữu kinh lịch, các thành trấn đạo tả hữu kinh lịch, sắc thụ Trưng sĩ lang.
  Tòng thất phẩm : Hàn lâm viện Kiểm thảo, Miếu thừa, Thái y viện y chính, Chiêm hậu ty linh đài lang các thành Trấn đạo, hiệp thủ các quan tấn, thổ tri châu, thổ tri huyện, sắc thụ Trưng sĩ tá lang.
  Chánh bát phẩm : Các huyện Huấn đạo, Chánh bát phẩm thư lại Lục bộ Thanh lại ty, Chánh bát phẩm thư lại Đại lý tự, Chánh bát phẩm thư lại Thái thường tự, Chánh bát phẩm thư lại Quang lộc tự, Chánh bát phẩm thư lại Thái bộc tự, Chánh bát phẩm thư lại Hồng lô tự, Chánh bát phẩm thư lại Nội vụ phủ Thanh thận ty, Chánh bát phẩm thư lại Vũ Khố Thanh thận ty khố, Chánh bát phẩm thư lại Tào chính Thanh cần ty, Chánh bát phẩm thư lại Thương bạc ty, Chánh bát phẩm thư lại Khâm thiên giám, Chánh bát phẩm thư lại Từ tế ty, ngoại khoa y chính Thái y viện, Chánh bát phẩm thư lại Hoàng tử phủ Văn hàn ty, Chánh bát phẩm thư lại Tôn Nhân phủ Thừa biện ty, Chánh bát phẩm thư lại Thừa Thiên phủ, Chánh bát phẩm thư lại các thành trấn đạo, Tri sự các phủ, Chánh bát phẩm hành nhân Hành nhân ty, sắc thụ Tu chức lang.
  Tòng bát phẩm : Hàn lâm viện Điển bạ, Văn miếu tự thừa, Quốc tử giám Điển bạ, Thái y viện y phó, Tòng bát phẩm thư lại Cẩm y, Tòng bát phẩm thư lại Thị trung, Tòng bát phẩm thư lại Hộ thành binh mã ty, Tòng bát phẩm thư lại Hoàng tử phủ Văn hàn ty, Thân công phủ Chủ bạ, Tri sự các huyện, thổ huyện thừa, sắc thụ Tu chức tá lang.
  Chánh cửu phẩm : Chánh cửu phẩm thư lại Lục bộ Thanh lại ty, Chánh cửu phẩm thư lại Đại lý tự, Chánh cửu phẩm thư lại Thái thường tự, Chánh cửu phẩm thư lại Quang lộc tự, Chánh cửu phẩm thư lại Thái bộc tự, Chánh cửu phẩm thư lại Hồng lô tự, Chánh cửu phẩm thư lại Nội vụ phủ Thanh thận ty, Chánh cửu phẩm thư lại Vũ Khố Thanh thận ty, Chánh cửu phẩm thư lại Tào chính Thanh cần ty, Chánh cửu phẩm thư lại Thương bạc ty, Chánh cửu phẩm thư lại Khâm thiên giám, Chánh cửu phẩm thư lại Từ tế ty, Thái y viện ngoại khoa y phó, Thái y viện y sinh, Chánh cửu phẩm thư lại Thị nội, Chánh cửu phẩm thư lại Kiêu kỵ, Chánh cửu phẩm thư lại Phi kỵ, Chánh cửu phẩm thư lại Thần sách, Chánh cửu phẩm thư lại Hộ lăng, Chánh cửu phẩm thư lại Hoàng tử phủ Văn hàn ty, Chánh cửu phẩm thư lại Tôn Nhân phủ Thừa biện ty, Chánh cửu phẩm thư lại Thừa Thiên phủ, Chánh cửu phẩm thư lại các thành trấn đạo, Văn miếu tự thừa các thành trấn đạo, lại mục các phủ, Tượng y ty tượng y phó, Chánh cửu phẩm hành nhân Hành nhân ty, sắc thụ Đăng sĩ lang.
  Tòng cửu phẩm : Hàn lâm viện Đãi chiếu, Quốc tử giám điển, Thái y viện ngoại khoa y sinh, Tòng cửu phẩm thư lại Hộ thành binh mã ty, Tòng cửu phẩm thư lại Hoàng tử phủ Văn hàn ty, Tòng cửu phẩm thư lại Thân công phủ, Tòng cửu phẩm thư lại Giám thành, Tòng cửu phẩm thư lại Võng thành, Tòng cửu phẩm thư lại Lục kiên, Tòng cửu phẩm thư lại Lý thiện, Tòng cửu phẩm thư lại Tuần bạc, Tòng cửu phẩm thư lại Tuần thành, Tòng cửu phẩm thư lại Nam Bắc tào, Lương y ty y sinh các thành trấn phủ đạo, Tòng cửu phẩm thư lại các vệ cơ đội các thành trấn đạo, lại mục các huyện, Cai tổng, Tượng y ty tượng y sinh, thổ lại mục, sắc thụ Đăng sĩ tá lang.
