18. thomas (done)

30/7/15
18. thomas (done)
 • H

  Hành khổ - martyr

  Hành vi (CN) - behaviorism

  Hào hiệp - generous

  Hạt nhân duy lý - ratianalist core

  Hậu công nghiệp (CN) - post-industrialism

  Hệ chuẩn - paradigm

  Hiện sinh (CN) - existentialism

  Hiện thực (CN) - realism

  Hiện thực ảo tưởng - utopian realist

  Hiện thực khoa học (CN) - scientific realism

  Hiện thực phê phán (CN) - critical realism

  Hiện tính - actuality

  Hiện hữu - existence

  Hiện tượng (CN) - phenomenalism

  Hiện tượng học - phenomenology

  Hiệu quả - consequence

  Hình tâm học - gestaltism

  Hình thức (CN) - formatlism

  Hoài nghi - doupt

  Hoài nghi (CN) - scepticism

  Hoan lạc (CN) - hedonism

  Hội khoa học - scientific society

  Hỗn loạn (CN) - anarchism

  Hồng nhiên - puerile

  Hữu cơ - organicism

  Hữu thể tự nó - being-in-itself

  Huyền thoại của cái cho - myth of the given

  K

  Kết cấu - construction

  Khả tính thuần túy - pure possibility

  Khắc kỷ - stoic

  Khách thể hóa - objectivation

  Khách thể vĩnh hằng - eternal object

  Khái niệm (CN) - conceptualism

  Khế ước xã hội - contract social

  Khoái lạc - voluptuous

  Khoan dung - tolerance

  Không - triết học - non-philosophy

  Không bình thường - anormal

  Kinh nghiệm (CN) - empiricism

  Kinh nghiệm siêu nghiệm (CN) - transcendental empiricism

  Kinh nghiệm triệt để (CN) - radical empiricism

  L

  Làm thức vô thức - making the unconscious conscious

  Lãng mạn (CN) - romanticism

  Liên đồng (CN) - coherentism

  Liên minh mới - new alliance

  Liên thông - connexion / connection

  Lo âu - anguish

  Logic mô thức - modal logic

  Lời thánh truyền - oracle

  Lý trý thuần túy - pure ratio

  Lý trí, lý tính - ratio

  M

  Marx (CN) - Marxism

  Mặc thị - illumination

  Mach (CN) - Machism

  Marx - Freud - Freudomarxism

  Miên hành - somnambulism

  Minh nhiên - evidence

  Mô tả - description

  Mục đích học - teleology

  Mỹ (CN) - Americanism

  Mỹ hóa - Americanize

  N

  Nền tảng (CN) - foundationalism

  Ngẫu nhiên - tychism

  Nghi ngờ - doudt

  Nghĩa vụ - deontology

  Ngộ tính = prehension

  Người theo duy lý (CN) - rationalist

  Nguyên tắc chênh lệch - the difference principle

  Nguyên tử (CN) - atomism

  Nhân học - anthropology

  Nhân vị - person

  Nhân vị (CN) - personalism

  Nhập cuộc bản thể học - engagement ontologique

  Nhất nguyên (CN) - monigenism

  Nhị nguyên (CN) - dualism

  Niềm tin - faith / croyance

  Nội quan - introspection

  P

  Phạm trù - category

  Phán đoán giá trị - estimate the value

  Phân phối lại - distribution

  Phản ứng đặc biệt - special response

  Phi lý - irrational

  Phi sự vật - non-things

  Phổ quát - universal

  Phương Đông (CN) - Orientalism

  Phương pháp học - methology

  Q

  Quy giản (CN) - reductionism

  Quỷ thần học - demonology

  Quy ước - conventionalism

  Quyền tự nhiên - natural laws

  Quyết định (CN) - determinism

  S

  Sai lầm (CN), tính sai lầm - faillibilism

  Sáng sủa - light

  Sầu xứ - nostalgia

  Siêu hình học - metaphysics

  Siêu nghiệm (CN) - trancendentalism

  Siêu việt - trancendence

  Sô-vanh (CN) - Chauvinism

  Sự kiện - event

  Sự vật - thing

  Sung sướng - happy / bonheur

  Suy đồi - decadence

  T

  Tác dụng - working

  Tâm linh, linh hồn - soul

  Tấm màn không hay biết - the viel of ignorance

  Tăng thêm của tinh thần - added by the mind

  Tăng văn hóa hóa - acculturation

  Tha hóa - alienation

  Thăm dò - inquiry

  Thần giao cách cảm - telepathy

  Thần trị - theocraty

  Thanh giáo - Puritanism

  Thánh thi - psalm

  Thiên chúa trên Thiên chúa - God above God

  Thiết chế - institution

  Thỏa mãn - satisfactory

  Thời cố - occurence

  Thời cơ - opportunity

  Thomas mới (CN) - neo-Thomism

  Thông hiểu - verstehen (Đức ngữ)

  Thực chứng (CN) - positivism

  Thực dụng - pragmatism

  Thực dụng khái niệm (CN) - conceptualistic pragmatism

  Thực dụng thanh lãng (CN) - serene pragmatism

  Thực thể - substance

  Tiềm thức - subconsciousness

  Tiến bộ xã hội (CN) - social progressionism

  Tiến hóa (CN) - evolutionism

  Tiền lãng mạn - preromantic

  Tiên nghiệm - apriori

  Tiên nghiệm (CN) - apriorism

  Tiên tri - prophecy

  Tin lành mới (CN) - neo-Evangelism

  Tính có ích - usefulness

  Tính dục - eros, erotic

  Tính dục - sexuality

  Tính duy lý - rationality

  Tính duy lý bội - multiple rationality

  Tính hiệu quả - workability

  Tính phi duy lý - irrationality

  Tội phạm học - criminology

  Tôi, ngã - ego

  Trắc địa học - geodesy

  Trí năng - intellect

  Triển vọng (CN) - perspectivism

  Triết học hoạt động quá trình - activities philosophy of process

  Triết học phân tích - analytic philosophy

  Triết học xã hội - social philosophy

  Trực giác - intuition

  Trùng hưng - restoration

  Trùng ngôn - tautology

  Truyền thống - tradition

  Tự biện - speculative

  Tự đánh giá - auto-evaluation

  Tự do - liberality

  Tự do (CN) - liberalism

  Tự do mới (CN) - neo-liberalism

  Tự do triệt để - radical liberalism

  Tự nhiên (CN) - naturalism

  Tự phát - spontanlity

  Tự thực hiện - self-fulfilment

  Tưng bừng - jubilant

  Tụng ca - hymn

  Tương đối (CN) - relativism

  V

  Vật chất (CN) - materialism

  Vị lợi (CN) - ultilitarianism

  Vị tha (CN) - altruism

  Vị thế khởi thủy - original position

  Vô bằng - gratuitous

  Vô nghĩa - absurd

  Vô thời - intemperate

  Vô thức - unconscious

  Vui sướng - joinssance

  X

  Xã hội chức năng (CN) - functional socialism

  Xác suất - probability

  Xao xuyến - anxiety

  Xưng tội - confession

  Y

  Ý nghĩa - mind

  Ý thức vũ trụ - cosmic consciousness

  Ý tưởng - idea