0060.0102

14/1/16
0060.0102
 • PDF
  GoogleDocs

  cute_smiley15cute_smiley15cute_smiley15

  720, 721, 726, 728, 751, 784, 788, 796, 824, 897, 900, 912, 924, 925, 931, 933, 937,946, 947, 948,962, 964,966,970 Nguyễn Xuân Gián : 831 Nguyễn Xuân Tháp : 135 Nguyễn Xuân Thiều : 156

  Nha Miêu (thôn) : 310 Nhã Di Lý (nước): 412 Nha Phu (hải phận): 688 Nha Phu (tấn sở): 473 Nhân Sơn (mỏ bạc): 355 Nhật Lệ (cửa): 110 Nhật Lệ (sở): 424 Nhất ca (tên hiệu): 764

  OaThuỷ : 197

  Ô Lỗ : 879

  Ốc Lịch Nhâm : 545

  Ốc Nha Bồ Nô Mô : 504

  Ốc Nha Bồ Nô Sơn Liêm Mộc : 504

  Ốc Nha Bông Sa : 545

  Ốc Nha Chiết Ma : 151, 184,446


  Nguyễn Xuân Thức : 188 Ngự (sông): 314, 317 Ngự Hà (sông): 96, 177, 190 Ngưu Giang : 223,447 Ngưu Giang (đường): 210

  NH

  Nhị ca (tên hiệu): 764

  Nhị Hà 9đê): 517

  Nhị Hà (sông): 425,940

  Nhiên (tên người): 19

  Nhiên Lĩnh : 814, 856

  Nhuế Dương (đê): 656,686,939

  Nhượng Lão : 497, 498, 524

  o

  ốc Nha Chiết Tức : 545

  Ôn Châu (châu): 206, 230, 263, 873

  Ốc Nha CỐ: 461,490, 516

  Ốc Nha Phật Kha Ni: 863

  Ốc Nha Triết Tức : 863

  Ốc Nha Xô Ca Lộc : 564  Phạm Bá Khanh : 214

  Phạm Doãn Dũng : 544, 546, 574, 575, 610, 614,616, 632,643,684 Phạm Duy Trinh : 422, 611, 619, 622, 640, 641, 660, 662 Phạm Đăng Huân : 33

  Phạm Đình Bảo : 242, 360, 505, 544, 547, 552, 560


  Phạm Đình Học : 61 Phạm Đình Hổ : 105, 198, 338 Phạm Đình Nghĩa : 304 Phạm Đình Thịnh : 291, 304, 358 Phạm Đình Thoan : 161 Phạm Đình Tích : 102 

  Phạm Đình Trạc : 365, 456, 593, 629, 729, 730, 736, 748, 754, 755, 762, 763, 781, 882, 885,904

  Phạm Đình Trâm : 805, 806 Phạm Gia Chuyên : 211, 293, 316 Phạm Gia Lâm : 198, 380 Phạm Hà Xán : 46 Phạm Huy : 188, 189

  Phạm Hữu Tâm : 77, 125, 187, 196, 202, 327, 384, 403, 603, 627, 653, 660, 662, 667, 670, 689, 706, 710, 751, 726, 745,964

  Phạm Lân : 852, 853 Phạm Minh Dực : 870,971 Phạm Ngọc Oánh : 102 Phạm Nhữ Quá : 376

  Phạm Phổ : 365, 373, 456, 644, 645, 674, 704, 705,715,731,812, 882 Phạm Phú Quảng : 316,481 Phạm Phúc Thiệu : 116, 402, 630, 700, 750,953

  Phạm Quang Nguyên : 134, 135, 517, 658 Phạm Sĩ Ái: 293, 316, 388 Phạm Thế Hiển : 316, 331, 401, 417, 837, 935

