095. Trang [1025-1034]

10/11/15
095. Trang [1025-1034]
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose:
  KH  Kha Hô 708

  Kha Khâm 164

  Kha Xuyên (Của) 853

  Khải Vận (núi) 37

  Khang Lộc 29, 49, 88, 122, 157, 186

  Khâm Cát 461

  Khám Minh 106

  Khe Gà 359

  Khẽ Ôi (cống) 827

  Khê Thủy (trạm) 408

  Khế Giang (sách) 829

  Khoa (sõng) 205

  Khoa Nộn 693

  Khoa Trường 28

  Khoái Chàu 719, 726

  Khố Sơn 320, 325

  Khố Sơn (bảo) 295

  Khổ Đạt Mang 897

  Khôi Diêu (ỉò vôi) 472

  Khôn Hiển (mỏ chì) 559

  Khốn SI Thi Na 402

  Khổn A Nỗ Lạc Phu Thông 845

  Khu Độc 76

  Khu Độc (sóng) 67

  Khu Sa Lũ Reo 165

  Khúc Tượng (núi) 562

  Khuê (giậc) 891

  Khuê Tháng) 66

  Khương (phó chiến) 219

  Khương Chánh 773  L

  La A (núi) 359

  La Bích 118, 132, 165, 207, 211, 539, 804,805

  La Bích (dinh) 574

  La Bôn 813

  La Chữ (núi) 129

  La Di 359 La Di (thủ) 313

  La Dao 770

  La Đới 437

  La Hàn 321

  La Khê (núi) 37, 168, 191

  La Phù (động) 624

  La Qua 354

  La Qua (bảo) 437

  La Sơn 73, 459

  La Thai 299, 435, 452

  La Thai (bảo) 298, 412, 413, 432

  La Thế 770

  La Bôn(đạo) 344

  Lã Hữu Định 782

  Lác(cửu)639

  Lạc Già 46,

  Lạc Hoàn 546, 619. 700, 813

  Lạc Hoàn (man) 878, 945

  Lạc Thỏ 731

  Lạc Xuyẽn 64, 65, 66

  Lạc Xuyẻn Hạ 66

  Lạc Xuyén Thượng 66

  Lai Cách 84, 115, 146, 547

  Lai Châu 944

  Lai Chiêm Hòa 786

  Lại Thè' Thì 66

  Lam (sông) 67, 68, 75

  Lam Kiểu 296

  Lam Khê 561

  Lan (Tướng) 75

  Lang cỏng Cản 71

  Lang Chánh 502, 858

  Lãng Khê 75, 76

  Lãng Phi Văn Khôn 165

  Lãng Uyển 30

  Làng Thìn 860

  Lạng Phụ 51

  Lạng Son 34, 136, 503, 504, 839, 848

  Lạng Sơn (thuế diêm tiêu) 603

  Lạng Sơn (trấn) 502

  Lãnh Khê 570

  Lãnh Vạn (bào) 943

  Lãnh Thủy (bảo) 958

  Lao Đồi 112

  Lào (man) 897

  Lào Lung 505

  Lão Hương (núi) 413

  Lão Lãnh (Núi) 322

  Lão Mác (bảo) 424

  Lạp Khẻ 220

  Lạp Quán 324, 422

  Lạp Trường (bảo)320

  Lạt Sơn (xã) 881

  Làng (tướng) 206

  Làm (tên) 347

  Lâm An 502, 738, 971

  Lâm An (đất) 944

  Lâm Bảo 618

  Lâm Húc 217

  Lãm Ngũ Quan 273

  Lãm Quý 618

  Lầm Tổng Huỳnh 662

  Lâm Thang (thành) 286

  Lâm Văn Giàng 246

  Lâm Xuân 93

  Lấm Úc 184

  Lãn (đô đốc) 71

  Lân (sách) 770

  Lận Sơn 76

  Lập Bạo 30

  Lập Thạch 58

  Lật Giang 142

  Lấy Nục 346

  Lê Ân Đức 101

  Lê Bá Ly 26

  La Bá Phẩm 306, 487, 581, 630, 640, 745, 859, 873. 929, 982, 989

  Lê Bình Khuê 859

  Lê Cảnh Đức 135

  Lê Cao Kỷ 167

  Lê Cống Bật 494

  Lê Công Cúc 263, 517

  Lé Công Hạnh 253

  Lê Công Lý 718, 868, 912, 941, 965

  Lê Công Trấn 226

  Lê Còng Trực 983

  Lé Công Xuân 328

  Lê Chấn 872

  Lê Chất 384, 388, 412, 422, 437, 441, 442, 446, 447’ 449, 471, 542, 522, 726, 727, 751, 780, 844, 854, 897, 965,983, 986

