0059.095 - @ nhani78 (Done WK) Đã type đầy đủ những phần thiếu

15/1/16
0059.095 - @ nhani78 (Done WK) Đã type đầy đủ những phần thiếu
 • PDF
  GoogleDocs
  :rose::rose::rose:

  Bính (đội): 62, 210
  Bính (thuyền): 46
  Bồ Đề (bến): 152
  Bồ Đề (xã): 227
  Bố Cái đại vương (miếu): 152
  Bô' Chính (ấn): 26
  Bố Chính (châu) : 67, 69, 249, 351, 401, 547, 662
  Bố Chính (huyện): 249, 674
  Bô'Vệ (xã): 152
  Bộ Đầu (xã): 358
  Bồn Nha: 54
  Bông Ngân (mỏ bạc): 244
  Bông Sa Sô Phì: 95
  Bông Xuy (phủ): 374, 636
  Bồng Hải: 795
  Bồng Hải (đồn): 889, 890
  Bồng Mạc (xã): 193
  Bồng Sơn (huyện) : 111, 348, 637, 722, 813
  Bùi Công Huyên : 513, 652, 673, 895
  Bùi Danh Kỳ : 153, 882
  Bùi Đình Lẫm : 748
  Bùi Đức Mân : 42, 84, 97, 153, 175, 177, 202, 316, 317, 318, 369, 461, 508, 536, 424, 757, 789
  Bùi Đức Minh : 100, 104, 123, 153, 308, 356, 418, 510, 513, 545, 629, 708, 815, 831, 866, 902
  Bùi Hoặc : 850
  Bùi Hữu Tuấn : 521
  Bùi Ngọc Chấn : 142
  Bùi Ngọc Thành : 728, 783
  Bùi Ngọc Quỹ : 764, 831, 864
  Bùi Nguyên Thọ : 153, 765, 922
  Bùi Phổ : 101, 126, 206, 218, 252, 305, 354, 376, 404, 430, 466, 539, 645, 748, 774, 777
  Bùi Phụ Đạo : 123, 360, 464, 640, 736, 805, 926
  Bùi Quỹ : 26
  Bùi Sỹ Tuyển : 28
  Bùi Tăng Huy : 258, 285, 367, 396, 401, 438, 442, 791, 840
  Bùi Tuấn Tuyển : 467
  Bùi Văn Đệ : 249, 250
  Bùi Văn Giám : 541
  Bùi Văn Lý : 142
  Bùi Văn Nguyên 227
  Bùi Văn Tạ : 461
  Bùi Văn Thái: 43,49,98,476
  Bùi Văn Thu : 446
  Bùi Xá (sở): 244,371
  Bùi Xá (xã): 162
  Bùi Xuân Hiển : 28


  C

  Ca Sơn (núi): 369
  Cá La Khoa Thắc : 226, 227
  Cái (sông): 267, 429, 786
  Cam Cát (huyện): 683
  Cam Cát (man): 683
  Cam Đường (động): 233,240,253,258
  Cam Giá (xã) : 202, 358
  Cam Khoái (người Man) : 229, 265
  Cam Lâm (xã) : 152
  Cam Linh (huyện) : 683, 735, 853
  Cam Linh (tấn) : 906
  Cam Lộ : 261, 377, 683, 685, 691, 717, 740, 754, 758, 767, 781, 788, 801, 812, 817, 839
  Cam Lộ (đạo) : 148, 183, 185, 218, 222, 228, 232, 240, 274, 321, 361, 369, 387, 403, 424, 434, 441, 462, 517, 532, 535, 542, 548, 599, 609,
  622, 630, 632, 639, 664-65, 693, 718, 727, 736, 744, 766, 795, 802, 833, 838, 840, 841, 871, 877, 879, 916
  Cam Lộ (man) : 130, 185, 645, 859
  Cam Lộ (mỏ kẽm) : 128
  Cam Lộ (sách) : 64, 130, 185, 274, 413, 645, 684, 688
  Cam Lộ (xã) : 840
  Cam Môn (huyện) : 683, 737, 853
  Cam Muộn (man) : 628, 683
  Cam Ranh (Cửa biển) : 118
  Cam Răng (ngườ Man) : 339, 410
