0088.3.0001 - @be_coi (soát xong, GD)

30/12/15
0088.3.0001 - @be_coi (soát xong, GD)
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose::rose::rose:


  #0088.3.00001

  Đánh máy: kimtientang  TỰA

  Những sách Tục ngữ, Phong dao chúng tôi đã được biết là:

  a) Sách chữ Nôm:

  1. An Nam phong thổ hoại (...) của cụ Thiên bản cư sĩ Trần Tất Văn,

  2. Thanh hóa quan phong sử (...) của cụ Vương Duy Trinh,

  3. Việt Nam phong sử (...) không có tên người làm,

  4. Đại Nam quốc túy (...) của cụ Sự sự trai Ngô Giáp Đậu.

  b) Sách chữ Nôm dịch ra chữ Hán:

  Nam phong giải trào (...) của cụ Liễu am Trần tiên sinh và Ngô Hạo Phu.

  c) Sách chữ Nôm có phụ chữ Quốc ngữ:

  1. Quốc phong Thi tập hợp thái (...) của cụ Mộng liên đình Hi Lượng Phủ,

  2. Nam quốc phương ngôn, tục ngữ bí lục (...) không có tên người làm.

  d) Sách chữ Quốc ngữ dịch ra chữ Pháp:

  Tục ngữ An Nam ba quyển: thứ nhất, thứ nhì, thứ ba của cụ Triệu Hoàng Hòa.

  đ) Sách chữ Quốc ngữ:

  1. Nam ngạn trích cầm (...) của ông Phạm Quang upload_2015-12-30_15-52-27.png Sán.

  2. Gương phong tục của ông Đoàn Duy Bình đăng trong Tạp chí Đông Dương.

  Những sách này làm hoặc không theo trật tự nào, - hoặc đối nhau hai câu một, - hoặc chia ra từng mục: Giời đất, Năm tháng, Tiền của, Văn học, - từng thiên: Sơn Tây, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thừa Thiên, từng chương: Tống Sơn, Nga Sơn, Hoằng Mỹ, Hậu Lộc, - hoặc lại xếp theo từng thời đại các Triều Vua, tự Kinh Dương Vương, đến bản Triều. Những câu chép trong sách thường không có chú thích, phê bình. Tựu trung, một đôi quyển cũng gọi có cắt nghĩa qua từng câu hoặc kê cửa lai lịch của cả các câu mà ghét cho câu nào cũng như có can thiệp đến lịch sử nước nhà.

  Kể như thế, thì những sách Tục ngữ Phong dao thực không phải là hiếm. Nhưng đáng tiếc rằng hiện có nhiều quyển chỉ mới là sách viết bỏ quên trong một thư viện nhà nào, chớ chưa từng đem công bố, ấn hành cho thiên hạ dùng bao giờ. Còn một hai quyển đã xuất bản, cứ như chúng tôi xem, thì góp nhặt chưa có phần rồi rào chắc chắn, mà xếp đặt cũng chưa lấy gì làm tinh tế hoàn hảo.

  Bởi vậy chúng tôi mới dám cho in quyển Tục ngữ Phong dao này.

  Sách của chúng tôi chia làm hai tập: Tập trên thì tự ba chữ đến hai mươi ba chữ và thuộc về thể phương ngôn, tục ngữ. Tập dưới thì tự bốn câu giở lên và thuộc về thể phong dao lại có phụ thêm các Câu đố ở cuối tập. Chung tôi cho in rời hai tập như thế, là vì in cả làm một sợ bề bộn nhiều quá.

  Các câu xếp đặt thì vừa theo số chữ tự ít đến nhiều, vừa theo trật tự mẫu tự La tinh như lối các từ điển. Chúng tôi sở dĩ xếp như thế là vì lúc góp nhặt được tiện mà sau này hoặc có thêm, bớt câu nào cũng dễ.

  Cuối Tập dưới, chúng tôi sẽ có cái biểu liệt ra từng mục để ai muốn cần dùng xem đến mục nào, cứ theo chữ đầu câu và số câu mà tra là khắc thấy.

