0059.096 - @ nhani78 (Done WK)

7/1/16
0059.096 - @ nhani78 (Done WK)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  Hà Thúc Trương : 142
  Hà Tiên : 44, 55, 69, 70, 83, 85, 105, 106, 116, 123, 130, 144, 166, 188, 205, 223, 228, 234, 235, 248, 295, 298, 321, 349, 355, 356, 361, 401, 440, 465, 472, 509, 523, 526, 532, 536, 582, 609, 613, 626, 649, 681, 698, 729, 747, 749, 757, 777, 784, 786, 799, 802, 820, 825, 832, 837, 847, 860, 866, 902, 914
  Hà Tiên (biển) : 216, 780, 785, 920
  Hà Tién (cảng) : 443
  Hà Tiên (dịch) : 91, 108
  Hà Tiên (huyện) : 462, 532, 729
  Hà Tiên (thuế) : 50, 327, 359, 440, 443
  Hà Tiên (trường) : 215, 757
  Hà Trung (bảo) : 70, 244
  Hà Trung (kho) : 238, 553
  Hà Trung (phá) : 152
  Hà Trung (phủ) : 39, 88, 111, 144, 204, 220, 229, 230, 276, 334, 354, 699, 749, 804, 858, 861
  Hà Trung (xã) : 377, 507
  Hà Trung hải nhi : 152
  Hà Văn Đạt : 796
  Hạ Châu : 225, 253, 261, 308, 327, 342, 343
  Hạ Hoa (huyện) : 117, 851
  Hạ Lang (châu) : 532
  Hải Cát (xã) : 86, 290, 779
  Hải Dương : 48, 101, 189, 228, 271, 311, 323, 329, 342, 352, 357, 361, 364, 368, 369, 370, 373, 409, 414, 424, 438, 457, 479, 485, 508, 509, 511, 527, 528, 530, 545, 553, 554, 558, 559, 560, 562, 564, 568, 675, 676, 681, 731, 733, 743, 748, 755, 768, 798, 826, 847, 872, 874, 875, 876, 882, 893, 894, 895, 897, 898, 899, 900, 922
  Hải Dương (dân thọ) : 413, 503, 582, 827
  Hải Dương (kho) : 234, 875, 876, 914
  Hải Dương (mất mùa) : 243, 347, 352, 371
  Hải Dương (thuế) : 126, 310, 347, 389, 629, 876
  Hải Dương (trường) : 166, 167, 185, 215, 452, 592, 593,731,749
  Hải Đông (đầm) : 542
  Hải Lăng (huyện) : 72, 212, 249, 252, 273,414,519, 705
  Hải Tĩnh (hổ) : 493
  Hải Trấn (đài) : 114
  Hải Vân (cửa) : 485,524, 599, 758
  Hải Vân (đèo): 113,428,620
  Hải Vân (núi) : 427, 428,485
  Hải Vân bắc (đạo) 488
  Hải Vân nam (đạo) : 488
  Hải Vân quan : 513,915
  Hàm hoà (nhạc) : 204
  Hàm Yên (châu) : 862
  Hàm Yên (huyện) : 249
  Hàn lâm viện (ấn) : 5, 26, 128
  Hãn Môn (núi) : 410
  Hạt Xà Bông : 643, 664, 747, 783
  Hạt Xà Phù: 130
  Hân Ma Lạt : 609, 817, 822
  Hậu Lộc (huyện) : 170,418
  Hậu mệnh (ấn) : 176
  Hậu Sinh (phường) : 713
  Hậu tiếp (ấn) : 176
  Hiên Viên (vạc) : 31
  Hiển Nhân (cửa) : 33,229
  Hiến tổ Chương hoàng đế : 6, 7, 8, 9, 12, 138
  Hiếu Khang hoàng hậu : 51, 58, 71, 106, 113, 125, 127, 363, 355,877 Hiếu Nghĩa (núi): 89
  Hoa Khê (huyện): 117,578
  Hoa kiểu (người): 198, 359
  Hoa Phong (cửa biển): 875
  Hoa Phong (người): 587
