66. Gói Xa-Xíu - @huonggiang (type done)

11/8/15
66. Gói Xa-Xíu - @huonggiang (type done)
 • https://drive.google.com/open?id=0ByzwYaW9KdWRaFpmZmFabjl2UGs


  X

  Xa

  Xa. 1. Trở, cách, không gần: Đường xa. Đi xa. - 2. Cách biệt: Xa nhà. Xa vợ, xa con.
  Xa-khơi. Xa lắm, xa tít: non nước xa-khơi. ॥ Xa-lạ. Xa-xôi, lạ-lùng: Khách xa-lạ. ॥ Xa-lắc. Xa-lắm: Đường đi xa-lắc. ॥ Xa-vời: Cũng nghĩa như "xa-khơi". ॥ Xa-xa. Hơi xa. ॥ Xa-xăm. ॥ Xa-xôi. Sự xa-cách: Đường-sá xa-xôi.
  VĂN-LIỆU. - Nói xa, nói gần. - Đi xa, về gần. - Quan xa, nha gần. - Nóc nhà xa hơn kẻ chợ. - Tiếng lành đồn xa, Tiếng dữ đồn ba ngày đường (T-ng. - Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng (K). - Biện dâng một lễ xa đem tấc thành (K). - Liệu mà xa chạy cao bay, Ái-ân ta có ngần này mà thôi (K). - Tuần-hoàn lẽ ấy chẳng xa (Nh-đ-m). - Trong gang tấc mặt trời xa mấy (C-O). - Lai e non nước xa-xôi nghìn trùng (L.V.T) - Nàng thì cõi khách xa-xăm.

  Xa. ‘…’. Xe: Hỏa-xa. Thủy-xa
  Xa-giá. O ‘…’. Xe của Vua đi: Xa-giá vào Nam
  Xa. ‘…’. Hoàng Phi (Không dùng một mình): Xa-xỉ
  Xa-hoa. O ‘…’. Xa-xỉ, văn-hoa: Phong-tục xa-hoa. ॥ Xa phí O ‘…’. Hoang-phí: Ăn tiêu xa-phí. ॥ Xa vọng O ‘…’. Mong muốn quá cao: Xa-vọng giàu sang. ॥ Xa-xỉ O ‘…’. Tiêu-pha phao phí: chơi bời xa-xỉ
  Xa-tiền O ‘…’. Tên một vị thuốc  Xá. Tiếng trợ-từ tỏ ý phủ định. Cũng nghĩa như "há": Xá quản, xá chi.
  Xá chi, Không kể chi: Vinh khô đắc táng xá chi cuộc đời (Nh-đ-m). ॥ Xá quản. Không quản gì: Xá quản miệng đời chê trách.
  VĂN-LIỆU. - Hương trời xá động trần-ai, Dẫu vàng nghìn lạng khôn cười một khi (C-O).

  Xá. Vái: Bốn lạy, hai xá, Xá ba xá.
  Xá. Tên một dân-tộc Mán ở Thượng-du Bắc-kỳ: Mán xá, Làng xá ở trên núi.
  Xá. ‘…’. I. Nhà nhỏ: Tệ-xá. Học-xá. Nghĩa rộng: Tiếng nói về nhà mình, để xưng-hô những người thuộc hang dưới: Xá-đệ. Xá-muội.
  II. Ấp, làng: Nguyễn-xá. Đặng-xá. Trần-xá.
  Xá-lị ‘…’. Tiếng Ấn-độ. Tro cốt người hỏa-táng còn lại.
  Xá ‘…’. Tha: Xá tội. Xá thuế. Đại xá, Ân xá  Xà. Cây gỗ nối cột bên này sang đầu cột bên kia: Xà nhà.
  Xà. ‘...’. Rắn: Thanh-xà, Bạch-xà.
  Xà-mâu O ‘...’. Thứ binh-khí, mũi hình như con rắn.
  VĂN-LIỆU: - Miệng xà sớm đã hiện hình trổ ra (H-trừ)
  Xà-cạp. Miếng vải để quấn ống quần vào chân cho gọn: Quấn xà-cạp
  Xà-tích. Dãy xúc-xích thường làm bằng bạc, đồ trang-sức của đàn-bà: Đeo bộ xà-tích
  Xà-xẻo. Bớt xén: Xà-xẻo của công.

  Xả

  Xả. Thả, buông xuống. Cũng nghĩa như “thả”: Xả buồm. Xả bè. Xả lèo.
  Xả ‘...’. Bỏ: Bỏ thân cứu thế
  ‘...’. I. Thần đất: Nền xã. Tế xã.
  Xã-tắc O ‘...’. Thần đất và thần lúa. Nghĩa bóng: Đất nước: Giữ xã-tắc cho vững bền.
  II. Một khu hành-chính thuộc quyền cai-trị của một người lý-trưởng: Một xã ba thôn. Dân cả xã lớn
  Xã-đoàn O ‘...’. Người đứng đầu việc tuần-phòng ở trong xã. ॥Xã-giao O ‘...’. Việc giao-tế trong xã-hội: Thạo về xã-giao. Xã-hội O ‘...’. Đoàn-thể có nhiều người kết-hợp với nhau: Trong gia-đình, ngoài xã-hội.॥Xã-thuyết O ‘...’. Bài luận ở tờ báo bàn về việc xã-hội: Viết bài xã-thuyết.
  III. Một đám nhiều người văn-học họp lại với nhau: Thi-xã. Thư-xã.