  Cam Thụy (phường) : 313
  Càn Nguyên (điện) : 99, 111, 113, 152, 240, 241, 296, 328, 681, 688, 704, 897
  Càn Tượng (sách) : 694
  Canh Nông (xã) : 849
  Cảnh Dương (ấp) : 236
  Cảnh Dương (cửa biển) ; 513, 514
  Cao Bằng : 46, 60, 87, 115, 164, 166, 167, 204, 210, 228, 238, 262, 285, 291, 318, 347, 361, 370, 371, 385, 403, 406, 429, 462, 467, 508, 530, 532, 535, 562, 613, 625, 636, 670, 681, 694, 717, 729, 732, 737, 741, 812, 826, 862, 876
  Cao Bằng (mỏ vàng) : 794, 873, 881, 895
  Cao Châu (phủ): 101
  Cao Duy Tự : 29
  Cao Hoàng hậu bảo (ấn): 61
  Cao Huy Diệu : 62, 97, 133, 242
  Cao Hữu Dực : 437
  Cao Khả Cận : 261
  Cao Khả Tuyên : 905
  Cao Tiến Thuỳ : 703
  Cao Văn Quế: 41
  Cao Văn Toàn : 724
  Cao Vịnh (tổng): 238
  Cáo Niên (động): 233, 234, 246
  Cáp Văn Hiếu : 63, 906
  Cáp Văn Mao : 906
  Cát (huyện): 736
  Cát Bà (biển): 824
  Cát Khuê (sở): 537
  Cát Sơn (đội): 701
  Cát Văn Tuỵ : 28
  Cầm Nhân Bình : 240
  Cầm Nhân Nguyên : 233
  Cầm Nhân Trân : 164
  Cẩm Giàng (huyện): 126, 475, 527
  Cẩm Lý (nguồn): 95
  Cẩm Nang (động): 380
  Cẩm Phả (đồn): 875
  Cẩm Phả (rừng): 872
  Cẩm Sa (xã): 338
  Cẩm Thuỷ (huyện): 214, 329, 418
  Cần Giờ (cửa biển): 85, 698
  Cẩn Hậu (tên thuỵ): 293
  Cẩn tín (ty): 50, 246, 707
  Cẩn tín (triện): 272
  Câu An (làng): 429
  Câu An (xã): 429
  Câu Mạch (đảo): 882
  Câu Nhi (xã): 678
  Cầu Châu (kho): 553
  Cổ Am (xã): 554
  Cổ Dụng (đất) : 510
  Cổ Khẳng (man) : 636
  Cổ Lạc (man) : 783
  Cổ Lạc (thành) : 599
  Cổ Lâm (nguồn) : 387, 693
  Cổ Nha Chăn : 92
  Cổ Thành (xã) : 237
  Cổ Thọ (làng) : 426
  Cổ Thọ (xã) : 811
  Cổ Trai (sông) : 562
  Cổ Trai (xã) : 367, 562, 563
  Cổ Viễn (xã) : 849
  Cổ Vưu (xã) : 119
  Cố Phục (núi) : 369
  Cối Bản (sở) : 537
  Côn Lôn (đảo) : 860, 882
  Côn Lôn (đạo) : 60
  Côn Lôn (núi) : 181
  Cồn Điệp (bảo) : 89
  Cốt Tu Mi : 526
  Cu Đê (nguồn) : 244
  Cù Huân (cửa biển) : 698
  Cù Huân (tấn) : 906
  Cù Mông (cửa biển) : 698
  Cù Văn Thành : 565
  Cung Lương (tên thụy) : 376
  Cung Tuệ (tên thụy) : 127
  Cung Văn Hi : 63
  Cư Chính : 86, 290
  Cư Hà (lạch) : 430
  Cự Nham (xã) : 297
  Cưa (núi) : 486, 512
  Cửu Hạn (núi) : 850


  CH

  Cha Bôn (man): 130
  Chà Và (giặc biển) : 216, 223, 298, 465, 780
  Chà Và(nưốc): 101,882
  Chaigneau : 373
  Chăn (vua Chân Lạp) : 54, 91, 96, 123, 349, 736, 913
  Chân Côn: 140
  Chân Định : 494, 637
  Chân Định (huyện) : 107, 675, 719, 804, 900