  Hoà Duân (xã): 234,494
  Hoà lạc (trạm): 309
  Hoà Lạc (xã): 515
  Hòa Phong (biển): 875
  Hoà Tân (trạm): 140
  Hoà Thịnh (trạm): 140, 234
  Hoà Thuận (trạm): 596
  Hoà Thuận (thôn): 445
  Hoà Thuỷ (bang): 487
  Hỏa Xá : 852
  Hoả thần (miếu): 370, 412
  Hoá Khuê (ấp): 428
  Hoá Khuê (bến): 427, 428
  Hoá Khuê (xã): 432, 620
  Hoài Đức (phủ): 163, 175, 186, 192, 210, 242, 300, 306, 342, 347, 372, 382, 392, 482, 493, 494, 498, 511, 526, 529, 542, 625, 632, 633, 652, 669, 673, 708, 731, 749, 785, 827, 829, 894, 895, 899, 900
  Hoài Đức (trường): 185, 215, 592, 897
  Hoàng Á Hắc : 216
  Hoàng Á Hỷ : 308
  Hoàng Bá Lễ : 369
  Hoàng Bình : 332, 382
  Hoàng Công Dương : 38, 290, 333, 406, 444,492, 510, 610
  Hoàng Công Lý : 79, 93, 105, 122, 123, 124,134,140, 195
  Hoàng Công Tài: 63, 301,441,645,922
  Hoàng Công Xuân: 123, 310
  Hoàng Đa Trợ : 406, 632, 694
  Hoàng Đăng Đệ : 369
  Hoàng Đăng Lý : 347
  Hoàng Đăng Thận : 266, 292, 406, 556, 677, 757
  Hoàng đế chi bảo (ấn) : 261, 711, 863
  Hoàng Đình Bàng : 646
  Hoàng Đình Đạt : 164
  Hoàng Đình Thạnh : 271
  Hoàng Đức Tòng : 137, 270, 372
  Hoàng Đức Trị : 29
  Hoàng Đức Tùng : 69
  Hoàng hoa chi (vũ đạo) : 195
  Hoàng Hữu Đường : 28
  Hoàng Kim Đĩnh : 296
  Hoàng Kim Hoán : 90, 105, 116, 128, 133, 142, 153, 171, 178, 241, 257, 285, 298, 301, 308, 314, 329, 331, 335, 348, 356, 365, 368, 378, 382, 404, 498, 502, 510, 577, 626, 629, 653, 654, 739, 838
  Hoàng Kim Nghiêm : 247,259
  Hoàng Kim Thảng : 824
  Hoàng Kim Xán : 258, 360, 369, 373, 379, 397, 411, 429, 484, 489, 499, 504, 508, 510, 521, 544, 577, 588, 603,634,730, 824, 831, 852, 877
  Hoàng Kỳ Trung : 851
  Hoàng Long : 373, 670
  Hoàng Long Bạch Xỉ: 670
  Hoàng Mai (bảo): 90
  Hoàng Mai (sở): 80
  Hoàng Minh: 216
  Hoàng Nghi Hữu : 189
  Hoàng Nghĩa Hựu : 321
  Hoàng Nghĩa Thao : 101, 126, 235, 275, 615
  Hoàng Nhân (điện) : 31, 32, 34, 37, 44, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67, 69, 95 107, 109, 120, 121, 130, 150, 155, 156, 160, 177, 179, 180, 181, 204, 467,613,685, 689,735,920,921
  Hoàng Phạm Lãng : 166, 317
  Hoàng Phúc Khương : 879
  Hoàng Phúc Tài: 290, 509, 852
  Hoàng Quốc Điều : 529, 669, 895
  Hoàng Quýnh : 35, 48, 98, 115, 132, 133, 159, 237, 283, 302, 314, 328, 368, 378, 383, 395, 397, 404, 415, 432, 437, 441, 449, 455, 463, 482, 483 524, 552, 599, 646, 654, 673, 696, 826, 829, 848, 856, 863, 887, 888, 892,902
  Hoàng Sỹ Quang : 153, 728, 757, 777, 826
  Hoàng Sư Định : 43
  Hoàng Tế Mỹ : 447, 489, 503, 757, 777, 922