  Xạ

  Xạ ‘...’. Chất thơm hăng người ta lấy ở trong bìu một loại thú: Mua xạ để làm thuốc.
  VĂN-LIỆU. – Hữu xạ tự-nhiên hương (T-ng). – Đệm hồng-thúy thơm tho mùi xạ (C-O). – Mùi xạ hương xa ngát, tiếng thiều nhạc rung (Nh-đ-m. – Lò trong ngát xạ, đỉnh ngoài bay hương (Nh-đ-m.

  Xạ ‘...’. Bắn: có tài thiện-xạ.

  Xác

  Xác '...'. 1. Thân-thể: Ăn cho béo xác. - 2. Thây người chết: Vớt xác người chết. - 3. Vỏ, bã: Xác ve. Xác pháo. Xác thuốc. Nghĩa bóng: Không còn gì cả, chỉ trơ có xác không: Anh đồ xác.
  Xác-xơ. Xác và xơ; không còn có gì nữa: Kiết xác-xơ.॥ Xác thịt. Phần vật-chất của thân-thể, trái với linh-hồn: Chỉ chăm về phần xác thịt.
  VĂN-LIỆU: - Xác như vờ, xơ như nhộng (T-ng). - Hoài tiền mua pháo đốt chơi, Pháo nổ ra xác, tiền ơi là tiền (C-d)

  Xác '...'. Đích thực (không dùng một mình): Đích xác. Xác thực. Xác đáng.
  Xác-đáng O '...'. Thực phải: lời nói xác-đáng.॥ Xác-định O '...'. Định chắc: Xác định một cái phương-châm để làm việc. ॥ Xác-nhiên O '...'. Thực vậy: Việc đã xác-nhiên.॥ Xác-thực O '...'. Đúng thực: Những điều xác-thực

  Xạc

  Xạc. Chèo ngồi: Xạc thuyền qua sông.

  Xách

  Xách. Cầm quai mà nhắc lên hay là mang đi: Xách nón. Xách bị. Xách quả tạ.
  VĂN-LIỆU: - Tay xách, nách mang (T-ng)


  Xạch

  Xạch-xạch. Thường nói là "xạch-xạch". Tiếng vật gì bị kéo đi luôn-luôn mà phát ra: Lôi cây chuối xạch-xạch.

  Xái

  Xái. Bã, tàn thuốc phiện khi đã hút rồi: Đánh xái mà hút.

  Xài

  Xài. Tiêu dùng: Hết tiền xài.
  Xài-phí. Tiêu phí: Có bao nhiêu xài-phí bấy nhiêu.
  Xài-xạc. Nói về cảnh-tượng tiêu điều xơ-xác: Cây lá xài-xạc. Cửa nhà xài-xạc.

  Xải

  Xải. Đồ đan bằng tre, bằng nứa, trát sơn ở ngoài, để đựng dầu, đựng mật v. v.: Xải thuốc lào. Xải dầu.

  Xam

  Xam. Lẫn-lộn: Làm xam việc. Nói xam vào.
  Xam-xưa. Cũng nghĩa như "xam": Ăn xam xưa đã quen. Nói xam-xưa không có lễ phép.
  Xam-xám. Xem "xám-xám"

  Xám

  Xám. Màu tro: Áo xám. Sợ xám mặt.
  Xam-xám. Thường nói là "xam-xám". Hơi xám: màu da xam-xám.

  Xàm

  Xàm. Bậy, quấy: Nói xàm.
  Xàm-xỉnh. Bậy bạ: Nói xàm-xỉnh. ॥ Xàm-xở. Quấy quả: Sợ lần-khân quá, ra xàm-xỡ chăng (K).
  Xàm-xạp. Xem "xạp-xạp"

  Xảm

  Xảm. Dùng những vật có nhựa, có dầu trít vào chỗ hở ở thuyền, ở thùng: Xảm thuyền. Xảm thùng.

  Xan

  Xan. Chỗ trống trải:Xan mưa. Xan gió


  Xán

  Xán. 1. Ném, quẳng: Xán cái chén vào mặt. Xán neo. - 2. Sát đến gần, lăn vào: Đứng xán bên cạnh người ta. Con hay xán mẹ.
  Xán-xả. Lăn-xả vào: Xán-xả vào đám bạc.
  Xán '...'. Rực rỡ (không dùng một mình): Xán-lạn
  Xán-lạn O '...'. Sáng-láng, rực rỡ: Lâu-đài xán-lạn. Văn-chương xán-lạn.