  Lê Chính Lộ 510, 644, 850, 858, 864,871 Lê Chính Việp 172

  Lê Chứ 205 Lẽ Dếnh 844

  Lẻ Duy Anh 627

  Lê Duy Đản 238, 508, 867, 873

  Lê Duy Hoán 582, 615, 937, 948, 949

  Lè Duy Kỳ 226, 238, 250, 614

  Lê Duy Khải 965, 983

  Lê Duy Mật 157, 168

  Lê Duy Phán 837

  Lê Duy Thản 983

  Lê Duy Thanh 594, 889

  Lê Duy Vỹ 176

  Lê Đại Cương 820, 992

  Lê Đại Nhậm 42, 559

  Lê Đại Nghĩa 273

  Lẻ Danh Phong 442, 457

  Lẽ Đạt 238

  Lê Đắc Đồng 83

  Lê Đác Lộc 746

  Lê Đắc Tần 494, 500, 749, 862, 900, 944, 985 Lẻ Đăng Doanh 938

  Lê Đãng Khoa 264, 293, 296, 298

  Lê Đàng Trung 274

  Lê Đình Ân 687

  Lê Đình Chính 473, 480, 504

  Lê Đình Điền 536

  Lé Đình Kiểm 270, 297. 302, 331

  Lê Đình Tước 850

  Lê Định 117

  Lê Đô 308

  Lê Đoàn 844, 881

  Lê Đồng Lý 865,959,977

  Lẽ Đức Tần 816

  Lê Đức Thận 544

  Lê Giang 29, 36

  Lê Hồng Đức (hình luật) 519

  Lê Hoành Giảng 106, 126, 136

  Lê Hiếu Hữu 203

  Lẽ Hy 873, 957

  Lê Huy Du 600, 834, 998

  Lê Huy Đức 166

  Lê Huy Sầm 527

  Lê Huy Tích 746

  Lê Huy Trầm 508

  Lê Hữu Độ 395

  Lê Hữu Đức 60, 64

  Lê Hữu Khám 628

  Lê Khuê 43

  Lê Kim Nhượng 718

  Lê Lan 26

  Lê Lãng 764

  Lê Luơng Thận 650

  Lê Minh Huy 505

  Lê Ninh 26

  Lẽ Nghĩa Trạch 35

  Lê Nguyên 505. 559

  Lê Oanh 27

  Lê Phi Mại 773

  Lê Phong 565

  Lẻ Phúc Diển 276, 282

  Lẽ Phúc Điến 207, 215, 217, 249, 254, 833, 995 Lè Phúc Hậu 912

  Lê Phúc Mão 237

  Lê Quang Đại 141, 145, 147, 154

  Lẽ Quang Định 237, 248, 302, 389, 398, 535, 580, 601, 684, 768,783, 852, 858

  Lê Quang Hiến 127, ỉ30, 131

  Lê Quang Huân 203

  Lê Quang Thực 942

  Lê Quang Trạch 395

  Lê Quốc Cầu 446

  Lê Quốc Huy 718

  Lê Quý Tín 746

  Lẽ Quy Đôn 186, 187, 594

  Lê Sĩ Hậu 66, 67, 68

  Lê Sĩ Triệt 77

  Lê Tiến Phúc 865, 885

  Ị^ê Tiến Kế 989

  Lê Tiến Bửu 740

  Lê Tiến Sảm 493

  Lê Tiến Tham 252, 655

  Lê Thái Tổ 509

  Lê Thành Lý 265, 304, 930

  Lê Thập Thí 179

  Lê Thời Hiến 70, 71, 76, 77, 86

  Lẽ Thời Liéu 117, 126, 137

  Lê Thượng 221, 223, 224

  Lê Trọng Giảng 844

  Lẽ Trọng Ngữ 863

  Lẽ Trung 297, 313, 314, 316, 320, 323, 373 Lê Văn An 353. 355, 446, 766

  Lẽ Vãn Chính 505, 582

  Lê Văn Chừ 593

  Lê Ván Duyệt 220, 222. 223. 295, 30Ũ 319. 347, 355, 385. 401, 409, 414. 422, 435^ 446, 447, 449, 456, 471, 481. 483, 485, 497. 498, 521. 543, 601, 627, 717, 837, 841, 860, 861. 897. 902, 914, 929, 955 982, 984, 996, 998, 1002