  Phạm Thế Hiểu : 247

  Phạm Thế Trung : 499, 964

  Phạm Thị Lạm : 703

  Phạm Thị Ninh : 124

  Phạm Thúc Liêm : 564

  Phạm Quang Nguyên : 134, 135, 517, 658

  Phạm Văn Bảo : 497, 498

  Phạm Văn Bình : 241, 306, 322, 491

  Phạm Văn Châu : 224, 517

  Phạm Văn Đàm : 767

  Phạm Văn Điển : 30, 52, 53, 187, 202, 405, 518, 521, 533, 538, 547, 554, 556, 557,

  558, 563, 566, 569, 570, 574, 588, 596, 604, 628, 684, 835, 849, 855, 861, 862, 873, 875, 878, 882, 893, 894, 906,931 Phạm Văn Đức : 428, 812 Phạm Vãn Hoà : 813 Phạm Văn Hợp : 364 Phạm Văn Huy : 402, 518, 835 Phạm Văn Huyền : 402, 687, 688 Phạm Văn Khoa : 317 Phạm Văn Lễ : 630

  Phạm Văn Lưu : 271, 730, 748, 754, 763, 882, 904

  Phạm Văn Lý : 110, 157, 224, 299, 317, 441, 494, 517, 521, 527, 528, 530, 535, 537, 544, 546, 547, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 563, 564, 565, 566, 569, 570, 574, 575, 588, 592, 593, 596, 604, 610, 611, 613,616,631, 684,786 Phạm Văn Ngân : 514 Phạm Văn Nhân : 252 Phạm Văn Quỳnh : 298 Phạm Văn Thân : 30 Phạm Văn Thự : 622 Phạm Văn Tín : 31, 215, 634 Phạm Văn Tự : 621

  Phạm Văn Tường : 187, 195, 196, 202, 815 Phạm Văn Trượng : 757, 758 Phạm Văn Vãn : 779 Phạm Viết Cao : 255 Phạm Vũ Phác : 172, 277,479 Phạm Xuân Bích : 198, 225, 249, 402, 491, 492, 529, 568, 601, 605, 707, 820, 821,841

  Phan An : 162, 396, 398 Phan Á Bát: 459 Phan Bá Búa : 519

  Phan Bá Đạt : 19, 26, 34, 148, 188, 198, 298, 364, 404, 409, 417, 448, 511, 578, 581, 656, 687,718, 719, 749, 792,976 Phan Bá Hùng : 125 Phan Bá Lịch : 760, 761 Phan Bá Nhã : 897

  Phan Bá Phụng : 243, 273, 519, 524, 539,760 Phan Bá Quỳ : 198 Phan Bá Vành : 557,747 Phan Bô : 876,966 Phan Đăng Đệ : 583 Phan Đăng Huyên : 10, 175, 326 Phan Đình Sĩ: 274, 352 Phan Hiển Đạt: 116, 149, 242, 374,435 Phan Hoành Hải : 144 Phan Hữu Tính : 12, 149 Phan Huy Bích : 458,459 Phan Huy Chú : 102,107, 303,423,759

  Phan Huy Thực : 9, 59, 60, 102, 107, 121,

  170, 198, 216, 268, 282, 293, 294, 306,

  314, 316, 474, 475, 479, 481, 488, 503,

  522, 525, 542, 579, 609, 617, 635, 703,

  751, 759,782,817,948  Phan Huy Vịnh : 198, 306 Phan. Phu : 132, 172, 465, 492, 599, 603, 642,654,678, 888 Phan Rang (đạo): 818 Phan Rang (sở): 424 Phan Rang (vụng): 678 Phan Thế Chấn : 130,190 Phan Thế Chung : 825 Phan Thị Đoán : 124 Phan Thị Đốc : 123 Phan Thị Nam : 124 Phan Trước : 293, 316, 387, 388 Phan Văn Bích : 383

