0076.045 - @Lười Đọc Sách (done) - Ca Dao (Đã xong - Wiki)

17/1/16
0076.045 - @Lười Đọc Sách (done) - Ca Dao (Đã xong - Wiki)
 • - Quân-tử thời oán tam niên,
  Tiểu-nhân thời oán nhãn tiền mà thôi.

  Ca-dao

  - Người quân-tử lúc chưa được thì vui với ý muốn, lúc được rồi thì vui với kết-quả, cho nên lúc nào cũng vui. Kẻ tiểu-nhân lúc chưa được thì lo không được, lúc được rồi thì lại sợ mất nên lúc nào cũng lo sợ.

  Khổng-tử

  - Kẻ thất-phu bị nhục đứng dậy rút gươm thẳng tay đánh liền : cái đó chưa đủ để coi làm dũng.

  Tô-Thức

  - Chim anh-vũ mặc dù biết nói, nhưng cũng là loài chim.

  Lễ kinh

  - Đêm hôm xin-xỏ, sáng ngày khoe-khoang.

  Mạnh-tử

  - Người quân-tử cầu ở mình, kẻ tiểu-nhân cầu ở người.

  Khổng-tử

  - Quân-tử hòa nhi bất đồng, tiểu-nhân đồng nhi bất hòa (người quân-tử hòa mà không a-dua, kẻ tiểu-nhân a-dua mà không hòa).

  Khổng-tử

  *

  QUẦN-CHÚNG

  - Quần-chúng là một mụ già.

  Th. Carlyle

  - Quần-chúng chỉ có thể vươn lên đến những ý-tưởng thấp.

  Chamfort

  - Giữa nơi công-cộng lập lại là chứng-minh.

  Anatole France

  - Quần-chúng càng đông bao nhiêu, trái tim họ càng mù quáng bấy nhiêu.

  Pindare

  - Quần-chúng yêu-mến không phải theo sự nhận-định, mà theo sự trông thấy của mình.

  Shakespear

  - Số đông là một thẩm-phán đáng khinh.

  Goethe

  - Quần-chúng khoan-dung một cách kỳ-diệu, họ tha-thứ tất cả trừ thiên-tài.

  O. Wilde

  - Quần-chúng đối với thiên-tài là một chiếc đồng hồ đi trễ.

  C. Baudelaire

  *

  QUÊN

  - Đôi khi quên những điều mình biết cũng làm là lợi-ích.

  P. Syrus

  - Biết quên là một hạnh-phúc hơn là một nghệ-thuật.

  Baltazar Gracian

  - Ai nghĩ đến quên sẽ nhớ.

  Montaigne

  *

  QUỐC-GIA

  Ý-THỨC QUỐC-GIA

  - Lá cờ mà ta giấu trong túi không phải là một lá cờ, đó là một chiếc khăn tay.

  E. de Girardin

  - Một tổng-hợp những thành-kiến và những ý tưởng hẹp-hòi ; đó là tổ-quốc.

  Ernest Renan

  - Nước là ta !

  Vua Louis XIV

  - Chúng ta không tranh-luận về tổ-quốc. Quốc-gia đối với chúng ta là một và vĩnh-cửu: nó không chứa-đựng những giai-cấp ưu-quyền cũng như những giai-cấp bị bạc-đãi.

  O. Solezar

  - Quốc-gia nào muốn có kẻ bao-bọc thì sẽ tìm được những ông chủ.

  Fisher Ames

  - Nếu nước mạnh, nó đè nát chúng ta; nếu nó yếu, chúng ta sẽ chết mất.

  Paul Valéry

  - Các quốc-gia giống như một giọt nước từ trong một cái thùng rơi xuống và như bụi cát trên cái cân.

  Isaie

  - Người Anh không bao giờ sung-sướng bằng khi khốn-khổ, người Ê-cốt không bao giờ thấy yên nơi bằng lúc ở nước ngoài, người Ái-nhĩ-lan không bao giờ thấy yên-hòa bằng trong cuộc chiến.

  R. Whately

  - Danh-tiếng của một quốc-gia là do ở niềm tin-tưởng và linh-hồn của nước ấy chớ không phải là do ở diện-tích rộng hay hẹp.

  Radha Krisnan

  - Ta có thể nhìn một con người qua quốc gia của anh ta, nhưng không thể xét một quốc-gia qua một con người.

  Stanislas Leszinski

  - Quốc-gia chủ nghĩa là một bệnh ấu-trĩ. Đó là chứng ban sởi của nhân-loại.

  A. Einstein

  - Người Ý nhận chìm cái buồn trong sự thờ ơ, người Pháp trong các bài hát và người Đức trong rượu.

  G. Cahier

  - Quốc-gia hưng-vong, thất-phu hữu trách (quốc gia thịnh hay suy đến kẻ thấp-hèn nhất cũng có trách-nhiệm).

  Cổ-ngữ

  - Nước mất, nhà tan. (quốc phá, gia vong).

