0113.15 - mabu_af đang soát

7/3/16
0113.15 - mabu_af đang soát
 • PDF
  GoogleDocs
  :rose:
  TẬP I

  CÓ một bìa khắc tên và công đức của Thánh Mâu đặt trước miễu, giao trách nhiệm bảo quàn cho mặt bá hộ (cửu phẩm) và năm ống từ để củng tể mà tàng được phép tuyển đụng.

  Nấm 1883 (dưới thời Dục Đức) khi Thuận An b| thất thù 111 tất cẳ đồ vật ỉhờ cúng do vua Mình Mạng cắp năm 1820 đều bị đổt phát miêu bị một đan vị lính chiếm đọng. Người ta đã kéo chiếc hòm có đựng mành dâ vụn, họ mở ra ỵà đem đổ hết không fliioî tiếc xuéhg sông.

  Nhưng nhà ấy có vong linh nên lính buộc phải rời đi chỗ khác.

  Niên hiệu Đồng Khánh năm thứ nhất (1886) khi đất nưổc đã bình ổn thái bình khắp nơi và trật tự đượclập lại ở đồng bằng, cắc chức sắc cùa Thái Dương Hạ, theo lôi báo coa đồng bống, họ cho tìm lại các mảnh đá quý để bó lại vào áo quan, vÌN&iếc hộm ấy vẩn được giữ nguyên đến ngày nay.

  Niên hiệu 9 Thạnh Thái (1897) cảng Thuận An (cửa Sứt) lại phá ravà nước tràn cuốn Miẽu. Bia bị trôi và chìm trong bủn, dân làng lo chuyển dồ đạc trong lue ấy và không k|p nghĩ đến cách vớt di tích lịch sữ này. Miễu suýt nữa cũng chìm xuống nước luôn.

  Khi đọc bẩo cáo cua Thượng thư bộ Lê ngày 14 tháng 12 niên hiệu 9 Thành Thái (9-1-1898) vua cấp một khoản 30Ö lạng để chuyển miêu dến chỗ khác, một sổ tiền khác íà 20 lậng dể cúng tế trong năm và cho tuyên Ịại một bá hộ và nám ông từ đê chẫm lo việc cũng bãi 'Thánh Mau".

  Từ ngày đó, miễu được đưa đến ấp Phú Nính, trong làng Thái Dương Hạ, Bơi mà vị trí địa lý đã được miếu tẫ khá dài ngay từ đầu câu truyện này kê.

  Tường quanh miễụ cũ vẫn còn ô ấp Đông Thái nhưng nơi chôn tấm bịa không tìm thấy dược.

  Dọ tướng Bcmei và Thúy sư đô dóc Courbet ngày 18-8-1883.

  Đồ ĐồNG MỸ NGHỆ

  THỜI MINH MẠNG

  R. ORBAND

  . Công sứ dân sự vụ

  "Ghi chép của cãc quan trong Nội Các ngày mồng 8 tháng 6 năm Minh Mạng thứ 21"

  Sau khi đúc xong các nghệ phẩm bằng đồng, quyết định phải khắc lên mỗi nghệ phẩm rihông bại thợ suy tôn cấic nguyên lý đạo giáo cao quý, cấc bài thơ đó có thể để mãi mãĩ lưu lạì về sau.

  ’’Việc sản xuất cấc đồ mỹ nghệìàm cho quần chúng quan tâm và là niệm vinh dự của các triều vua xưa; vào triều Thương và Châu là trỉều đầụ tiên quyết định cho khắc các tư tưởng, eác ngạn ngữ luân lý trẽn cấc đồ vật. Vua Thang của triều Thương cho khắc các tư tưởng trên chiếc khay; vua Võ Vương cửa triều đại Chậu chọn khắc những lời giáo huấn trên ghế và chiếc gậy. Cậc v| vua ngắy xưa không có việc gì hơri ĩà khuyên khích điều thiặn.

  Hoầng áế của chúng ta ngày naý rất thông minh. Ngài trau đồi phẩm hạnh, phong thái dung nghi, Ngài đợu nhiều sách của cổ nhân vằ thưởng thức các tranh vẽ trên các đặ mỹ nghệ. Ngài có nhận xét đa số những điều diễn tâ khắc trền đồ vật ấy ngỉũa lý không thật

  chính xác lõ ràng ý nghĩa, Và từ đấy Ngài thấy có trách nhiệm phải làm một cổng' việc có ích là làm sao lưu lại được các tư tưởng của các bậc vĩ nhãn.

