0059.099 - @ Nguyễn Liễu (Done-GD)

13/1/16
0059.099 - @ Nguyễn Liễu (Done-GD)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:

  Quảng Đức (cửa, đường cái) : 41, 43, 56, 129, 131, 137,248,249 Quảng Đức (dinh): 256 Quảng Đức (lò gạch): 41 Quảng Đức (trường): 118, 142, 143 Quảng Lăng (trại): 502

  Quảng Minh (đình): 288, 289

  Quảng Nam : 42, 44, 45, 46, 55, 59 ', 66,

  78, 87, 94 k 99, 100, 101, 104, 108,

  114, 115, 116, 119, 122, 131, 137,

  144, 145, 150, 154, 157, 193, 194,

  201, 205, 211, 225, 226, 228, 229,

  232, 234, 235, 243, 244, 247, 248,

  249, 253, 259, 263, 264, 275, 279,

  281, 283, 294, 299, 304, 305, 306,

  315, 317, 319, 334, 338, 339, 354,

  356, 359, 360, 361, 376, 378, 380,

  385, 388, 393, 394, 399, 402, 404,

  408, 413, 419, 427, 428, 429, 431,

  432, 434, 435, 437, 442, 446, 449,

  451, 453, 463, 465, 479, 485, 487,

  493, 497, 502, 504, 507, 509, 521,

  524, 526, 528, 532, 545, 547, 551,

  553, 574, 580, 581, 588, 589, 613,

  618, 620, 622, 645, 662, 670, 677,

  678, 679, 681, 698, 700, 714, 717,

  726, 738, 759, 760, 761, 775, 787,

  789, 791, 792, 798, 805, 807, 808,

  829, 832, 847, 852, 854, 858, 869,

  872, 881, 886, 906, 907, 908, 909,

  910, 911,919  Quảng Nam (bão lụt): 302, 772 Quảng Nam (dân thọ) : 257, 347, 503, 581,795,827 Quảng Nam (kho): 309 Quảng Nam (mỏ đá): 549 Quảng Nam (mưa đá) : 394 Quảng Nam (phát chẩn): 539 Quảng Nam (sâu): 245, 252, 550

  Quảng Nam (thuế) : 102, 182, 189, 226, 227, 309, 374, 407,624, 701, 809, 862 Quảng Nam (trấn) : 213, 229, 322, 403, 427,515,799, 831,931 Quảng Nam (trường): 215 Quảng Ngãi : 35, 46, 53, 63, 65, 70, 78, 94, 95, 102, 104, 108, 114, 116, 122,

  123, 130, 131, 139, 144, 153, 184,

  193, 197, 201, 202, 203, 211, 225,

  226, 228, 229, 232, 234, 235, 244,

  247, 248, 259, 262, 263, 279, 290,

  293, 300, 302, 303, 304, 305, 306,

  309, 311, 317, 319, 321, 322, 323,

  334, 340, 347, 356, 360, 361, 362,

  389, 392, 394, 403, 406, 408, 419,

  420, 428, 434, 440, 445, 453, 457,

  473, 484, 486, 487, 493, 503, 504,

  515, 518, 526, 539, 541, 550, 551,

  553, 555, 574, 574, 589, 597, 612,

  613, 629, 681, 698, 700, 701, 726,

  732, 751, 761, 787, 789, 791, 792,

  798, 799, 806, 807, 808, 809, 813,

  820, 826, 829, 831, 832, 837, 869,  871,907, 908,910, 131 Quảng Ngãi (trấn): 105, 151,241 Quảng Ngãi (trường): 215 Quảng Oai công : 49, 149, 276, 277, 535 Quảng Phong (kho): 722 Quảng Phúc (huyện): 98, 547 Quảng Uyên(châu): 532 Quảng Trị: 43, 44, 46, 49, 59, 70, 72, 78, 79, 82, 92, 97, 102, 126, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 157, 163, 167,