  Phan Văn Bối: 808

  Phan Văn Bổng : 110

  Phan Văn Cần : 120, 247, 298, 684

  Phan Văn Diễm : 748

  Phan Văn Diệm : 763

  Phan Văn Điện : 906

  Phím Văn Đổng : 379, 544

  Phan Văn Đức : 127, 242

  Phan Văn Khuê : 702

  Phan Văn Kinh (người Tây dương) : 317, 825,834

  Phan Văn Long : 702 Phan Văn Mẫn : 207, 249,423, 722 Phan Văn Song : 38, 110, 376, 382, 594, 640,641,681,703,723 Phan Văn Thể : 331, 428, 494, 496, 512,

  537, 598, 599, 603, 605, 615, 623, 624, 627, 636, 638, 646, 647, 651, 652, 661, 668, 669, 670, 677, 678, 679, 680, 689, 690,702

  Phan Văn Thu : 618

  Phan Văn Thuý : 10, 13, 16, 17, 26, 33, 41, 45, 46, 53, 54, 57, 63, 68, 84, 174, 187, 209, 220, 283, 317, 365, 387, 416, 441, 718,734,816 Phan Văn Vị: 383

  Phi long (tiền) : 387, 453, 455, 508, 230,

  538, 539, 546, 550, 564, 567, 576, 592, 605, 614, 617, 622, 627, 641, 652, 653, 688, 700, 705, 710, 711, 722, 761, 765, 774, 775, 778, 791, 808, 809, 813, 833, 840, 849, 855, 856, 860, 870, 874, 875, 887, 893,902, 911,927,948,949

  Phi Nhã Chất Tri: 154,490, 516, 892,962

  Phi Nhã Liêm Cầm Hiên : 963

  Phi Nhã Phật Lăng : 892

  Phi Nhã Phi Mục Thiệp Mang : 892

  Phì Xà Nộn : 852 Phía ^ : 275 Phía Cam Bôn : 275 Phía Hướng : 275 Phía Mường Chân : 456,457 Phiên An : 8, 17, 27, 51, 62, 95, 124, 125, 149, 156, 172, 208, 256, 267, 279, 304, 327, 345, 384, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 419, 424, 434, 441, 447, 450, 451, 454, 466, 476, 484, 485, 567, 568, 577, 581, 584, 585, 586, 589, 590, 591, 593, 594, 595, 598, 599, 600, 607, 611, 612, 613, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 634, 635, 638, 640, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 660, 662, 667, 668, 669, 670, 677, 678, 679, 685, 686, 689, 690, 696, 700, 702, 707, 709, 710, 713, 720, 729, 744, 750, 764, 777, 778, 784, 788, 794, 795, 801,822, 850, 864, 875,884 Phiên vương : 169, 315, 950, 962 Phọc Bô Lâm Thiều Mang : 275 Phọc Khâm Thuần La Ni: 275 Phọc Nha Mã Kha Thiệp : 899 Phong Giang: 745 Phong Thu (đồn): 184, 209 Phong Thu (động): 58, 183, 210, 366 Phong Thường (mỏ vàng): 214 Phô Khâm (xứ): 104 Phố Cát: 551,567, 570, 672, 694,757 Phố Cát (bảo): 684

  Phố Cát (đồn) : 505, 509, 529, 547, 548,567

  Phô' Khâm (đồn) : 372, 404, 505, 572, 848, 852, 853

  Phốc Dã (núi): 754 Phù Chiêm : 505, 572

  Phù Cừ (huyện) (lụt): 792 Phù Dung (huyện): 205, 229,438,792,940 Phù Hoa (châu): 206, 230 Phù My (biển) : 86, 818 Phù Ninh (huyện): 101,126, 127, 206, 230, 300, 338, 389,439,747,772 Phú Bình công : 13, 36 Phú Bình (phủ): 205, 230,470 Phú Điền (xã): 109 Phú Hữu (xã): 538

