011. Phần 011 - hhongxuan (type done)- @lazer (done)

13/11/15
011. Phần 011 - hhongxuan (type done)- @lazer (done)
 • []Cần.c. Một mình ít dùng.

  Ân -.Bộ hết lòng lo lắng.

  Cẩn.c. Loài hoa cổ.

  Hoa hồng -.Hoa bụt, bông bụt.

  []Cẩn.c. Ghi, dè dặt, kinh dè.

  - thận. Bộ có ý, kỷ cang, chắc chắn.Người cẩn thận,thì là người hay kiêng sợ, giữ phép.

  - mật. Kính đáo, nhặt nhiệm.

  - phong. Niêm gởi kỷ càng ; ấy là chữ đề ngoài bì thơ xin đừng mở ra.

  - ký. Kính gởi, chữ nếp đề sau chót thơ.

  - tín.Ti giúp việc hầu gần hoàng đế, chính là những người biết giữ phép, tin cậy được ; (Thị vệ).

  Kính -.Kính giữ phép ; kính trọng.

  Bất -.Bất ý, không dè dặt.

  []– tắc vô ưu. Kiêng dè thì khỏi lo sau.

  []– ngôn – hạnh. Lời nói, việc làm cẩn thận.

  []Cẩn.n. Nhận vào, gắn vào.

  - khảm. id.

  - xà cừ.Khảm nhận bằng vảy ốc xà cừ.

  - đá cẩm thạch. Khảm nhận bằng đá cẩm thạch.

  - ốc. Khảm nhận bằng ốc.

  - điệp. Nhận bằng vỏ điệp.

  Đồ -.Đồ dùng có khảm nhận ốc, điệp như khay, kỉ, tủ, ghế, vân vân.

  []Cẩn.c. Gấp, nhật.

  - cấp.Gấp rúc, gấp ngặt.

  Ông tôi -.Giấy tờ phải đệ gấp lắm.

  []Tối -, gia -.Giây tờ phải đệ gấp hơn nữa. Như ôngthượng mã phi đệ []thì là hết sức gấp.

  []Yếu -.Cần kíp, thiết yếu, gấp ngặt.

  []Quan-. Quan hệ lắm, trọng lắm.

  []Cang.c. n. Cứng.

  - cường. Cứng cỏi.

  - đoán. Chắc một ý, vững vàng.

  Tinh -.Bổn tính cứng cỏi.

  []Nhu thông – nhược thắng cường. Mềm hơn cứng, yếu hơn mạnh.

  Ngọc kim -.Ngọc cứng lắm, thứ ngọc cắt kính.

  Gậy kim -.Gậy thầy chùa.

  []– sa. Loại giống như muối, vị thuốc phá nhục độc.

  - bộ mà chạy.Chạy khan, chạy đại.

  Lăng -.Cây chặt vân vân để mà quăng.

  - xỉ.Cái muỗng canh, (tiếng cũ).

  []Cang.c.Giếng.

  Tam -.Quân vi thần cang, phụ vi tử cang, phu vi thế cang. Ba giếng buộc vua tôi, cha con, vợ chồng phải ở với nhau thể nào.

  []– kỉ.Giếng môi.

  []– thường. Lẽ hằng, chính phép buộc ở đời.

  []– mục. Tên sách nói việc thể cả.Bổn thảo cang mục: sách nói nhóm về các thứ cây cỏ, người ta dùng mà làm thuốc.

  []– giám. Danh hiệu sách sử.

  []Đại -.Mối lớn, việc cả thể.

  Kỉ -.Kỉ lưỡng, chín chắn ; cũng có nghĩa là giếng môi.

  Dây -.Dây cầm ngựa, khiến ngựa.

  []Cang.c. Sánh.

  - lệ. Đôi lứa ; vợ chồng.

  []Duyên hài – lệ. Nghĩa hay vợ chồng ; phải đạo vợ chồng.

  []Cáng.n. Một mình ít dùng.

  - náng. Bộ giãi hai chơn như có vật gì cản trở.Đi cáng náng :đi phải giãi hai chơn và khó bước.

  []Càng.n. Hơn nữa.

  - hơn. id.

  - thua. Kém hơn nữa.

  - thêm. Thêm nhiều nữa.

  - ngày. Nhiều ngày hơn nữa.Càng ngày càng giỏi: Nhiều ngày hơn, thêm giỏi hơn.

  - đông.Thêm đông hơn nữa.

  - già – cay. Gàng già chừng nào cay chừng ấy ; nói ví con người càng già, càng sành sõi.

  - cua. Cái kẹp con cua ; con cua có hai cái kềm, tám cái ngoe.

  - ngang (xiêu -).Ngang dọc ; không lễ phép, không thứ tự.

  Kềnh -.Bề bộn, nghênh ngang.Đồ kềnh càng.

  Nói xiêu -.Nói không lễ phép, không phân biệt.

  Sảy -.Sảy to hột.

  Thao -.Thao to, dệt chỉ to.

  Tôm -.Thứ tôm lớn có hai cái kềm dài.

  Kiến -.Loài trùng, tại miệng có hai cái kẹp (Nói về kiến, mối lớn con).

  Mối -.

  Dưa thảo -.Dưa héo cuống, rụng cuống.

  []Cảng.c. n. Dòng nước đổ ra biển ; cữa biển.

  Tàu nhập -.Tàu vào cữa.

  Tàu xuất -.Tàu ra cữa.

  Ghe -.Ghe lớn, ghe đi biển.