  182, 185, 193, 200, 205, 206, 215,

  218, 225, 228, 232, 233, 234, 235,

  237, 245, 248, 249, 252, 255, 257,

  259, 263, 270, 273, 279, 291 293, 296, 297, 304, 305, 30Ố, 311, 319, 321,

  322, 328, 334, 335, 340, 346, 348,

  361, 367, 368, 369, 377, 385, 389, 

  393, 394, 407, 411, 414, 417, 419,

  438, 439, 441, 446, 448, 451, 463,

  477, 486, 487, 488, 492, 499, 500,

  504, 514, 519, 521, 537, 543, 555,

  573, 581, 582, 588, 589, 596 599

  603, 613, 624, 632, 645, 662, 670,

  673, 681, 693, 698, 701, 705, 714,

  717, 718, 732, 735, 740, 741, 744,

  757, 766, 767, 777, 787, 788, 789,

  791, 795, 797, 801, 805, 806, 807,

  808, 809, 817, 827, 829, 831, 833,

  840, 869, 71, 908, 910, 915 ,916, ,919,  925

  Quảng Trị (biển): 497 Quảng Trị (dinh) : 72, 79, 108, 114, 145, 188,203, 205, 346,479 Quảng Trị (hạn): 189 Quảng Trị (lụt): 302 Quảng Trị (sâu): 218 Quảng Trị (thuế) : 131, 148, 309, 873, 874, 875, 876, 895 Quảng Uy công : 376 Quảng Xương(huyện):297 Quảng Yên : 291, 294, 308, 329, 232, 361, 365, 329, 232, 361, 365, 367,

  270, 371, 429, 481, 494, 508, 511

  517, 535, 537, 540, 561, 563, 568,

  587, 613, 638, 640, 670, 681, 699,

  716, 724, 732, 733, 743, 749, 757,

  761, 781, 798, 799, 837, 841, 860, 862, 871, 872

  Quảng Yên (trấn) : 249, 347, 361, 629, 824

  Quất Xá (phưòng): 833 Quốc Oai (phủ): 187, 240, 318, 371, 575, 897, 907

  Quốc sử quán : 66, 133, 385, 505, 818 Quốc thái an dân phong điều vũ thuận (tiền): 55

  Quốc triều diễn chí: 321 Quốc tử giám : 5, 28, 32,45, 49,148, 397, 398, 406, 409, 438, 442, 447, 448, 458, 468, 476, 493, 502, 508, 541, 547, 565, 581, 604,614, 629,641, 551, 553, 555, 556, 557, 564, 669, 766, 786, 833, 880, 886, 891,903,904 Quy Hậu : 839

  Quý Hợp : 631, 632,662,670, 747, 780

  Quy Hợp (châu): 122,561, 622, 636, 643

  Quy Hợp (đồn): 780

  Quy Hợp (tấn): 931

  Quy Nhân (phủ): 227

  Quy Sơn (núi): 410

  Quy hương : 45, 46, 57, 114, 162, 210, 238, 688

  Quỳnh Châu (phủ): 101 Quỳnh Động (xã): 51 Quỳnh Lưu (huyện) : 344, 345, 445, 486, 779, 795 

  Sầm Nhân Tráng : 341, 566 Sầm Nưa (huyện) : 661, 729, 739, 779, 780

  Sầm Tộ (huyện) : 729, 746, 853 Sân Nô Chức : 761 Song Khả (man) : 636 Song Ngư (núi) : 841 Sô Liền (man) : 636

  Sơ Lâm (xã) : 107 Sơn Âm (giặc) : 9,11 Sơn Bồ : 99 Sơn Cố : 378,482 Sơn Đột : 805

  Sơn Mai (trạm) : 234, 358, 419, 596 Sơn Mâu : 805

  Sơn Nam : 118, 153, 234, 249, 275, 289, 293, 303, 306, 317, 323, 324, 332,

  342, 347, 348, 353, 357, 358, 359,

  361, 362, 366, 370, 371, 392, 419,

  424, 426, 447, 452, 461, 479, 485,

  493, 511, 526, 542, 553, 560, 561,

  575, 577, 580, 581, 582, 585, 588,

  592, 593, 595 603, 611, 613, 614,

  623, 625, 629, 633, 634, 638, 641,

  646, 647, 648, 652, 667, 676, 677,

  681, 696, 710, 724, 731, 749, 755,

  769, 779, 792, 793, 796, 811, 813,

  817, 826, 856, 863, 873, 888, 890,

  891, 894, 898, 999, 900, 922, 933, 934 Sơn Nam (đê) : 137


  Sơn Nam (ưấn) : 69 Sơn Nam (trường) : 153,154 Sơn Nam hạ : 35, 90, 97, 107, 112, 116, 152, 153, 167, 174, 175, 177, 185, 186,202,206, 228,234, 249 Sơn Nam thượng : 39, 59, 86, 87, 116, 138, 151, 152, 165, 167, 185, 190, 197,206,215,228,234,249 Sơn Nam trấn (cháy) : 537 Sơn Phú (trạm) : 234, 757 Sơn Tây : 64, 92, 103, 107, 113, 115, 116, 117, 128, 131, 139, 147, 164, 187,