  Chân Lạp : 168, 239, 349, 388, 404, 413, 623, 627, 661, 685, 688, 691, 814, 858, 866, 867, 879, 913
  Chân Lạp (ấn): 866, 902
  Chân Lạp (nưốc) : 36, 37, 79, 91, 106, 123, 138, 140, 147, 167, 195, 216, 219, 221, 239, 260, 289, 331, 350, 360, 374, 596, 621, 623, 626, 636, 661, 671, 684, 821, 866, 867, 879, 914
  Chân Lạp (người) : 54, 79, 82, 92, 106, 117, 221, 260, 289, 359, 374, 387, 509, 683, 914
  Chân Lạp (phát chẩn): 662, 663, 671
  Chân Lạp (sứ) : 91, 138, 221, 222, 289, 360,429, 506, 661, 684,691,733, 784
  Chân Lạp (vua) : 91, 96, 106, 239, 240, 280, 331, 349, 350, 351,736,913 Chân Lộc (huyện) : 297, 344, 564, 675, 874, 855
  Chân Nơm (phủ): 913
  Chân Sâm (phủ): 349, 350
  Chân Võ (đền):170
  Chấp Mô : 791
  Chấp Yết (động): 413, 576, 780
  Châu Cầu (sông): 893 
  Châu Cầu (tuần): 370
  Châu Đốc : 92, 106, 119, 262, 321, 349, 352, 361,419, 536, 596, 867 Châu Đốc (bảo): 119, 123, 166, 243, 248, 301,329,584, 729
  Châu Đốc (đồn): 513, 774, 795, 849, 902, 913
  Châu Đốc (thành): 736, 866,867
  Chế Trang (sách) : 396, 402, 425, 441, 481, 565
  Chi Quan (thôn): 107
  Chí Linh (huyện), (thuế): 126
  Chiêm (cù lao): 399
  Chiêm Mã Nô : 736
  Chiêm Quận công : 378
  Chiêm Trạch (bờ sông, xã): 894
  Chiên Đàn (nguồn): 244, 532, 547
  Chiến Sai (đạo): 486, 541
  Chiến sai (đội): 430, 435, 466
  Chiến sai (thủ): 878
  Chiết Giang (tỉnh): 101, 226
  Chiêu A Điền Cáo : 130
  Chiêu Ấp Ma Hạt Kiềm : 130
  Chiêu Ba Thắc : 609, 621, 664
  Chiêu Chuỳ Đông Phù : 92, 378
  Chiêu Chuỳ Tôn La Ca Đồng Phù (người): 106
  Chiêu Huống: 932
  Chiêu Mã Nã : 931, 932
  Chiêu nghi: 138
  Chiêu Nội: 274, 635
  Chiêu Phi Nhã Phạt Lăng : 747, 784
  Chiêu Sơ: 810
  Chiêu Tấn (châu): 233, 291, 871
  Chiêu Thiển: 824
  Chiêu vương : 79
  Chiêu Xà Nát: 821
  Chính Nam (xưởng): 403
  Chính Yếu (sách): 12
  Chu Bá Trác : 356
  Chu Danh Hiển : 142
  Chu Mãi: 514,634
  Chu Mãi (cửa biển): 513, 797
  Chu Văn Quế: 211, 344, 385, 414
  Chu Văn Tĩnh :501
  Chu Tưốc (cửa): 80, 177
  Chu tước (cờ): 651
  Chúc Quán (bảo): 144
  Chúc Sơn: 461
  Chung Nguyễn Lượng : 743
  Chung Tô Hợp : 743
  Chung Vi Sây Xú Pha Họa Di: 839
  Chương Đức (cửa): 191, 229
  Chương Đức (huyện) :318, 461, 633, 793, 813, 900
  Chương Khánh (cửa): 125
  Chương khánh (nhạc): 686
  Chương Thuận (điện): 351 


  D


  Dạ Bố (sách) : 492
  Danh Bồng : 736
  Danh Phả : 736
  Dâm Hải (trấn) : 875
  Di Đà (chùa) : 620
  Di luân đường : 118, 398, 399
  Dịch Động (động) : 561
