0060.0104

14/1/16
0060.0104
 • PDF
  GoogleDocs

  cute_smiley15cute_smiley15cute_smiley15

  [​IMG]

  Xa HỔ : 206, 229, 275 XaThuỷ (xứ): 195,196,197 Xa Thuỷ (đồn): 200 Xa Văn Chấn : 517, 546, 835 Xa Văn Quế: 509, 592, 643, 835 Xà Cốc Bạn : 208 Xà Năng (vụng): 900 Xà Nộn : 572, 852 Xả Bá (núi): 195, 200 Xán Khả Xu Linh : 908 Xỉ La Điếm : 275

  Xích Đằng (kho): 273, 248,299, 687 Xích Lam (cửa biển): 654 Xích Thổ : 535, 549, 555 Xiêm : 56, 78, 79, 104, 105, 112, 142, 151, 152, 153, 154, 155, 184, 185, 208, 222, 247, 357, 372, 373, 400, 403, 404, 445,456, 461, 462, 476, 487, 490, 516, 564, 572, 707, 708, 784, 842, 852, 853, 890, 891 892 897, 899, 900, 903, 908, 910, 911 912, 913, 924, 925, 926, 931, 932, 933, 937, 938, 946, 947, 950, 962, 963, 964,965,966,967,970,977,978 Xiêm La (nước) : 78, 308, 337, 357, 393, 400,469, 572,707, 841 Xiển A Hiên : 321 Xô Ca Lộc : 564 Xôi (huyện): 206,229,275, 321 Xuân Dương (đồn): 806 Xuân Dương (mỏ vàng): 214 Xuân Gia (ấp): 29

  Xương Thịnh (châu) (tha thuế) : 206, 229, 271,757

  Xuân Thôn (man): 372  [​IMG]
  Ý Yên (huyện) : 101, 205, 229, 438, 473, 681,698

  Yên Bình (phủ): 206, 230, 288, 290 Yên Dũng (huyện) : 101, 205, 230, 282, 438

  Yên Định : 555,560

  Yên Khánh (huyện) : 205, 229, 433, 438, 439,453

  Yên Lạc (huyện): 101,205, 230, 785,959

  Yên Lãng (huyện): 101, 205,230 Yên Mô (huyện): 205, 229,438,453, 649 Yên Mông : 534

  Yên Phong (huyện) : 14, 101, 205 , 230, 415,438,495,611

  Yên Thế (huyện) : 101, 205, 230, 438, 870, 971

  Yết Ong (mỏ vàng): 214
  MỤC LỤC

  CHÍNH BIÊN - ĐỆ NHỊ KỶ

  THỰC LỤC VỂ THÁNH Tổ NHÂN HOÀNG ĐẾ

  Trang

  - Quyển LXIV( 1830) 5

  - Quyển LXV( 1830) 23

  - Quyển LXVI( 1830) 44

  - Quyển Lxvn( 1830) 55

  - Quyển Lxvni( 1830) 72

  - Quyển LXIX( 1830) 92

  - Quyển LXX( 1830) 108

  - Quyển LXXI( 1831) 128

  - Quyển LXXII (1831) 147

  - Quyển LXXIIIC1831) 163

  - Quyển LXXIV( 1831) 176

  - Quyển LXXV( 1831) 200

  - Quyển LXXVI( 1831) 219

  - Quyển Lxxvn (1831) 246

  - Quyển LXXVIII (1832) , 267

  - Quyển LXXIX (1832) 293

  - Quyển LXXX( 1832) 311

  - Quyển LXXXI (1832) 324

  - Quyển LXXXII (1832) 340

  - Quyển LXXXIII (1832) 359

  - Quyển LXXXIV (1832) 376

  - Quyển LXXXV (1832) 387

  - Quyển LXXXVI (1832) 412

  - Quyển LXXXVII (1832) 428

  - Quyển LXXXVin (1833) 453

  - Quyển LXXXIX (1833) 471

  - Quyển XC( 1833) 486

  -Quyển xa (1833) 507

  - Quyển xai (1833) 526

  - Quyển xail (1833) 543

  - Quyển xav (1833) 561

  - Quyển xcv (1833) 577

  - Quyển XCVI (1833) 592

  - Quyển xcvn (1833) 609

  - Quyển xcvm (1833) 624

  - Quyển xax (1833) 640

  - Quyển c (1833) 656

  - Quyển a (1833) 674

  - Quyển ai (1833) 694

  - Quyển an (1833) 713

  - Quyển av (1833) 733

  - Quyển cv (1833) 754

  - Quyển CVI (1833) 771

  - Quyển cvn (1833)[​IMG]

  -Quyển CVIII (1833) 804

  - Quyển CIX (1833) 820

  - Quyển CX( 1833) 839

  - Quyển CXI (1833) 859

  - Quyển CXII (1833) 879

  - Quyển CXIII (1833) 898

  - Quyển CXIV (1833) 915

  - Quyển cv (1833) 939

  - Quyển CVI (1833) 960

  Bảng sách dẫn , 979


  Chịu trách nhiệm xuất hấn :

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRÂN ÁI
  Phó Tổng Giám đốc kiêm Tống biên tập NGUYÊN QUÝ THAO

  Tổ chức bân thâu và chịu trách nhiệm nội dung :

  Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc NXBGD tại Tp. Đà Nẵng HUỲNH BÁ VÂN
  Viện trưởng Viện Sử học TRÂN ĐÚC CUỜNG

  Biên tập nội dung :

  NGUYỄN HỒNG LIÊN - LÊ HồNG SƠN

  Trình bày bìa :

  NGUYỄN MẠNH HÙNG

  Sửa bàn in và phụ trách phần chữ Hán :

  NGUYỀN Đức nhuệ - NGUYỄN HŨU TÂM

  Chế bản :

  PHÒNG CHẾ BẢN (NXB GIÁO DỤC)

  ĐẠI NAM THỤC LỤC - TẬP BA
  Mã số: 7X386n6-CNĐ

  In 1.000 bản, khổ 16x24cmtại Công ty In Quảng Nam-260 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ. số xuất bản: 619-2006/CXB/10-1332/GD. In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2007.


  [​IMG]
 • Chia sẻ trang này