  Xang

  Xang. Giang tay, giơ tay lên: Xang cui
  Xang. Một âm trong âm nhạc: Hồ, sử, xang, sế, cống.

  Xàng

  Xàng-xàng. Thường-thường, luôn-luôn: Nói xàng-xàng. Làm xàng-xàng.

  Xanh

  Xanh. 1. Màu như xanh lá cây: Cỏ xanh. Áo xanh. Nghĩa rộng: Nói màu da người ốm, không được hồng hào; Mặt xanh. - 2. Chưa chín, còn non: Quả xanh. Tuổi xanh. Xuân xanh.
  Xanh-rì. Xanh đều một lượt: Một vùng cỏ xanh-rì (K). ॥ Xanh-rờn. Non mượt: Lá cây xanh-rờn. ॥ Xanh-rớt. Cũng nghĩa như "xanh-xao". ॥ Xanh-xanh. Hơi xanh: Chân mây mặt đất một màu xanh-xanh (K). ॥ Xanh-xao. Nói về sắc người ốm yếu xanh lắm: Mặt mày xanh-xao.
  VĂN-LIỆU. - Đầu xanh, tuổi trẻ. - Quả xanh lại gặp nanh sắc. - Xanh vỏ, đỏ lòng. - Xanh đầu thì bỏ, đỏ đầu thì nuôi. - Xanh đầu con nhà bác, Bạc đầu con nhà chú (T-ng). - Cây xanh thì lá cũng xanh, Cha mẹ hiền lành để đức cho con (C-d). - Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh (K). - Hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây (K). - Trông theo đã khuất mây xanh mấy trùng (Nh-đ-m). - Xanh kia thăm-thẳm từng trên, Vì ai gây dựng cho nên nỗi này (Ch-Ph). - Lá vàng còn ở trên cây, Lá xanh đã rụng trời hay chăng trời! (C-d)

  Xanh. Đồ làm bếp, sâu lòng, đứng thành, thường làm bằng đồng.
  VĂN-LIỆU. - Xanh không thủng cá đi đằng nào (T-ng). - Thịt đầy xanh, không hành không ngôn (T-ng).
  Xanh-xảnh. Xem "xảnh-xảnh".

  Xảnh

  Xảnh-xảnh. Thường nói là “xanh-xảnh”. Nói về tiếng nói xa-xả, gắt gỏng: Nói xanh-xảnh mãi không mỏi mồm.

  Xao

  Xao ‘…’. Khua, gõ: Xao môn. Thôi xao.
  Xao-nhãng. Quên nhãng: Xao-nhãng công việc.
  Xao-xác. Tiếng động nhộn-nhịp. Tiếng gà xao-xác gáy mau (K)
  VĂN-LIỆU. – Bướm ong càng xao-xác ngoài hiên (C-O)
  Xao-xuyến. Náo động: Làm xao-xuyến cả phố.

  Xáo

  Xáo. 1. Làm lộn lên: xáo lộn các thứ hàng mà không mua gì.
  Xác-lộn. Làm lộn-bậy: Xáo-lộn cả đồ-đạc
  II. Nấu thịt lẫn với các thứ rau: Xáo măng. Xáo bò. Xáo chim.
  VĂN-LIỆU. – Làm rể chớ xáo thịt trâu, Làm dâu chớ đồ xôi lại (T-ng). – Nồi da xáo thịt (T-ng)

  Xáo-xác. Cũng nghĩa như “xào-xạc”

  Xào

  Xào. Xáo trộn đồ ăn với mỡ cho chín: Xào rau. Xào thịt.
  VĂN-LIÊU.- Được bữa nào, xào bữa ấy
  (T-ng)
  Xào-xạc. Xộc-xạc, nhộn-nhịp.
  VĂN-LIỆU. Hang men-móc vượn, cây xào-xạc chim (Nh-đ-m). – Chim xào-xạc lá, vượn leo-lắt cành (Nh-đ-m).

  Xảo

  Xảo ‘…’. Khéo: Đấu xảo. Xảo ngôn
  Xảo-ngôn O ‘…’. Nói khéo: Dùng lời xảo-ngôn để lừa dối người ta. ॥ Xảo-quyệt O ‘…’. Khéo-léo quỷ-quyệt: Người xảo-quyệt.॥ Xảo-thủ O ‘…’. Tay giỏi: Người ấy là một xảo-thủ trong nghề vẽ. ॥ Xảo-trá O ‘…’. Khéo-léo giả dối: Tính xảo-trá.

  Xạo

  Xạo. Rộn rang, lộn bậy: Đi xạo. Nói xạo

  Xáp

  Xáp. Lép, trống rỗng: Xáp bụng. Xáp ve.
  Xáp. Áp lại gần. Cũng nghĩa như “giáp”: Xáp mặt. Xáp lại gần. Xáp trận.

  Xạp

  Xạp-xạp. Thường nói là “xàm-xạp” ăn có tiếng nghe như heo như lợn ăn: Ăn xạp-xạp như heo.