  Cổn -.Tiếng đồ sành xáo lộn, khua động.

  Lẳng -.id.

  [] Căng.c. n. Thương xót, khoe khoang ; giăng thẳng, tiếng trợ từ.

  []Ai -.Thương xót.

  Kiêu -.Ngạo mạng, dễ duôi.

  - thẳng. Giăng thẳng, rán ra cho thẳng.

  - da. Rán tấm da cho thẳng.

  - da phơi nắng. Rán da cho thẳng mà phơi nắng. Làm khổ sở.

  - vồ nọc. giăng vồ nọc : Đóng nọc hai đầu, cột tay chơn đứa có tội mà rán ra, ấy là một phép trừng trị.

  Đi lăng -.Đi lật đật, vội vàng.

  []Cẳng.n. Chơn ; chưn , (tiếng tục).

  Chưn -.Tiếng đôi. Chơn.

  Giò -.Tiếng đôi, biểu là giò.

  Treo -.Treo chưn.

  Chổng -.Nằm gác hai chưn. Bộ vô sự, không lo ; Chổng cẳng mà ngủ.

  Què -.Có hai nghĩa : Một là tại đau đi không đặng, hai là đi không được, vì có ý trong mình, nghĩa làlàm mình.

  Gầy-. id.

  Hụt -.Đạp không tới.

  Gác -.Chơn này trèo gác lên chơn kia. Bộ phong lưu.

  Ngay -.Ngay giò.Nằm ngay cẳng:Bộ sung sướng ; bộ làm biếng.

  Xiêu – tợ. Bộ không vững vàng.

  Nhà cao -.Nhà tre cất có gác trên, dưới để trống.

  []Cẳng.n. Thấp thôi, mắt míu, còi cụt.

  Còi -.Thấp thổi mà xơ rơ.

  Lẳng -.Thấp nhỏ.

  - nhẳng. Dức bẩn nhau.

  []Câng.n. Dung dưỡng, không hay kềm thúc.

  - con.Dung dưỡng cho con, không muốn đả động tới con.

  - dưỡng.Thả lỏng không hay kềm thúc.

  Con -.Con yêu, cha mẹ không nói động.

  - vợ.Dung dưỡng cho vợ.

  []Canh.c. Phân phiên, thức mà giữ gìn ; Một phần đêm : đêm chia ra năm phần, mỗi canh là một phần.

  - thủ.Coi giữ.

  - tuần.Tuần do.

  - do. id.

  - giờ.Xem xét, coi giữ.

  - giữ.id.

  Đêm - , ngày nhựt.Đêm thức mà giữ, ngày lại coi chừng.

  - khuya.Đêm khuya.

  - trống. Đánh trông chừng mà canh.

  - gà. Chừng gà gáy.

  Phiên -.Phần mình phải canh.

  Vọng -.Vòng canh ; nhiều người phân ra nhiều vòng, nhiều chặng mà canh giữ cùng cho ngó thấy nhau.

  Quân -.Người lãnh việc canh giữ.

  Giao -.Giao phiên canh cho người khác.

  Già -.Bắt thức khuya.

  Đi -.Đi lãnh việc canh giờ.

  Điểm -.Ra hiệu cho biết là canh nào.

  Sao trường -.Sao hôm.

  []Canh.c. Chỉ giăng.

  - chỉ.Chỉ giăng, chỉ dệt.

  - cửi.Nghề dệt cửi.

  - tơ. Chỉ giăng bằng tơ.Canh tơ chỉ vải.

  []Canh.c. Đổi đời ; sửa lại.

  - cải. Cải đi ; sửa lại, thêm bớt.

  -biến. id.

  []Kiêu -.Cải việc ; thêu dệt, bày đều.

  []Canh.c.Cày.

  Hạ -.Xuống ruộng, bắt tay mà cày.

  Phần -.Phần ruộng của mình cày : ruộng của mình.

  Phế -.Bỏ cày. Thường nói về trâu già, hết sức, không cày đặng nữa.

  []Ngư tiêu – mục.Chài, làm củi, cày, chăn là bốn thú làm ăn.

  Lao -.Mệt nhọc, lao lư như đương đói mà ăn uống nhiều quá.

  []Khiên -.Ruộng thục, ruộng đương làm.

  []Canh.c. Chữ thứ bảy trong thập can.

  Niên -.Chính tuổi theo lục giáp.

  Cầm -.Đánh tuổi.

  []Canh.c. Đồ dưa quả, thịt cá nấu lộn mà lấy nước tự nhiên nó.

  Nước -.Nước nấu ấy.

  - rêu. id.

  - rau.Đồ nước nấy bằng rau.

  - bắp.Đồ nước nấy bằng bắp.

  - bí. Đồ nước nấu bằng bí.

  Điều -.Nấu đồ ăn, gia vị.

  Nêm -.Gai mắm muối vào trong nước canh.

  Bánh -.Đồ nước nấu với bún bột, hoặc lạt hoặc ngọt.

  Một con sâu làm rầu nồi -.Việc nhỏ hại cả việc lớn.

  Cá lành -.Thứ cá sông nhỏ con.

  Cơm chẳng lành – chẳng ngon. Mất thuận hòa ; mắc đau ốm.

  []Cạnh.n. Bìa chéo; chỗ gio ra.

  - sườn. Chốt sườn, bìa sườn.

  Bìa -.Biên chéo, chỗ gio ra, có sống dài.