  Cổ-ngữ

  - Giặc đến nhà đàn bà phải đánh.

  Tục-ngữ

  - Người Pháp hát sai mà nghĩ đúng, người Đức hát đúng mà nghĩ sai, người Ý không nghĩ mà hát.

  Henri de Régnier

  - Tất cả trong quốc-gia, không gì chống lại quốc-gia, không gì đứng ngoài quốc-gia.

  Mussolini

  • XÂY-DỰNG QUỐC-GIA

  - Một quốc-gia mạnh khi nào luật-pháp mạnh.

  P. Syrus

  - Một quốc-gia không có những quyền-lợi trái-ngược với hạnh-phúc của nó.

  Rivarol

  - Các quốc-gia đều có số-phận tự nó tạo ra. Không có cái sung-sướng nào từ chỗ bất-ngờ mà đến. Những người phụng-sự là người phát-triển các tiềm lực của quốc-gia.

  Edouard Frerriot

  - Sự có mặt của các lân-bang là sự phòng-thủ duy nhất của các quốc-gia chống lại một trận nội-chiến thường-trực.

  Paul Valéry

  - Nếu phải định-nghĩa 2 chữ << cường quốc >> thì ta nên viết : đấy là chỗ sản-xuất ra nhiều bậc vĩ-nhân.

  G. Duhamel

  - Chỉ còn biết yêu đàn bà đẹp và chịu đựng các loại sách hung-bạo : đó là dấu hiệu của sự suy tàn.

  J. Joubert

  - Quốc-gia nào cũng cần có thêm nhiều bàn tay đen-đúa và nhiều lương-tâm trong-trắng.

  V. Rogers

  - Một quốc-gia chỉ làm cho ngoại-bang biết về mình qua những khía-cạnh xấu của nó.

  G. K. Chesterton

  - Tất cả những vấn-đề to lớn đều do các quốc-gia nhỏ bé làm ra.

  B. Disroeli

  - Hiền-nhân không buồn vì mình chết mà chỉ lo điều nước suy.

  Tô Tuân

  - Quan văn không ham tiền, quan võ không sợ chết, đất nước sẽ sớm thanh-bình.

  Nhạc Phi

  - Trị nước không dùng kẻ nịnh-thần. Trị nhà không dùng vợ nịnh. Bầy tôi tốt là của báu một nước, người vợ tốt là của quí một nhà. Tôi gièm loạn nước. Vợ ghen loạn nhà.

  Thái-công

  - Muốn biết vua nó, trước xem bầy tôi nó ; muốn biết người nó, trước xem bạn nó ; muốn biết cha nó, trước xem con nó. Vua thánh, tôi trung. Cha hiền, con hiếu. Nhà nghèo rõ con hiếu, đời loạn biết tôi trung.

  Vương Lương

  - Nước mà có chính-trị hay thì dù có hèn-yếu nhưng sau này tất mỗi ngày một hùng-cường ; nước nào mà không có chính-sách hay thì tuy nước lớn nhưng rồi cũng đến ngày suy-nhược.

  (Tả truyện)

  - Thiên-hạ lúc sắp thái-bình thì người ta biết chuộng nết tốt. Mà lúc sắp loạn, thì người ta chỉ ưa nói khéo mà thôi. Thiên-hạ lúc sắp trị, thì người ta biết chuộng nghĩa, mà lúc sắp loạn thì người ta chỉ biết vụ lợi mà thôi.

  (Sách Tính-lý)

  - Trong nước mà sinh nhiều người hiền-tài, thì biết là nước sắp ở cơ thịnh-vượng. Trong họ mà có con cháu giỏi, thì biết là họ ấy ngày một to lớn thêm.

  (Sách Tính-lý)

  - Một nhà hai chủ không hoà,
  Hai vua một nước ắt là không yên.

  Ca-dao

  - Lễ, nghĩa, liêm, sỉ là bốn cái giường để duy-trì, giữ vững nước nhà. Bốn giường vó ấy nếu không căng được lên, nghĩa là người trong nước mà vô lễ, vô nghĩa, vô liêm, sỉ thì quốc-gia phải đổ và diệt-vong mất.

  (Quan-tử)

  - Trong một nước mà người chức-việc biết coi việc nước như việc nhà, người nô-bộc biết coi việc chủ như việc mình, người nào cũng tự biết bổn-phận làm việc, thì thiên hạ-không việc gì không vào một mối được.

  (Cách-ngôn liên-bích)

  *

  QUYỀN-LỢI

  • NHẬN-THỨC VỀ QUYỀN-LỢI


  - Người ta trừng-phạt thói xấu và ca-ngợi đức-hạnh chỉ vì tư-lợi.

  La Rochefoucauld

  - Chỉ có quyền-lợi và thiên-tài mới là những cố-vấn cần-mẫn và sáng-suốt.

  Honoré de Balzac

  - Ăn xôi chùa ngậm miệng.