  190, 193, 228, 247, 249, 275, 342,

  347, 362, 368, 370, 371, 380, 406,

  457, 476, 479, 515, 520, 530, 537,

  542, 553, 560, 564, 575, 576, 578,

  592, 613, 615 625, 629, 652, 669,

  675, 676, 678, 681, 704, 705, 714,

  724, 731, 741, 748, 749, 755, 757,

  764, 770, 776, 777, 793, 817, 823,

  826, 851, 863, 880, 888, 892, 894,

  899,915, 922

  Sơn Tây (dân thọ) : 413, 503, 582, 622 Sơn Tây (đê) : 167,488 Sơn Tây (trấn) : 71, 152, 170, 189, 202, 288, 323, 353, 358, 361, 485, 501, 551,554, 633,648,652, 772 Sơn Tây (trưòng) : 185,215, 452, 593 Sơn Thôi (động) : 576,739, 780 Sơn Thuỷ (cầu) : 816 Sùng Ân (chùa) : 224 Sủng Sam Giả : 839
  Tà Câu (sông) : 825 Tà La Mân : 265, 339, 340


  Tả Đoan (cửa) : 33, 56, 222, 229, 240, 270,612,713 

  Tả Trạch : 99

  Tả Túc (cửa) : 33, 61, 270, 391, 396, 612, 713

  Tá Bang : 841 Tá Băng (sách): 274 Tạ Khắc Quản : 29

  Tạ Quang Cự :-289, 545, 612, 635, 678, 736, 766, 831, 905, 913, 924, 932 Tam Chế (sông): 160 Tam Đa (phủ): 170, 189 Tam Đa (sông): 160 Tam Đăng (sông): 160 Tam Động : 625, 747, 754, 760 Tam Đới (phủ): 137, 170 Tam Giang (phá) : 152, 178, 562, 570, 571,625

  Tam giang hải nhi: 152 Tam Lễ (bảo): 90 Tam Muội (xã): 508

  Tam Nông (huyện) : 64, 117, 190, 578, 748

  Tam Thai (chùa): 431 Tam Thai (núi): 431, 620 Tam Toà (miếu): 116 Tam trực : 149, 263, 327, 392, 441, 442, 461,473,474, 481,518,528 Tam Tu (núi): 323 Tản Viên (miếu): 625 Tản Viên (núi): 170 Tàng thư (lầu): 412, 430 Tào chính : 124, 217, 240, 253, 256, 293, 311, 312, 248, 354, 369, 393, 439,

  443, 487, 488, 569, 574, 580, 590,

  597, 630, 632, 638, 640, 650, 655,

  656, 657, 668, 703, 707, 726, 731,

  787, 840, 880

  Tào Quang Lệ : 142,314,497 Tạo Ấn :736,931,932 Tạo Bồng: 761 Tạo Công : 874

  Tạo Hề : 761 Tạo Phiến : 761

  Tạo tác (cục) : 154, 226, 292, 332, 393, 616, 630, 642, 658, 661, 663, 681, 702, 706,731,781,919, 920 Tạo Tha: 736 Tạo Thiệt: 736 Tày (ngưòi): 198

  Tầm Bon : 274, 693, 788, 812, 817, 821, 842

  Tầm Bổn (châu): 788, 812, 817, 821, 842

  Tầm Linh (nguồn): 218, 693

  Tầm Run (phủ): 374

  Tân An (huyện): 288

  Tân Bình (sông): 85

  Tân Bình (phù): 250, 374

  Tân Chàng (xã): 144

  Tân Châu (đạo): 92, 486, 541

  Tân Châu (thủ): 878

  Tân Định (huyện): 98

  Tân Gia Ba : 253, 327, 390, 804

  Tân Hoà (thôn): 321, 543

  Tân Hợp (phường): 479

  Tân Minh (huyện): 288, 374,472

  Tân Minh (tổng): 288

  Tân Yên : 840

  Tập Thiện đường (quy trình) : 285, 444, 497,609, 723, 930 Tân An(huyện):288 Tây dương : 40, 60, 75, 131, 223, 226, 271, 299, 324, 369, 399, 427, 481,