  Hoàng Thiên Chiểu : 757
  Hoàng Tiến Trọng : 318, 530
  Hoàng Trung Đồng : 148, 225, 261, 308, 324, 325,418,472,513,879 Hoàng tử Phổ: 385
  Hoàng Văn An : 148
  Hoàng Văn Ẩn : 462, 556,716
  Hoàng Văn Diễn : 35, 44, 189, 202, 291, 305, 366, 383, 432, 439, 460, 508, 510, 529, 637, 645, 665, 745, 751, 757,871,915
  Hoàng Văn Đàm : 530, 778
  Hoàng Văn Đản : 285, 467, 583, 629, 757,764, 770, 922
  Hoàng Văn Điểm : 174, 310
  Hoàng Văn Hựu : 334
  Hoàng Văn Kim : 343
  Hoàng Văn Liễu : 266
  Hoàng Văn Lý : 509, 559,719
  Hoàng Văn Minh : 142
  Hoàng Văn Ngôn : 404, 555
  Hoàng Văn Nhị: 192
  Hoàng Văn Quyền : 69, 100, 110, 153, 185, 257, 382, 498, 508, 510, 524, 578,641,716,788,789,916
  Hoàng Văn Tài: 385,600, 739
  Hoàng Văn Tại: 54
  Hoàng Văn Tâm : 59, 175, 252, 358, 384, 393,424, 521, 534, 852
  Hoàng Văn Tân : 393,663, 664
  Hoàng Văn Thịnh : 90, 100, 174, 188, 244, 301
  Hoàng Văn Tín : 54
  Hoàng Văn Trạm : 404
  Hoàng Văn Trinh : 465
  Hoàng Văn Truyền : 193
  Hoàng Văn Tú : 397, 424, 457, 515, 542, 629,741, 803, 862, 863 887, 909
  Hoàng Văn Vận : 262
  Hoàng Viết Toàn : 455
  Hoành Phiếm (thủ): 933
  Hoành Sơn (núi): 158,239
  Hoằng An (huyện): 541
  Hoằng An (phủ): 288, 374, 472
  Hòn Khói (cửa biển): 118,467, 698
  Hòn Rái: 298,465
  Hồ (người): 369,730
  Hổ Bốc : 366,411
  Hổ Bôi; 73,249, 342, 394, 579, 911
  Hồ Công Quang : 500
  Hồ Công Thuận : 100,145
  Hồ Đãng Trị: 847
  Hồ Đĩnh : 29
  Hồ Hữu Thẩm : 39, 78, 88, 135, 156, 204, 237, 274, 347, 408, 434, 441, 463, 545, 595, 619, 691, 706, 757, 795, 815, 825, 854
  Hồ Hựu : 402, 472, 477, 491, 580, 654, 733,743,777,913
  Hồ Quang : 40, 624
  Hồ Sĩ Đĩnh: 29 H
  Hồ Sĩ Huỳnh : 398
  Hồ Sĩ Tiêm : 142
  Hồ Tâm (đình): 493
  Hồ thị: 138
  Hồ Tiến Hiệu : 257, 258, 328, 348, 394, 408, 457
  Hồ Trí: 434
  Hồ Trọng Điển : 166, 449
  Hồ Văn Bôi: 53, 494, 888
  Hồ Văn Đa : 94, 534, 608, 908
  Hồ Văn Khuê : 202, 216, 390, 441, 463, 530, 623, 673, 867
  Hồ Văn Lân: 81,487, 653
  Hồ Văn Thất: 41, 754
  Hồ Văn Trương : 46, 123, 292, 380, 414, 424, 504, 576, 708,777, 790, 819, 873
  Hồ Văn Tú : 597,745
  Hồ Văn Tùng : 445
  Hồ Văn Uẩn : 54, 209
  Hồ Văn Vân : 464, 530, 646, 863, 887
  Hồ Xá:178
  Hổ Ky (núi): 537
  Hổ Lao (xã): 646
  Hổ oai (binh) : 111, 356, 369, 443, 530, 571,790
  Hổ oai (dinh) : 46, 47, 59, 81, 126, 149, 210, 213, 220, 252, 260, 270, 271,279, 280, 292, 298, 356, 372, 395, 442, 443, 463, 465, 502, 576, 622, 658, 659, 660, 667, 705, 708, 729, 819,907,910,911,923