  Diêm Điền (thôn) : 272
  Diêm Hộ (cửa biển) : 786
  Diêm Hộ (tuần) : 370
  Diên Phúc (huyện) : 249, 502, 620, 637, 827, 866
  Diên Sinh (xã): 273
  Diên Khánh (huyện) : 58, 115, 249, 252, 313, 353, 445
  Diên Khánh công : 58, 59, 105, 113, 277, 279
  Diên Khánh (phủ): 375, 546, 547
  Diễn canh (sở): 713
  Diên Châu : 339, 479, 486, 736
  Diễn Châu (kho): 258, 553
  Diễn Châu (phủ): 70, 115, 244, 246, 248, 288, 328, 344, 345, 397, 456, 531, 536, 546, 782, 785
  Diến Điện : 324, 325, 372, 418, 522, 802, 822, 849
  Doãn thành (nhạc): 194
  Doãn Văn Xuân : 61,285
  Doanh Phong (phường): 443
  Du Lâm (xã): 894
  Dong (hoàng tử): 278
  Du Mộc (bảo): 515
  Du Quận công : 380
  Dụ Khánh(đền):340,520
  Dục (hoàng tử): 278
  Dục Đức (đền): 520
  Dục Khánh (cửa biển): 125
  Duyên Khánh (xã): 447
  Duyên Trường (bang): 487
  Duyệt thị (nhà) : 155, 517, 653, 690, 755, 887
  Duyệt thiện đường : 305
  Dư địa chí: 99
  Dư Quốc Nhất: 840
  Dương Công Trang : 294, 308, 517
  Dương Công Tráng : 262
  Dương Công Trung : 211, 292
  Dương Đức Tuy : 138,604
  Dương hải (thuyền): 925
  Dương Hoà (bang): 488
  Dương hoà (đội): 488
  Dương Hoà(huyện): 345
  Dương Huy Kiều : 775
  Dương Liẽu (xã): 520
  Dương Mỗ (xã): 597
  Dương Quỳnh : 142,414
  Dương Tam : 667, 752
  Dương Tiến Tại: 639, 725
  Dương Thị Ư : 915
  Dương Văn Thái: 668
  Dương Văn Trí : 292, 372
  Dương Xuân : 86, 290, 513
  Dưỡng tế (sở): 633, 824


  Đ


  Đa Hòa : 856
  Đà (sông) : 892
  Đà Bắc (châu) : 553, 598, 862
  Đà Bồng (nguồn) : 244
  Đà Nẵng : 131, 183, 226, 305, 388, 526, 620, 761, 916
  Đà Nẵng (cửa biển) : 229, 391, 399, 424, 461, 738
  Đà Nẵng (kho) : 751, 872
  Đà Nẵng (tấn) : 535, 760
  Đà Xuyên (xã) : 358
  Đài : 94
  Đài Loan : 183
  Đại Áp (cửa biển) : 698
  Đại Chiêm (cửa biển) : 338, 698
  Đại Chiêm (đảo) : 854
  Đại Cổ Lũy (cửa biển) : 698
  Đại Đồng : 440
  Đại Lữ (xã) : 564
  Đại Nại (bảo): 244
  Đại Tấn (cửa biển): 698
  Đàm Khiêm Quang : 795
  Đan Phượng (huyện): 187, 520, 899
  Đan Quế (xã): 273
  Đàn Linh (núi): 339
  Đán : 94
  Đào Công Cúc : 432, 504
  Đào Duy Từ : 227, 786
  Đào Duy Thanh : 227
  Đào Đức Lung : 397, 414, 508, 739, 741, 923
  Đào Quai (trấn): 324
  Đào Quang Lý : 79, 99, 339, 534, 752
  Đào Văn Cửu : 121
  Đào Văn Lương : 69, 289,291, 582, 647
  Đào Văn Nghị: 334,432, 639, 735, 911
  Đào Văn Thành : 48, 130, 233, 246, 247, 253, 266, 321
  Đào Xuân Liên : 306
  Đạt Cấm (sông): 875
