097. Trang [1045-1054]

10/11/15
097. Trang [1045-1054]
 • PDF
  GoogleDocs

  :rose:

  Nguyền Văn Tín 280, 781

  Nguyẻn Văn Tịnh 302

  Nguyẻn Văn Toan 554

  Nguyễn Văn Toán 869

  Nguyền Vàn Toàn 714, 749

  Nguyên Văn Tòng 854

  Nguyền Văn Tôn 839

  Nguyẻn Vàn Tổn 221, 309, 317, 345, 493, 536, 738, 805, 813, 957

  Nguyển Vàn Tuấn 252, 863

  Nguyễn Văn Tuyển 335

  Nguyền Vãn Tuyết 226

  Nguyền Văn Tư 324, 499

  Nguyền Văn Tứ 504, 962

  Nguyễn Văn Tường 241, 264, 335, 517

  Nguyên Văn Thạc 493

  Nguyễn Văn Thái 656

  Nguyên Văn Tham 250

  Nguyên Văn Thành 220, 223, 225, 228, 236, 252, 253, 258, 274, 286, 292, 293, 294, 296, 298, 299, 303, 306, 308, 320, 325, 352, 355, 356, 373, 383, 386, 388, 422, 427, 453, 454, 478, 480, 489, 505, 528, 572, 687, 780, 792, 807, 829, 837, 841, 852, 857, 885, 907,912,924,948

  Nguyẻn Vãn Thao 977

  Nguyễn Văn Thảo 214, 216

  Nguyền Van Thăng 855

  Nguyển Vãn Thắng 248, 407, 433, 451, 620, 708, 858, 959, 994

  Nguyên Văn Thận 309, 319, 444, 451,458, 499

  Nguyền Vãn Thị 983

  Nguyễn Văn Thiêm 227, 737

  Nguyền Vãn Thiên 281, 435, 655, 725, 766, 797

  Nguyên Vân Thiệu 373, 385

  Nguyển Văn Thịnh 223, 252, 257, 282, 353, 355, 382, 494, 816, 994

  Nguyễn Vãn Thống 335, 868

  Nguyễn Văn Thống 493

  Nguyễn Văn Thuận 214, 335, 563, 863

  Nguyền Văn Thuật 788

  Nguyễn Văn Thục 902, 946

  Nguyền Vãn Thung 730

  Nguyễn Văn Thụy 223, 274, 288, 289, 332, 377, 385, 393, 413, 435, 804, 830, 835, 836, 839, 865, 866, 889, 914, 918, 923, 935,950, 974, 975, 978

  Nguyễn Vãn Thuyên 249

  Nguyẻn Văn Thư 252, 260. 274, 286,309, 331

  Nguyễn Vãn Trạc 65

  Nguyễn Vãn Trí 431, 446, 470, 662, 744, 799, 846, 929, 978, 982

  Nguyền Vãn Trị 221

  Nguyẻn Vãn Triêm 899, 950

  Nguyễn Văn Triển 505, 617

  Nguyên Văn Triệu 329

  Nguyển Vãn Trọng 865

  Nguyên Văn Truyền 990

  Nguyễn Văn Trương 228, 234, 237, 241, 260, 262, 287, 309, 314, 353, 382, 396 397, 406, 433, 452, 454, 472, 479, 485, 488, 497, 521, 627, 654, 787, 910, 947