  Phú Lãng Sa (nưóc): 17, 118,135, 852 Phú Linh (mỏ): 223

  Phú Lương : 206, 230,769, 806, 869, 893 Phú Nang (mỏ): 223

  Phú Quốc : 87, 384, 414, 424, 484, 492, 568,708

  Phú Vinh (huyện) : 205, 340, 396, 389, 437,458

  Phú Vinh (ruộng): 276 Phú Xuyên (huyện) : 101, 205 , 209, 229, 268, 284, 356,425,437,471,794, 898 Phú Yên : 16, 19, 24, 30, 52, 62, 74, 152, 157, 162, 165, 168, 198, 223, 279, 286, 327, 331, 346, 386, 395, 401, 402, 408, 412, 419, 484, 485, 541, 577, 588, 590, 593, 594, 604, 607, 612, 615, 620, 641, 642, 660, 670, 678, 705, 756, 772, 862, 877, 884, 913, 933, 934, 936, 949, 963,

  964,969

  Phú Yên (bệnh dịch): 914

  Phú Yên (hải phận): 646

  Phú Yên (hạn): 597

  Phú Yên (phủ): 206,249

  Phú Yên (sở): 424,454

  Phú Yên (trấn): 117,126,152,155,166,173

  Phú Yên (trạm): 267 

  1016

  Phú Yên (tỉnh) : 385, 386, 393, 395, 585, 650, 669, 683, 711, 740, 852, 870, 875,

  896,912,942,954,956,969 Phủ Lật (phủ): 445, 461,564, 897 Phủ Pháp : 588

  Phủ Vi : 177, 256, 274, 372, 397, 437 Phụ Dực (huyện) : 101, 205, 229, 253, 370,437

  Phụ Long (sông): 273 Phúc An (huyện) : 394, 439, 614, 652, 667, 668, 669

  Phúc Chính (huyện): 104, 394, 439 Phúc Kiến (xứ) : 157, 455 Phúc Kiến (phố): 294 Phúc Long công : 433, 472 Phúc Long (cửa sông): 640, 710 Phúc Long (phủ): 167, 206, 394, 439 Phúc Long hầu : 433, 531, 956

  Q

  Quách Công Ba : 555 Quách Công Chế : 572, 930 Quách Công Chinh : 280 Quách Công Chuyên : 280, 508, 572 Quách Công Hạt: 280 Quách Công Huynh : 280, 930 Quách Công Kim : 305,930 Quách Công Nghiệp : 540, 547 Quách Công Nhị : 537 Quách Công Ôn : 305, 540, 547 Quách Công Tiến : 509 Quách Công Toản : 305, 930 Quách Đình Chí: 497 Quách Ngọc Khuyến : 584, 710 Quách Ngọc Thuyên : 600 Quách Phúc Thành : 497, 559, 571, 799,930


  Quách Phúc Trí: 930

  Quách Tất Công : 313, 464, 497, 501, 502, 508, 509, 512, 520, 530, 534, 544, 550, 559, 562, 569, 571, 583, 596, 892, 930,951

  Quách Tất Nham : 497 Quách Tất Tại : 313, 497, 502, 508, 512, 530, 534, 544, 550, 571,892,930,951 Quách Tất Tế : 279, 280, 312, 313, 464, 497, 502, 544, 550, 555, 892, 930, 951, 962

  Quách Tất Thúc : 501,950 Quách Tự Trạch : 313 Quan Da (châu): 158,206, 229, 529 Quan Triều (xã): 769,788, 806, 895 Quản Khuy (tên sách): 457 