  Lê Văn Điền 418

  Lê Vàn Đổ 858,958

  Lê Vãn Hậu 614

  Lẽ Văn Hiến 876

  Lê Văn Hòa 500

  Lê Văn Hoành 999

  Lê Văn Hội 802

  Lê Vân Hưng 499, 504

  Lê Văn Huy 203

  Lê Văn Hy 76

  Lê Văn Ke 216

  Lê Văn Kiên 924

  Lê Văn Kim 640

  Lê Văn Lăng 433, 451, 474, 708, 803

  Lẻ Văn Lãn 259, 335,486

  Lê Vãn Long 253

  Lê Văn Hợi 319, 391,444

  Lê Vãn Luân 889

  Lê Văn Luật 223

  Lê Vân Minh 518

  Lê Vãn Niệm 485, 493, 505

  Lê Vãn Lê Ngôi 944, 1000

  Lê Vãn Nguyên 565, 806, 836, 916

  Lẽ Vãn Nguyễn 872

  Lẻ Văn Nhị 355

  Lê Văn Phong 492, 503, 645. 748, 791,799, 973

  Lê Văn Phú 542

  Lê Vân Phüc 683

  Lè Vân Quang 862

  Lê Vân Quân 205, 206, 209, 214,

  220, 222, 224, 225, 229,

  232, 233, 234, 241, 245,

  255,267.271,267

  Lê Vân Que 324, 482, 656, 793

  Lê Vàn Quÿ 876

  Lê Vàn Quyën 406, 964

  Lê Vàn Sàch 726

  Lê Vân Tài 968

  Lê Vàn Tiê'n 505, 582, 873, 941

  Lê Vân Tin 567

  Lê Vàn Tinh 1000

  Lé Vàn Toai 567

  Lè Vàn Tir 446, 718, 929

  Lê Vàn Tu 359

  Lê Vàn Tircmg 494

  Lê Vân Thai 505, 731, 746, 794

  Lê Vàn Thanh 373, 456

  Lê Vân tihg 388

  Lê Vàn Uy 685

  Lê Vàn Van 438

  Lê Vân Vjnh 582, 621

  Lê Vân Xuân 385

  Lè Xuân Giâc 223

  Lê Xuân Hy 154

  Lê Xuân Minh 237

  Lê Viê't An 834, 865, 891,906

  Lê Viê't Nghla 581, 662, 703, 744, 843, 933 Lê Viet Quÿ 892, 989

  Lê Viê't Nguyên 628

  Lê Xuân Nghi 735,901

  Lê Xuân Quang 625, 840

  Lè (tên) 34

  Lê Duong 36, 296

  Lê Tài 274

  Lê Bào 728

  Lê Dê (nüi) 263

  Lê Kÿ 287

  Lê Thach (nüi) 422

  Le Thüy 29, 49. 88. 122, 157, 186

  Lê Uyên(bào) 453

  Liêm (tuang) 206

  Liêm Âo 221

  Liêm Chinh 180

  Liêm Hô 140

  Liên Chu 182

  Liêu (cira) 635, 639

  Linh Giang (sông) 898

  Linh Giang (sông Gianh) 441

  Linh Quÿnh 336