  Nguyễn Văn Trượng 479, 485, 488

  Nguyền Văn Uy 540

  Nguyền Vãn Vãn 347, 479, 485, 509.984 Nguyễn Vàn Vị 554

  Nguyễn Văn Viện 260, 712

  Nguyền Văn Xuân 335, 437, 453, 493, 719, 744, 900, 917, 955,974, 983, 989

  Nguyền Vẫn Xiêm 899

  Nguyễn Văn Xuyến 725

  Nguyên Văn Y 957

  Nguyễn Vản Yên 452, 552

  Nguyền Vân 176

  Nguyên Vệ 177

  Nguyẻn Viên 487, 619

  Nguyẻn Viết Cơ 494, 505

  Nguyền Viết Huể 538

  Nguyễn Viết Ky 964, 977

  Nguyễn Viết Tráng 101

  Nguyễn Viết Trí 97

  Nguyễn Viết Ưng 565, 764, 912

  Nguyễn Vinh Tiêm 972 Nguyền Vinh Tỵ 396 Nguyền Vinh Xiêm 944

  Nguyền Vĩnh Thị 717

  Nguyền Vô Địch 96

  Nguyễn Xuần 621, 718. 721. 726, 759.868 Nguyền Xuân Tình 494, 984, 986

  Nguyễn Xuân Thục 559, 647, 872, 887, 933, 957

  Nguyên Y Mẫn 298, 299, 326

  Nguyệt (quản) 219

  Nguyệt Đức 628

  Ngư Cốt (núi) 320

  Ngư Khê 112

  Ngư Trường (sông) 325

  Ngự Thiên 502

  Ngưu Cước (bảo) 629

  Ngưu Chử 323

  Ngưu Pha (Lũy) 76

  NH

  Nha Dạ (sách) 408

  Nha Phân 260

  Nha Phiên 385

  Nha Phu (Cửa biển) 299[​IMG]

  Nha Trang 157, 210

  Nha Trang (cửa biển) 293

  Nhi Cấp (núi) 326

  Nhai Châu 911

  Nhạn Châu 309

  Nhẫm Lạch Tối 177

  Nhán Ân (Thuộc) 393

  Nhân Lý

  Nhân Lộ (bảo)

  Nhật Bản 91

  Nhật Bản (đạo) 226, 97

  Nhật Chiêu 655

  Nhật Lệ 40,43,50,80,164, 635

  Nhật Lệ (cửa) 48, 55, 57, 77, 84, 85, 86, 114, 450, 475

  Nhật Lệ (lũy) 47

  Nhì Hạ 93

  Nhĩ Hà (sông) 827

  Nhị Thủy (cửa) 853

  Nhiêu Thủy 558

  Nhu Phật (nước) 350, 373

  Nhữ Công Thiệu 508

  Nhượng (cửa) 66


  O[​IMG]