  Quang Hoá (đạo): 463, 600, 605, 606 Quang Hoá (sở): 501

  Quang Lang (đồn) : 274, 637, 814, 867, 868, 873

  Quang Phong (thủ): 103, 501 Quảng (huyện): 206, 229, 378 Quảng Bình : 8, 12, 17, 19, 29, 31, 42, 50, 51, 52, 56, 57, 63, 64, 74, 99, 103, 109, 110, 111, 125, 128, 140, 145, 149, 156, 157, 162, 168, 174, 188, 220, 226, 229, 231, 232, 233, 236, 239, 240, 243, 254, 257, 260, 264, 267, 276, 284, 323, 327, 337, 341, 346, 350, 355, 358, 373, 380, 383, 386, 388, 403, 404, 415, 417, 429, 439, 483, 484, 496, 500, 514, 515, 537, 546, 571, 577, 578, 586, 587, 629, 637, 642, 663, 681, 682, 705, 713, 746, 772, 773, 802, 807, 834, 839, 840, 867, 872, 877, 884, 898, 900, 928, 929, 935, 936, 949, 953, 957 Quảng Bình (sở): 424 Quảng Bình (trạm) : 267 Quảng Bình (tuổi thọ): 141 Quảng Bình quan : 107, 110 Quảng Công bá : 494, 786 Quảng Châu : 157, 172, 173 Quảng Địa : 158, 206, 229, 439, 540, 547, 565, 567

  Quảng Điền (huyện) : 205, 389, 437 Quảng Đông : 118, 172, 294, 332, 341,454, 457,891

  Quảng Ninh (phủ) : 205, 249,472 Quảng Nam : 8, 11, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 41, 52, 60, 64, 89, 97, 111, 117, 134, 135, 147, 148, 156, 157, 162, 167, 168, 185, 187, 190, 195, 201, 223, 279, 286, 294, 296, 302, 303, 327, 331, 337, 338,

  342, 355, 373, 385, 391, 392, 393, 394, 396, 398, 400, 401, 403, 409, 414, 417, 447, 454, 455, 467, 484, 487, 511, 512, 557, 577, 580, 584, 590, 591, 593, 594, 595, 599, 603, 605, 606, 612, 628, 630, 637, 642, 654, 658, 660, 681, 689, 703, 704, 705, 736, 756, 772, 773, 802, 818, 852, 867, 870, 877, 884, 898, 903, 912, 929, 936,949,956,959,964 Quảng Nam (đắp thành): 469, 621 Quảng Nam (lụt): 174, 366, 749 Quảng Nam (sở) : 424 Quảng Nam (thuế vàng): 390 Quảng Nam (trạm): 197, 267 Quảng Nam (trấn) : 18, 115, 148, 150, 164, 166, 167, 168, 174, 196, 202, 203, 219 Quảng Nam (tuổi thọ): 141 Quảng Ngãi : 8, 11, 17, 18, 24, 26, 46, 50, 60, 62, 67, 68, 106, 130, 135, 140, 144, 156, 157, 162, 167, 168, 196, 220, 247, 273, 279, 286, 317, 327, 328, 354, 355, 373, 377, 382, 395, 396, 401, 402, 404, 410, 424, 445, 459, 462, 484, 485, 549, 576, 577, 578, 585, 593, 602, 603, 604, 607, 612, 615, 621, 623, 635, 637, 638, 654, 658, 660, 688, 705, 711, 718, 735, 743, 772, 773, 797, 809, 834, 840, 841, 863, 867870, 877, 884, 886, 889, 896, 908,936,954,956,964,975 Quảng Ngãi (ít mưa): 338 Quảng Ngãi (phủ) : 11, 206, 249 Quảng Ngãi (sở): 424 Quảng Ngãi (trạm): 267,454 Quảng Ngãi (trấn): 166 Quảng Ngãi (tuổi thọ): 141 Quảng Ọai : 438, 527, 546, 547, 551, 563, 566, 632 

  Quảng Oai công : 89 Quảng Oai (phủ): 10,101, 205,230, 538 Quảng Thịnh (kho): 85, 261 Quảng Trị: 8, 11,16, 17,21,42, 52,66,73, 80, 89, 111, 115, 116, 125, 156, 157, 164, 213, 220, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 238, 240, 253, 254, 255, 259, 260, 271, 272, 273, 279, 286, 300, 321, 323, 327, 341, 345, 355, 373, 379, 380, 392, 400, 403, 415, 416, 425, 428, 439, 466, 472, 478, 484, 514, 535, 546, 577, 587, 637, 681, 698, 705, 713, 757, 770, 772, 773, 807, 843, 857, 867, 870, 877, 884, 885, 898, 903, 929, 936, 938, 949, 952,957,959