  Cách thức chúng tôi làm quyển Tục ngữ Phong dao này đại để là như thế.

  Còn mục đích quyển sách, thì cốt ở một điều là cứ theo như cái phong trào “Có mới nới cũ” ngày nay, ai là người đã lưu tâm đến quóc văn quốc túy mà không lo sợ rằng những câu lý thú tối cổ của ông cha để lại, mà tức là cái kho vàng chung cho cả nhân loại nếu không chịu mau mau thu nhặt, giữ gìn lấy, thì rồi tất mỗi ngày một sai suyển, lưu lạc đi thực rất là đáng tiếc.

  Cho nên chúng tôi quả không dám kén chọn lựa lọc, san Thi gì.

  Chúng tôi chỉ vụ thu thập, cho được nhiều câu không phân biệt thế nào là thành ngữ, tục ngữ, lý ngữ, sấm ngữ, mè ngữ, phương ngôn, đồng dao, ca dao hay phong dao gì cả. Đối với công việc sưu tập bây giờ, thiết tưởng ta còn phải quý hồ đa trước rồi nhiên hậu mới có nơi khảo cứu mà quý hồ tinh được.

  Chúng tôi lại chỉ cốt xếp mỗi câu vào được một mục đã cho là đủ chớ không dám chú thích, bình luận, giảng giải nghĩa đen hay nghĩa bóng. Một câu tục ngữ còn có thể đem làm đầu đề cho cả một bài văn dài bao nhiêu trang còn chưa hết ý, thì trong quyển sách này, chỉ một Tập trên đã có những hơn sáu nghìn năm trăm câu dù cho có muốn chưa qua nghĩa cũng không tài nào xuể được.

  Chúng tôi vẫn biết rằng tựu trung hoặc có câu biên chép hay bổ mục còn lỗ mỗ chưa được đúng âm. Xin để đợi sau này, hễ tra cứu vào đâu được cẩn thận, chắc chắn hơn, thì chúng tôi sẽ chỉnh đính lại. Hiện nay, trong câu nào có một vài chữ, mỗi nơi nói một khác, không giống nhau, thì chúng tôi đã ghi cả xuống dưới cuối trang để độc giả được rộng đường mà cân nhắc, so sánh lấy.

  Chúng tôi lại hay rằng dù chúng tôi có công góp nhặt thế nào cũng còn bỏ xót mất nhiều câu. Nhưng chúng tôi xin quyết nói không ai dám tự phụ rằng mình đã thâu thái được hết cả những câu tục ngữ, phong dao trong nước. Cứ kể muốn cho lọn đủ thực vô cùng. Nên lại xin đợi về sau, hễ tìm kiếm được câu nào hay nhờ các độc giả làm ơn mách bảo giúp, thì chúng tôi sẽ dần dần điền thêm vào cũng không muộn.

  Nếu chúng tôi làm quyển Tục ngữ Phong dao này, trên đối với tổ tiên mà giữ được cái nghĩa vụ tồn cổ, dưới đối với quốc dân mà giúp được là tài liệu trong khoa ngôn ngữ, trong bài văn thi, thì cái công chúng tôi sưu tầm và biên tập trong mấy năm nay cũng không uống mà chúng tôi đã tự lấy làm hân hạnh vui lòng rồi.

  Tại Hà Nội ngày mồng một đầu năm Mậu Thìn

  N.V.N

  TỤC NGỮ PHONG DAO

  A

  4 chữ

  1 – Ác giả, ác báo.

  2 – Ai khảo mà xưng.

  3 – Anh hùng đa nạn.

  4 – Ao sâu tốt cá.

  5 – Ao cá, lửa thành.

  6 – Áo gấm đi đêm.

  7 – Áo đơn đợi hè.

  8 – Áo rách, quần manh.

  9 – Áo mặc qua đầu.

  5 chữ

  10 – Ai làm, người ấy chịu.

  11 – Ai ăn cướp cơm chim.

  12 – An phận, thân vô nhục.

  13 – Anh hùng thức anh hùng.