  Oai Quốc Công 545

  Oan Sán 2Ỉ7

  Ô Cam 348

  Ô Da 346

  Ô Giang(nguổn) 450,558

  Ô Lan 55, 60

  Ôlivi 286. 309, 318, 354, 374

  Ô Liêm (lũy) J08

  Ô Môn

  Ô Nguyên 206

  Ô Thạch Nhị 787

  Ốc Đột Lục Mãn 115

  Ốc Luân 841

  Ốc Nha A Lặc Thi 103

  Ốc Nha Cao La Hâm 127

  Ốc Nha Cao La Hâm Mạnh Trà Tri Biện 797

  Ốc Nha Cống Sa 98

  Ốc Nha Gia Trinh 99

  Ốc Nha Diệp 318

  Ốc Nha Đầu Rồng Sông Sâm 291

  Ốc Nha Khê 174, 259

  Ốc Nha Lá 273

  Ốc Nha Lịch Đa Thi Na 98

  Ốc Nha Liên Song Lam 288

  Ốc Nha Long 231

  Ốc Nha Lục 318,974

  Ốc Nha Ma 974

  Ốc Nha Oa 318

  Ốc Nha Ốc 254

  Ốc Nha Phi Biệt Vọng Sa 3L5

  Ốc Nha Phi Miệt Bông Sa 288

  Ốc Nha Sa Thi Sang 273

  Ốc Nha Suấi 208

  ớc Nha Tha La Ma 273

  Ốc Nha Thát 289

  Ốc Nha Thu My 867

  Ốc Nha Thủ Triệu Bồn Nha Diệt 506

  Ốc Nha Trà Tri 484

  Ốc Nha uỏng 166

  Ốc Nha Vị Bôn Rạch 707

  Ốc Nha Vu Bỏng Sa 288

  Ốc Nha Xà Cốt 409

  Ông Do 224


  P

  Pa Đơ Chê 302


  PH

  [​IMG]Pha Na Khi 619

  Phá Băng 696, 860

  Phả Bô Lam MaLaXa 700

  Phá Xác 130

  Phạn (ký Lục) 53

  Phạm (vãn chức) 47

  Phạm Cảnh Long 111

  Phạm Cảnh Giáng

  Phạm Công Lý 189

  Phạm Công Nghĩa 401

  Phạm Công Nhuận 542

  Phạm Công Thư 852

  Phạm Cóng Trí 258

  Phạm Công Trứ 55

  Phạm Chi Hương 203

  Phạm Duàt 739

  Phạm Duy Tự 851

  Phạm Đắc Chất 335, 359

  Phạm Đàng Hưng 339, 624, 742, 865, 871, 924, 934, 939, 947,949, 1002

  Phạm Điền 226

  Phạm Đình Ân 396

  Phạm Đình Bảo 884

  Phạm Đình Tích 433

  Phạm Đình Quế 656

  Phạm Huy Đĩnh 184

  Phạm Hưng Nhượng 872, 935

  Phạm Hữu Bân 637

  Phạm Hữu Huệ 126, 130

  Phạm Hữu Lễ 67, 68

  Phạm Hữu Nghi 192, 202

  Phạm Hữu ứng 166

  Phạm Khánh Đức 133

  Phạm Khắc Minh 4

  Phạm Lam 174

  Phạm Ngạn 206, 212

  Phạm Ngọc uẩn 313, 506. 621

  Phạm Ngỏ Cầu 114. 189, 225

  Phạm Như Đãng 282, 389, 443, 457, 510, 581, 751, 769. 780, 803, 828. 840. 852, 858, 864, 871, 904. 910, 966

  Phạm Như Đằng 918, 984

  Phạm Như Năng 358

  Phạm Nhữ Phong 542, 707, 741, 757, 944 Phạm Phì Nam 823

  Phạm Phượng 72

  Phạm Quang Ảnh 898

  Phạm Quang Túy 469

  Phạm Quang Triệt 313, 871, 909, 927

  Phạm Tất Đồng 60, 63

  Phạm Tiến Lương 879

  Phạm Tiến Lượng 954

  Phạm Tiến Tuấn 114, 621, 628

  Phạm Tiến Thụy 990

  Phạm Thanh 77

  Phạm Thích 508, 559, 816, 843, 858, 867 Phạm Thự 851

  Phạm Vãn Chản 929

  Phạm Văn Chấn 1000

  Phạm Vản Châu 226

  Phạm Văn Dật 865

  Phạm Văn Đàn 251, 294

  Phạm Vãn Điềm 385, 405, 411, 434,453, 499

  Phạm Vãn Lâm 266

  Phạm Văn Lượng 990

  Phạm Văn Nhàn 336, 836

  Phạm Văn Nhân 210, 218, 223, 226, 228, 232, 238, 244, 259, 286, 290, 303, 318, 327, 393, 408, 416, 420, 424, 434, 479, 482, 492, 494, 552, 569, 653, 837, 862, 907, 960

  Phạm Văn Nho 253

  Phạm Vãn Nhung 383

  Phạm Văn Quỳnh 907, 970

  Phạm Văn Sĩ 214, 232, 234, 236, 265

  Phạm Vản Súy 252

  Phạm Văn Tín 742, 995

  Phạm Văn Toán 811

  Phạm Văn Tòng 335

  Phạm Văn Tường 701, 786, 940,1000 Phạm Vản Thạch 854

  Phạm Vãn Tham 224, 228, 236, 241, 243 Phạm Vằn Thận 232, 234

  Phạm Văn Thừ 638

  Phạm Văn Tri 151

  Phạm Văn Trí 335

  Phạm Văn Uống 867

  Phạm Văn Xuân 726

  Phạm Xuân Cảnh 330

  Phan Bá Phụng 863

  Phan Bảo Đĩnh 640

  Phan Bảo Định 904, 998

  Phan Công Tích 31

  Phan Chính Thể 508, 637

  Phan Đắc Lần 928

  Phan Đãng Ưng 565

  Phan Đình Tần 900

  Phan Đình Trung 621

  Phan Đức Quang 999

  Phan Gia Thành 900

  Phan Huy Áng 186

  Phan Huy ích 258, 547

  Phan Huy Thực 865, 944, 978

  Phan Huy Vịnh 203

  Phan Hưng Tạo 66

  Phan Hữu Nhượng 506, 984

  Phan Hữu Trí 867

  Phan Kế Điều 643

  Phan Kiêm Đồng 76

  Phan Lân 143

  Phan Long 825

  Phan Long Vàn 863

  Phan Mạch Chính 331

  Phan Ngạn 34

  Phan Nguyên Ký 821

  Phan Như Đãng 237

  Phan Phương Khách 621, 637, 653, 719

  Phan Quang Anh 999

  Phan Rang 61, 111, 107, 260, 262.