  Xát

  Xát. Cọ, chà, đánh đi đánh lại: Trâu xát lung vào cây. Xát thuốc ghẻ. Xát muối.

  Xáu

  Xáu-láu hay láu-xáu. Bộ lấc-cấc lên mặt: Làm bộ láu-xáu.

  Xàu

  Xàu. Héo mềm: Cành cây xàu. Nghĩa bóng: Buồn rầu: Nghe tin buồn, mặt xàu như dưa.

  Xạu

  Xạu. Rầu lại: Mới nói thế mà đã xạu mặt lại

  Xay

  Xay. Dùng cối mà quay để chà những hột cho tróc vỏ hay là cho tan ra bột: Xay thóc. Xay đậu. Cối xay.
  VĂN-LIỆU. – Béo như cối xay cùn. – Xay lúa thì đừng ẵm em
  (T-ng)

  Xáy

  Xáy. 1. Bới, đào: Cua xáy lỗ. - 2. Đâm chọc nhẹ nhẹ: Lấy ống xáy trầu cho bà lão.
  VĂN-LIỆU.- Đời cua, cua xáy; đời cáy, cáy đào.

  Xáy-xáy. Trở bộ đi hay chạy luôn-luôn: Đi xáy-xáy. Chạy xáy-xáy.

  Xảy

  Xảy. Tình-cờ, chợt, bỗng chốc: Xảy nghe chiếu mở khoa thi (Nh-đ-m). Xảy gặp.

  Xắc

  Xắc-mắc. Nói tính hay bắt bẻ
  Xắc-xói. Rỉa-rói: nói xác-xói cả ngày.

  Xăm

  Xăm. Tấm vải chăng thẳng, ở giữa có vẽ vòng để làm bia bắn: Tấm xăm. Bắn vào xăm.
  Xăm. 1. Dùng kim, dung mũi nhọn mà xiên: Xăm gừng. Xăm mứt. Xăm nát quả cam. -2. Dùng thuốc châm vào da người cho thành hình gì: Người chăm có tục xăm mình.
  Xăm-xỉa. Nói chung về sự “xăm”: Xăm-xỉa cho đều.
  Xăm. Thứ lưới mau mắt, để đánh tôm tép: thả xăm để bắt tôm.
  Xăm. Quẻ thẻ xin thẻ xin thần thánh ứng cho để biết việc tương lai: Làm lễ xin xăm.
  Xăm-xăm. Trở bộ đi một mạch, bước nhanh-nhanh: Xăm-xăm đè nẻo Lam-kiều lần sang (K)

  Xắm

  Xắm-nắm. Sắm-sửa để làm việc gì: Xắm-nắm đi xem hội. Xắm-nắm đi hỏi vợ.
  Xắm-nắm. Cũng nghĩa như “Xắm-nắm”


  Xăn

  Xăn. Xắn, vén.
  Xăn-văn. Băn-khoăn.

  Xắn

  Xắn. Kéo lên và buộc, giữ cho gọn: Xắn áo. Xắn quần.
  Xắn. Dùng lưỡi dao, lưỡi mai, lưỡi thuổng ấn xuống mà cắt, xén: Lấy mai mà xắn đất. Nghĩa rộng: Dùng vật gì mà chia ra, cắt ra: Lấy đũa xắn bánh.

  Xăng

  Xăng-xít. Trở bộ lăng-xăng: Công việc xăng-xít

  Xằng

  Xằng. Bậy-bạ, vấy-vá: Nói xằng. Làm xằng.
  Xằng-xịt. Nói chung về sự "xằng".

  Xẳng

  Xẳng. Cũng nghĩa như "xẵng"

  Xắp

  Xắp. Tạm-bợ, không thường, khi có, khi không: Thợ làm xắp. Học xắp.
  Xắp. Mấp-mé, gần tới: Nước xắp mắt cá chân.
  Xắp-xắp. Thường nói là “xăm-xắp”. Nói về nước đổ vừa chừng, không đầy quá, không ít quá: Đổ xắp-xắp nước mà nấu. Nước lên xắp-xắp mặt đê. ॥ Xắp-xỉ. Gần-gần tới: Xuân-xanh xắp-xỉ tới tuần cặp kê (K).

  Xắt

  Xắt. Cắt ra từng khúc, từng miếng: Xắt cá. Xắt thịt.

  Xấc

  Xấc. Hỗn-láo: Nói xấc. Tính xấc.
  Xấc-láo. Cũng nghĩa như “xấc”: Thằng bé xấc-láo. ॥Xấc-lấc. Nói về tính khí xấc-hỗn: Tính người xấc-lấc. ॥ Xấc-xược. Nói về cách ăn nói hỗn-hào: Ăn nói xấc-xược.