  2. Võ giai : Chánh nhất phẩm : Chư quân Đô thống phủ, Chưởng phủ sự, cáo thụ Đặc tiến Tráng võ tướng quân.
  Tòng nhất phẩm : Thị nội Thần cơ dinh Đô thống, Thị nội Tiền phong dinh Đô thống, Thị nội Long võ dinh Đô thống, Thị nội Hổ oai dinh Đô thống, Thần sách ngũ dinh Đô thống ; cáo thụ Tráng võ tướng quân.
  Chánh nhị phẩm : Thị trung Tả dực Thống chế, Hữu dực Thị trung Thống chế, Thị nội Thần cơ dinh Thống chế, Thị nội Tiền phong dinh Thống chế, Thị nội Long võ dinh Thống chế, Thị nội Hổ oai dinh Thống chế, Thần sách ngũ quân Thống chế, chư quân Thống chế, cáo thụ Nghiêm uy tướng quân.
  Tòng nhị phẩm : Cẩm y Đô chỉ huy sứ ty Đô chỉ huy sứ, Cẩm y Chưởng vệ sự, Kinh thành Đề đốc, Thị trung Tả dực Vệ uý, Thị trung Hữu dực Vệ uý, Khinh xa đô uý tập ấm, cáo thụ Hùng uy tướng quân.
  Chánh tam phẩm : Nhất đẳng thị vệ, Cẩm y vệ Đô Chỉ huy sứ ty chỉ huy sứ, dinh Thị nội Thần cơ Vệ uý, Thị nội Tiền phong Vệ uý, Thị nội Long võ Vệ uý, Thị nội Hổ oai Vệ uý, Thị nội Nội hầu Vệ uý, Thị nội Kỳ võ Vệ uý, Thị nội Thành võ Vệ uý, Thị nội Thị tượng Vệ uý, Thượng tứ viện viện sứ, Nội thuỷ Phấn dực Vệ uý, Kiêu kỵ Vệ uý, Phi kỵ Vệ uý, Thần sách Vệ uý, Hộ lăng Vệ uý, Thị trung Tả dực Phó vệ uý, Thị trung Hữu dực Phó vệ uý, chư quân Thống quản thập cơ, Trấn thủ các thành trấn, cáo thụ Anh dũng tướng quân.
  Tòng tam phẩm : Hộ thành binh mã ty Binh mã sứ, Thượng trà viện Viện sứ, Giám thành Vệ uý, Võng thành Vệ uý, Vệ uý các quân, Ngũ hộ Vệ uý, Thị nội Thần cơ Phó vệ uý, Tiền phong Thị nội Phó vệ uý, Thị nội Long võ Phó vệ uý, Hổ oai Thị nội, Vệ uý Nội hầu Thị nội Phó vệ uý, Thị nội Kỳ võ Phó vệ uý, Thị nội Thành võ Phó vệ uý, Thị nội Thị tượng Phó vệ uý, Nội thuỷ Phấn dực Phó vệ uý, Kiêu kỵ Phó vệ uý, Phi kỵ Phó vệ uý, Thần sách Phó vệ uý, Hộ lăng Phó vệ uý, chư quân Phó thống thập cơ, Kinh thương Giám đốc, Kiêu kỵ Đô uý tập ấm, cáo thụ Phấn dũng tướng quân.
  Chánh tứ phẩm : Nhị đẳng thị vệ, Hộ thành binh mã ty binh mã Phó sứ, Thượng trà viện Phó sứ, Giám thành Phó vệ uý, Võng thành Phó vệ uý, Chư quân Phó vệ uý, Ngũ hộ Phó vệ uý, Quản cơ, Kinh thương Phó giám đốc, cáo thụ Minh nghĩa Đô uý.
  Tòng tứ phẩm : Thành thủ uý, Phó quản cơ, Trung hầu Cai đội, Nội hầu Cai đội, Cẩm y Cai đội Thị trung Tả dực Cai đội, Hữu dực Thị trung Cai đội, giám đốc các cục Bảo hoá, Bảo tuyền, Tạo tác, Kỵ đô uý tập ấm, Tuyên uý sứ, Trưởng chi các chi Thổ binh, cáo thụ Tín nghĩa đô uý.