  Quảng Trị (đắp thành): 469,592, 621 Quảng Trị (lụt): 571 Quảng Trị (mất mùa): 56 Quảng Trị (trạm): 267,454 Quảng Trị (trấn): 18, 50,116,149 Quảng Trị (tuổi thọ) : 19, 141, 549 Quảng Xương (huyện): 206, 229,439 Quảng Yên : 26, 37, 51, 85, 97, 102, 107, 116, 121, 125, 127, 129, 137, 149, 160, 162, 175, 214, 230, 232, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 248, 254, 260, 263, 270, 279, 286, 290, 291, 296, 304,


  307, 312, 327, 338, 340, 341, 346, 358, 367, 370, 373, 380, 383, 391, 404, 405, 407, 414, 422, 423, 424, 427, 434, 449, 456, 458, 470, 484, 485, 496, 577, 578, 587, 663, 681, 691, 692, 705, 713, 719, 790, 799, 804, 810, 813, 818, 833, 834, 836, 837, 861, 862, 868, 874, 875, 878, 889, 891, 899,903,928,936,958 Quảng Uyên (châu): 206, 229,439 Quất Lựu (xã): 854 Quốc Oai: 313

  Quốc Oai (phủ) : 10, 101, 187, 205, 230, 263,438

  Quy Hoá (phủ): 205, 230 Quy Hợp (châu): 296,424,967 Quy Nhân (phủ): 249 Quy Nhơn : 123,167, 205 Quỳ Châu (phủ): 206, 229, 554 Quỷ Môn quan : 848, 867 Quyết Xuy Mang : 18, 19 Quỳnh Côi (huyện): 101,205,229,437 Quỳnh Lâm : 510, 514, 515, 539, 550, 553, 565, 566,569, 575, 593, 596,613 Quỳnh Lưu (huyện) : 122, 123, 158, 205, 229,437

  Quỳnh Nhai (châu): 206, 230 

  Sân Noa Chức : 275 Sỉ Khê : 256 Son (hòn): 208

  Sơn Âm : 279, 497, 501, 505, 509, 510, 520, 521, 534, 535, 536, 538, 549, 550, 551, 553, 555, 559, 569, 570, 571, 572, 575, 583, 595, 596, 683, 892, 930, 950, 951,962

  Sơn Âm (làng): 501 Sơn Cố: 256

  Sơn Dương (huyện) : 206, 230, 236, 269, 439,516,862,878 Sơn Dương (dân): 798 Sơn La (châu) : 206, 230, 521, 553, 630, 811,815,849,953

  Sơn Minh (huyện) : 126, 229, 356, 425, 437,471,794, 898

  Sơn Nam : 10, 12, 18, 19, 30, 31,45, 53, 66, 83, 85, 97, 116, 121, 124, 126, 151, 156, 160, 162, 182, 186, 187, 192, 194, 198, 199, 209, 221, 230, 231, 233, 235, 237, 238, 240, 241, 248, 253, 255, 264, 265, 286, 299, 300, 468, 599, 691 Sơn Tây : 10, 28, 30, 97, 121, 123, 126, 162, 176, 192, 197, 199, 214, 221, 223,

  T

  Tà Vang (man): 195, 200

  Tà Vinh (man): 197

  Tá Bang (châu): 206,229, 271, 757

  Tạ Khách (xứ): 372, 899

  Tạ Khách (Ta Khẹt): 104

  Tạ Quang Cư: 120

  Tạ Quang Cự : 14, 46, 72, 153, 216, 224, 240, 268, 279, 281, 310, 372, 403, 456, 466, 479, 482, 499, 505, 509, 515, 519,