  Xâm

  Xâm ‘…’.Lấn: Xâm-lược. Xâm-phạm. Nó xâm sang đất người ta.
  Xâm-canh O ‘…’. Làm ruộng ở địa phận làng khác: Người làng này sang xâm-canh làng khác.॥ Xâm-chiếm O ‘…’. Lấn lấy: Xâm-chiếm ruộng đất. ॥ Xâm-đoạt O ‘…’. Lấn cướp: Xâm-đoạt gia tài. ॥ Xâm lược O ‘…’. Lấn cướp đất nước người ta: Xâm lược nước người. ॥ Xâm-phạm O ‘…’. Lấn phạm: Xâm phạm quyền lợi.

  Xâm-xẩm. Xem “xẩm-xẩm”

  Xầm

  Xầm-xì. Thầm thì.

  Xẩm

  Xẩm. I.1. Tối, mờ quáng: Xẩm mặt trời. Xẩm tối. – 2. Mù lòa: Mắt xẩm.
  Xẩm-xẩm. Thường nói là “xẩm-xẩm”. Gần tối mịt: Trời xẩm-xẩm tối mới về.
  II. Người mù: Xẩm sờ gậy. Hát xẩm.
  Xẩm-xoan. Tiếng gọi chung người xẩm: Thà rằng lấy chú xẩm-xoan, Công nợ chẳng có, hát tràn cung mây (C-d).
  VĂN-LIỆU.- Xẩm vào, cuội ra. – Xẩm vớ được gậy (T-ng). – Tối trời bắt xẩm trông sao, Xẩm rằng có thấy có sao nào xẩm đui (C-d)


  Xẩn

  Xẩn-vẩn. Lang-thang: Đi xẩn-vẩn ngoài đường.

  Xẩng

  Xẩng. Hẩng: Xẩng nắng. Xẩng trời.

  Xấp

  Xấp. I. Cái xếp, cái tập: Xấp giấy. Xấp sách.
  II. Gấp: Xấp sách. Nghĩa rộng:Bội lên: Ăn xấp hai người thường
  Xấp. Dấp, dúng xuống nước: Xấp khăn để lau tay.
  Xấp-xải. Cái não-bạt
  Xấp-xỉ. xem “xắp-xỉ”

  Xâu

  Xâu. Xem “sưu”: Xâu thuế.
  Xâu. 1. Xỏ cái dây qua lỗ: Xâu kim. Xâu tiền.
  Xâu-xé. Lôi kéo dằng xé: Khách nơ xâu-xé.
  VĂN-LIỆU. – Con giơi đớp muỗi, Cái chuỗi xâu tiền. (T-ng).- Hồng-nhan ai kém ai đâu, Kẻ xe chỉ thắm, người xâu hạt vàng (C-d).


  Xấu

  Xấu. I. Không đẹp, khó coi: Mặt xấu. Người xấu. Vết xấu.
  Xấu-xí. Xấu lắm, không đẹp: Mặt-mũi xấu-xí.
  VĂN-LIỆU. – Xấu người, tốt nết. – Xấu như ma cũng chà con gái. – Xấu hay làm tốt, Dốt hay nói chữ
  (T-ng)
  II. Không tốt, kém: Xấu nết. Xấu bụng. 1. Nói bụng không lành, hay đi ngoài: Xấu bụng không nên ăn nhảm.- 2. Tâm-địa ác, không tốt: Xấu bụng hay ghen ghét người ta. ॥Xấu chơi. Chơi đểu, chơi keo, không tốt: Người kia xấu chơi lắm. ॥ Xấu đói. Nói về sự không chịu được đói, hễ đói thì cau-có khó chịu: Người xấu đói, đến bữa phản ăn ngay. ॥ Xấu lo. Nói về sự không chịu được lo, hễ gặp phải việc lo thì đâm cuống: Tính người xấu lo. ॥ Xấu máu. Nói tạng người yếu: Xấu máu hay ăn của độc. Xấu tay. Nói tay mình làm không được may-mắn: Xấu tay nuôi đầy tớ. ॥ Xấu tuổi. Nói về sự xem tuổi để lấy vợ, gả chồng, mà tuổi của người con trai và người con gái đối với nhau: không được tốt: Xấu tuổi không được lấy nhau.
  VĂN-LIỆU. – Xấu số, thiệt phận. – Xấu đều hơn tốt lỏi. – Xấu gỗ nhưng tốt nước sơn (T-ng).

  III. Hổ thẹn: Làm bậy mang xấu. Làm xấu cha, xấu mẹ. Xấu hổ. Hổ thẹn: Có biết xấu-hổ mới sửa được mình. ॥ Xấu mặt. Thẹn mặt: Nó làm mình phải xấu mặt. ॥ Xấu-xa. Hổ-thẹn lắm: Không nên làm những điều xấu-xa.
  VĂN-LIỆU.- Xấu chàng, hổ ai? – Xấu mặt mà chặt da. – Xấu mặt xin tương, Cả phường cùng húp (T-ng). – Ong qua, bướm lại đã thừa xấu-xa (K).