  Vua ra lệnh cho ngành chuyên môn đúc 33 đề vật nghệ thuật (bằng đồng) theo mẫu trong các sách xưa từ các loại bình của triều đại Thương cho đến cắc loại xe triều đại Hán. Ngài có mục (tích chứng minh sự cần thiết phải tôn trọng ý của trời và của tố tiên, qưả quyết ý muốn cai trị đất nước một cách khôn ngoan và tỏ lòng yêu thương (lân. Ngàỉ muốn giống về khía cạnh tổt đẹp cùa câc vĩ nhân và mong ước thiết tha làm sao có ích cho thé hệ hiện tại vằ tương lai,

  Công ,trình vãn học mà Ngài làm ra phâi được khắc vào trẽn 33 đồ vật chứng tỏ ý muốn hoàn thànìfTTẩa__phận lớn mà Ngài giữ trọng - trách. Chúng ta đã biết tự tu sửa khuyết điểm, ỉời của hoàng đế, phải biết lo việc nhà, chủng ta phải trị vì với công /v và hơn thế nữa ỉà giữ câng minh, bảo đảm an nguy xã hội.

  Như vậy, NgàỊ lặp lại, vừa chỉnh đẵn, vừa phát triển rộng ra cảc tư tưởng rất ý nghĩa, khôn ngoan và cao cả nhất của cắc vua Thang Võ Vương trị vì cấch đây trẽn nghìn năm.

  Các tác phẩm văn học của Ngài chứa đựng một sự thông thái vô thường mà các quan lại trong triều không làm sao thay đôi được một câu,

  Chú na tôi, những người phục vụ đặc biệt trong Hoàng cung, chúng tôi phai hoàn thành nhiệm vụ một cách cần mẫn. Chúng tôi theo lệnh vua ứể ghi chép lại đúng đắn các ngạn ngữ của vua để khắc lên 33 đồ vật nghệ thuật đã đúc ra trong mục đích đồ”.

  Đó là lời tựa mà chúng tôi yêu cầu đưa vào tập sách này.

  Các người hiên soạn: Nguyễn Văn Chương -Tham tri bộ Lễ, kiêm Sung biện Nội các.

  Lãm Duy Nghĩa và Trương Văn Uyển, Phó sớ Thông chánh. Ngày mòng X tháng 6 Minh Mạng năm thứ 21 (5 thăng 8 năm 1840).  HĨNH 18: Số 1 * Chậu, gọi tà “Sách Mạng đỉnh", theo mẫu của đời Thương (1766 đến 1154 hay 1558 đến T102 trước CN).

  Khắc ủ trên đỉnh này theo tư tưởng của Hoàng thượng Minh Mạng như sau: '‘Trầm thừa lệnh Trời để nối ngôi của Đại Nam kẽ thừa của các Tiền đế danh tiếng. De bão đảm sự phồn vinh chơ vương quốc, :rẫm đã noi theo cắcHoàng đế khôn ngoan (5 Hoàng đế và 5 vua xưa cua các triều đại Trung Hoa) Trẫm chưa sánh kịp.

  Con cháu Trẫm sẽ tàm theo gương người hiền. Hãy lánh xa kẻ nịịĩh bợ. Điều độ trong hom lạc. Khàng đam mê rượutình ải, Theo tời Trẫm dặn các ngươi sẽ trị vì tàỉ tình vâ bảo đảm sự phồn thịnh cho vương quốc"

  Fit- tfl» — X« a. Va« model* de Phự-At $£ £ Ëpeqa# dfft Ttarwif 0.

  Pensées de MMfr-JUiif î e Rim a ul plu difficile <|0e de fontfir no < £tw. Succắdaat i mu ittostru sacỀires, íl lift raen pomL u*4 di «régaer IV«C «a* Ufen* éfih Ỉ la toar.

  t He* ílt1 et petífe-JIff, couerr« (Ottjoars te precita* abjet ».

  **

  Année Kv-Hçri de réfüí de >tioh-.il*ng (iS3g>.

  HÌNH 19: Số 2 - Chậu, Mâu của Phụ Ắt đời Thương.