  14 – Anh em như chân tay.

  15 – Áo đơn lồng áo kép.

  16 – Áo bào gặp ngày hội.

  6 chữ

  17 – Ai dám thi bơi với giải.

  18 – Ai dám đánh đu với tinh.

  19 – Ai ưa dưa khú, bầu già.

  20 – Ai bảo giời không có mắt.

  21 – Ai biết ngứa đâu mà gãi.

  22 – Ai biết đâu ma ăn cỗ.

  23 – Ai có, mát mặt người nấy.

  24 – Ải thâm không bằng dầm ngấu.

  25 – Anh em gạo, đạo ngãi tiền.

  26 – Anh em như chông, như mác.

  27 – Ao không cá, đá không màu.

  28 – Ao có bờ, sông có bến.

  29 – Áo dài, chớ ngại quần thưa.

  30 – Áo ngắn cũ chẳng nên dài.

  31 – Áo cứ chàng, làng cứ xã.

  7 chữ

  32 – Ai ăn giầu, thì nấy đỏ môi.

  33 – Ai đội mũ lệch, người ấy xấu.

  34 – Ai đội đá mà sống ở đời.

  35 – Ai đem giùi đục đi hỏi vợ.

  36 – Ai biết mót đái mà hạ võng.

  37 – Ai chết trước, thì được ấm mồ.

  38 – Ai có giở áo mớ thì loạn.

  39 – Ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại.

  40 – Anh khốn khó gặp chị trỗ giời.

  8 chữ

  41 – Ai hỏi mà nói, ai gọi mà thưa.

  42 – Ai hay mặc ai, ai dở mặc ai.

  43 – Ai thân, thân với, lọ cầu ai thân.

  44 – Anh em khinh trước, làng nước khinh sau.

  45 – Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.

  46 – Áo rách thay vai, quần rách đổi ống.

  9 chữ

  47 – Ai ở trong chăn, mới biết chăn có rận.

  48 – Ai từng đo miệng cá mà uốn lưỡi câu.

  49 – Ai trông thấy ma, biết đàn bà ăn bớt.

  50 – Anh ngủ, em thức; em chực, anh đi nằm.

  10 chữ

  51 – Anh đóng đanh lỗ đít, chị sách bị đầu hè.

  52 – Anh em chém nhau đằng dọng, ai chém đằng lưỡi.

  53 – Anh có sừng trâu bạc, tôi có giác trâu đen.

  54 – Áo năng may, năng mới; người năng tới, năng thường.

  13 chữ

  55 – Ai cũng muốn phấn dồi mặt, chớ ai muốn phấn dồi gót chân.

  14 chữ

  56 – Ai ơi! Đã quyết, thì hành,

  Đã đẵn, thì vác cả cành lẫn cây.

  57 – Ai ơi! Đã quyết, thì hành,

  Đã đan, thì lận tròn vành mới thôi.

  58 – Ai ơi! Giữ chí cho bền.

  Dù ai xoay hướng, đổi nền mặc ai.

  59 – Ai ơi! Đừng chóng, chớ chầy,

  Có công mài sắt, có ngày nên kim.

  60 – Ai ơi! Hãy ở cho lành,

  Kiếp này chẳng gặp, để dành kiếp sau.

  61 – Ai ơi! Đừng lấy làm lo,

  Bóng son rồi cũng soi cho gương mờ.

  62 – Ai ơi! Đừng lấy làm lo,

  Dương xuân rồi cũng soi cho âm, hàn.

  63 – Ai ơi! Bưng bát cơm đầy,

  Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần.

  64 – Ai ơi! Chớ vội cười nhau,

  Cây nào là chẳng có sâu chạm cành.

  65 – Ai ơi! Chớ vội cười nhau,

  Ngắm mình cho tỏ, (1) trước sau hãy (2) cười.

  66 – Ai ơi! Chớ vội cười nhau,(3)

  Cười người hôm trước, hôm sau người cười

  ---

  (1) Kỹ - (2) Sẽ - (3) Cười người chớ khá cười lâu.