  Chánh ngũ phẩm : Tam đẳng thị vệ, Cẩm y Hiệu uý, Thần cơ Thị nội Cai đội, Thị nội Tiền phong Cai đội, Long võ Thị nội Cai đội, Thị nội Hổ oai Cai đội, Thị nội Nội hầu Cai đội, Thị nội Kỳ võ Cai đội, Thị nội Thành võ Cai đội, Thị nội Thị tượng Cai đội, Thị nội Tả hầu Cai đội, Thị nội Hữu hầu Cai đội, Thị nội Trung hầu Cai đội, Thị nội Dực võ Cai đội, Thị nội Thượng trà Cai đội, Thị nội Tiểu sai Cai đội, Thị nội Tả vệ Cai đội, Thị nội Hữu vệ Cai đội, Thị nội Kim đao Cai đội, Thị nội Kim sang Cai đội, Thị nội Ngân sang Cai đội, Thị nội Thị nghi Cai đội, Thị nội Thượng thiện Cai đội, Thị nội Tiểu hầu Cai đội, Thị nội Tài hoa Cai đội, Phấn dực Nội thuỷ Cai đội, Kiêu kỵ Cai đội, Phi kỵ Cai đội, Thần sách Cai đội, Hộ lăng Cai đội, Thị nội Thị trung Tả dực Phó đội, Thị trung Hữu dực Phó đội, Chánh đội trưởng suất đội đội Trung hầu, Chánh đội trưởng suất đội đội Nội hầu, quản lĩnh Nam Bắc tào, cáo thụ Võ công đô uý.
  Tòng ngũ phẩm : Tứ đẳng thị vệ, Giám thành Cai đội, Võng thành Cai đội, chư quân Cai đội, Thân công phủ Cai đội, Ngũ hộ Cai đội, Lục kiên Cai đội, Lý thiện Cai đội, Tuần bạc Cai đội, Tuần thành Cai đội, Chánh đội trưởng suất đội Thị nội Thần cơ (Chánh đội trưởng dưới này đều là Chánh đội trưởng suất đội), Thị nội Tiền phong Chánh đội trưởng, Thị nội Long võ Chánh đội trưởng, Thị nội Hổ oai Chánh đội trưởng, Thị nội Nội hầu Chánh đội trưởng, Thị nội Kỳ võ Chánh đội trưởng, Thị nội Thành võ Chánh đội trưởng, Thị tượng Thị nội Chánh đội trưởng, Thị nội Tả hầu Chánh đội trưởng, Thị nội Hữu hầu Chánh đội trưởng, Thị nội Trung hầu nhất Chánh đội trưởng, Thị nội Dực võ Chánh đội trưởng, Thị nội Thượng trà Chánh đội trưởng, Thị nội Tiểu sai Chánh đội trưởng, Thị nội Tả vệ Chánh đội trưởng, Thị nội Hữu vệ Chánh đội trưởng, Thị nội Kim đao Chánh đội trưởng, Thị nội Kim sang Chánh đội trưởng, Thị nội Ngân sang Chánh đội trưởng, Thị nghi Thị nội Chánh đội trưởng, Thị nội Thượng thiện Chánh đội trưởng, Thị nội Tiểu hầu Chánh đội trưởng, Thị nội Tài hoa Chánh đội trưởng, Nội thuỷ Phấn dực Chánh đội trưởng, Kiêu kỵ Chánh đội trưởng, Phi kỵ Chánh đội trưởng, Thần sách Chánh đội trưởng, Hộ lăng Chánh đội trưởng, Từ tế Chánh đội trưởng, phó lĩnh Nam Bắc tào, Phi kỵ uý tập ấm, Tuyên uý Phó sứ, phòng ngự sứ, Phó chi các chi thổ binh, cáo thụ Kiến công đô uý.
  Chánh lục phẩm : Ngũ đẳng thị vệ, các đội ngạch ngoại, Cai đội các thành trấn đạo ; Cai đội thuộc binh ; Giám thành Chánh đội trưởng suất đội, Võng thành Chánh đội trưởng suất đội (Chánh đội trưởng dưới này đều là Chánh đội trưởng suất đội), chư quân Chánh đội trưởng, Thân công phủ Chánh đội trưởng, Ngũ hộ Chánh đội trưởng, Lục kiên Chánh đội trưởng, Lý thiện Chánh đội trưởng, Tuần bạc Chánh đội trưởng, Tuần thành Chánh đội trưởng, Trung hầu đội Chánh đội trưởng suất thập, Nội hầu đội Chánh đội trưởng suất thập thủ ngự, đốc vận các quan tấn, sắc thụ Tráng tiết kỵ uý.