  Hổ oai (vệ) : 72, 144, 167, 245, 262, 299, 430, 434, 435, 439, 446, 476, 477, 509, 513, 559, 561, 577, 600, 622, 623,719, 789, 846, 921
  Hổ trướng khu cơ: 800
  Hộ Thành (sông): 115, 504
  Hộ thành binh mã (ty) : 493, 523, 656, 657, 658,714, 738
  Hội (thi) : 104, 182, 196, 197, 206, 359, 442, 448, 472, 476, 489, 490, 497, 503, 717, 731, 827, 828, 831, 847, 863, 905, 906, 926
  Hội An : 427
  Hội An (kho): 553
  Hội An (phô'): 428, 906
  Hội đồng (miếu) : 53, 75, 78, 116, 182, 299, 364, 401, 412, 413, 486, 501, 584,625, 755, 867
  Hội Lương (ấp): 453
  Hội Nguyên (huyện): 345, 733, 800, 854
  Hội Tấn (cửa biển): 698
  Hội thành (cục): 327
  Hồng (đò):875
  Hồng hoa chi (vũ đạo): 195
  Hồng Mao (nước) : 106, 324, 372, 522, 523,816
  Hồng Nhiễm (thôn): 564
  Huệ Châu (phủ): 101, 226
  Hùng Ngự (đạo): 486, 541, 878
  Hùng Quan(huyện):170
  Hùng Vương : 269
  Hùng Vương (miếu): 152, 625
  Hứa Đức Đệ : 35, 48, 102, 283, 296, 406, 415,457, 555
  Hưng Bình (bảo): 515
  Hưng Bình (đồng): 573
  Hưng Bình (nguồn): 99
  Hưng Hoá : 27, 48, 54, 115, 117, 126, 136, 164, 175, 202, 209, 212, 214, 218, 228, 233, 244, 247, 249, 251, 266, 273, 289, 290, 304, 308, 347, 361, 365, 370, 380, 382, 385, 409, 413, 414, 429, 467, 535, 542, 560, 561, 566, 578, 587, 613, 629, 633, 652, 670, 681, 697, 705, 732, 741, 748, 757, 773, 777, 779
  Hưng Hoá (bão): 890
  Hưng Hoá (kho): 501
  Hưng Hoá (loạn): 252, 383
  Hưng Hoá (mỏ): 128, 310
  Hưng Hoá (thành): 190
  Hưng Hoá (thổ phỉ, giặc) : 211, 240, 246, 247,258, 259, 341, 343, 553, 598
  Hưng Nghiệp (đền): 412
  Hưng Nghiệp (núi): 835
  Hưng tổ (miếu): 117,125
  Hưng tổ Hiếu Khang hoàng đế : 66, 125, 313,825
  Hương (sông) : 56, 57, 135, 152, 258, 400, 402,494, 709, 854, 875 Hương (thi): 32, 104, 118, 136, 142, 153, 359, 437, 442, 447, 471, 489, 490, 497, 717, 731, 743, 744, 750, 764, 777, 803, 827, 828, 895, 904, 906
  Hương Ái (xã): 152
  Hương Ái (sở): 80
  Hương La (sông): 875
  Hương Liệu (xã): 705
  Hương Sơn (động): 253
  Hương Sơn (huyện) : 118, 232, 261, 344, 564,675
  Hương Thuỷ (huyện): 456, 481, 537,637, 917
  Hướng Hoá (châu): 218,222,274,693
  Hướng Minh (mỏ vàng): 794
  Hữu Bang (nguồn): 244
  Hữu Dực (núi): 152
  Hữu Hùng (ấp): 236
  Hữu Phương đường : 48, 387
  Hữu Trạch : 99, 666
  Hữu Vĩnh (mỏ diềm tiêu): 310
  Hy Cương (xã): 152
  Hy Cương (miếu): 625


  K

  Kế: 82
  Kế luyện Na côn : 106
  Kế luyện Na công : 96
  Kiềm (tên): 596, 841
  Kiên An : 231
  Kiên Giang (huyện) : 400, 430, 472, 526, 532, 649, 729
  Kiên Giang (trạm): 235