  67 – Ai ơi trẻ mãi ru mà!

  Càng so sắn lắm, càng già mất duyên.

  68 – Ai ơi! Chơi lấy kẻo chầy,

  Xem hoa bốn mắt, đi giầy ba chân.

  69 – Ai về, ai ở mặc ai,

  Tan như đầu đượm thắp hoài năm canh.

  70 – Ai về nhắn họ Hi, Hòa,

  Nhuận năm sao chẳng nhuận và trống canh.

  71 – Ai về, tôi gửi bức thư,

  Cô Tám ở lại, cô Tư lấy chồng.

  72 – Ai về, tôi gửi buồng cau,

  Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.

  73 – Ai về, tôi gửi đôi giầy,

  Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.

  74 – Ai kêu veo véo bên sông,

  Tôi đương vá áo cho chồng tôi đây.

  75 – Ai kêu vòi vọi bên tai,

  Ta đang bắt chấy cho người tình nhân.

  76 – Ai mà nói dối cùng ai,

  Thi giời giáng hạ cây khoai giữa đồng.

  77 – Ai mà nói dối cùng chồng,

  Thì giời giáng hạ cây hồng bờ ao.

  78 – Ai mua con quạ bán cho,

  Đen lông, đen cánh, bộ giò cũng đen.

  79 – Ai đem con sáo sang sông,

  Để cho con sáo sổ lồng nó bay (1).

  80 – Ai mà phụ nghĩa quên công,

  Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.

  81 – Ai nhất, thì tôi thứ nhì,

  Ai mà hơn nữa, thì tôi thứ ba.

  82 – Ai chẳng muống đẹp, muốn giòn,

  Muốn đi tháo dạ cho mòn lỗ trôn.

  83 – Ai lên nhắn chị hàng cau,

  Chiếu buồm rấp nước giữ màu cho tươi.

  84 – Ai ăn cau cưới thì đền,

  Tuổi em còn bé, chưa nên lấy chồng.

  85 – Ai đi đâu đấy hỡi ai?

  Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm.

  86 – Ai đưa em đến chốn này:

  Bên kia thì núi, bên này thì sông.

  87 – Ao cho sen, muống một bồn,

  Ai từng tranh, khế sánh cùng lựu, lê.

  88 – Ai rằng ta chẳng khôn này,

  Đến khi nói dại, mặt ngay cán tàn.

  89 – Anh đừng chê thiếp xấu xa,

  Bởi chưng bác mẹ sinh ra thế này.

  90 – Anh trông thân thể tôi này,

  Có ăn, có mặc nó bày ra đây.

  ---

  (1) Con sáo sổ lồng, con sáo nó bay.

  91 – Anh đánh thì tôi chịu đòn,

  Tính tôi hoa nguyệt mười con chẳng chừa.

  92 – Anh này có tính hoang toàng,

  Rượu chè cờ bạc làm ngang không chừa.

  93 – Anh này rõ khéo làm ăn,

  Đi cày chẳng biết, chít khăn mượn người.

  94 – Anh này số phận ra trò,

  Về nhà, cả cạo, cả mò trong niêu.

  95 – Anh em như chân, như tay,

  Vợ chồng như áo cởi ngay nên lìa (1).

  96 – Anh em thật thậm là hiền,

  Bởi một đồng tiền, làm mất lòng nhau.

  97 – Anh hùng rấp phải khúc lươn,

  Khi gấp thì ngắn, khi vươn thì dài.

  98 – Anh hùng gì? Anh hùng rơm,

  Tôi cho nằm lửa hết cơn anh hùng.

  99 – Anh ơi! Anh đợi tôi cùng,

  Tôi còn đốt mã cho chồng tôi đây.

  100 – Anh khôn, nhưng vợ anh đần,

  Lấy ai lo liệu (2) xa gần cho anh?

  101 – Anh về, em nọ dám đưa,

  Hai hàng châu lệ như mưa tháng mười.

  102 – Anh em bất nghĩa chi tồn,

  Anh đánh miếng l..., em đánh miếng gh...