  - buồm.Chéo góc là buồm ; sườn non, sườn chỗ chéo (nói về sườn heo.)

  - vân. Đường bìa tấm ván.

  - nương long. Cạnh sườn.

  - khóe.Chỗ khóc góc, chỗ gio de.

  Nói – khóe.Nói xa gần, chê cười, nhẻ giột.

  Tiền không có nửa -.Túng ngặt lắm.

  Tranh -.Đua tranh, cãi lẩy.

  - - bên lòng. Đâu đâu trong lòng.

  []Cánh.n. Kiến chim, kiến tay ; một nhánh, một phiến.

  Vây -.Thể thân, thề che chở lấy nhau, như anh em, bằng hữu.

  Lông -.Có lông, có kiên, thể thân.

  Chớp -.Dở ra xếp lại, xâm râm nhịp kiên mà bay.

  Dập -.Quạt đánh hai kiên.

  Sè -.Trái kiên ra.

  - sè. Kiên trải ; lấy bề ngang, tính cả mình cùng hai kiên găng, (kiên chim).

  Xếp -.Xấp kiên lại.

  Chắp -.Nối kiên ; làm cho có kiên như chim, làm cho có đôi bạn.

  Xệ -.Xụi kiên xuống.

  Xụ -.id.

  Chích -.Còn có một kiên ; không đủ đôi.

  Gãy -.Mất thể lương nhờ, như mất bạn, mất anh em.Chim gãy cánh.

  Mỏi -.Bắt mồi trong kiên.

  Tháp -. Chắp -.Tháp canh hồng, dầu muôn dặm xông pha.

  Thẳng -. Sè cánh ra, hoặc giương thẳng.Đánh thẳng cánh,thì là đánh mạnh, đánh đau.

  Hết -.Giương hết cánh ; dở cánh không được nữa.

  Xụi -.Kiên đổ xuống, không dở lên được.

  - tay. Ông tay dính theo vai, thông cho tới kiên chỏ.

  - chỏ. Phía ngoài kiên tay từ chỗ co xếp, thường hiểu là chỗ co xếp.

  - cữa.Một phiên cữa, một tấm cữa.

  - giăng. Cây giăng, hoặc cái chi cong cong mà dài.

  - sẻhoặckiên sẻ. Đồ chạm bằng cây có chéo như cái kiên chim sẻ, để mà nhận theo góc.

  - hoa. Kiên hoa, những vảy đơm thành cái hoa.

  - én.Kiên chim én ; có chéo như cánh chim én.

  Buồm – én. Buồm xéo.

  Thẳng tách – hồng. Chạy xuôi một lèo.

  - khiên.Cứt kiên, vật dùng mà nhuộm màu đỏ.

  - nánh.Kiêng nể (ít dùng).

  Áo -.Áo nhà quan.

  Đủ lông đủ -.Đủ đôi : Đủ vợ đủ chồng ; có thể bay nhảy đặng.

  Ăn có kè có -.Ăn trăn hông, ăn no quá.

  []Cành.n. (Tiếng trợ từ).

  - nanh.Ganh gỗ, phân bì.

  No -.No tròn :Bụng có kè có cánh.

  No – hông. id.

  []Cảnh.c.Kiểng bày ra ; cách cuộc bày ra. (coi chữ kiểng).

  Cám -.Động lòng tưởng nhớ.

  Hứng -.Hứng cảm cuộc vui chơi.

  Ngoạn -.Dạo xem cuộc vui xinh.

  Phong -.Địa thế bày ra trước mặt.Buồn trông phong – quê người.Cuộc vui vẻ, như non xanh nước biếc.

  - xuân. Cách cuộc vui vẻ, sự thể mắt mẽ trong mùa xuân, cuộc cây cỏ xanh tươi đẹp đẽ.

  - vật.Cuộc cây cỏ thú vật, cách cuộc bày ra trước mắt.

  - quê. Cuộc quê mùa ; địa thế quê mùa.

  - buồn. Sự thể buồn rầu, cuộc buồn rầu.

  - vui. Cuộc vui vẻ ; địa thể vui vẻ.

  Thắng -.id.

  Thanh -.Thanh lịch, đẹp đẽ, không có thô kịch.

  - tinh. Điểm bày ra trên trời.

  - tiên. Cuộc nhân lạc, sự thể rất vui vẻ.

  - bồng lai. Cuộc vui vẻ ởnon bồng lai.id.

  Quang -.Cuộc bày ra, sự thể bày ra.

  Địa -.Thế cuộc bày ra tại đất nào.

  Thuận -.Cuộc xui, cuộc gặp gở may mắn.

  Nghịch -.Cuộc gian khổ, không may mắn.

  - chùa.Cách cuộc cắt chùa; cái chùa.

  - vườn. Cách cuộc cây trái trong vườn; ngôi vườn.

  - hưng. Hiệu vua đời Lê Trung-hưng.

  []Cảnh.c. Cõi, bờ cõi.

  - giải. Thể giải sự thể ở đời.Phong ba cảnh giải [] ,chỉ nghĩa là chốn sóng gió gian nan.

  Giáp -.Giáp cõi.

  Việt -.làm ngang, đi qua bờ cõi nước khác.

  []Cao.c. Dầu mỡ.

  Ruộng – du. Ruộng tốt.

  Nấu -.Nâu thuốc mà lấy nước rồi, lại chưng cho đặc.

  Thuốc -.Nước thuốc cỏ lại, nấu đặc đặc.

  Vị - lương.Đồ ăn quí, nấu có dầu mỡ.