  Linh Vuang 110

  Linh Van(bào)470

  Lô Ha 735

  L6 Rèn (bào) 320

  L6 Thuçng 735

  L6 Vôi (sông) 304

  Loan Diic Loi 494

  Long A Nô Lac Phu Thich 957

  Long Bâng 238

  Long Trâi Khôn Sa Mon Tri 792

  Long Châu 34

  Long Hô 158, 186, 189, 174, 205, 207,222,345

  Long Hô (Dinh) 143

  Long Hô (nüi) 137

  Long Hong 190

  Long Huong (tram) 408

  Long Kÿ 224

  Long Lê (thành dâ't) 624, 782

  Long Môn 91

  Long Sơn (núi) 133

  Long Tham Sám Bạt Ca 792

  Long Thành Long ức 89

  Long Xuyên 154, 166, 190, 205,

  206, 219, 220, 224, 228,

  232, 239, 329, 717, 738,

  781,797. 835

  Long Xuyên(đạo) 270 Long Xuyên (nghĩa dàn) 632

  Lõ Khu 172 Lô Việt 142 Lô Yêm 163, 835, 861 Lô Yên (thành)

  Lộ Bôi 481

  Lộ Khê 322

  Lôi Châu 122

  Lôi Dương 26, 31

  Lôi Lạp 131, 163, 165

  Lôi Lạp (cửa) 91, 100

  Lỗi Đình 589

  Lũ Bá 122

  Lũ Đăng 64

  Lục Hoàn 41, 117, 167

  Lục Khôn 165, 721

  Lục Khốn Xa Gia Lac 757

  Lục Liẻn (thành) 460

  Lục Ngạn 773, 749

  Luận Chính 480

  Luật Hải (cửa Sót) 760

  Lũng Bồng 64, 65

  Lũng Trâu 77

  Luống Cày 122, 132

  Lũy (Sông) 321

  Lữ Hữu Ninh 97, 118

  Lữ Phụ 212

  Lữ Quán 413, 416, 418

  Lữ Quán (bảo) 424

  Lữ Tống 165, 590

  Lực Canh (xã) 827

  Lương (lưu rhủ) 191, 721

  Lương Bá Uyên

  Lương Châu 442

  Lương Điển 314

  Lương Hữu Ký 994

  Lương Giang 323, 572

  Lương Kim Tam 851

  Lương Mang 687

  Lương Phú 210

  Lương Phú (sông) 230

  Lương Phúc 88, 117

  Luơng Quán 154

  Lương Tiến Tường 562, 938, 994

  Lương Trinh Quán 656

  Lương Vần Anh 228

  Lương Văn Ba 253

  Lương Vãn Canh 496

  Lương Văn Vân 681, 726, 799

  Lưu Dién 66

  Lưu Đồn 125, 129, 180

  Lưu Đồn (đao) 58, 80, 92, 112

  Lưu Gia Khụ 911

  Lưu Phước Trưng 206, 281, 377.

  385, 393, 444, 460, 469.