  267, 287, 293, 643

  Phan Rang (đạo) 313, 339, 643

  Phan Ri 102, 107, 111, 259, 260, 262, 267, 327, 635

  Phan Ri (bảo) 316,

  Phan Tiến 341

  Phan Tiến cẩn 872

  Phan Tiến Dưỡng 313

  Phan Tiến Điện 895

  Phan Tiến Hoàng 252, 305, 358, 485, 566, 581, 627, 661, 714, 717’ 749. 841, 846, 929

  Phan Tiến Quý 255, 591, 900, 946, 959, 976

  Phan Tiến Tuấn 895, 908

  Phan Tiến Thận 217

  Phan Tiến Thiện 888

  Phan Thiên Phúc 223, 236, 293, 318, 352,486. 645

  Phan Thiết 299, 318. 329, 335

  Phan Thiết (đạo) 311

  Phan Thiết (trạm) 408

  Phan Trọng Phiên 185, 187

  Phan Vãn Đồng 260

  Phan Văn Đức 331, 433, 492, 639, 644

  Phan Văn Hài 989

  Phan Văn Hóa 990

  Phan Vãn Huyên 210, 967

  Phan Văn Kỳ 276, 431

  Phan Vãn Lợi 854

  Phan Vãn Mân 637

  Phan Văn Mậu 932

  Phan Văn Nhàn 781

  Phan Vãn Tải 763

  Phan Văn Tào 281, 301

  Phan Vân Tuế 184

  Phan Văn Tuyên 929

  Phan Vàn Thể 638

  Phan Vãn Thịnh 901

  Phan Văn Thọ 952, 1000

  Phan Vàn Thúy 252, 268, 859, 889;

  926, 953, 994, 995

  Phan Văn Triệu 265, 284, 301, 373, 485 Phan Viện 214

  Phan Xá 48

  Phàn Văn Tài 387, 438, 496

  Pháp Kệ 474

  Phâm Bình 181

  Phật Cương 51

  Phi Nhã Cô Ba 618

  Phi Nhã Chất Tri 129

  Phi Nhã Long Mang 802, 805

  Phi Nhã Ma Kha A Mặc 858, 860

  Phi Nhã Mai 721

  Phi Nhã Na Trật 802

  Phi Nhã Oan Sân 211

  Phi Nhã Phạt Lăng 722

  Phi Nhã Phi Phạt 410, 810

  Phi Nhã Phi Phạt Cô Sĩ 860

  Phi Nhã Phi Sai Bô Liên Tra 860

  Phi Nhã Sĩ Xú Ly Giá Ba Ha 770

  Phi Nhã Tân 336

  Phiên An 716, 810

  Phiên Trấn 118, 127, 131. 158.

  181,206, 207,226

  Phiên Trấn (dinh) 111, 263, 290

  Phong (Đốc chiến) 183

  Phong Doanh 502

  Phong Kha Minh

  Phong Lộc Phong Tỳ Sê Ri 223

  Phong Xuy 207

  Phong Yêu (núi) 441

  Phố Cát 624, 940

  Phố Chầm 108, 289, 345, 348, 361, 359

  Phố Châm (dồn) 408

  Phố Hài 108, 287, 316, 317, 329, 346,643 Phố Hài (đạo) 311, 113

  Phố Hoa 437, 440

  Phù Âu (nguồn) 111, 450, 639

  Phù Bài 717

  Phù Cầm 592

  Phù Cừ 502

  Phù Dung 502, 712

  Phù Dương 63, 64, 66, 69, 71

  Phù Hoa 502

  Phù Liệt 592

  Phù Lộ 78, 87

  Phù Lưu 64,77,798

  Phù Ly 29, 177

  Phù Mi 268, 359, 377

  Phù Mi (trạm) 408

  Phù Mi (thủ) 313

  Phù Mi Thượng 300

  Phù Ninh 502

  Phù Sa (bãi) 437

  Phù Tài 64, 66

  Phù Tôn 84

  Phù Tôn (phú) 117

  Phù Thạch 248

  Phù Thịnh 136

  Phù Viên 142

  Phù Xác 130

  Phù Yên 502

  Phú An 637

  Phú Ân (sách) 829

  Phú Châu 36, 141

  Phú Chiêm 191

  Phú Đãng(kho)142

  Phú Gia (gò) 315

  Phú Hòa 435

  Phú Khẽ 728

  Phú Kỳ 54

  Phú Lang Sa 218, 397, 959

  Phú Lộ 69

  Phú Môn 149

  Phú Mỹ (trạm) 343

  Phú Quí (gò) 294

  Phú Quốc 122,218,971

  Phú Quốc (đảo) 213, 214, 217

  Phú Quổc (sở) 252, 276

  Phú Triêm 434, 437

  Phú Trung 296, 383, 414

  Phú Vang 29, 48, 122, 187

  Phú Xá 85

  Phú Xuân 95, 117, 153, 183, 185.