  Tư tưởng Minh Mạng: “Không có gì khó hơn thành ỉập một Nhà nước. Kế tiếp các Tiên đế, Trẫm không làm sao trịkhôn khéo hằng các Ngài được.

  Con cháu Trẫm hãy giữ gìn cho được vật quỷ giá nàv”

  Năm Kỷ Hợi, niên hiệu Minh Mạng (1839)  ^ip. >0* — N' 5- Ume en bromt. ỉlodcỉe đe Phụ-Kv, eữtileiHporain d*í Thirtmỵ,

  Pcnsée? à r Hmiì-Manp : ■ ỈAHineiiip* les andenoeí dyntsLỉe'

  * Hạ. đcỉ Thirừng «1 étí CỈMO len Cỉiinei ossorèreM lulnỉtmem

  * lÀdmmrslraiíon. II ìmporte ÒODC đimíier leorĩ procédès.

  * Poiir rẻ^ner, ti f«uL en INI premier tieu. *e í«re aimer do peapu

  * ei obéir «V Cieỉ t,

  Annét Ky-Hfri do rvpnt df Mỉnli-ỉlạnp (ỉB3g\ .

  HÌNH 20: số 3 - Đỉnh bằng đồng. Mẩu cùa Phụ kỷ, đồng đai thời Thương.

  Tư tướng Minh Mạng: "Trong một thài gian (lài nlùí Hạ nhà Thương vờ nhà Châu (ở Trung Hoa) đã trị vì khôn khéo. Cũng chẳng phái theo các phương pháp cửa họ.

  Muốn trị vỉ trước hết là pluii lảm cho dân mến Ví ì tuân lệnh Trời"

  Nãm Kỷ Hợi, niên hiệu Minh Mạng (IK^I  Fiÿ+ 21. — X* 4. One eu bronze* Modèle da Roi VAn-'"trtrnjr pire du fondateur de le dynastie des Chio \ 1 ■ n ou to5o à a56 a vaut J .-C.), Pensées de Mirh*Meuf : i Imitez le sslotaire exemple de venu « donné per le sage Vïta-Vimiÿ, te royaume des Clutu ce fut pas « toujours très étendu, mois, grftce aux vertus pratiquées par les ' souverains. ¡1 devint le plus prospère dei Empires »

  Année Kÿ-Hpt du règne de Minh-Msng ti'85gK

  HỈNH 21: Số 4 - Đỉnh bằng đồng. Mâu của vua Vản vương, thần phụ của người thành lập đời Châu (1122 hay 1050 đến 256 trước CN).

  Tư tưởng Minh Mạng: "Hẫx noi theo gương thanh tao về đạo đức củahiền triết Văn Vương, Vương quốc nhã Châu không phải rộng lắm nhưng nhờ đạo đức áp dụng của cúc vua chúa, trở thành một vương quốc thịnh vượng hơn hết”  HÌNH 22: - số 5 - Đỉnh bang đồng, theo mẫu của Vương Bá đời Châu.

  Tư tưởng Minh Mạng: ‘Tnh' phù hộ cho xã tắc khôn g bị thiên tai, mất mãn và loạn lạc.

  Sắp đến ngũ tuần của Trầm, Trẫm cho đúc đĩnh này (theo mầu cứu ỉ tron g 33 đồ dùng của ecu: tiên đế) đế lại cho con cháu Trầm Nếu con cháu Trẫm biết vâng lời, thì có thế trị vì thời gian dát hon đời Châu, sẽ được muôn dãn kỉnh nể vã làm giàu mạnh Dạt Nam. Phải giữ các vật lưu niệm CỊU\ báu nàx".

  Năm Kỷ Hựi, niên hiệu Minh Mạng (1839)  Fig 2,3. N» 6, trae (Trépiedc Modèle de Cng-Còng-líiant. illustre

  personnage, C0'<ltmiiiinin d(? Cliâo.

  Pensées de .MmliJIanp : « Ce personnage iltosire lit fondre l'objet . d'an dont l* modèle subsiste encore. Comment ne songerions-nous (¡ns i en faire fendre un semblable pour le léguer ả nos descendants?*

  - Mdf enfouis. sovei toujours Itenreux et, il cette lin, conserves ; précieusement cet objet ï,

  w

  Aonée Kv-Hợì du reçu« de >lítili*Mậitp.