  536, 590, 772, 804, 835,

  839, 917, 926, 935, 941,

  944, 955,985

  Lưu Tiến Hòa 273, 313

  Lưu Thế Canh 76

  Lưu Thiện Hựu 258

  Lưu Văn Trung 221, 301

  Lưu Văn Vượng 792, 891, 907

  Lau Vượng 999

  Lưu Xuàn Dương 998

  Lý Lê (đạo) 259, 270

  Lý (dỗc chiến) 221

  Lý Minh 50

  Ly (tên) 58, 59

  Ly Nhân 502

  Lý (Tướng) 68

  Lý Tài 177, 182, 183, 184. 185,

  Lý A Tứ 548, 187,188

  Lý Á Thất 787

  Lý Truơng Hoàng 856

  Lý Bính Đao 627

  Lý Văn Chính 918

  Lý Chấn Thị 895

  Lý Vãn Quang 154, 166

  Lý Gia Du 726, 814, 858

  Lý Xã 122

  Lý Hòa (cáu) 788

  Lỵ Nhàn 502

  Lý Hòa (cửa) 450, 548

  Lỵ Nhân cỏng 545

  M  Ma A Mãn Si 797

  Ma Bô' (trạm) 408

  Ma Chiết 345

  Ma Doãn Điền 531, 809, 856, 891, 905

  Ma Doãn Trinh 856

  Ma Đê' (Bảo) 305

  Ma Lạc 211

  Ma Li 273, 299, 317, 346, 359, 377

  Ma Li (Cửa) 218

  Ma Li (đạo) 312, 339

  Ma Li (trạm) 408

  Ma Liệt 687

  Ma Sĩ Nhuận 891

  Ma Sĩ Trạch 731, 766

  Ma Thế Cô' 570, 625, 680

  Ma Thế Trạch 680

  Ma Văn Tư 713

  Ma Vãn (thù) 313,339, 359

  Ma Vằn (vũng) 420

  Ma Cảnh (núi) 420

  Ma Cao 46, 165

  Ma La Kha 302

  Mă Sĩ Anh 617

  Mã Trường (Sông)

  Mạc Cảnh Huống 28

  Mạc Công Bính 68, 101

  Mạc Cõng Du 399, 849, 869, 916.

  974,978,994

  Mạc Công Tài 575

  Mạc Cửu 122, 126, 132, 145

  Mạc Chính Trung 26

  Mạc Diên 183

  Mạc Đãng Doanh 25

  Mạc Đãng Dung 25

  Mạc Hoàng 183

  Mạc Kính Chương 33

  Mạc Kính Dung 34

  Mạc Kính Hoàn 67

  Mạc Khoan 172

  Mạc Mậu Hợp 29, 33

  Mạc Ngọc Liền 33

  Mạc Phúc Hải 27

  Mạc Quang Phù 438, 496

  Mạc Sùng 172

  Mạc Tú 177

  Mạc Tử Duyên 176, 209

  Mạc Tử Hoàng 176

  Mạc Tử Sinh 221, 223, 234

  Mạc Tử Thảng 176, 183

  Mạc Tử Thiẽm 399, 645, 757, 769

  Mạc Thiên Tứ 145, 148, 154, 164,

  166, 171, 174, 176, 183, 190, 206, 209,221

  Mạc Vãn Diên 819

  Mạc Văn Tô 274, 281, 290. 304, 307, 309, 335, 414, 713, 804, 839

  Mạc Xán Vi 682

  Mạc Lũng 809

  Mai Cầu 45

  Mai Công Hương 118

  Mai Đình Dũng 30

  Mai Đức Giai 743, 836, 881

  Mai Đức Nghị 223, 290, 409, 425, 955

  Mai Đức Nho 967

  Mai Gia Cương 493, 844

  Mai Giang 53

  Mai Huy Minh 395

  Mai Hương (bảo) 309

  Mai Hữu Thận 542

  Mai Nương 260, 307

  Mai Nương (Bảo) 361

  Mai Nương (Trạm) 408

  Mai Pha 581

  Mai Phú Lĩnh 84, 90

  Mai Phúc Hòa 96

  Mai Sao (mỏ) 926

  Mai Tiến Huệ 530

  Mai Tiến Vạn 294, 320, 360, 397.