  Xầu

  Xầu. Xùi ra: Xầu bọt mép

  Xây

  Xây. Dùng gạch vôi mà dựng lên cao: Xây tường. Xây thành.
  Xây dựng. Gây dựng nên: Xây dựng cơ đồ. ॥ Xây-đắp. Xây và đắp. Nghĩa bóng: Gây dựng nên: Xây-đắp nên cơ nghiệp.
  VĂN-LIỆU. – Thành đồ đã có vua xây, Làm chi gái góa lo ngày lo đêm
  (C-d).- Bao giờ lấp ngã-ba Chanh, Để ta gánh đá xây thành Cổ-loa (C-d). Kiến leo cột sắt bao mòn, Tò vò xây tổ bao tròn mà xây (C-d).- Thành xây khói biếc, non phơi bóng tà (K).
  Xây. Xoay: Xây-lưng. Trời đất xây vần. Chạy xây quanh.
  Xây bồ-bồ. Xoay tròn. ॥ Xây-xẩm. Choáng váng tối tăm: Say sóng xây-xẩm cả người.

  Xe

  Xe. I. Đồ dung có bánh lăn, để chở người hay chở hàng hóa: Xe ngựa. Xe bò.
  Xe bò. Xe bò kéo. ॥ Xe-cộ. Nói chung về các thứ “xe”. ॥ Xe đạp. Xe do người ngồi lên mà đạp đi. ॥ Xe điện. Xe có dây truyền điện làm cho chạy. ॥ Xe gió. Đồ dùng có bánh quay để quạt cho hột thóc lép bay đi. ॥ Xe hơi. Xe chạy bằng sức nổ của hơi, tức là xe ô-tô. ॥ Xe lửa. Xe chạy bằng hơi nước, kéo nhiều toa, đê chở khách và chở hàng. ॥ Xe một bánh. Xe có một bánh đằng trước, đằng sau có càng để đẩy, dùng để chở hàng hóa. ॥ Xe ngựa. 1. Xe do ngựa kéo: Đi xe ngựa. - 2. Xe và ngựa, dùng để chỉ những người quyền-quý: Xe ngựa đầy cửa. ॥ Xe tay. Xe kéo bằng tay.
  VĂN-LIỆU. – Lên xe, xuống ngựa (T-ng).- Một xe trong cõi hồng-trần như bay (K). – Xe hương, Thư đã thuận đường quy-ninh (K).- Phải duyên hương lửa cùng nhau, Xe dê lọ rắc lá dâu mới vào (C-d).
  II. Chở bằng xe: Xe hàng ra tàu.
  Xe. Ống dài dùng để hút thuốc lào hay thuốc phiện: Xe điếu. Xe lọ.
  Xe. Làm cho xoắn lại: Xe chỉ. Xe tơ. Nghĩa bóng: Tác hợp cho hai người lấy nhau: Ông tơ sao khéo xe quàng xe xiên.
  VĂN-LIỆU. – Ngày dưng thì chẳng xe gai, Đến khi nước lớn, mượn chai ai cho (C-d). – Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì (K). – Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày (K). – Tay Nguyệt-lão chăng xe thì chớ, Xe thế này có dở-dang không (C-d)

  Xe. Nói về gà chọi bị thua mà chạy: Gà xe.  Xé. Làm cho rách; chia ra từng mảnh: Xé áo, xé tờ giấy. Xé tấm vải.
  VĂN-LIỆU.- Xé mắm mút tay (T-ng).- Xé tan xương nịnh, ngay đờ mắt gian (Nh-đ-m).


  Xẻ

  Xẻ. 1. Bổ dọc ra: Xẻ gỗ. Xẻ tà áo. – 2. Đào thành một đường thông để nước chảy: Xẻ sông. Xẻ ngói. Xẻ rãnh.

  Xem

  Xem. Coi, nom, để ý xét cho biết: Xem sách. Xem hội. Xem bói. Xem tướng. Xem số.
  Xem chừng. Xét ra chừng là: Xem chừng việc hỏng mất. ॥ Xem ra. Coi xét ra: Xem ra không phải là người thiện-nhân. ॥ Xem-xét. Coi mà xét kỹ-càng: Xem xét tình-hình.
  VĂN-LIỆU. – Vui xem hát, nhạt xem bơi, tả tơi xem hội. – Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống (T-ng). – Xem hoa, bóng thẹn: Trông gương, mặt dày (K). – Khi thầy khi tớ xem thường, xem khinh (K). – Xem cơ báo-ứng biết tay trời già (Nh-đ-m).


  Xen

  Xen. Chen vào giữa: Đứng xen vào giữa đám đông. Xen kẽ. Chen lẫn vào: Ngồi xem kẽ.
  VĂN-LIỆU.- Rừng thu tầng biếc xen hồng (K). – Sân ngô cành bích đã xen lá vàng (K).


  Xén

  Xén. Cắt bớt chỗ thừa cho đều: Xén giấy. Xén râu. Xén tóc. Xén cành cây.

  Xẻn

  Xẻn-lẻn. Bẽn-lẽn, thẹn-thò.