  502, 519, 571, 628, 649, 670, 759,

  760, 858, 920 Tây Hồ : 224, 542

  Tây Sơn : 10, 86, 103, 131, 140, 181, 190, 217, 218, 222, 291, 321, 360, 378,

  409, 418, 538, 580, 594, 620, 667,

  719, 730, 769, 796, 820 Tây Thành (đài): 296, 353, 403, 601, 667, 921

  Tây Thành (xưỏng): 403 Tích giang (sông): 813 Tiên Cương (xã): 501 Tiên Liệt (xã), (đê): 107 Tiên Lữ (huyện): 493, 511,900 Tiên Lý (bảo) :70, 73, 244 Tiên Lý (kho): 238, 553 Tiên Minh (huyện), (thuế): 126, 368, 389, 438,475, 527,

  Tiên Phong (huyện): 488, 892, 899 Tiên Thọ (cửa) : 95, 683, 684, 695, 686, 688,810

  Tiên Y (đền): 459 Tiên Y (miếu): 813 Tiên Yên (châu): 587, 699, 871 Tiền Châu : 480, 719, 778 Tiền Hải (huyện): 480, 778, 779, 843 Tiền hậu chính sứ: 581 Tiền Lê hội điển : 166 Tiền phong (dinh): 46, 59, 61, 72, 81, 94, 101, 103, 123, 126, 147, 149, 209,

  220, 245, 252, 332, 360, 663, 209,

  220, 245, 252, 253, 260, 262, 266,

  292, 293, 328, 332, 334, 358, 372,

  380, 389, 394, 395, 404, 406, 424,

  426, 434, 435, 442, 446, 463, 464,

  465, 487, 502, 509, 555, 559, 571,

  583, 595, 601, 623, 651, 68, 659, 660, 671, 673, 719, 731, 748, 754, 757,

  778, 790, 795, 806, 819, 820, 911,

  921,923

  Tiến Đức hầu : 127

  Tiện điện : 39, 45, 51, 58, 61, 71, 108, 444, 540

  Tiết thận (ty, kho): 50,925 Tiểu Khê (cầu): 698 Tiểu Khê (kênh): 151,157 Tiểu Tấn (cửa biển): 698 Tĩnh bắc (cơ): 344, 346, 365

  Tĩnh Bắc (lầu): 164 Tĩnh Gia (huyện): 344 Tĩnh Gia (phủ) : 249, 265, 288, 366, 397, 402, 479, 531, 536, 552, 556, 647, 735 Tĩnh hoàng hậu : 311 Tô Danh Hoảng : 385, 542, 741, 926 Tồ Trân : 26,447, 489, 503, 758, 895 Tô Văn Huệ : 812

  Tôn Nhân (phủ): 27, 37, 57, 95, 102, 121, 210, 289, 294, 295, 315, 328, 332,

  352, 368, 378, 412, 455, 505, 567,

  581, 582, 590, 599, 649, 655, 656,

  657, 669, 683, 686, 715, 718, 719,

  880, 897.

  Tôn Thất Bạch : 577, 649, 654, 739, 740,

  781,915

  Tôn Thất Bằng : 204, 220, 229, 354, 509, 581,582, 851

  Tôn Thất Binh : 43,478, 505 Tôn Thất Bính : 57, 68, 70, 156, 157, 160, 294, 368, 375, 376, 396, 455, 499, 543,581

  Tôn Thất Chiếu : 509, 582 Tôn Thất Chu : 715,718 Tôn Thất Dịch : 43,47, 57, 329, 327, 378, 410, 424, 455, 520, 521, 530, 547, 575, 639, 648

  Tôn Thất Diễn : 294, 329, 665 Tôn Thất Diệu : 376, 520 Tôn Thất Đạo : 43, 114, 282, 294, 440, 595, 804