  ---

  (1) Tức thì, - (2) Đãi hách

  103 – Anh em bất nghĩa chi khoèo,

  Anh thì đ... mèo, em lại cầm đuôi.

  104 – Áo người mặc đoạn, cởi ra,

  Chồng người ấp mượn, canh ba lại hoàn.

  105 – Áo anh đứt cúc, đứt khuy,

  Quần anh đứt đũng lấy chi hoa hòe?

  106 – Áo cũ để vận trong nhà,

  Áo mới để vận đi ra ngoài đường.

  107 – Áo mặc chẳng khỏi qua đầu,

  Làm sao mày cũng chẳng hầu khỏi ta.

  15 chữ

  108 – Anh thấy em, anh cũng muốn thương,

  Sợ lòng bác mẹ soi gương chẳng tường.

  109 – Anh thấy em, anh cũng muốn chào,

  Sợ lòng bác mẹ cây cao lá dài.

  110 – Anh tưởng chị có tiền đầy cửa,

  Chị tưởng anh có bạc đầy cong.

  16 chữ

  111 – Ai giồng cây sen cho nàng ăn quả,

  Ai giồng cây vả cho nàng hái hoa?

  20 chữ

  112 – Anh vỗ trống đất kêu vang,

  Em thổi sáo trúc dịp dàng với anh.

  Gọi là xanh lá điểm cành.

  Ă

  4 chữ

  1 – Ăn cháo lá đa.

  2 – Ăn cháo, đái bát.

  3 – Ăn nhịn, để dành.

  4 – Ăn không, nói có.

  5 – Ăn nói một dòng.

  6 – Ăn mận, giả đào.

  7 – Ăn thúng, giả đấu.

  8 – Ăn đấu, giả bồ.

  9 – Ăn lắm, giả nhiều.

  10 – Ăn só, mó niêu.

  11 – Ăn ít ngon nhiều.

  12 – Ăn bốc, đái đứng.

  13 – Ăn no, ngủ kỹ.

  14 – Ăn no, giậm chuồng.

  15 – Ăn xưa, chừa sau.

  16 – Ăn hơn, hờn thiệt.

  17 – Ăn xổi, ở thì.

  18 – Ăn chẳng bõ nhả.

  19 – Ăn cá bỏ vây.

  20 – Ăn sóng, nói gió.

  21 – Ăn sống, nuốt tươi.

  22 – Ăn vóc, học hay.

  23 – Ăn quả nhả hột.

  24 – Ăn no, vác nặng.

  25 – Ăn ngay, nói thật.

  26 – Ăn vặt quen mồm.

  27 – Ăn mày quen ngõ.

  28 – Ăn no tức bụng.

  29 – Ăn trắng, mặc trơn.

  30 – Ăn chó cả lông.

  31 – Ăn canh cả cặn.

  32 – Ăn trên, ngồi trốc.

  33 – Ăn xung, giả ngái.

  34 – Ăn gửi, nằm nhờ.

  35 – Ăn như phát tấu.

  36 – Ăn cá, bỏ lờ.

  37 – Ăn cỗ nắm phần.

  38 – Ăn bơ làm biếng.

  39 – Ăn vụng chóng no.

  40 – Ăn to nói nhớn.

  41 – Ăn được, nói nên.

  42 – Ăn hại, đái nát.

  43 – Ăn tanh, ở bẩn.

  44 – Ăn lông, ở lỗ.

  45 – Ăn thật, làm dối.

  46 – Ăn dối, làm thật.

  47 – Ăn chung, mủng riêng.

  48 – Ăn mướp, bỏ sơ.

  49 – Ăn mật, giả gừng.

  50 – Ăn ốc, nói mò.

  5 chữ

  51 – Ăn rồi lại nằm mèo.

  52 – Ăn mày đòi xôi gấc.

  53 – Ăn ngập mặt, ngập mũi.

  54 – Ăn như tằm ăn rỗi (1).

  55 – Ăn như gấu ăn giăng.

  56 – Ăn nhỏ nhẻ như mèo.