  Đạt Cung (sông): 875
  Đặng Á Dưỡng : 225
  Đặng Chương : 486, 534, 580, 679, 789, 909
  Đặng Duy Linh (phạm trốn): 896 Đặng Đán : 139
  Đặng Đình Dương : 101, 126, 243, 258, 262, 336, 583
  Đặng Đình Miền : 480
  Đặng Đình Quyến : 324
  Đặng Đình Tuấn : 583, 786
  Đặng Đức Ân : 95
  Đặng Đức Chiêm : 397
  Đặng Đức Huy : 257
  Đặng Đức Siêu : 45, 148, 264, 441, 442, 674
  Đặng Đức Thiệm : 214, 245, 264, 441, 645, 744, 768, 831, 832, 877, 912 Đặng Huy Dư : 300, 317, 792, 847
  Đặng Hữu Chất: 135, 432, 556, 581, 638, 662
  Đặng Long Đống : 27
  Đặng Lưu Thân : 220,581
  Đặng Như Tâm : 102
  Đặng Phúc Hưng (người Thanh): 906
  Đặng Phúc Cần : 471, 653, 878
  Đặng Tế Mỹ : 489
  Đặng Trần Siêu (giặc): 640
  Đặng Văn Ba : 233
  Đặng Văn Diên : 243
  Đặng Văn Đạt: 192, 384
  Đặng Văn Đồng : 154, 508
  Đặng Văn Khuê : 245, 543
  Đặng Văn Lập : 253
  Đặng Văn Lung : 69
  Đặng Văn Nguyên : 397, 457, 460, 504, 537, 542, 667
  Đặng Văn Phú : 471
  Đặng Văn Tài: 29
  Đặng Văn Thành : 841
  Đặng Văn Thiêm : 299, 318, 457, 493, 499, 508, 540, 543, 561, 654, 673, 732. 750, 757, 764, 772, 826
  Đặng Văn Thống : 792, 840
  Đặng Văn Từ : 216
  Đầm Hà (cửa): 872
  Đâu Kinh (xã) : 205
  Đâu Mâu (núi): 330
  Đẩu Hàn (xã): 934
  Đèo Quốc Thể : 341, 343
  Đê Đô Minh : 374
  Điện (thi): 207, 502, 503, 863, 864
  Điện Bàn (kho): 553
  Điện Bàn (phủ): 479
  Điện Bàn công : 105, 276, 277, 518, 564, 686
  Điện hải (cơ): 791, 806
  Điện Hải (đài): 248, 252, 263, 264, 305, 334, 380, 381, 391, 394, 427, 430, 432, 461, 524, 565, 620, 639, 726, 735, 819
  Điện hải (thuyền) : 798, 799, 815, 816, 872
  Điện thí chi ấn (ấn): 207
  Điệp Phụ (bảo): 89
  Điệp Thạch dữ (chiến dịch): 313
  Điêu Chính Hâm : 164
  Điêu Doãn Hiển : 291
  Điêu Quốc Lân : 871
  Điêu Quốc Thể : 233, 246,247, 291
  Điêu Quốc Thuyên : 164, 233
  Điếu Ngao (sông): 183
  Đinh Bốc : 201
  Đinh Công Dụng : 291
  Đinh Công Kiêm : 164
  Đinh Công Lương : 164
  Đinh Công Tĩnh : 772, 773, 774
  Đinh Công Vượng : 164
  Đinh Đạt Biểu : 909
  Đinh Mạt: 374
  Đinh Mậu Phong : 674, 852
  Đinh Phiên : 59, 97, 133, 135, 138, 142, 153, 176, 197, 202, 243, 262, 321, 356, 705, 747, 781
  Đinh Thế Thai: 575
  Đinh Tiên Hoàng : 268, 269
  Đinh Tiên Hoàng (miếu): 152, 625
  Đinh Vàn Phác : 142, 197, 208, 232, 304, 356, 377
  Đinh Văn Tự : 761
  Đình Bảng (xã): 152
  Đình Lập: 321
  Định An (cửa biển): 802
  Định An (trạm): 235
  Định bắc (cơ): 365
  Định Đài (đài): 403, 601, 921