  Tôn Thất Gia : 687, 740,757, 789

  Tôn Thất Hiệp : 505

  Tôn Thất Hoảng : 459

  Tôn Thất Hội: 144, 354, 355,456

  Tôn Thất Huy : 741

  Tôn Thất Hữu : 113

  Tôn Thất Hựu : 294,505

  Tôn Thất Lộc : 368, 747, 819, 850

  Tôn Thất Lương : 732

  Tôn Thất Mạch : 354

  Tôn Thất Mân : 788

  Tôn Thất Ngạn : 862

  Tôn Thất Nghị : 735, 820, 895

  Tôn Thất Nguyên : 174

  Tôn Thất Nông : 378

  Tôn Thất Phụng : 113

  Tôn Thất Quảng : 294, 329

  Tôn Thất Tại: 282

  Tôn Thất Tào : 329

  Tôn Thất Thai: 294

  Tôn Thất Thận : 295, 872

  Tôn Thất Thọ : 113, 741

  Tôn Thất Thụ : 27

  Tôn Thất Tiến : 113

  Tôn Thất Tinh : 39,282

  Tôn Thất Trí : 294, 445

  Tôn Thất Trị: 723

  Tôn Thất Trinh : 54, 88, 144

  Tôn Thất Trung : 294,455, 872

  Tôn Thất Tuấn : 295

  Tôn Thất Tứ : 39, 47, 200

  Tôn Thất Tự : 718, 790

  Tôn Thất Tường : 295, 530, 546, 790

  Tôn Thất Vĩnh : 516

  Tống Huân: 587

  Tống Hữu Hòa : 305 •

  Tống Hữu Thanh : 241, 305 Tống Hữu Tuân : 241 Tống Phước Đạm : 353, 354, 355 Tống Phước Đào : 705 Tống Phước Khả : 241 Tống Phước Khuông : 357 Tống Phước Luật: 353 Tống Phước Lương : 57, 126, 141, 151, 177,203,283, 339

  Tống Phước Minh : 507, 778, 819,911 Tống Phước Thảo : 280 Tống Phước Trị: 241, 507, 705

  Tống Văn Khương : 123, 390 Tống Văn Sở : 82,463, 673 Tống Văn Trị : 299,464, 530, 758, 781 Tống Văn Tự : 463, 790 Tống Văn Uyển : 274, 535, 599, 609, 622, 718, 736, 867,905,911 Tống Văn Vị : 316,446 Tống Viết Phước : 707 Tống Viết Trì : 464, 924 Tống Xá (xã) : 554,623 Tống Thị Quyên : 390 Tu Nghi : 138 Tụ Long (đồn) : 103, 881 Tụ Long (mỏ đồng) : 193, 653, 817 Tuân Nghĩa (huyện) : 868 Tùng Châu (xã) : 227 Tùng Luật (cửa biển) : 698, 705 Tuy Hà (tổng) : 722 Tuyên Hoá (phường) : 136, 613 Tuyên Quang : 48, 103, 115, 116, 130, 164, 193, 214, 228, 233, 241, 246,

  247, 249, 253, 296, 310, 311, 321,

  329, 340, 347, 357, 361, 365, 370,

  371, 406, 429, 509, 532, 535, 537,

  561, 568, 613, 629, 632, 638, 645,

  670, 681, 716, 724, 732, 749, 752,

  754, 794, 850, 860, 862, 881, 882,

  883, 892, 895, 906, 926 Tuyên vương (đền) : 456, 776 Tuyển trường (ấn) : 322 Tư Dung: 634, 758, 759 Tư Dung (cửa biển) : 203, 248, 250, 409, 410,414,539,610 Từ Đạt Khôi (người Thanh) : 587 Từ Liêm (huyện) : 147, 285, 318, 358, 899

  Từ Sơn (huyện) : 126, 191, 332, 372, 637, 765

  Từ Sơn công : 276,277, 412 Từ Tâm (chua): 431

  Từ Thọ (cung) : 80, 95, 102, 105, 112,

  113, 120, 130, 133, 138, 150, 156,

  157, 158, 163, 178, 179, 212, 246,

  254, 256, 286, 325, 326, 327, 387,

  426, 500, 570, 620, 684, 685, 734, 785 Tử Đường (xã): 152 Tứ Kỳ (huyện): 311, 389,475, 527, 637

  Tứ thư đại toàn : 581 Tứ trường văn thể: 581 Tức Mặc (xã): 152

  Tương Dương (phủ) : 170, 261, 345, 703, 800, 854, 855 Tường hoà (nhạc): 204 Tường Phù (huyện): 809
  TH  Thạch Bàn: 263 Thạch Bàn (nguồn): 45, 537 Thạch Bi (xã): 575 Thạch Bích (man): 93 Thạch Hà (huyện) : 107, 244, 248, 344, 511,612,637 Thạch Khê : 80,145,158 Thạch Lâm (châu): 532 Thạch Thành (huyện): 214, 418, 501 Thạch Thành (nguồn) : 225, 347, 360, 472, 481,491 Thạch Tượng (sở): 537 Thai Dương : 401