  57 – Ăn như hùm đổ đố.

  58 – Ăn cáy dễ bưng tai.

  59 – Ăn cơm thừa, cá gạn (2).

  60 – Ăn gỏi không lá me.

  61 – Ăn xôi chùa, ngọng miệng.

  62 – Ăn gấp năm, vơ mười.

  6 chữ

  63 – Ăn như Hộ Pháp cắn chắt.

  64 – Ăn cho đều, kêu cho sòng.

  65 – Ăn cây nào, rào cây ấy.

  66 – Ăn lỗ miệng, tháo lỗ trôn.

  67 – Ăn có nhai, nói có nghĩ.

  68 – Ăn bớt bát, nói bớt nhời.

  69 – Ăn miếng chả, giả miếng bùi.

  70 – Ăn như hủi ăn thịt mỡ.

  (1) Cam tẩu mã – (2) Canh cặn

  71 – Ăn không rau, đau không thuốc.

  72 – Ăn chửa no, lo chửa đến.

  73 – Ăn sau là đầu cất giọn.

  74 – Ăn có nơi, làm có chỗ.

  75 – Ăn có mờ, làm có khiến.

  76 – Ăn đưa (1) xuống, uống đưa (1) lên

  77 – Ăn lúc đói, nói lúc say.

  78 – Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.

  79 – Ăn bữa sáng, lần bữa tối.

  80 – Ăn mày đánh đổ cầu ao.

  81 – Ăn đàn anh, làm đàn em.

  82 – Ăn xứ Bắc, mặc xứ Kinh.

  83 – Ăn giỗ, nói chuyện đào ao.

  84 – Ăn chẳng hết, thết chẳng khắp.

  85 – Ăn cơm mới, nói chuyện cũ.

  86 – Ăn bát mẻ, nằm chiếu manh.

  87 – Ăn quả, nhớ kẻ giồng cây.

  88 – Ăn mày cầm tinh bị gậy.


  89 – Ăn mày, chả tầy giữ bị.

  90 – Ăn một miếng, tiếng một (2) đời.

  91 – Ăn cháo, để gạo cho vay.

  92 – Ăn của ngon, mặc của tốt.

  93 – Ăn có chỗ, đỗ có nơi.

  94 – Ăn chuối, không biết lột vỏ.

  95 – Ăn cơm chúa, múa tối ngày.

  96 – Ăn tám lạng, giả nửa cân.

  97 – Ăn cơm nhà, vác ngà voi. (3)

  98 – Ăn như Nam Hạ vác đất.

  (1) Trống – (2) Đe – (3) Vác là ngà cho quan.

  99 – Ăn như tráng, làm như lão.

  100 – Ăn chẳng có, khó đến mình.

  101 – Ăn thì tùa, thua thì chạy.

  102 – Ăn tham chắc, mặc tham dầy.

  103 – Ăn lấy đặc, mặc lấy bền.

  104 – Ăn quen chồn, rồn mắc bẫy.

  105 – Ăn lấy đời, chơi lấy thời.

  106 – Ăn cơm nguội, nằm nhà ngoài.

  7 chữ

  109 – Ăn nhạt, mới biết thương đến mèo.

  110 – Ăn treo hai, ngồi dai treo một.

  111 – Ăn cùng chó, nói só cùng ma.

  112 – Ăn cây táo, rào cây soan đâu (1).

  113 – Ăn cơm, không biết giở đầu đũa.

  114 – Ăn muối, còn hơn ăn chuối chát.

  115 – Ăn đã vậy, múa gậy làm sao.

  116 – Ăn miếng ngon, chồng con giả người.

  117 – Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu.

  118 – Ăn đi trước, lội nước đi sau.

  119 – Ăn cướp dở không bằng ăn trộm.

  120 – Ăn tại phủ, ngủ tại công đường.

  8 chữ

  121 – Ăn gio giọ trấu, ỉa cứt ra than.

  122 – Ăn uống tìm đến, đánh nhau tìm đi.

  ---

  (1) Đào
 • Đang tải...
 • Chia sẻ trang này