  Định Bắc (xưởng): 403
  Định Châu (châu): 319
  Định Hải (núi): 264
  Định Hải (đài): 380, 381, 461, 505
  Định Hải (pháo đài): 264, 524, 639, 726
  Định Hải nhất (bang): 487
  Định Hải nhị (bang): 487
  Định Hải tam (bang): 487
  Định hải (thuyền): 797
  Định Hoá (châu): 319
  Định Môn : 86, 228,290, 510
  Định Tường : 26, 97, 100, 116, 124, 144, 155, 167, 188, 288, 235, 239, 241, 243, 248, 260, 296, 297, 366, 317, 329, 353, 361, 366, 374, 388, 404, 419, 433, 445, 452, 462, 477, 547, 576, 582, 613, 638, 681, 698, 749, 757, 765, 789, 791, 795, 799, 825, 869, 895, 912
  Định Tường (bão): 552
  Định Tường (bệnh dịch): 70
  Định Tường (thuế): 327, 404, 629
  Định Tường (trường): 215
  Đmh Viễn : 231, 250, 374, 462, 765
  Đmh Viễn công : 58, 59 105, 136, 237, 275, 277, 510, 686, 707
  Đoan Chính (viện): 65
  Đoan Hậu (tên thuỵ): 217
  Đoan Huy (viện): 594
  Đoan Lệ (tên thuỵ): 138
  Đoan Môn : 37, 88, 612
  Đoàn Bá Trinh : 882
  Đoàn Cảnh Cư : 754
  Đoàn Cảnh Thạc : 754, 855
  Đoàn Công Lễ : 300
  Đoàn Chí Xung : 500 Đoàn Dũ : 303, 673, 888, 905
  Đoàn Dưỡng : 463, 472, 634, 804
  Đoàn Đức Khánh : 69
  Đoàn Đức Luận :54, 216, 382, 394, 426, 430, 432, 463, 499, 581
  Đoàn Khắc Cung : 223, 243, 329
  Đoàn Khắc Chung : 360 
  Đoàn Khiêm Quang : 153, 383, 406, 520, 521, 588, 680, 766, 857, 922 Đoàn Nguyên : 105, 285, 366, 534
  Đoàn Nguyên Kiệt: 534
  Đoàn Phú Thứ: 511
  Đoàn Quang Hoảng : 53
  Đoàn Văn Cải: 886
  Đoàn Văn Chất: 124, 154
  Đoàn Văn Hoà : 432, 670, 812
  Đoàn Văn Phú : 330, 397, 869, 925
  Đoàn Văn Trường : 54, 372, 414, 441, 483, 507, 510, 511, 513, 530, 576, 619, 621, 631, 632, 643, 662, 708, 733, 743, 831
  Đoàn Văn Trưởng : 411
  Đoàn Viết Nguyên : 45, 60, 171, 177, 258, 288, 332, 371, 587, 419, 439, 483, 484, 553, 595, 691, 706, 715, 768, 819
  Đô Long bá : 384
  Đô thành hoàng (miếu): 412
  Đồ gia (cục): 94
  Đồ Sơn : 67, 570, 874
  Đồ Sơn (cửa biển): 825
  Đồ Sơn (hải phận): 562, 563, 874, 875
  Đồ Sơn (vụng): 743
  Đỗ Đăng Phong : 29
  Đỗ Hoành Thản : 147
  Đỗ Huy Cảnh : 736, 799
  Đỗ Huy Diễm : 27
  Đỗ Huy Ngạc : 105
  Đỗ Huy Tùng (nhà buôn): 823, 903
  Đỗ Hữu Linh : 703
  Đỗ Hữu Lực : 191
  Đỗ Lệnh Thiện : 105
  Đỗ Như Nhật: 585
  Đỗ Phúc Thịnh : 99, 113, 183, 411, 493, 564
  Đỗ Quang : 26, 764
  Đỗ Quý : 47, 213, 257, 258, 270, 275, 315, 330, 335, 353, 433, 638, 667, 708, 729, 740, 792, 888, 912, 927
  Đỗ Thiên Thẩm : 51, 565
  Đỗ Trọng Ngũ : 71
  Đỗ Văn Du : 142