  Kiên Giang (trường): 215
  Kiên Trung (ấp): 892
  Kiên Xác : 434
  Kiền Nguyên (điện): 45
  Kiền Thái: 73
  Kiến An công : 38, 59, 74, 94, 172, 194, 275, 277, 279, 291, 313, 331, 510, 673,686, 687, 782
  Kiều Bông : 45
  Kiều Bông (bảo, nguồn): 55
  Kiều Thị Tường : 622
  Kiểu Khâm Ma : 736
  Kim Bổng (cửa biển): 698, 852
  Kim Di: 805
  Kim Giao (xã): 335
  Kim Kỳ : 805
  Kim Lô (sách): 329
  Kim Long (cầu): 115
  Kim Lũ (xã), (đê): 107
  Kim Lung (xã): 447
  Kim Ngọc(khe):222
  Kim Ngọc (xã): 86,276,290, 510
  Kim Phê: 805
  Kim Quan (công trường): 848, 887
  Kim Quan (đê) : 755, 848, 856, 864, 887
  Kim Quan (sở): 792, 888
  Kim Quan (xã): 755, 867
  Kim Sơn (huyện): 843
  Kim Sơn (đắp đê): 934
  Kim Thành (huyện): 369, 389,475, 527
  Kim Uyên (phường): 849
  Kim Xuyến: 27
  Kinh Bắc : 40, 54, 59, 78, 80, 100, 116, 125, 138, 143, 152, 154, 170, 173, 176, 186, 193, 216, 228, 234, 243, 249,592
  Kinh Bắc (trường): 185,215
  Kinh Dương vương : 152
  Kinh Dương vương (miếu): 268,269
  Kinh Hào (cửa biển): 698
  Kính Thiên (chùa): 291
  Kính Thiên (điện): 80,177
  Kính tiệp (cơ) : 175, 227, 292, 333, 404, 494, 555, 556, 570, 571, 608, 662, 671,677, 803
  Kỳ Hoa (huyện): 107, 344,612
  Kỳ Lân (kho): 238,258, 263, 553
  Kỳ Sơn (huyện): 345, 631, 635, 643, 678, 800, 854
  Kỳ Vĩ (trạm): 98
  Kỳ Xuyên (cầu): 400
  Kỳ Xuyên (sông): 584
  Kỳ Xuyên (xã): 400


  KH


  Kha Man Xương Cụm : 130
  Khả Lưu (sở): 244
  Khai Phong (huyện): 809
  Khai Phong (phủ): 809
  Khai Quảng (phủ): 752
  Khai quốc công nghiệp diễn chí: 63
  Khai quốc công thần (miếu): 74, 548
  Khải thánh (đền); 458,587,678
  Khang tế lục : 231
  Khánh Ninh (cầu) 431,504
  Khánh Ninh (cung) : 431, 613, 713, 714, 742
  Khánh thành (nhạc): 195, 836
  Khâm (huyện): 736
  Khâm Châu: 743
  Khâm định (sách): 285,286
  Khâm định Bắc thành tụng lệ : 138
  Khâm định vạn niên thư: 103
  Khâm Lan: 683
  Khâm Pha: 683
  Khâm Phanh: 736
  Khâm Quyết: 683, 932
  Khâm Tự: 736
  Khảm Xán : 683
  Khê môn: 854
  Khè Xước : 86,290
  Khôi Hải (trấn): 875
  Khoa Trường (sở): 80
  Khoa Trường (bảo): 144
  Khôn Hiển (mỏ chì): 128
  Khu Linh (bảo): 94
  Khu Trung : 92
  Khúc Lịch Bạn : 609
  Khung Giang (sông): 631, 727, 747, 754, 801

  L


  La Bang (sách man): 410
  La Chừ (đường): 192
  La Gàn (vụng): 467
  La Hàn (vụng): 467
  La Miệt (bảo): 144, 264,274
  La Miệt (sách): 274,693
  La Sơn (huyện): 297, 344, 564, 675
  La Vạn (man): 472, 524
  La Vạn (sách): 396,425,472,491, 565
  La Vỉ: 411
  Lác Tấn (cửa biển): 698