  Thai Dương (đền): 206, 439,486, 501 Thai Dương (xã): 53 Thai Dương hạ (xã): 494 Thai Dương phu nhân (đền) : 53, 61, 333, 355, 357,412,413

  Thái Bá Hạc : 292, 339, 377,467, 530 Thái Bá Thu : 786 Thái Bình (cửa): 229, 601, 921 Thái Bình (đài): 353, 601, 641, 922 Thái Bình hầu : 600

  Thái Bình (phủ): 100, 126, 220, 382, 571, 769

  Thái Bình công : 94, 520, 533,600 Thái Cần (cửa biển): 698 Thái Công Triều : 344,792 Thái Dịch (ao): 690

  Thái Doãn : 139, 356 Thái Doãn Hợp : 622

  Thái Doãn Tư : 309, 441, 553, 560, 758, 765

  Thái Hoà (điện) : 31, 44, 59, 61, 99, 103, 108, 110, 120, 156, 174, 179, 181, 184, 187, 195, 207, 211, 212, 241, 247, 254, 28, 280, 282, 336, 327, 688, 701,708

  Thái Hương (đội): 198 Thái miếu ĩ 33,44, 47, 108, 109, 110, 121, 129, 133, 145, 155, 156, 180, 183, 278, 283, 322, 354, 39, 467, 696, 699, 846,929

  Thái Nguyên : 27, 40, 50, 108, 115, 128, 164~175,228,

  Thái thường tự (ấn): 128,787 Thái tổ (Nguyễn Hoàng) : 134, 145, 146, 174, 187, 255, 276, 291, 409, 581, 690,786, 847 Thái Văn Thận : 265 Thái Vân Quý : 225

  Thái Y viện : 100, 128, 297, 334, 656, 657,670,755, 885, 886, 930 Tham Đích Tây (người) : 82, 92, 95, 96, 106

  Tham My Đê Đô: 374

  Thang Huy Thận : 623,724, 877, 912

  Thanh (đi sứ): 107, 382

  Thanh (người) : 51, 65, 83, 90, 174, 178, 320, 342, 343, 383, 441, 457, 638,

  743, 758, 801, 815, 838, 851, 870,

  871, 875, 877, 884, 885, 889, 906, 907 Thanh (nước) : 197, 92, 100, 174, 178, 183,210,216 Thanh (thuyền buôn): 801 Thanh Ba (huyện) : 501, 586, 632, 735, 797,798,816

  Thanh Bình : 40, 48, 55, 64, 70, 96, 101,

  106, 109, 110, 113, 115, 126, 128,

  130, 144, 145, 151, 152, 162, 163,

  169, 182, 188, 201, 206, 215, 219,

  228, 248, 249 Thanh Câu (cầu): 64 Thanh Châu (xã): 886 Thanh Hà (huyện), (thuế) : 126, 158, 553 Thanh Hải (bang): 487, 488 Thanh Hoa : 37, 39, 40, 42, 44, 45, 53, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 80, 94, 101,