  Tục-ngữ

  - Tư-hữu là cần-thiết, nhưng nó không cần-thiết khi nó nằm mãi trong tay một số người.

  Rémy de Gourmont

  - Răng của tôi gần tôi hơn họ-hàng, cha mẹ.

  César Oudin

  - Tư-lợi không có đền thờ mà nó được sùng bái.

  Voltairè

  - Ai cũng thích lợi riêng cho mình hơn là lợi cho kẻ khác.

  Térence

  - Không phải vì có một bông hồng trên cây hoa hồng mà con chim đậu vào : mà vì trên ấy có những con bọ.

  J. Renard

  - Thế-giới được cai-trị bởi tư-lợi.

  Schiller

  - Quyền-lợi và tài-năng là những vị cố-vấn tận-tâm và sáng-suốt.

  H. de Balzac

  - Chúng ta sẽ tủi-hổ vì những hành-động tốt của chúng ta nếu xã-hội biết rõ các nguyên-nhân tạo ra nó.

  La Rochefoucauld

  - Tất cả những đức tính luân lý đều đưa đến chữ lợi, cũng như trăm ngàn con sông đều đổ ra bể.

  La Rochefoucauld

  - Thả mồi bắt bóng.

  Ca-dao

  - Quyền-lợi nói đủ các thứ tiếng, và đóng đủ các vai trò, kể cả vai trò bất vụ-lợi.

  La Rochefoucauld

  - Ta chớ lầm quyền-lợi của ta với lẽ công bằng vì có những lẽ công bằng phản ngược lại quyền lợi của ta.

  Hồng-y Saliège

  - Đức tính chìm mất trong tư-lợi cũng như dòng sông trong bể cả.

  La Rochefoucauld

  - Tư-lợi còn đui tối hơn tình yêu.

  Voltaire

  • TRANH-GIÀNH QUYỀN-LỢI

  - Con người là những kẻ bảo-thủ đối với những cái họ có và cộng-sản đối với của-cải của kẻ khác.

  M. de Chazal

  - Sự đời nghĩ cũng nực cười,
  Một con cá lội mấy người buông câu.

  Ca-dao

  - Hàng thịt nguýt hàng cá.

  Tục-ngữ

  - Hai con chim sẻ trên một bông lúa thì không thể hòa hợp lâu dài.

  Cervantes de Saavedra

  - Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi tiếu hi hi, (cò ngao tranh hơn thua, ngư-ông được lợi cười hì hì)

  Trung-hoa

  - Người, của lấy cân ta sẽ nhắc,
  Mới hay rằng của nặng hơn người.

  Nguyễn-bỉnh-Khiêm

  - Heo mập phải bị người giết, suối ngọt phải bị người múc cạn, cây thẳng phải bị người ta chặt.

  Châu-Chúc

  QUYẾT-TÂM

  - Lòng ta đã quyết thi-hành,
  Đã đẵn thì vác cả cành lẫn cây.

  Ca-dao

  - Những điều chúng ta đã muốn thực-hiện ở ngày mai, nếu có bị hạn-chế, thì chính bởi những ngờ-vực của chúng ta ngày hôm nay.

  F. D. Roosevelt

  - Nếu quyết-tâm nhất chí, một người trẻ tuổi có thể đạt được địa-vị mình muốn.

  T. Buston

  - Nhiệt-huyết là thứ khí-giới tối-thiết của con-người.

  Thống-chế Foch

  - Chí thành thông thánh.

  Tục-ngữ

  - Sự quyết-định thường là nghệ-thuật biết trở nên tàn-nhẫn đúng lúc.

  Henry Becque

  R

  RẦY LA (quở-trách)


  - Sự rầy la (quở-trách) chỉ nên làm với những người mà mình ưa-chuộng.

  Florian

  - Có những lời rầy la là khen-tặng, có những lời khen tặng là gièm-pha.

  La Rochefoucauld

  - Tức-giận vì một sự rầy la, đó là biết mình đáng chịu sự rầy la ấy.

  Tacite

  *
  RƯỢU


  - Tay tiên rót chén rượu đào,
  Đổ đi thời tiếc, uống vào thời say.

  Ca-dao

  - Tửu nhập tâm thư hổ nhập tâm.

  Tục-ngữ

  - Tửu nhập tâm như cẩu cuống tọa thị.

  Tục-ngữ

  - Rượu vào lời ra.

  Tục-ngữ

  - Người ta chỉ vì rượu mà nói hay lầm-lỗi, người ta chỉ vì tiền mà mất lòng cả họ xa họ gần.

  (Sách Minh-tâm)

  - Rượu là thuốc độc.

  Tục-ngữ

  - Trong khi uống rượu mà ít nói, ấy thực là bực quân-tử. Trong khi dùng tiền bao giờ cũng phân-minh, ấy là bực trượng-phu.

  Tăng Quảng-Hiền.
  cute_smiley26
 • Chia sẻ trang này