  230, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 248, 254, 257, 258, 260, 267, 269, 270, 279, 280, 285, 296, 299, 300, 302, 307, 312, 327, 331, 338, 341, 346, 347, 360, 373, 376, 378, 379, 382, 391, 416, 426, 445, 447, 468, 471, 484, 485, 489, 497, 509, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 527, 528, 530, 533, 535, 536, 537, 544, 554, 563, 566, 569, 571, 572, 576, 577, 587, 591, 296, 604, 610, 611, 613, 614, 616, 624, 625, 631, 632, 643, 645, 649, 657, 659, 663, 666, 671, 681, 683, 686, 691, 692, 693, 696, 699, 704, 706, 714, 715, 716, 731, 732, 738, 740, 746, 747, 759, 761, 768, 772, 774, 785, 788, 790, 791, 792, 810, 814, 817, 820, 845, 849, 854, 855, 861, 862, 871, 872, 873, 877, 878, 882, 902, 906, 928, 930, 936, 955, 958, 959,968

  Sơn thần (đền): 290,420, 799

  Sô Đột Lục CỐ : 445

  Suất Lễ (mỏ): 214, 314

  520, 521, 523, 524, 526, 528, 530, 534, 535, 536, 539, 541, 544, 549, 550, 554, 555, 557, 559, 565, 569, 571, 575, 595, 596, 604, 611, 613 614, 615, 616, 631, 671, 683, 684, 706, 718, 805, 806, 810, 813, 814, 815, 818, 824, 836, 837, 845, 848, 849, 855, 856, 861, 862, 866, 867, 868, 873, 882, 888, 889, 894, 895, 896, 901, 902, 903, 904, 905, 943, 944, 960, 961,969,970,971

  Tạ Quang Linh : 818 Tạ Quang Tri : 224, 807 Tam ca (tên hiệu): 764 Tam Dương (huyện) : 101, 126, 206, 230, 438

  Tam Điệp (núi): 885 Tam Hiệp : 294 Tam Kỳ (sông) : 315

  Tam Nông : 101, 206, 230, 231, 471, 527, 544, 563,687

  Tàm Châu (châu): 206, 229

  Tản Viên (núi) : 307

  Tào Quang Lệ : 335,336,837

  Tạo Ấn : 276

  Tạo Bông : 275

  Tạo Công Nho Tha : 275

  Tạo Hình : 275

  Tạo Mưòng : 276

  Tạo Phanh : 275

  Tạo Phiến : 275

  Tạo Sâm : 275

  Tạo Tha : 275

  Tạo Y Xán : 276

  Tăng Viết Thanh : 906

  Tầm Bôn (châu) : 952

  Tân Bình (phủ) : 167, 205, 394, 433, 439, 466, 568, 600, 776 Tân Gia Ba : 405, 457, 463 Tân Lộc (lân): 374

  Tân Minh (huyện) : 104, 394, 396, 439, 491,503

  Tân Phượng (ấp): 137

  Tập Trận (bãi): 720, 726, 728, 733

  Tây dương (đạo giáo): 708

  Tây dương (hàng): 828

  Tây dương (ngưòi): 317, 415

  Tây dương (nước): 157,463, 908

  Tây Hoài Anh : 825, 834, 835 Tây Hoài Hoá : 834, 835 Tây Trạng (núi): 383, 404 Tây Xuyên (huyện) : 394, 397, 439, 450, 503, 584

  Tiêm Lĩnh : 785, 787, 799 Tiên Du (huyện): 101, 205, 230,438 Tiên Hưng : 10, 18, 101, 205, 229, 231, 401,437,935

  Tiên Hưng quận công : 252 Tiên Kiều (mỏ vàng): 214, 314 Tiên Lữ (huyện): 205, 229,438, 792,940 Tiên Minh (huyện) : 101,205, 230,438 Tiên Yên (châu) : 206, 230, 424, 790, 818, 836, 837,861,862, 868,888 Tiền Hải (huyện) : 129, 130, 205, 229, 438, 455