  187, 214, 225. 226, 946

  Phú Xuyên (xã) 592

  Phú Yên 36, 44, 49, 59, 62, 102, 110, 113, 122, 124, 137, 140, 153, 157, 167, 183,

  184, 185, 190, 210, 298, 305, 370, 403, 416, 428,482, 733, 845, 852

  Phú Yên (lụt) 563

  Phú Yên (thành đất) 845

  Phú Yẻn (thuế chiếu) 707

  Phù Áo(vũng)412,419

  Phủ Lật 829, 914, 922

  Phu Lịch 835

  Phụ Bà Rịa (nguồn) 677

  Phụ Bô 860

  Phụ Đồn 860

  Phúc An 716

  Phúc Châu 70

  Phúc Chính 716

  Phúc Chu 105

  Phúc Chú 139

  Phúc Điền 62

  Phúc Giang (sông) 133, 145

  Phúc Kiến 136, 154,165, 166, 915

  Phúc Khoát 148

  Phúc Lan 52

  Phúc Long 111,153, 207, 343,716

  Phúc Lộc 78,502,716

  Phúc Lộc (sông) 206

  Phúc Nghi(bảo) 856

  Phúc Nguyên 38

  Phúc Tần 60

  Phúc Tinh (mò) 548

  Phúc Tự 78

  Phúc Thị 30

  Phúc Thọ 502

  Phúc Thuần 160

  Phúc Trăn 96 Phúc Yên 42

  Phung(vua)171

  Phùng Huy Giảng 764, 957

  Phùng Khắc Khoan 34, 46

  Phùng Thế Hòa 538

  Phùng Thế Xứng 846

  Phùng Thị 693

  Phùng Văn Nguyệt 260, 268, 297

  Phùng Văn Tiém 252

  Phụng Thién 502, 518, 640

  Phương Lang 691

  Phương Thành 122

  Phương Xuân 183

  Phương Mới 296

  Phường Tráng 437
  QU


  Qua Tuệ Thư 124

  Quách Công Cát 727

  Quách Cóng Chuyên 727, 847

  Quách Công Giá 727

  Quách Công Huynh 847

  Quách Công Quán 727

  Quách Công Thận 950

  Quách Tốt Công 992

  Quách Tất Tại 992

  Quách Tất Thúc 726, 754, 773, 988

  Quách Tư Tào 727

  Quan Chiêu 860

  Quan Da 502

  Quan Hóa 502

  Quan Lung 948

  Quang Bàn 241, 499, 504, 531

  Quang Duy 501, 504, 531

  Quang Hóa 205, 206, 223, 266, 274, 495, 536, 759, 760, 835,839

  Quang Hưng (lảng) 257

  Quang Oai (đạo) 266

  Quang Toản 501

  Quang Thiệu 501, 504, 531

  Quang Thùy 240, 474, 501

  Quang Uv (đạo) 75

  Quàng Nói Vè 134

  Quảng Bá 43

  Quảng Bình 36, 50, 69, 96, 113, 125, 129, 177, 180, 226, 447, 502, 733

  Quảng Bình (cửa biến) 240

  Quảng Bình (dinh) 233, 460, 726, 744,1002 Quảng Bình (đạo) 284

  Quảng Bình (quân) 476

  Quảng Địa 502

  Quảng Điền 29, 49, 83, 109, 122. 186

  Quảng Đồng 114, 122, 130, 137, 165, 209, 369, 845, 858, 969

  Quàng Đức 475, 502, 899, 994

  Quảng Đức (dinh) 467, 744

  Quảng Đức (quân) 476

  Quảng Khuyên 70

  Quảng Nam 28, 29, 30, 36, 38, 49, 53, 96, 109, 111, 114, 117, 124, 126, 130, 137, 140, 153, 173, 181, 182, 183, 184, J85, 189, 698, 714, 733, 837, 852, 857, 862, 929

  Quảng Nam (đinh) 351, 460, 1002

  Quảng Nam (nước) 115

  Quàng Nam (quàn) 476

  Quàng Nam (thuế) 455

  Quảng Ngãi 36, 49, 99, 110, 113, 122, 130, 137, 140, 153, 155, 173, 178, 185, 189, 433, 677.697, 845, 852 Quảng Ngãi (quận) 476