  Đỗ Văn Hựu : 217, 354
  Đổ Văn Kỷ : 147
  Đỗ Văn Niệm : 93, 94
  Đỗ Văn Tín : 639
  Đỗ Văn Thịnh : 87, 261, 294, 456, 480, 570, 604, 645, 646
  Đỗ Văn Thọ : 217
  Đỗ Vãn Trà : 411, 462, 476, 530, 553, 678
  Đỗ Xuân Thái: 230
  Đỗ Xuân Trị: 513
  Đốc Chính (bến): 537, 680
  Đốc tín (kho): 119, 536
  Đốc Sơ (xã): 43
  Đôn Cẩn (tên thuỵ): 354, 441
  Đôn Nhã (tên thuỵ): 384, 557
  Đông An (cửa): 219, 228
  Đông An (huyện): 856, 900
  Đông An (xã): 620
  Đông Ba (xã): 620
  Đông Ba (đài): 921
  Đông Bông Xả : 736
  Đông Dương: 226
  Đông Giao : 393, 810
  Đông Hải (quận): 529
  Đông Hào (xã): 481
  Đông Hoà: 353
  Đông Ngạc (xã): 115, 704
  Đông Quan (huyện): 170, 900
  Đông Thái (đài): 296, 353,403, 601, 921
  Đông Thái (xưởng): 403
  Đông Thành (huyện): 344, 345, 381,486, 674, 675, 795
  Đông thị: 830 
  Đông Trì tiền (ấp): 516
  Đông Triều (huyện): 476, 527
  Đông Vĩnh (đài): 353, 601, 921
  Đồng Hương (man): 501
  Đồng Hương (nguồn): 88, 396, 472, 602
  Đồng Loan (đồn): 486
  Đồng Nãi (nguồn): 88, 396,602
  Đồng Phù (người): 54, 92, 106
  Đồng Tôn (đồn): 875
  Đồng Trí: 45
  Đồng Xuân (huyên): 272, 547
  Đồng Xuân (nguồn):477
  Động Dịch (động): 122, 185
  Động Hải (ấp): 236,553
  Động Hồ : 258
  Động Hỷ (huyện):323
  Đởm (huý): 30, 78
  Đức Quang (phủ): 116, 246, 249
  Đức quốc công : 433
  Đức Thọ (phủ) : 249, 335, 432, 456, 564, 871, 874
  Đức Thọ (trạm): 234, 305
  Đường An(huyện): 475
  Đường Hào(huyện): 475, 527
  Đường Long (xã): 129
  Đường Ấm (xã): 934  G  Gia An: 131
  Gia Bình: 78, 131
  Gia Bình hầu : 127, 384
  Gia Các Ta : 804
  Gia dũng (đồn): 434, 867
  Gia Dũng (đồn điền): 434
  Gia dũng (vệ): 132
  Gia Định : 36, 42, 44, 45, 48, 54, 55, 60, 62, 63, 69, 79, 82, 83, 91, 101, 102, 105, 106, 113, 114, 115, 117, 122, 123, 124, 129, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 154, 156, 160, 176, 182, 186, 193, 195, 210, 213, 214, 216, 217, 219, 220, 223, 225, 226, 227, 234, 238, 239, 240, 244, 248, 250, 251, 257, 258, 259, 262, 265, 270, 281, 283, 288, 289, 292, 297, 301, 302, 303, 305, 306, 309 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 324, 329, 331, 332, 334, 339, 342, 343, 344, 349, 352, 353, 357, 358, 359, 360, 362 ,363, 364, 365, 366, 370, 372, 374, 376, 377, 378, 379, 381, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 395, 400, 401, 402, 403, 404, 408, 410, 411, 417, 418, 419, 420, 422, 425, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 