  Xeo

  Xeo. Bẩy, nạy lên cho lăn đi: Xeo gỗ. Cái đòn xeo.
  Xeo-nạy. Nói chung về sự “xeo”. Nghĩa bóng: Tị-nạnh khích-bác: Nói xeo-nạy.

  Xéo

  Xéo. Dẫm lên, giày lên: Xéo phải gai.

  Xéo. Đi biệt: Nó xéo mất rồi.

  Xéo. Chéo: Khăn xéo. Ruộng xéo.
  Xéo-xo. Méo-mó, lệch-lạc.
  Xéo-xắt. Hành-hạ khe-khắt: Tính người hay xéo-xắt.

  Xèo

  Xèo. I. Tiếng mỡ hay dầu gặp lửa mà phát ra: Mỡ chảy xèo.
  Xèo-xèo. Cũng nghĩa như “xèo”

  II. Thứ bánh rán với mỡ

  Xẻo

  Xẻo. Cắt lấy từng miếng: Xẻo thịt.

  Xẽo

  Xẽo. Ngọn lạch nhỏ: Xẽo mương. Xẽo vườn.

  Xẹo

  Xẹo. Chẹo, lệch không ngay thẳng: Đi xẹo về một bên đường. Xiên xẹo.
  Xẹo-xọ. Nói chung về “xẹo”

  Xép

  Xép. Vũng, hói: Thuyền đi vào trong xép.
  Xép. Nhỏ, phụ: Cửa xép. Phiên chợ xép. Ga xép.
  Xép. Lép: Xép bụng.
  Xép-xẹp. Lép lắm: Hột lúa xép-xẹp.

  Xẹp

  Xẹp. Dẹt: Mũi dẹt.

  Xét

  Xét. Tìm kiếm suy nghĩ kỹ để hiểu biết cho rõ: Xét người. Xét việc. Xét án.
  Xét-nét. Xem xét từng tý để hòng bắt bẻ người ta: Tính hay xét-nét.
  VĂN-LIỆU. – Tôi tớ xét công, vợ chồng xét nhân-nghĩa (T-ng). – Xét mình công ít, tội nhiều (Nh-đ-m). – Xét soi nhật nguyệt đôi vừng xin thương (Nh-đ-m).


  Xẹt

  Xẹt. Vụt qua: Chim bay xẹt ngang.  Xê. Dịch ra một bên: Đứng xê ra.
  Xê-xích. Dịch đi một ít: Xê-xích chỗ nọ ra chỗ kia. Nghĩa bóng: Phỏng chừng trên dưới khoảng đó, không đúng hẳn: Xê-xích mươi đồng.
  Xê-xang. Xem “xênh-xang”
  Xê-xế. Xem “xế-xế”

  Xế

  Xế. Nghiêng chếch một bên: Mặt trời xế tây. Nhà này xế cửa nhà kia. Nghĩa bóng: Suy, xuống: Vận nhà sắp xế. Xế tuổi.
  Xế-nế. Trỏ bộ nặng-nề: Gánh nặng xế-nế. Bụng chửa xế-nế. Nghĩa bóng: Nói nhà làm ăn suy sụt, khó đứng vững được: Cửa hàng đó đã xế-nế lắm. ॥Xế-xế. Thường nói là “xê-xế”. Hơi xế: Mặt trời xê-xế về tây.
  VĂN-LIỆU. – Chênh-chênh bóng nguyệt xế mành (K). – Bóng dân đã xế ngang đầu (K). – Trời hôm xế bóng tà-tà (Nh-đ-m).


  Xề

  Xề. Ghé: Ngồi xề. Xề đít.
  Xề-xệ. Xem “xệ-xệ”

  Xể

  Xể. Toạc, sướt: Chém xể mặt

  Xễ

  Xễ. Xem “xệ”

  Xệ

  Xệ. Sa xuống, trễ xuống: Xệ môi. Chim xệ cánh. Béo xệ bụng.
  Xệ xệ. Thường nói là “xề-xệ”. Hơi xệ: Đeo cái túi nặng xệ-xệ.

  Xếch

  Xếch. Chếch ngược lên: Mắt xếch.
  Xếch-mé. Nói hay gọi một cách xấc xược: Nói xếch-mé. Gọi xếch-mé. ॥ Xếch-lác. Lệch-lạc tan-tành: Nhà cửa xếch-xác. Quần áo xếch-xác.

  Xệch

  Xệch. Trỏ bộ méo-mó, lỏng-lẻo, xiên-xẹo: Mồm méo xệch. Bản-lề xệch.
  Xệch-xạc. Nói chung về bộ “xệch”: Bàn lỏng mộng xệch-xạc.

  Xên

  Xên. Lọc cho trong: Xên đường.

  Xên. Bãi đi, thôi đi: Xên song bạc. Đánh bạc được rồi xên đi không đánh nữa.

  Xện

  Xện. Hư việc mà vỡ chuyện: Xện chuyện.