  Nhà – lương. Nhà giàu sang, ăn những đồ quí.

  []Thạch -.Giống đã trắng mà mềm ; vị thuốc mát, (coi chữ thạch).

  []Cao.c. vượt tót, trồi lên, đối với tiếng thấp.

  - lớn.Đã cao mà lại lớn.

  - xa.Cao lắm.Luận việc cao xa.

  - viễn.id.

  - thâm. Cao sâu.Nghĩa lý cao thâm.

  - sâu.id.

  - dầy.Đã cao mà lại dày ; trời đất.

  - hậu. id.

  - xanh. Trời.

  - cách. Cách điệu, bề thế.

  - kỳ. Kỳ dị, lạ lùng ; hay lắm.

  - quang. Cao sáng.

  - rao. Truyền rao ; nói lớn cho thiên hạ hay.

  - tay. Có tài phép ; tiếng chỉ bậc tột. Nó chẳng giàu,cao tay,nó có chừng một ngàn đồng.

  - tài. Có tài năng nhiều.

  - kế. Mưu chước rất hay.

  - mưu.id.

  [] [] []Đăng – tất tự ti, hành viễn tất tự nhĩ. Bắt từ chỗ thấp mà lên chỗ cao ; ở chỗ gần mới đi đến chỗ xa. Muốn làm lớn trước phải làm nhỏ.

  - bay xa chạy. Tài cao sức giỏi.

  - sang. Sang cả.Nhà cao sang.

  - ráo. Khô ráo.Nền nhà cao ráo.

  - trí.Trí lớn, trí cả.

  - kiến. Thấy xa, hiểu việc cao xa.

  - cờ.Đánh cờ giỏi, sáng nước cờ.

  - kem. Gia cao, gia ké..

  - giá.Mất tiền.

  Giơ – chém thấp. Giơ lên cao mà chém xuống thì là thấp, ví dụ người bán nói cao, người mua trả thấp, cứ việc trả lần.

  Câu -.Bào chuốt ; làm thanh giá, muốn cho mình quí. Kẻ bán thường hay nóicâu cao.

  Làm -.Làm bề thế, làm kiểu cách.

  Nói -.Nói trên ; nói lớn lối ; nói lẽ cao xa ; nói mắt mỏ.

  Quan -.Quan trên, quan lớn.

  Quờn -.Quờn phép lớn, chức phận lớn.

  Tài-. Học hành giỏi hơn hết, người tài tình ; có tài có phép.

  Đạo -.Người đạo đức, thông lẽ đạo, có cốt tu trì.

  Trèo – té nặng. Vinh chừng nào nhục chừng ấy.

  Chẳng lên non -, chẳng thấy trời -.Chẳng học sách thánh hiền thì chẳng biết mùi đạo.

  Cổ -.Cổ dài mà thẳng.

  - giò. Dài giò.

  - lễ dễ thưa. Dâng, cho nhiều, thì dễ gởi thưa.

  []– hậu mông cầu. Tên sách nói về việc trời đất.

  - mên. Nước Cao-mên.

  []– ly.Nước Triều-tiên.

  - cát.Tên chim, loại hồng hoàng nhỏ con.

  []Cao.c. Đồ đo ruộng đấy. Cao Annam có15thước mộc, lấy thiệt số là 150 thước đo ruộng.

  - mẫu. Tiếng kê sổ ruộng đất.

  []Cạo.n. Lấy dao, hoặc lấy vật gì mà giẫy mà gọt làm cho sạch.

  - đầu. Gọt tóc trên đầu.

  - râu. Gọt râu.

  - gọt. Và cạo và gọt ; sửa soạn, làm tốt.

  - trọc. Đánh trọc, cạo cả cái đầu.

  - sạch. Gọt sạch, vét sạch, lấy hết.

  Dao -.Dao để mà cạo.

  - nồi.Vét cơm trong nồi.

  Ăn -.Ăn tất không còn để sót, ăn hết.

  Ráo -.Sạch trơn;ăn ráo cạo.

  []Cáo.c. n. Thưa, đem việc mà thưa gởi; tỏ cáo; đồ đường thưa thưa để mà che sương nắng.

  Tỏ -.Thưa trình.

  - báo.Thưa trình, chạy giấy thưa trình.

  Kiện -.Kiện thưa.

  Trạng -.Đơn kiện, giấy kiện.

  Tiên -.Người đi kiện trước.

  Bị -. Người bị kiện.

  Phúc -. Kiện lại nữa, kiện lên quan trên.

  Đầu -.Đem đơn mà kiện, đi kiện.

  - nài.Kiện trả, kêu xin tra việc người tiên cáo; nài phải tra việc cho mình.Đi kiện thì mang giỏ nài.

  - gian. Thưa kiện gian, nói gian cho kẻ khác.

  Tòa – giải. Tòa giải tội. (Phép đạo Thiên chúa).

  []Tiên – bất nại, bị - vô can. Kẻ tiên cáo chẳng nài, thì người bị cáo chẳng mặc sự gì.

  Bức -.Đồ đương bằng tre, mây, đồ che mưa gió treo trước mái biên.

  Mắt -.id.Đương mắt cáo, thì là đương thưa, đương có lỗ nhưbức cáo.

  - gầy. Cáo nôi, trên dưới hai bức, làm một bức.

  []Cáo.n. Loài chồn giống như cọp mà nhỏ con, người ta nói cũng là con cọp đẻ ra, nó có nhiều thứ là cáo sao, cáo cộc, cáo ngựa.