  102, 106, 114, 118, 124, 126, 128,

  144, 145, 150, 151, 152, 153, 161,

  162, 163, 170, 173, 176, 177, 178,

  184, 185, 189, 193, 194, 199, 201,

  202, 213, 214, 215, 220, 223, 224,

  225, 229, 230, 234, 235, 236, 238,

  248, 249, 257, 264, 265, 273, 276,

  280, 290 292, 297, 298, 302 304, ,316,

  317, 318, 319, 322, 327, 329, 330,

  334, 336, 342, 344, 345, 347, 356,

  359, 361, 362, 366, 369, 371, 380,

  383, 384, 387, 392, 395, 405, 413,

  417, 418, 419, 420, 424, 431, 440,

  443, 447, 448, 449, 452, 456, 457,

  460, 462, 464, 471, 476, 479, 480,

  486, 493, 498, 503, 512, 514, 515,

  518, 526, 530, 536, 541, 542, 546,

  547, 559, 561, 563, 575, 576, 580,

  581, 589, 590, 592, 593, 597, 599,

  611, 613, 614, 625, 639, 647, 648,  649, 654, 665, 669, 673, 681, 691,

  697, 698, 703, 705, 710, 714, 731,

  733. 735, 739, 740, 743, 747, 748,

  757, 759, 760, 764, 765, 768, 779,

  780, 781, 792, 795, 798, 799, 807,

  808, 812, 818, 830, 839, 841, 850,

  854, 855, 856, 857, 864, 869, 873,

  879, 882, 885, 889, 890, 896, 903,

  908, 922, 930, 932 Thanh hoa chi (vũ đạo): 194 Thanh Hoà (điện): 30, 50,102, 431 Thanh Hoà (thư viện): 40 Thanh Hương (xã): 400 Thanh Lâm (huyện): 126, 271, 475 Thanh Long (cầu) : 368, 391, 426, 574, 601,651,667,921

  Thanh Lương (xã): 77

  Thanh Nghệ : 39, 42, 129, 136 , 137, 151,

  167, 170, 171, 173, 175, 176, 212,

  213, 230, 242, 245, 280, 288, 292,

  299, 300, 320, 330, 334, 339, 340,

  341, 344, 346, 352, 353, 359, 366,

  368, 370, 374, 387, 395, 397, 403,

  417, 429, 431, 441, 449, 452, 456,

  459, 469, 470, 471, 486, 511, 512,

  521, 531, 536, 545, 546, 460, 563,

  571, 572, 585, 591, 592, 593, 621,

  646, 669, 670, 683, 691, 702, 745,

  749, 774, 775, 796, 810, 812, 846,

  861, 873, 879, 885, 898, 899, 903,

  910, 934  Thanh Phong đường : 47, 59, 65, 130,475

  Thanh Phước : 135

  Thanh Phước (ụ súng): 368

  Thanh Quyết (sông): 893

  Thanh Thuỷ (xã): 119

  Thanh Xuyên (huyện): 117,652

  Thành cẩn (tên thuỵ): 212

  Thao (sông): 233, 772, 872, 893

  Thăng Hoa(kho):553

  Thăng phối (lễ): 194 Thăng Long (trường): 37, 118, 153 Thâm Trào (xã) : 705 Thân Văn Cường : 687 Thân Văn Duấn : 142 Thân Văn Duy : 397, 97, 524, 565, 577, 588, 634, 654, 708, 724, 740, 768 Trần Văn Quyền : 356, 398, 486, 505, 534,

  Thần Sa (xã): 323

  Thế Giới (núi): 192

  Thế tổ Cao hoàng đế bảo (ấn) : 61

  Thi Nại: 37, 698

  Thi Nại (cửa biển): 537

  Thị Cai (đồng): 49

  Thị Linh : 265

  Thị Triều (điện): 80, 177

  Thiên Bản: 191,900

  Thiên Lộc (huyện) : 144, 344, 510, 545, 564

  Thiên Mụ (chùa): 71, 72, 130, 229,405 Thiên Phúc (phủ) : 170, 415, 461, 900 Thiên Thi (huyện): 507, 633 Thiên Thụ (lăng) : 59, 64, 84, 104, 125, 147, 188, 228, 242, 249, 265, 290, 340, 359, 362, 289,402, 412 Thiên Tôn (chùa): 205 Thiên Tôn (núi): 125 Thiên Y A Na Diễn (miếu): 431 Thiệt Tây : 761 Thiều Châu (phủ): 101, 226 Thiều Nguyên Diệu : 153, 769, 882 Thiện Chỉ: 277, 376 Thiện Khuê : 277, 376 Thiệu Hoá (phủ): 214, 418, 581, 637 Thiệu Hoá công : 59, 178, 189, 276, 277, 376

  Thiệu Hoá quân vương : 376, 664

  Thiệu Long (chùa): 518

  Thiệu Phương (vườn): 709, 788, 927

  Thịnh Lâm: 894

  Thọ Xuân (phủ): 170, 214, 356, 561, 885 Thổ ngưu kinh : 824 Thổ Ngoã(xã): 151 Thôn Ỷ Phá : 599 Thông chánh sứ (ấn): 310 Thời Thu (phủ): 82, 95 Thu Bồn (nguồn): 244, 360, 547 Thu Vật (châu): 249 Thù Du (xã): 875 Thủ Lễ (xã): 837 Thuần Nghệ(xã):202 Thuận An : 27, 55, 62, 113, 114, 202, 206, 225, 230, 255, 279, 318, 382,