  Lạc Biên : 760, 814
  Lạc Biên (phủ): 761,771, 859, 932
  Lạc Cầu (xã): 395
  Lạc Hoá (đội): 710
  Lạc Hoá (phủ) : 417, 418, 513, 540, 799, 805, 849
  Lạc Hoàn : 39, 625, 627, 631, 632, 747, 761,821
  Lạc Hoàn (động) : 185, 274, 502, 665, 670,684
  Lạc Hoàn (man): 688,691,754, 760
  Lạc Hoàn (sứ): 39,274, 502
  Lạc Hội (đình): 547
  Lạc Thổ (huyện): 575,701
  Lạc Thổ (xã): 298,541
  Lai cảng : 802, 803
  Lại Dữ (đảo): 98
  Lam Mãn (đồn): 905
  Lang Chánh (châu): 214, 230
  Lang Sóc : 106
  Lang Xá (xã): 77
  Làng Lò (sách): 396
  Làng Sen (sách): 218,693
  Làng Thìn (châu): 801, 841, 842
  Làng Thìn (sách): 274, 609,693
  Làng Tổng (sách): 218
  Lãng Điền : 662,670, 746, 800
  Lãng Điền (đồn): 635, 678, 854
  Lãng Điền (tấn): 800, 837
  Lãng Phong (bảo): 575
  Lãng Sa (nưốc): 85
  Lạng Khoan : 95
  Lạng Sơn : 54, 80, 85, 90, 100, 101, 103, 115, 138, 173, 202, 204, 228, 243, 262, 275, 291, 306, 309, 310, 311, 332, 347, 357, 361, 370, 371, 375, 401, 405, 429, 472, 508, 532, 535, 600, 613, 629 669, 670, 681, 732, 739, 741, 752, 768, 860, 862, 873, 876, 882,922, 934
  Lạng Sơn (mỏ vàng): 128
  Lãnh Thuỷ (bảo): 144, 300
  Lao Lung: 273
  Lạt Xà Bông : 754 
  Lập Thạch (huyện) : 564
  Lâm Á Bảo : 225
  Lâm Duy Hiệp : 26
  Lâm Thao: 103, 132, 501
  Lâm Trường Thịnh : 230
  Lẫm Khê (mỏ đồng đỏ) : 310
  Lẫm Sơn (đất) : 510
  Lân Hải : 480, 849
  Lê (triều) : 105. 139, 144, 152, 156, 166, 191, 196,-253, 311,776, 819 Lê Bá Phẩm : 51, 83, 97, 113, 142, 156, 157, 160, 194,217,218,235, 253, 293
  Lê Bá Tú : 35, 43, 48, 101, 135, 354, 505, 534, 668,729, 753,789, 909 Lê Bá Tư : 393
  Lê Cao Cơ : 69
  Lê Cao Kỷ : 69, 315
  Lê Chấn : 69, 71
  Lê Chất : 39, 40, 44, 47, 57, 62, 83, 95, 145, 163, 166, 172, 174, 177, 178, 185, 86, 191 197, 201, 225, 230, 234, 247, 279, 284, 315, 318, 320, 328, 333, 340, 344, 346, 52, 364, 365, 370, 397,
  449, 463, 471, 478, 484, 498, 522, 559, 563, 564, 769
  Lê Công Bật : 346, 366 Lê Công Chiếu : 103 Lê Công Lý : 186, 581, 611 Lê Công Tồn : 111
  cute_smiley15:rose:
  Lê Công Tường : 102, 510, 732, 789, 909
  Lê Cơ : 28
  Lê Dương : 371
  Lê Duy Cảo : 55
  Lê Duy Cáo : 107, 161
  Lê Duy Cát : 66
  Lê Duy Khang : 323
  Lê Duy Khương : 575, 578
  Lê Duy Lương : 476
  Lê Duy Nhiên : 476
  Lê Duy Thản : 66
  Lê Duy Thanh : 38, 39,165, 197, 334
  Lê Duy Tích : 568
  Lê Duy Tự : 55
  Lê Đại Cương : 275, 335, 338, 376, 429, 446, 540, 553, 632, 662, 680, 706, 774, 792, 804, 817, 829, 848, 856, 864, 887, 888, 892, 899
  Lê Đại Hành : 268, 269