  Chồn -.id.

  Cầy -.Loại giống chồn, giống chó. Thường hiểu là quân làm loạn trong nước.

  []Cào.n. Dùng đồ có chia có răng để mà kéo cỏ rác. Lấy móng tay mà bâu cùng kéo dài ; tiếng trợ từ.

  Bừa -.Đồ có chia có răng ẩy.

  - cỏ. Dùng bừa cào mà kéo cho sạch cỏ.

  - cấu. Lấy móng tay mà cấu mà gạch.

  - nhà.Giựt kéo đổ lợp trên nhà ; phá nhà. làm dữ.

  Con - -.Loài côn trùng có cánh, chưn có gai, có chia như cái bừa cào.

  Con bò -.id.

  Nạn - -.Cào cào ăn phá làm ra tai hại.

  Ăn -.Ăn hung, ăn mạnh, ăn không chừa để.

  Mắng -.Mắng đùa.

  Lông -.Lông to mọc từ khi mới đẻ. (Thường nói về ngựa).Ngựa chưa sạch lông cào.

  []Cảo.c. Kiểu.

  - sách. Dò sách.

  - vở. Bài vở, cách thức; dò bài.

  Ra -.Ra cách thức.

  Lạ -.Kiểu mới có.

  Khác -.Không giống kiểu thường.Chạm vẽ khác cảo.

  Sái -.Không nhầm kiểu.

  Viết -.Viết thức, viết kiểu; viết thảo.

  Sơ -.Mơi thảo, mới viết nháp.

  []– bổn. Vị thuốc thơm trị chứng nhức đầu.

  []Cáp.n. Lòng bàn tay, vật chứa trong lòng bàn tay, so sánh.

  Một – (một vốc). Một lòng bàn tay; vật đựng trong lòng bàn tay.

  - gạo. Gạo đựng trong lòng bày tay.

  - ga. Nhăm, cản cho vừa chạn gà.

  Mao -.Lông mao dài ở bên trên đầu con ngựa.

  []Cạp.n. Cắn hớt, lấy răng mà cạo hớt ; gặm, kẹp lại, đánh nhập lại; tên côn trùng.

  Chuột -.Chuột ăn khươi, chuột gặm.

  Chó -.Chó căn khươi.

  Đầu chó -.Đầu cạo lăm nhăm, còn sót nhiều chỗ.

  Chiếu -.Chiếu ăn. Thường nói về con nít hay nằm chiếu, tóc giắt vào kẽ chiếu, mắc một hai chỗ.

  - bắp.Cắn lấy hột bắp còn dính trong trái.

  Cái bò -.Đồ đuổi chim, thường dùng một cây tre chẻ ra hai mép, cột dây một mép mà giựt cho nó đánh nhập lại cùng kêu ra tiếng ; đồ dùng mà bắt đinh giống cái bò cạp.

  Cây bò -.Thứ cây có bông giống như bông điệp, trái nó tròn dài, có kẻ dùng nó mà ăn trầu, vỏ cây nó dùng làm thuốc rét.

  Răng đánh bò -.Lạnh lắm, hai hàm răng đánh lập cập.

  Con bò -.Giống trùng có càng có đuôi, chót đuôi có nọc độc.

  []Cắp.n. Xếp để trong nách, kẹp trong nách; cặp, xếp, đem theo.

  - nách. id.

  - nắp.Lượn lặt, để dành. –nắp cho con.

  - tay.Xuôi hai tay gác tréo sau lưng.

  - búa.Cặp búa trong nách, Cầm búa theo.

  - sách. Ôm sách, đem sách theo.

  - gậy. Cầm gậy theo.

  - gươm.Cặp gươm trong nách, đeo gươm theo.

  - nhau đi. Đem nhau đi; cặp kẻ giắc nhau đi.Trai gái cắp nhau đi.

  Ăn -.Lấy lén, rút lén.

  Ăn – rặt. Gian vật, hay lấy vật nhỏ mọn, hoặc gặp vật để hở liền xớt lấy.

  - ca – củm.Bộ tâng tiêu, yêu thương lo lằng lắm.Nuôi cắp ca cắp củm.

  []Cặp.n. Đôi ; sánh đôi, làm ra từ đôi ; nhập lại, kẹp lại, kèm theo.

  Đi -.Hai người đi một lượt.

  Bắt -.Sánh đôi, làm ra từ đôi, nhập lại một đôi.Hai người bắt cặp mà múa.

  Một -.Một đôi.

  Áo -.Áo may hai cái một cỡ, để mà bận một lượt.

  Nhà -.Nhà cắt cái trước cái sau liền theo nhau. Tiếng nóinhà rường, nhà cặpthì hiểu là nhà có ăn.

  - gắp. Kẹp trong cái gắp; chế gắp nướng đồ ăn.

  - vách.Dáng vách; cách dáng vách là phải có nẹp ngoài nẹp trong kềm lấy nhau.

  - kè. Bỏ kiên tay trên vai nhau mà đi hàng chữ nhứt. Ấy là cách hai người ôm cổ nhau mà đi hàng ngang.

  Xứng -.Xứng đôi vừa lứa.

  - với. Hiệp với, chung với.

  - nách.Kềm dưới nách.

  - nẹp.Để hai cây nẹp mà kềm lại.May cặp nẹpthì là may đôi, để hai mí bằng giẻ mà đâu sơ sài.

  Má cà má -.Nói dấp dính, nói liệu.