  Tòng lục phẩm : Chánh đội trưởng suất đội các thành trấn đạo, thuộc binh Chánh đội trưởng suất đội, Cẩm y Chánh đội trưởng suất thập (Chánh đội trưởng dưới này đều là Chánh đội trưởng suất thập), Thị trung Tả dực Chánh đội trưởng, Thị trung Hữu dực Chánh đội trưởng, Trung hầu đội Đội trưởng, Nội hầu đội Đội trưởng, Thị nội Thần cơ Chánh đội trưởng, Thị nội Tiền phong Chánh đội trưởng, Thị nội Long võ Chánh đội trưởng, Thị nội Hổ oai Chánh đội trưởng, Thị nội Nội hầu Chánh đội trưởng, Thị nội Kỳ võ Chánh đội trưởng, Thị nội Thành võ Chánh đội trưởng, Thị nội Thị tượng Chánh đội trưởng, Thị nội Tả hầu Chánh đội trưởng, Thị nội Hữu hầu Chánh đội trưởng, Thị nội Trung hầu nhất Chánh đội trưởng, Thị nội Dực võ Chánh đội trưởng, Thị nội Thượng trà Chánh đội trưởng, Thị nội Tiểu sai Chánh đội trưởng, Thị nội Tả vệ Chánh đội trưởng, Thị nội Hữu vệ Chánh đội trưởng, Thị nội Kim đao Chánh đội trưởng, Thị nội Kim sang Chánh đội trưởng, Thị nội Ngân sang Chánh đội trưởng, Thị nội Thị nghi Chánh đội trưởng, Thị nội Thượng Thiện Chánh đội trưởng, Thị nội Tiểu hầu Chánh đội trưởng, Thị nội Tài hoa Chánh đội trưởng, Nội thuỷ Phấn dực Chánh đội trưởng, Kiêu kỵ Chánh đội trưởng, Phi kỵ Chánh đội trưởng, Thần sách Chánh đội trưởng, Hộ lăng Chánh đội trưởng, Từ tế Chánh đội trưởng, ân kỵ uý tập ấm, Tuyên uý đồng tri, Phòng ngự đồng tri, Cai đội thổ binh, sắc thụ Tráng tiết tá kỵ uý.
  Chánh thất phẩm : Giám thành Chánh đội trưởng suất thập (Chánh đội trưởng ở sau đều là Chánh đội trưởng suất thập), Võng thành Chánh đội trưởng, Chư quân Chánh đội trưởng, Thân công phủ Chánh đội trưởng, Ngũ hộ Chánh đội trưởng, Lục kiên Chánh đội trưởng, Lý thiện Chánh đội trưởng, Tuần bạc Chánh đội trưởng, Tuần thành Chánh đội trưởng, Cẩm y Đội trưởng suất thập (đội trưởng ở sau đều là đội trưởng suất thập), Tả dực quân Thị trung Đội trưởng, Thị trung Hữu dực Đội trưởng, Thần cơ Thị nội Đội trưởng, Thị nội Tiền phong Đội trưởng, Thị nội Long võ Đội trưởng, Thị nội Hổ oai Đội trưởng, Thị nội Nội hầu Đội trưởng, Thị nội Kỳ võ Đội trưởng, Thị nội Thành võ Đội trưởng, Thị nội Thị tượng Đội trưởng, Thị nội Tả hầu Đội trưởng, Thị nội Hữu hầu Đội trưởng, Thị nội Trung hầu nhất Đội trưởng, Thị nội Dực võ Đội trưởng, Thị nội Thượng trà Đội trưởng, Thị nội Tiểu sai Đội trưởng, Thị nội Tả vệ Đội trưởng, Thị nội Hữu vệ Đội trưởng, Thị nội Kim đao Đội trưởng, Thị nội Kim sang Đội trưởng, Thị nội Ngân sang Đội trưởng, Thị nội Thị nghi Đội trưởng, Thị nội Thượng thiện Đội trưởng, Thị nội Tiểu hầu Đội trưởng, Thị nội Tài hoa Đội trưởng, Nội thủy Phấn dực Đội trưởng, Kiêu kỵ Đội trưởng, Phi kỵ Đội trưởng, Thần cơ Đội trưởng, Hộ lăng Đội trưởng, Từ tế Đội trưởng, Thiên hộ, Nội tạo các cục tượng chính tri sự, sắc thụ Hiệu trung kỵ uý.
  Tòng thất phẩm : Chánh đội trưởng suất thập các thành trấn đạo, thuộc binh Chánh đội trưởng suất thập, Giám thành đội trưởng suất thập (Đội trưởng ở sau
 • Chia sẻ trang này