  Lê Đại Hành (miếu) : 152, 625
  Lê Đại Nghĩa : 40, 48,112, 125, 442
  Lê Đan Quế : 154, 683
  Lê Đạo Quảng : 382, 466, 561, 587, 749, 761, 872
  Lê Đạt Đức : 87, 484
  Lê Đăng Doanh : 55, 69, 116, 133, 168, 320, 348, 367, 382, 400, 441, 489, 502, 529, 535, 543, 578, 629, 639, 668, 672, 706, 724, 732, 734, 764, 788, 801, 826, 841, 864, 926
  Lê Đăng Khiêm : 833
  Lê Điều : 28
  Lê Đình Dư : 175
  Lê Đình Duật : 747, 821, 822, 864
  Lê Đình Khản : 668
  Lê Đình Khuè : 40, 60, 115, 175, 542, 570, 576, 669
  Lê Đình Phượng : 471
  Lê Đình Tá : 871
  Lê Đình Thọ : 853
  Lê Đồng Lý : 43, 78, 98, 133, 147, 155, 184, 185, 212, 218, 243, 262
  Lê Đức Đạt : 308
  Lê Đức Lộc : 670
  Lê Đường Canh : 103
  Lê Hậu : 201, 320, 328, 397
  Lê Hiếu Hữu : 27
  Lê Huệ : 382
  Lê Hùng Hổ : 73
  Lê Huy Côn : 262, 317, 437
  Lê Huy Du : 242
  Lê Huy Thuyên : 585
  Lê Huy Tích : 321, 329, 638, 699, 716, 717
  Lê Hữu An : 249
  Lê Hữu Đức : 335, 629,765, 869
  Lê Hữu Tuệ : 316
  Lê Hy : 213, 370, 466, 539
  Lê Kim Nhượng : 35, 82, 92,106
  Lê Kim Trợ : 847
  Lê Lượng Bạt : 5,9, 28
  Lê Mậu Cúc : 70, 160, 279, 298, 333, 366, 372, 449, 480
  Lê Mậu Nghi : 327
  Lê Nguyên Đán : 632
  Lê Nguyên Hy : 327, 486, 511, 580, 654, 728,793,821,826, 922
  Lê Nguyên Trung : 545, 673, 769, 817, 826
  Lê Nhị : 235
  Lê Như Uy : 623
  Lê Phi Ba: 230, 512
  Lê Phúc Bảo : 148, 509, 514, 705, 863, 880, 887, 915
  Lê Phúc Điển : 65, 313
  Lê Phúc Hậu : 46, 59, 332, 561, 568, 716, 717
  Lê Quang : 154, 197, 208, 232, 288, 486, 545, 555, 580, 645,757
  Lê Quang Chấn : 261
  Lê Quang Dao : 367
  Lê Quang Định : 367
  Lê Quang Linh : 27
  Lê Quang Thực : 100, 154
  Lê Quốc Thái : 78, 323
  Lê Sĩ Thường : 553, 897
  Lê Thanh : 29
  Lê Thắng Lợi : 92
  Lê Thế Tế: 739, 740
  Lê thị : 127, 379, 384
  Lê Thuận Tĩnh : 327, 520, 577, 633, 639, 649, 664, 670, 673, 777, 781, 790, 829, 848, 856, 871,887, 888
  Lê Trang Tông : 40, 224, 269
  Lê Trị : 262
  Lê Trọng Liên : 551
  Lê Vạn Công : 98, 104, 111, 119, 238, 245, 369,439, 504,732,777, 811, 871
  Lê Văn Bang : 564
  Lê Văn Bằng : 508
  Lê Văn Chân : 28, 387
  Lê Văn Chính : 217, 486
  Lê Văn Chử : 143
  Lê Văn Côn : 29
  Lê Văn Công : 333
  Lê Vãn Duyệt : 37, 40, 42, 57, 61, 62, 79, 80, 82, 83, 84, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 106, 114, 117, 129, 139, 140, 173, 195, 211, 217, 221, 239, 259, 263, 280, 301, 315, 324, 328, 333, 340, 349, 352, 358, 363, 366, 374, 379, 387, 389, 390, 392, 403, 434, 440, 457, 464, 477, 484, 502, 522, 540, 542, 576, 599, 621, 626, 662, 665, 671, 674, 677, 682, 687, 690, 691, 718, 725, 744, 745, 758, 788, 802, 808, 825, 832, 840, 855, 866, 867, 873, 931