  []Cấp.c. n. Giao cho, phát cho, chịu cho; làm cho đủ, bậc, nấc; một bộ; một lúc.

  - cho. Giao cho, phát cho, chịu cho.

  - phát. id.

  - dưỡng. Cho ăn, nuôi dưỡng.

  - lính. Bắt phải đi lính, giao nạp cho quan bắt phải ở lính.

  - xâu. Bắt phải đi xâu.

  - tiền. Giao tiền cho mà ăn, chịu tiền cho.

  - lương. Phát lương cho.

  - gạo. Phát gạo cho.

  - củm. Bộ tâng tiêu, lo lắng.

  - ca – củm.id. Lo lắng, tâng tiêu.

  - quân. Chịu quân lính cho.

  - hầu.Chịu người hầu cho.

  - bằng. Phát giấy làm bằng.

  - chiêu. Phát giấy chiêu trình, giấy đi đàng.

  - giấy. Cho giấy phép.

  Bằng -.Chính giấy phép quan cấp cho; giấy cho lãnh chức phận gì.

  Trát -.Giấy phát cho, giấy sao bảo.

  Sung -.Phát cho, chịu cho.

  Chẩn -.Giúp cho, bố thí.

  Cúng -.Dâng cúng.

  Bánh -.Thứ bánh gói.

  Hàng -.Hàng dệt khoan thưa khoản dày giống như xuyến.

  Giáng -.Hạ bậc, xuống chức.

  Phẩm -.Phẩm bậc.

  Kỉ -.Tăng thứ, phẩm bậc.

  - sự trung. Tước quan lục bộ.

  - đôi – lứa.Bắt cặp, nói đứa nọ xứng vợ xứng chồng với đứa kia.

  - hàng. Một bộ, một khuôn cây gỗ đóng hòm.

  - gỗ. Một bộ cây gỗ, như là gỗ nhà.

  Một -.Một bộ, một khuôn tuồng, thường nói về cây gỗ cất nhà.

  Nói một -.Nói một lôi, một hiệp.

  []Cấp.c. Kíp, gấp, ngặt.

  - sự.Việc gấp.

  - nạn. Hoạn nạn ngặt nghèo.

  - cứu. Nguy hiểm, ngặt nghèo, gấp rúc.Nói cấp cứuthì là nói chuyện gấp quá.

  Huởn -.Khi huởn khi gấp.Huởn cấp phi ích, [].Dầu huởn dầu gấp cũng không nhờ. (Nói về con gái);

  Mạch -.Mạch nhảy sân.

  Bệnh -.Bệnh ngặt.

  Cần -.Gấp lắm, ngặt lắm.

  - ngặt.

  - lắm.

  - thức.

  - nhặt.

  Mõ đánh -.Mõ đánh sân có việc gấp.

  Cứu -.Cứu giúp cơn nghèo ngặt.

  []Cập.c. Kịp, tới nơi ; tiếng trợ từ.

  - nải.Cặp theo; chung với.Hai người cập nải đi buôn.

  Bất -.Không kịp, không tới đâu là đâu.

  Lập -.Lật đật, không vững vàng.

  Run lập -. Run sợ, không vững

  Nói lập -. Làm không vững vàng

  []Thái quá du bất -.Quá đi, với không kịp, hay là không tới nơi, cũng đồng như nhau.

  []Hưởn bất – sự.Trễ đi làm không được việc.

  []Cát.n. Loại giống nhứ đá nát ra, có miếng có hột trắng vàng, nằm trên bãi biển, mặt đất.

  - pha.Cát đất lộn lạo.

  - lõi. Thứ giống như cát ở dưới đất nồi lên, người Annam hay dùng mà gội đầu cũng như savon, thổ sản Bình-thuận.

  - vàng. Thứ cát lộn vàng, hay là có sắc vàng vàng.

  Đất -.Đất có nhiều cát.

  Động -.Chỗ cát vun lên như núi.

  Gò -.Tên chỗ thuộc tỉnh Định-tường, mía chỗ ấy lớn cây, nhiều nước, gọi làmía gò cát.

  Mây -.Thứ mây to sớ.

  Đừng -.Đường làm có hột như cát.

  Dinh -.Tên chỗ, thuộc phủ Thừa-thiên.

  Nhỏ -.Nhỏ chỉ, nhỏ mặt (nói về hàng nhiễu).

  Nhiễu to -.Nhiễu chỉ sởn dệt nổi.

  Có -.Có vật lợn cợn (thường nói về dưa củ).

  - sạn.Cát sỏi.

  []Cát.c. Dây sắn.

  - căn.Củ sắn, vị thuốc giải khát.

  []Gia -.Tên học ông Khổng-minh.

  []Cát.c. (kiết) Điềm lành, tốt.

  - đàn. Ngày tốt.

  - nhựt.id.

  - triệu.Điềm lành, dâu lành.

  - hung.Lành dữ.

  - khánh.Điềm phước lành.

  - tường. id.

  Nạp -.Coi được điềm tốt, ấy là lễ chịu lời.

  []Cắt.c. n. Cứa cho đứt, siết hại ; phân giải ; sắp đặt. gang bổ.

  - cứa.Cũng là cắt.

  - đứt. Cắt cho lìa ra.

  - phạm. Cắt nhầm, phạm dao rựa.

  - nhầm. id.

  - bặp.Cắt phạm vào sâu.

  - tóc thề nguyền.Thề thốt nặng.

  - huyết. Cắt mà lấy huyết.