  Quảng Ngãi (thuế) 455

  Quảng Ngãi (lấy sâm) 1000

  Quảng Ngãi (thành đất) 899

  Quảng Ngãi (thuế nguồn) 868

  Quảng Phú 110

  Quảng Phúc 62

  Quảng Tây 136

  Quàng Thịnh (kho) 749, 990

  Quảng Trị 460, 733, 749, 946

  Quảng Trị (dinh) 744, 1002

  Quảng Trị (thuế gỗ) 699

  Quảng Trị (quận) 476

  Quảng Yẽn (trấn) 502

  Quế Phong 502

  Quy Hợp 42, 798

  Quy Lai (xã) 789

  Quy Ninh 61, 111, 113, 122, 131, 133, 140

  Quy Nhơn 150, 153, 175, 177, 183,

  185, 188, 205, 206, 213, 219, 226, 227, 238, 293, 297, 309, 352, 382, 388,698

  Quy Sơn 81, 179, 562

  Quy Sơn (núi) 862

  Quỳ Châu 730, 742

  Quỳ (muu sĩ) 187

  Quý Huyện 571

  Quý Hương 517, 571

  Quý Lộc 179

  Quỳnh Châu 164

  Quỳnh Lưu 958, 967

  Quỳnh Nhai 803
  R

  Ròn (chợ) 443

  Ròn (Cửa) 64, 66. 88,480

  S

  Sa Chùy Đốn 62

  Sa Chùy 86

  Sa Chùy Đồn 62

  Sa Đàm (thành) 286

  Sa Đéc 166, 205. 222. 345

  Sa Huỳnh 449, 450

  Sa Huỳnh (cửa biển) 391

  Sa Kỳ (cửa biển) 469, 566, 821

  Sa Kỳ (núi) 1000

  Sa Lật Văn Tri Khôn Sĩ Thi Na 274

  Sa Lung 297, 299, 385, 388

  Sa Phụ 88, 113, 125

  Sa Phụ (lũy) 79, 84, 86

  Sa Quán (trạm) 408

  Sa Yển(bảo)386

  Sá Phát Ba Ni 575

  Sá Sâm Phù Di Lạc 885

  Sá SI Na Phạt Đa 892

  Sá Tốt 142

  Sá Thông Sự 934

  Sạ Đâu 25

  Sạ Phún 657

  Sạ Trật Sỹ Na 840

  Sài Gòn 89, 111, 131, 172, 187, 190, 205, 212, 213, 223, 234, 237, 244

  Sài Mạt 148, 166

  Sài Mạt (phủ) 122

  Sài Nặc 116

  Sái (nguồn) 450

  Sâm (cai cơ) 208

  Sâm Ao 309

  Sám Châu 25

  Sầm Dữ 323

  Sầm Dương (đèo) 360, 377

  Sầm Hạ 26

  Sẩm Khê 99, 113, 118

  Sầm Nghi Đống 241

  Sẩm Ngọc Long 847

  Sầm Tớ (Châu) 991

  Sản Sơn 472

  Sênh Hâm 811

  SI Tiến 624

  SI Vương 745

  Siêu (ốc Nha) 917

  Siêu (tỏng quản) 474

  Sóc Sơn 26

  Sót(cửa) 66

  Sô Liên Tốc 155

  Sô Si 210, 211

  Sơn Âm 726, 727, 773

  Sơn Âm (nui) 844

  Sơn Bô 309

  Sơn Bồ (nguồn) 450

  Sơn Bòc 274

  Sơn Chiết 213

  Sơn Đầu 85

  Sơn Điền (thuộc) 393

  Sơn Định 502

  Sơn Lại (hòn) 276

  Sơn Man 531

  Sơn Nam 33

  Sơn Nam Hạ 500, 504, 618, 712, 72 Ũ 744, 848, 912

  Sơn Nam Hạ (Trấn) 501

  Sơn Nam Thượng 500, 504, 618, 848, 912,966, 967

  Sơn Nam Thuợng (thành) 745

  Sơn Nam Thượng (trấn) 501

  Sơn Phủ 274

  Sơn Quả 385

  Sơn Tây 33, 67, 504, 574, 698, 840, 848

  Sơn Tây (giặc) 649. 698

  Sơn Tây (Trân) 501

  Sơn Tử 531
 • Chia sẻ trang này