  Lê Văn Đắc : 189
  Lê Văn Đức : 299, 322, 344, 372, 402, 447, 472, 477, 536, 562, 632, 641, 644, 664, 671, 732, 733, 743, 774, 815, 826, 831, 864, 897
  Lê Văn Giai : 101, 252,487, 612, 636
  Lê Văn Hi : 142
  Lê Văn Hiếu : 54, 302, 458, 494, 504, 622, 673,705, 740, 819
  Lê Văn Hoan : 71, 394, 44,463, 466, 486, 497, 521, 553, 576, 619, 621, 631, 635, 643, 662, 729
  Lê Văn Hoàn : 362
  Lê Văn Hợp : 167, 318, 837
  Lê Văn Hùng : 147, 387
  Lê Văn Huyên : 304, 577,788, 801, 847
  Lê Văn Hưng: 302,379
  Lê Văn Hương : 58
  Lê Văn Khoáng : 279
  Lê Văn Ký : 53
  Lê Văn li : 142, 650
  Lê Văn Liêm : 199
  Lê Văn Nghĩa : 192, 556, 735
  Lê Văn Ngoạn : 340
  Lê Văn Nhật : 630
  Lê Văn Phong : 39, 44, 51, 59, 93, 124, 163, 172, 174, 178, 252, 279, 328, 352, 378
  Lê Văn Phú : 408
  Lê Văn Phúc : 94
  Lê Văn Phượng : 379, 880
  Lê Văn Quảng : 59, 145, 207, 258, 279, 375, 406, 722
  Lê Văn Quý : 94, 408, 431, 576, 679, 804, 825, 832, 911
  Lê Văn Quyền : 87
  Lê Văn Sách : 45, 270, 323, 324, 386, 411, 414, 561, 566
  Lê Văn Tần : 403
  Lê Văn Tề : 725
  Lê Văn Thái : 48, 340, 393
  Lê Vàn Thảo: 513, 559, 790
  Lê Văn Thi : 193
  Lê Văn Thông : 185
  Lê Văn Thuỵ : 414
  Lê Văn Thường : 289, 419,463, 849
  Lê Văn Tiến :186, 369,479, 530, 553
  Lê Văn Toại : 90, 690
  Lê Văn Triệu : 373, 385
  Lê Văn Tú : 742
  Lê Văn Túc : 240, 384, 402, 552, 575, 595, 930
  Lê Vân Từ : 94, 328, 358, 389
  Lê Văn Tường : 303, 861
  Lê Văn Vị : 476
  Lê Văn Xích : 852
  Lê Văn Xuân : 266
  Lê Văn Ý: 39, 751
  Lê Văn Yến : 328
  Lê Viết Quý : 54,95, 146
  Lê Xuân Như : 669, 895, 926
  Lễ Dương (huyện) : 119,479,637,670
  Lễ Môn (xã) : 126
  Lễ nghi chí : 809,246
  Lệ Chung : 533, 600
  Lệ Sơn (huyện) : 345
  Lệ Thuỷ (huyện) : 67
  Lịch đại đế vương (miếu) : 166, 182, 258, 268, 412, 485, 548, 625, 734 Lịch đại kỷ nguyên : 231
  Lịch triều hiến chương loại chí : 128,182
  Liêm Châu (phủ) : 101
  Liên (huyện) : 736
  Liêu Hiêu : 92
  Liêu Lác (cửa biển) : 849
  Liêu Lác (thần) : 206
  Liêu Ninh Thái : 823,903
  Liệt thánh ngọc phả : 315
  Liệt thánh thực lục : 6, 133
  Linh Giang (cửa biển) : 698
  Linh Giang (lạch) : 488
  Linh Hựu (chùa) : 866, 886
  Lò Bạc Đề : 413
  Loan Dương : 80
  Long Ân (chùa) : 224
  Long Ân (điện) : 265
  Long Châu (miếu) : 68
  Long Hồ (ngưòi) : 732
  Long Hồ (xã) : 86, 290,456
 • Chia sẻ trang này