  - mặt. Xấu hổ lắm, không nên để cái mặt, không nên ra mặt.

  - cữa.Lập thế mở cữa.

  - Ruột.Dứt ruột, sự thể ruột thịt lìa nhau.Tay phân tay bao nỡ, ruột cắt ruột sao đành.Sự thể khó lìa bỏ nhau.

  - nghĩa. Giải nghĩa, nói cho rách nghĩa lý.

  - phiên. Phân phiên, định phiên thứ.

  - xâu. Bắt phải đi xâu.

  Phân -.Phân đặt.

  - khiến. Sai khiến, định cho phải làm việc gì.

  Sai -.id.

  - dân. Sai dân; phân bổ cho dân, cần phân cho dân.

  Chim bà -.Thứ chim hay lấy mỏ mà đâm chim khác.

  Phép – tóc. Phép cạo tóc giữa đỉnh đầu, làm dấu là người chuyên một việc tu trì (đạo Thiên-chúa).

  Phép – bì. Phép đạo Giu-dêu, con nít mới sanh phải cắt vanh da đầu âm.

  []Cặt.n. Tiếng khua động vân (ít dùng).

  Cân níu cặt cặt; Chỉ nghĩa là gắt gỏng.

  []Cất.n. Đem đi để chỗ khác, dọn đi, lây đi, dở lên, gầy dựng.

  - lấy. Lãnh lấy, chịu lấy.

  - đi. Dẹp đi, đem đi, giấu đi, để cho có chỗ.

  - đặt. Sắp đặt, đem để chỗ nào ; chôn cất.

  - lương. Không cho ăn phần nữa.

  - chức.Thâu bằng sắc lại.

  - phép. Lấy phép lại.

  - lộc. Không cho ăn lộc nữa.

  - quờn. Lấy quiền phép lại.

  - nón. Dở nón; chào ai.

  - khăn. Lấy khăn xuống; đem khăn đi để chỗ nào.

  - hàng. Dọn hàng, đem hàng dưới thuyền lên.

  Dồn dưới đất – lên lưng. Tại mình làm cho mình phải roi vọt ; mình làm cho mình chịu đòn khi không.

  - gánh. Gánh đi.

  - mình ra đi. Dứt ra mà đi.

  - binh. Đem binh đi (đánh giặc).

  - nhà. Làm nhà, dựng nhà.

  - trại. Làm trại.

  - vạc.Dở vạc, gánh vác việc lớn.

  - đám ma. Đem quan tài đi chôn, đi chôn kẻ chết.

  - xác.id.

  - tiếng. Lên tiếng.

  - tay làm.Khởi việc làm.

  - đầu chẳng nổi. Bị hà hiếp, hoặc nghèo nàn thái quá.

  - rớ. Dở rớ, kéo (rớ lên ; cất chổng, làm cho mình té chổng.

  - cần vó. Dở cần vó, cũng là đồ bắt cá.

  - lên. Đem lên, lập thế đưa lên.

  - xuống. Đem xuống, đưa xuống.

  - giấu.Đem đi giấu, giấu đi.

  - cổ.Ngước cổ.

  Rắn – cổ. Rắn nghiêng cổ, chong đầu lên.

  Ngựa -.Ngựa nhảy võng, làm cho người cỡi phải té.

  Ngồi thúng khôn bề - thúng. Mắc việc khó tính việc ; lúng túng.

  []Cật.n. Lưng.

  Trái -.Trái thận.

  Thanh -.Hai bên xương sống, dựa lưng quần.

  Sắp -.Sắp lưng.

  Am -.Bận âm.

  Đấu -.Hiệp sức, đâu lưng nối lấy nhau.

  Tre -.Tre lưng, tre chắc, lấy phía ở gần vỏ nó, phía trong kêu làtre ruột.

  Bề -.Bề lưng, bề ở gần vỏ (nói về tre, mây, v.v.).

  Mây -.Mây lưng, mây chắc ở phía gần vỏ nó.

  Nan nghiêng, nan -.Nan chẻ có lưng có ruột kêu là nghiêng, lấy lưng không kêu là cật.

  Trằn chốc – thấy ác hay qua liền ác. Có tật trong mình thì hay sợ sệt.

  Cây mật -. Loại chà là, ưa đất giồng.

  - ruột. Ruột rà, bà con ruột.

  Dòi trong ruột không ai biết, rách ngoài – nhiều kẻ hay. Đừng cho người ta biết tâm sự mình.

  Đãy trái -.Đãy may giống hìnhtrái cật.

  []Cật.c. Tra vấn.

  - vấn. id.

  []Cật.c. Tay chơn đều làm, (gian khổ).

  []– cử. id.

  []Cau.n. Loại cây suôn không nhánh, có những tay những lá ở trên cổ hũ, trái nó người ta hay dùng mà ăn trầu.

  Cây -.id.

  Trái -.id.

  Bửa -.Gọt chẻ trái cau, hoặc để mà ăn tươi hoặc để mà phơi khô.

  Siết -.Cắt ngang trái cau.

  Bẻ -.Hái cau, bẻ giựt buồng cau.

  Chẻ -.Cắt trái cau ra nhiều miếng.

  Sấy -.Để lửa hầm cho cau khô.

  Lõng, sịa sảy -.Đồ đương bằng tre để mà sấy cau.

  - khô.Cau sấy.

  - tươi. Cau mới bẻ còn xanh tươi.

  - miếng. Cau cắt miếng.