  HÌNH 23: Sô 6 * theo mẫu của ưng Công Giám vị Ịỗi lạc thời Châu.

  Tư tưởng Minh Mạng: “Ví lỗi lạc này cho đúc mẫu vật tồn tại đến ngay nay. Tại sao chúng la lạt không cho đúc lại để lưu cho con cháu sau này? Các con chấu, ta cầu mong các con được sung sướng giữ gìn cẩn thận vật quý này".  ftp. 24. — $0 7, Crue (Trépied 1. Modèle de Téodett permatpe Tù-fliy-Gu-, tooteuiponüH des Cbâu.

  l'eMéêî de Hwil^Üanp ; « Le pouvoir do Souverain eit lel qtrilpeoi >> vcpandrt ie bonheur ou semer La terreur. IJ lui permsl de.ee ïurt 1■ foomir tout ce qui lui eti otite 00 lupirllu.

  * Ctpeudaut, il ue faut jamais se laisser aller k apjr sokui sa * fanuirie ».

  Année Kÿ-Hÿi de repue de Minh-Senp \

  HÎNH 24: SÔ 7 - Birth (3 chân)t mâu cüà \ri TùPhu Cü,; dtfcfng thoi Châu.

  Ttf ttfcfng Minh Mang: " Quyên lue cua vua chu a là cô thé déni

  lai hanh pluie VII gieo râc kinh sa, Quyên cô thé cho phép vi dê yuan g cô âuÿc moi thü hüu ich ho$c vô ich.

  Nhung không hao gid duÿc tu y làm theo y muôn cua minh. *'

  Nüm Kÿ Hçfi, niên hiêu.Minh Mang (1839)


  Fig. 15- — ạ« 8. Réeipìenl» <f«.prie Ir m* en com« de riũnocérùi. ổ«t«m de« Tturrapi

  Peosẽts de Mỉolt-Meog : ■* Ld roeoinpẽiises dotveoi iiier ềúx

  * oiémeeti* L<» 'ptutỉittMư 1QX coeptbỉe«* 11 kuport« d'*pĩr Miỳoun

  * ỉtẩraM li jttitỉee et de ne jẹnMỊ* íair* preuve de paribiUấ »♦


  Ànnée Kỷ-llợi du rèfiw de ầlinỉi-Mệo^

  HÌNH 25: số 8 - Chậu, theo mẫu bình sừng Tây ngu thời Thương. Ttí tưđng Minh Mạng:

  “Người có công phải được khen, kể cố tội phải trừng trị. Phải hành động theo luật pháp và không hao giờ được thiên vị

  Năm Kỷ Hợi, niẽn hiệu Minh Mạng.  HỈNH 26: sổ 9 - Đồ đồng mỹ nghệ - mẫu của Phủ Tản, đởi Thương.

  Tư tưởng Minh Mạng; “Muốn trị vì xã tắc, không nên chì biết những người có côngkẻ cỗ tội mà thôi. Một mặt phải công minh, việc xíỉ xét phải đúng với tội và mặt khốc không được quên công lao của tời trung.

  Trước khi làm 'một việc gì, dù ít quan trọng chăng nữa, phải biết say xét bởi Vf Trời soi sáng tất cả, phải thật câng minh vi Thiên hữu

  nhãn ", I  Fiff- 37. — N* 10. V ?se. Modèle de du-Min » de ta dynastie des Thimig.

  Pensées de Minli-Manp r * Sons la dynastie des Thirorg, le peraoi*-.

  * nage « Tfuiï» Mdo » régna fort longtemps. U vécut jasquà 105 atu. f( H était juste, bon* hamam. L* élévation de ses sentiments peut être « comparée aux pli» hantes montagnes. Cm qui suivent le chemin

  * de U verts seront considérés comme loi *.

  Année liî-iiod do ïêgne de Mi*iïi*Maup,

  HÎNH 27: Sô 10- Mâu "To Mâu" Oà,i Thuang.