  417. 899

  Mai Tiến Vĩnh 708

  Mai Vạn Long 98, 101

  Mai Văn Bảo 335

  Mai Vân Châu 895,974

  Mai Văn Hiên 253

  Mai Văn Hiến 643

  Mai Ván Hiếu 77

  Mai Văn Hoan 158

  Mai Vãn Huệ 134

  Mai Vãn Nghị 164

  Mai Văn Phương 704

  Mai Văn Thành 844, 865

  Mai Viên Mai Xá 93

  Mai Xá (Kênh) 93

  Mai An Liệt 115

  Màn Hòe 212

  Màn Trường 77

  Mang Khê 472, 476

  Mao Điền 586

  Mân Khê (bảo) 391, 393

  Mân Khê (Đầm) 387

  Mân Thít 561

  Mân Trường 456

  Mản Tuyển (mỏ vàng) 531

  Mẫn Tường 67

  Mản Vãn Liên 66, 77

  Mật Cật (núi) 85

  Mể Tân (bến Gạo) 453

  Miện (quận) 72

  Minh Hương 111, 275, 590, 782

  Minh Linh 29, 30, 48, 122, 157,

  184.186

  Minh Linh (cừa) 85, 117

  Minh Lộc 72

  Minh Lương 67, 68

  Minh Nông 798

  Minh Tiến 101

  MinhVũ 55

  Mộ Hoa 43

  Mộc Châu 613, 823

  Mộc Thượng (động) 823

  Mồi Nại 84

  Mỗi Nại (lũy) 86

  Mỏn Lai Phù Từ 263

  Mồng Kiến Sinh 733

  Mông Phụ (bảo) 299

  Mông Sơn 798

  Mồng Tự 971

  Mục Vương 647

  Mục Vương Anh Duệ Hoàng Thái Tử 740

  Mũi Dùi (lũy) 63

  Mường Luổng 687

  Mường Tát 172

  Mường Then 559

  Mường Vang 948

  Mỹ Cấu 581

  Mỹ Dụ 71

  Mỹ Lộc (xã) 738

  Mỹ Lung 190, 230, 254

  Mỹ Lương 29, 728, 773, 847

  Mỹ Thị 178

  Mỹ Tho 89, 91, 131, 155, 163, 164, 177, 217, 223, 234, 277, 643, 673

  Mỹ Tho (bảo) 330, 403

  Mỹ Tho (Cùa biển) 98 Mỹ Ý 390 Mỹ Ý (Bảo) 474

  Mỹ Ý (cửa biển) 387

  N

  Nam Vang 98, 111, 112, 155. 163, 164. 176, 177, 329, 334, 802. 819, 835. 861, 914, 923^ 973

  Nam Vang (thành) 89, 865

  Nan Dữ (hòn Nan) 418

  Nan Khê 98

  Nàng Mi Bà Ân 106

  Nặc Ấn 207, 210, 220, 311, 361, 835

  Nạc Bồn 148

  Năc Chăn 331. 707, 77G, 797, 804, 829, 831, 835, 846. 852, 858, 860, 911, 917, 922, 941

  Nặc Ông Chân 72

  Nậc Đón 154, 797, 835

  Nặc Hiên 155

  Nặc Hinh 166

  Nặc Nguyên 155, 156, 164, 165,

  797, 829, 834, 849, 861, 865

  Nâc Nhuận 166

  Nặc Nộn 89, 98, 117, 172, 176, 177

  Nặc Ô Đài 89,

  Nặc Sa 101

  Nặc Tân 118

  Nặc Tôn 166. 172, 176. 177, 188. 207

  Nặc Tha 142, 146, 155

  Nặc Thâm 118, 127, 131, 132. 155, 207

  Nặc Thu 89, 98, 99, 102, 111, 112.

  118, 127, 128, 132

  Nặc Vinh 188, 207

  Nặc Xuy Bổn Bột 127

  Nặc Yêrn 112, 118, 127, 131, 132, 133, 146, 155, 797, 834

  Nậm Nàng (cửa) 853

  Ninh Ba 165

  Ninh Biên 559

  Kinh Biên (đồn)

  Ninh Giang 502

  Ninh Lộc 32

  Noãn Hải Khẩu 589

  Nông Á Bính 748

  Nông Khoan Triều 794

  Nông Giang (sông) 740

  Nông Giang (Bảo) 768

  Nông Giang (kho) 723

  Nông Phúc Đổ 794

  Nông Văn Nho 875


  NG  Nga Vương 126

  Ngạc Trì 296, 297

  Ngã Bảy 211

  Ngang (núi) 37

  Ngao Châu (đạo) 266, 270

  Nghệ An 26, 50. 68, 75, 77, 90, 111

  Nghệ An (đói) 117, 136, 137, 164, 180, 241, 250, 459, 501, 507, 699, 848, 939 Nghệ An (thổ phi) 863, 965. 967, 970,978 Nghệ An (kén lính) 524
 • Chia sẻ trang này