  - trái.Cau nguyên trái.

  Cổ hũ -.Chính chỗ non tại đầu cây cau.

  - xiêm. Giống cau lớn cây, lớn trái.

  - rừng.Giống cau nhỏ cây, nhỏ trái.

  - ớt.Giống cau nhỏ trái.

  - lừng.Cây cau đã gần già, gần cỗi.

  - hột.Cau để nguyên hột, hoặc cắt hai cắt ba ra.

  - trỏ buồng.Cau ra bông.

  - tấm vụn. Cau chín phơi lấy nguyên hột.

  - luôn bẹ.Cau trỗ bốn mùa.

  Nhành -.Một nhành một vẽ trong buồng cau.

  Buồng -.Nguyên một giùm nhành nhóc, cau trái dính theo.

  Tàu -.Cái cốt bẹ cau, lá cau đóng hai bên.

  Mo -.Chính cái bao ôm lấy cổ hũ cây cau.

  Meo -.Meo mốc đóng ngoài da cây cau; vị thuốc rét, phải bỏ tiêu ăn mà sắc chung.

  Vườn -.Vườn trồng cau.

  Vú -.Cái nuốm trái cau ở phía chót đuôi nó.

  Mào -.Bao nhỏ nhỏ ôm lấy đầu trái cau.

  Ương -.Gây giống cau, bỏ cả trái xuống đất ướt mà râm cho mọc.

  Dao -.Dao dùng mà bửa cau.

  Róc -.Tước vỏ xanh trái cau.

  - đóng vóc.Cau gần đặt ruột.

  - giấy.Cau đã chắc ruột.

  - già. Cau đã cứng ruột.

  - minh. Cau khô có xác có ruột.

  - xác.Cau dùng xác, không có hột.

  Xác -.Vỏ trái cau.

  Bỏ trầu -.Làm lễ chịu lời, lễ sơ vấn.

  Một mình lo bảy lo ba, lo – trễ muộn, lo già hết duyên. Ngỗn ngang trăm mối bên lòng. (Thân phận gái.)

  []Càu.n. Cái rổ nhỏ.

  Rổ -.id.

  Một -.Một rổ nhỏ.

  - rầu. Hay quạu, hay ngầy ngà.

  []Cáu.n. Cặn bọt trong nước.

  Nước -.Nước nổi bọt nổi đất.

  Vậy -.Làm cho nổi dơ (nói về nước).

  - cặn. Cặn bọt trong nước.

  Nổi -.Nổi bọt, nổi dơ.

  []Cảu.n.

  - rảu. Bộ hay quạu, hay nói vặt.

  []Câu.c. Lãnh lấy, gánh lấy; trọn một lời nói, có đủ ý.

  - kê. Chức quan coi xét sổ bộ, lãnh việc từ hàn.

  - quản.Chức làm đầu tạo lệ, tùng phép phủ huyện. Cựu chế : phủ có 50, huyện có 30 tạo lệ, nghĩa là quân bầu.

  - đương.Chức việc làng coi sóc các việc trong làng.

  - họ.Chức thứ hai coi việc trong học (đạo Thiên chúa).

  - thơ. Một vế tiếng nói trong bài thơ.

  - liễn.Một câu đối viết vào trong liễn.

  - sách. Một lời nói trong sách.

  Chấm -.Chấm ngăn từ câu.Ừ chấm -.

  Vòng -.Vòng chỗ dứt tiếng nói.

  []Câu.c. Bắt bớ, ép uổng.

  - nả.Bắt buộc.

  - lưu.Bắt mà cầm lại ; cầm lại.

  -giam. Bắt giam; giam lại.

  Tiền – tra.Tiền đối chứng, tiền tùy. Đi kiện tới làng; phải có tiền câu tra, hoặc kêu là tiền tra lễ, có tiền ấy làng mới chịu việc.

  - lời nói. Bắt lấy tiếng nói.

  - kiết; - kết.Bắt lý ; nói rút lẽ gì.

  - mâu. Hay gây, nói lành sanh dữ.

  - nệ.Chấp nhứt ; hay sợ phép ; hay kiêng dẻ thới quá ; người không có kiến thức ; không có độ lượng.

  - chấp.Hay bắt ti ô ; hay nói điều nhỏ mọn ; hay giận về việc không đáng ; hay cưu lòng thù oán.

  - cuộc. Ràng buộc, làm cho mất sự thong thả.

  - thúc.Ép uổng, bó buộc. []– thúc thân tâm. Làm cho cả lòng cả mình mất thong thả.

  []Câu.c. Lưỡi câu, cái móc ; móc, bỏ mồi mà nhử.

  Lưỡi -.Đồ uốn bằng thép, có móc cùng có ngạnh. (Chữ lưỡi là tiếng kêu kể).

  - móc.Đồ dùng mà móc.Lời nói có câu móc.Lời nói gay có ý khêu việc người khác, hay là xeo nạy.

  - bắt.Đồ dùng mà móc mà bắt ; cho hai đầu có móc gài lấy nhau cùng chịu lấy nhau.

  - vớt.Câu có đồ vớt như thẻ câu tôm, trên thả mồi, dưới có vợt thỏ xuống mà vớt.

  - cắm. Câu cần vân, cắm xuống một chỗ, không phải nhắp.Đánh câu cầm,thì là cầm mà chờ cho được cá cũng gọi là chực vàm.

  - liêm. Lưỡi bằng sắt đánh cong cong, để mà giựt tre, giựt nhánh cây.