  Tu" ttfdng Minh Mang: llDuôi triêu Thuang. Nhân vâî "Thâi Mâu" tri vî lâu dài On g tho dên 105 nam tuai. Nguài công ban g rôt vâ nhân hait. Tinh toi caa nhu nui. Ai theo con âuùng du a dire dêu duoc xem nhu âng"  Tip — No ì ĩ. Vaìe sĩicriíicíiloĩTv eĩi forme (félèphnnE, ilodtfle

  rie J'tpouoe des Ỉĩliỉỉtì,

  Pensées ữí Mínỉi-M$np : nil ernte des Éléphants, àam ãiveries cọn“

  * trees. mais ceux de noir* pays font le* plus Íotíí. Ct$ animai ne ■ craignent ni lance*, ni Ílrelícỉ, ni toutes nuire? armes ; ils supportent ■■* les plu? loop'd? fordeau.v Leur presence an* grandes, pèremonies w Bonne á celles-ci rasped le plus nftjesiueitt.

  - ITALIC1ÌAITALIC2 roftfierre. avau on dit. ride tes defenses de ỈVIépỉiạnỉ : il ne

  • faut [>otm croire ceh T,

  Année Kv-B(ri du regne de JUinh'.’tlanp.

  h

  HÌNH 28: số 11 - Bình iế lễ hình thớt voi; Mâu thời Châu.

  Tư tưởng Minh Mạng: "Vơi có nhiều nơi nhưng voi ở nước hi lầ khỏe hơn cả. Con vật này không hề sợ lao, tên, và cổc loại vũ khí khác, chà vật hạng rấì nặng. Sự hiện diện của voi trong tế lễ tăng Ví' uy nghi hơn.

  Người ta nót: sấm sét làm nhăn ngã voi: không nên tin nhít V’(ÍV

  Năm Kv Hơi. niên hiên Minh


  Fiç. — No in. Vafe saerifimioÁre de forme ronde. Epoqoe dr*

  Chile.

  Pernera de MioMlirp : • U pepeUrjié est In bue de le paix ■ complote* L/impopufaHle occftiwn»* de* troubles. fie* pays moins « grtuidi que notre relie Empire *otU wlniirablimtDi gonTwnés.

  * Comment ne ir<wYtrioR$*nods pot parmi no* dix millions d'habU o utnis de nombren* Fijen honnries et bon* pour nous ni dar k ' diriger le royaume ? *


  Aimtc ky-Hot do lêpte de tfinli+Jtnnç.

  HÎNH 29; Sô 12 - Bmh té tê hinh tràn, cfôi Châu,

  Ttí tiiâng Minh Mang: "Su hôa dèng là ca sâ ai a nên hôa binh hoàn toàn, Thiêu binh clan câ thê dân dên loan lac, Câc nuôc nhô hi/n xâ tac rang Wn cüa c/tûng ta lai tr¡ vi tài tin h hün.

  Tai sao chûng ta không tim trou g mttài triêu dân cüa ch un g ta b têt bao (rang thân de giùp dô vua tri vi âât mtâc. "

  Nâm Kÿ Htii, nièn hiêu Minh Mang.  J-if. Se. — N* ¡3 Coupe à *Dp<ef vite. JlodèJt do persemv*pe Hii*p*TÔtt‘7îi*Binli, Epoque de la dynastie dei Tlitronç- i'oDtte* de NinliOLqttp : * Lorcqu'ou m\ organiser ses propre* f affaira* ei rip 1er le« qaration* adutiotetr.uives, un peut çlora ¿suni-er « que les fonaioiipaire* «-Je peuple marchent int dam le droit * chemin r.

  *

  .Année Kÿllo-ï do repût de )linh-Monp.

  HÌNH 30: Sổ 13 - Cốc có góc sắc. Mẩu củâ nhân vật Hiệp Tôn Tổ Đinh, thời Thương,

  Tư tưởng Minh Mạng: “Khỉ người ỉa tổ chức tắt việc riêngđiều hành tết việc hành chính, thì ĩin chắc rằng các viên chứcdân chủng đều cùng theo chính đạo.


  ĩ *

  ITALIC1M *-

  ITALIC2* s.

  y('

  à

  iïu

  ¿3

  Â

  i  -Jf

  ^K*
  Rf. Si - — S* i4* Coup* À angles TÍỈS. Modelt ái íaceítô perion- aage Qui-Lonç đe ỉa dymslM du Thfrtf, tauáes de iĩiob-Uậiig ; * Cei objet est u rtTTtctròoQ fidèle de « mođẽUĩMHis veom ífn»trt*'íÜMtrvp«0Mt*p«í

  « Now ferowös I* Jttobsiü do.toirrr—^ocKtadcg loüjoor* * ptrhĩlemỀQi e&ir*«ra»lj«Bir dfootaetoar MMC&: « drQHO ỉoogoe < dm de hi ne ».