440, 442, 443, 448, 449, 457, 460, 462, 464, 465, 466, 472, 473, 475, 482, 484, 486, 502, 503, 506, 508, 509, 513, 517, 519, 522, 532, 533, 534, 536, 539, 540, 541, 543, 545, 549, 552, 561, 572, 576, 596, 594, 596, 597, 599, 605, 609, 610, 611, 613, 614, 621, 623, 625, 626, 628, 645, 649, 661, 662, 663, 665, 669, 671, 674, 677, 681, 682, 691, 692, 700, 703, 717, 718, 722, 725, 726, 729, 730,791, 792, 796, 802, 825, 830, 832, 833, 839, 840, 846, 855, 858, 860, 861, 863, 869, 871, 872, 883, 888, 889, 899, 906, 908, 909, 912, 913, 914, 916, 917, 918, 919, 920, 922
  Gia Định (dịch): 117, 203, 518
  Gia Định (đóng thuyền) : 174, 475, 526, 730, 798, 799, 861
  Gia Định (được mùa): 274, 829
  Gia Định (lính trạm): 42, 751
  Gia Định (mưa đá): 357
  Gia Định (quân): 146, 477, 626
  Gia Định (thành) : 42, 55, 60, 62, 69, 70, 72, 83, 95, 96, 99, 105, 119, 126, 132, 134, 135, 136, 148, 155, 167, 188, 199, 214, 227, 27, 339, 342, 358, 361, 362, 374, 381, 393, 401, 404, 406, 413, 418, 511, 536, 581, 594, 626, 628, 663, 722, 725, 734, 751, 757, 787, 800, 821, 840, 866, 867, 868, 882, 888, 908, 915, 926
  Gia Định thông chí: 63, 332
  Gia Long thông bảo (tiền): 94, 613
  Gia Nghị (đổn): 867
  Gia Nghị (đồn điền): 434
  Gia Phú (động): 253, 258, 343
  Gia Phức .-231,510
  Gia Quất: 80,176, 177
  Gia thành (nhạc): 195, 836
  Gia Uy (đồn): 867
  Gia Uy (đổn điền): 434
  Gia Viễn (xã): 231
  Gia Viễn (huyện): 344
  Giả Tiến Chiêm : 464,473, 861
  Giá Lung (người): 138
  Giang (sông): 10
  Giang Lưu Ba (Gia Các Ta) : 390, 472, 804
  Giang Thành : 349,729, 820
  Giang (sông): 914
  Giao Thuỷ: 429
  Giao Thuỷ (cầu): 429
  Giao Thuỷ (huyện) : 481, 579, 595, 633, 719, 779, 853
  Giáp Sơn (huyện): 476, 527, 554  H


  Hà Á Lục : 308
  Hà Á Mãn : 308
  Hà Công Quỳnh : 220, 318, 329
  Hà Công Thái : 55, 69, 124, 161, 173, 199, 220, 221, 230, 317, 581
  Hà Duy (nguồn): 225, 347, 630
  Hà Duy Phiên : 826, 857, 871
  Hà Hoa (phủ) : 258, 298, 300, 332, 456, 531
  Hà Hoa (thành): 424
  Hà Hoa quận công : 127,204, 340
  Hà Học Hải: 437,483,750
  Hà Lợi (xã): 497
  Hà Náo: 45 Hà Nội: 168
  Hà Quyền : 154, 197, 208, 232, 245, 250, 486, 502, 555, 596, 673, 691, 706, 718, 764, 765, 767, 792, 832, 864, 889
  Hà Sĩ Định: 226, 227
  Hà Thanh (nguồn): 537
  Hà Thanh (tổng): 462
  Hà Thanh (phường): 613
  Hà Thị Biên: 125
  Hà Thứ: 357
  Hà Thúc Đông : 521
  Hà Thúc Lương : 740, 744, 922
 • Chia sẻ trang này