  391, 399, 409, 487, 488, 494, 507,

  539, 546 596, 605, 609, 610, 634,

  637, 758, 759, 797, 825 Thuận Phiếm (thủ): 933 Thuận Sơn : 234, 917 Thuận Thành : 55, 79, 206, 220, 229, 231, 265, 339, 340, 340, 366, 378, 388,

  393, 410, 472, 476, 492, 624, 744,

  754, 760, 820, 855 Thuận Trạch (phường): 291 Thuận Trực (đê): 507 Thục Tuệ (tên thuỵ): 127 Thung Ni Sây (tướng Xiêm): 821 Thục Ý (tên thuỵ): 127 Thuộc Vinh (man): 300 Thuỷ Ba (tổng): 393,466, 479 Thuỷ Đường : 876 Thuỷ Tú (sông): 605

  Thuy Vĩ (châu) : 233, 234, 259, 290, 291, 383. 341, 342, 343, 361 Thuỷ Xá : 138, 838 Thuý Doanh (sách): 317 Thuỵ Anh (huyện): 382, 389, 633 Thuỵ Hương(xã) : 147 Thuỵ Thánh (lăng) : 242, 335, 362, 363, 877

  Thuỵ tường (viện): 192 Thự (hoàng tử): 278 Thừa Nam (bang): 487 Thừa Nỗng (trạm): 372 Thừa Phúc (bến): 309,427, 599 Thừa Thiên : 249, 256, 258, 260, 263, 275, 279, 286, 293, 296, 299, 303,

  304, 305, 306, 309, 311, 319, 320,

  322, 323, 327, 330, 352, 333, 334,

  335, 337, 343, 347, 348, 355, 357,

  359, 361, 367, 371, 372, 377, 386,

  392, 393, 400, 401, 402, 405, 407,

  408, 409, 410, 411, 413, 414, 420,

  427, 435, 437, 439, 441, 442, 445,

  451, 452, 455, 460, 461, 4612, 466, 472, 473, 477, 485, 487, 488, 489,

  494, 500, 503, 504, 507, 513, 515,

  516, 518, 524, 528, 530, 534, 539,

  583, 597, 601, 618, 622, 624, 629,

  634, 637, 645, 647, 649, 655, 656,

  657, 674, 681, 686, 701, 702, 708,

  713, 714, 724, 734, 738, 742, 744,

  750, 751, 763, 777, 785, 787, 791,

  795, 797, 804, 809, 810, 826, 827,

  829, 831, 833, 835, 837, 842, 867,

  869, 877, 882, 883, 885, 886, 892,

  906, 912, 920

  Thương bạc sự vụ : 217,260 Thường bình (kho) : 168, 169, 601, 602, 885, 886

  Thượng Hộ (xã): 849 Thượng Hồng(phủ):189 Thượng Kế (mưòng): 274, 841 Thượng Nguyên (huyện), (đê) : 107, 322, 849, 900

  Thượng Phúc (huyện): 358, 900 Thượng trà, (viện):

  266, 271, 353, 358, 423, 435, 466, 499, 502, 509, 514, 623, 633, 639, 649, 650, 777, 861

  TR  Trà Bình (nguồn): 573, 680, 813

  Trà Đính (nguồn): 226

  Trà Lân (phủ): 170, 627

  Trà Lũ (xã): 579, 582, 584

  Trà Lý (biển): 480

  Trà Lý (cửa biển): 849

  Trà Lý (xã), (đê): 107

  Trà Lý (thủ): 480, 481

  Trà Nương (sách man): 401, 624

  Trà Sơn (cù lao): 399

  Trà Sơn (vụng): 759

  Trà Vân (nguồn): 226,453, 537, 680, 813 Trà Vinh (huyện): 417, 866, 868 Trà Vinh (phủ): 349, 356, 378,417 Trang Nghiêm (chùa): 427, 431 Trang Ý (tên thuỵ): 384 Trào Tấn (cửa biển): 698 Trầm Bồn (sách): 274 Trầm hương : 107, 227, 231, 311, 415, 416, 467, 683, 686, 701, 854 Trần (triều): 152 Trần Á Tam : 308
 • Chia sẻ trang này