  Année Ky-âợì úữ répat -ầ± Vhh-ttạng..

  BÌNH 31 : Số 14 - Cốc có góc sắc. Mầu có người xưa Quì Long, thời Thương.

  Tư tưởng Minh Mạng: “£>ề vật này lả do một mẫu cổ của nhãn vật lùng danh.

  Chúng ia cầu mong con chấu chủng ta sẽ luôn luôn đoàn kết đề hưởng hạnh phúc lâu dài Víì sống thọ ",

  Năm Kỷ Hợỉ, niên hiệu Minh Mạng. 

  b


  Fig. 3a. — N* j S* Coupe tu brome. SU détende i Son-LOi *. Epoque 6t fa dynastie ües CIJUU,

  f'ensèe* de HintiOleDg ; * t'our pouvoir corriger Jes attires, il faot 1 tocil d'abord savoir se régler sotatéme* LA droiture est use religion » iju'iJ faut rom appliquer à suivre, Teneî-vouï toujours dans la juste. * mesure, SDH en partant. soit eo mangeant,

  * Observez bien eeJ*u sinon vous ne tarderez pas i\ verser dans « tTaÙreoiei passions *■„


  Année Kv*Hại du règne dt Miob-JUDgp

  HỈNH 32: số 15 - Đình bẳng đồng, Mẩu cửa "Sơn lội", đời Chậu.

  Tư tưởng Minh Mạng: “Muốn giảo đục người kiủic trước tiền phải biết tự kiềm chế mình. Trung trực là đao lỷ phứt tuân thủ. Ptĩầỉ luôn ỗ mức điều độ khi nố\, khi ăn.

  Phẫỉ tuân theo nếu không sẽ lao vào sự đam mê khảng khiếp

  Nãm Kỷ Hợi, niên hiệu Minh Mang

  TẬP I

  1 - - - - ■  55, — N* i6- MaroiỉLe i 3 pied* íCdcỉO d »prcs eeile dit« * MK vin ĩiiÍD th*Ềt í. Ep<H|Dft des TUưgnf,

  Pensé« de Minh-Mạng ; > PersẽreređBOS Jes «OI chote* (daos . too* ros projeií). Accomplísiei seropdeasemeot les devoirs qo* roo*

  ' dicte le CieL Sosfez» lorsque *0H* íiw tóeo vétu, IOS peines des * l¡3$¿f*uds> el, quaod roes étes rassisíds, i calles des flgrtatheors *

  ; . Àqpèe Kỹ-Hpi da regale de.Ìliah-UạDy.

  ^HỈNH 33: số 16 - Nồi ba châu (cách) có tên "Lôi vổn hiển thiết", đời Thương.

  Tư tưởng Minh Mạng: “Hãy kiên trì trong mọi điều (trong mọi dự tỉnh). Hoàn thành mọi nhiệm vụ, tròi giao thác. Khi mặc ấm phải nhớ khố nhục của thợ dệt. Khi no đủ phải nhớ công cửa nông dân ",  Fip* — N® i-, Marmite a 5 pieds (Câcli). Modèle de Mièt-Npao. Epoque des Citâa

  Peniées de Minh-Hmg : c Serez généreux et meoirej-roes indulgents t envers vos administré^ Ainsi rous assurerez u votre per* un régne a heureux et reus jouirer (Ton bonheur constant.

  * Que HOI descendants ne perdent pas une occision de répandre * aotoar d'eux la joie, l'espérance »,

  H1NH 34: Sô 17 - Nôi ba chàn (câch) - Mâu cüa Miêt Ngao, dài Châu.

  Tiï tiïâng Minh Mang: uPhcii (à rông lutin g và biêt thông càm cho nguùi bê tôi. N hit v(iy N gîtai së an taa trên xâ iâc mot îriêu dai stmg sitông và Nguai së hitàng vlnh viên hanh phûc.

  Mon g con châu luôn hicm tim clip de dua tôa khâp minh nôi vui VA niêm hv vçng
 • Chia sẻ trang này