  Tiền thắng lữ: 65,714

  Tiền thắng (cơ): 758, 770,827, 860,869

  Tiều phu từ: 387

  Tiểu Khê (bến đò): 457

  Tiểu Tây dương : 105

  Tinh Diễm : 610

  Tĩnh Gia (phủ) : 156, 181, 205, 229, 259, 355,439,805

  Tĩnh Liêu (trạm): 255, 310 Tòng Hoá (xã): 739 Tòng Lệnh (xã): 798 Tô Chân : 601

  Tô Huệ Vân : 161,244, 306, 352, 550, 555 Tô Trân : 116, 402, 479, 604, 605, 613, 618,625,626, 630, 686,745 Tô Văn Trực : 25, 785 Tôn Thất Bạch : 149, 226, 268, 298, 329, 330, 849

  Tôn Thất Bảo: 415, 818 Tôn Thất Bằng : 14, 38, 89, 273, 299, 317, 346, 467, 481, 499, 525, 587, 621, 627, 645, 646, 703, 716, 786, 788, 813,

  910,969

  Tôn Thất Bật: 191, 710, 726, 768, 854, 855 Tôn Thất Chiếu : 523, 548, 696 Tôn Thất Chính : 89

  Tôn Thất Chung : 461, 512, 515, 555, 591

  Tôn Thất Cung : 142,461, 913

  Tôn Thất Dịch : 406,433

  Tôn Thất Du : 73

  Tôn Thất Đạo : 142, 461

  Tôn Thất Điển : 251

  Tôn Thất Đồng : 250

  Tông Thất Gia : 401, 492, 607, 614, 621, 622,640,651,703,723 Tôn Thất Hiệp : 250 Tôn Thất Hiệu : 250 Tôn Thất Hoá : 950 Tôn Thất Hộ : 931 Tôn Thất Hội : 251 Tôn Thất Huy : 251 Tôn Thất Huyên : 414, 415 Tôn Thất Hy : 260 Tôn Thất Khê : 250 Tôn Thất Lệ : 433 Tôn Thất Long : 72 Tôn Thất Lương : 148, 156,931, 951 Tôn Thất Mạch : 308 Tôn Thất Mân : 250, 251 Tôn Thất Nghị : 75, 76, 789 Tôn Thất Sĩ: 78, 388 Tôn Thất Tài: 518 Tôn Thất Thành : 414 Tôn Thất Thận : 14, 38 Tôn Thất Thiện : 206, 377

  Tôn Thất Thọ : 885 Tôn Thất Thương : 72 Tôn Thất Thường : 8 Tôn Thất Trì: 415 Tôn Thất Tự : 142

  Tôn Thất Tường : 142, 215, 313, 467, 481, 486, 523, 548, 696, 782, 906 Tôn Thất Vĩnh : 433 Tôn Thọ Minh : 872 Tống Đức Hưng : 8, 135, 220, 325 Tống Nam Thông : 869 Tống Phúc Giáo : 170 Tống Phúc Khuông : 295 Tống Phúc Minh : 244, 280, 349,485 Tống Phước Bảo : 264, 613 Tống Phước Bình : 835 Tống Phước Đạm : 253, 853 Tống Phước Khải: 115, 597, 602 Tống Phước Lương : 8, 9, 14, 28, 38, 115, 147, 172, 283, 469, 494, 592, 621, 627, 628, 638, 653, 667, 668, 670, 677, 678, 680, 690, 702, 706, 711, 721, 726, 728, 750, 765, 783, 796, 801, 808, 824, 850, 851, 897, 900, 912, 924, 925, 946, 947, 949,964,966, 970

  Tống Phước Minh : 550, 555,684, 806, 960

  Tống Phước Trị: 774

  Tống Phước Trinh : 774

  Tống Vãn Bình : 797, 801

  Tống Vãn Nghĩa : 52, 74

  Tống Văn Sờ : 331

  Tống Văn Trị: 67, 415, 770, 859, 860 Tống Văn Uyển : 14, 161, 376, 544, 704, 760,761,833,880 Tống Viết Bình : 187, 203 Tống Viết Phước : 109,124,276 Tống Viết Thư : 276
 • Chia sẻ trang này