  Xênh

  Xênh-xang. Cũng nói là “xê-xang”. Nói về bộ xúng-xính bảnh bao: Quần áo xênh-xang.

  Xếp

  Xếp. 1. Để chồng cái nọ lên cái kia có thứ tự: Xếp quần áo. Xếp sách. Mâm xếp. Gối xếp. – 2. Thu lại, dẹp lại: Xếp việc lại không làm nữa. Xếp áo cất đi.
  Xếp đặt. Xếp và đặt. Nghĩa rộng: Tổ-chức, sắp-đặt công việc: xếp đặt công việc cho thứ-tự.
  VĂN-LIỆU. – Xếp bút nghiên theo việc đao cung (Ch-Ph).

  Xếp. Thứ bánh làm có 2 miếng gập lại.

  Xi

  Xi. Do chữ Pháp Cire. Thứ nhựa để gắn: Gắn chai bằng xi. Đóng dấu xi.
  Xi. Cắn răng mà đưa hơi ra thành tiếng, để giục cho con nít ỉa đi: Xi con ỉa.  Xí. 1. Nhận lấy, dành lấy: Xí phần. Xí chỗ ngồi. – 2. Bắt được, nhặt được: Xí được đồng bạc.
  ‘…’. Chuồng tiêu: Nhà xí.
  ‘…’. Thứ cờ của người làm tướng cầm quân: Kỳ-xí chỉnh tề.  Xì. I. 1. Phì ra: Xì hơi. – 2. Làm cho bật ra: Xì mũi. Nghĩa bóng: Thổ lộ ra: Dỗ mãi nó mới chịu xì hết chuyện ra.
  Xì-xào. Tiếng nhiều người nói chuyện nhỏ với nhau: Nói chuyện xì-xào.
  II. Nói về quả pháo phì thuốc ra mà không nổ: Pháo-xì.
  Xì-xằng. Cũng nghĩa như “nhì-nhằng”. Xoàng, tầm thường: Buôn bán xì-xằng.
  Xì-xị. Xem “xị-xị”.
  Xì-xồ. Tiếng nói líu-lo không nghe hiểu: Người ngoại-quốc nói xì-xồ chẳng nghe ra cái gì cả.
  Xì-xụp. Nói cái bộ ăn uống thô-tục: Ăn uống xì-xụp.
  Xì-xụt. Trỏ bộ khóc chảy nước mắt nước mũi ra: Khóc xì-xụt.

  Xỉ

  Xỉ. Xì cho nước ở trong mũi bật ra: Xỉ mũi.
  Xỉ ‘…’. I. Răng: Bạch xỉ.
  II. Tuổi: Niên-xỉ. Trọng xỉ hơn trọng tước.
  Xỉ ‘…’. Phao-phí (không dùng một mình): Xa-xỉ

  Xị

  Xị. Chảy ra, bệt lại, phìu ra: Xị má. Xị mặt. Bánh dầy xị.
  Xị-xị. Thường nói là “xị-xị”: Xị lắm: Ngã nước mặt xị-xị ra.

  Xía

  Xía. Xen vào, dự vào, ghé vào : Nói xía. Ăn xía. Ngồi xía.

  Xỉa

  Xỉa. Xoi vào, chọc vào: Xỉa răng. Xỉa thuốc. Xỉa vào mặt.
  Xỉa-xói. Chỉ tay vào mặt người mà mắng nhiếc: vừa mắng vừa xỉa-xói vào mặt người ta.
  Xỉa. Lấy vật gì trong một đống, một lớp mà dài ra từng cái một: Xỉa tiền mà đếm. Xỉa bài mà xem.

  Xích

  Xích. 1. Dây bằng sắt có từng vòng nối liền nhau: Mua cái xích.
  VĂN-LIỆU. – Hãy đem dây xích buộc chân nàng về (K).

  II. Trói buộc bằng dây xích: Xích con chó. Xích tay thằng kẻ trộm.
  Xích. Xê đi: Ngồi xích lại.
  Xích ‘…’. Thước: Quan-xích
  Xích O ‘…’. Thư-từ viết cho nhau. Nguyên đời cổ chưa có giấy, dùng thẻ gỗ dài một thước để viết thư, về sau quen gọi chữ đó là thư từ đi lại: Mua quyển xích-độc để học cách viết thư.
  Xích ‘…’ Đỏ: Xích-đạo. Xích-tử.
  Xích-đạo O ‘…’. Đường phỏng định ở trên trái đất để chia trái đất ra làm hai: phần nam và phần bắc: Những nơi gần xích-đạo, khí hậu rất nóng. ॥ Xích-tâm O ‘…’. Lòng son, long trung-nghĩa: Xích-tâm báo quốc. ॥ Xích-tử O ‘…’. Con đỏ, con mới sinh ra: Nghĩa bóng: Chỉ chung người dân đối với nhà vua: Coi dân như xích-tử. Một phương xích-tử triều-đình trong tay (Nh-đ-m).॥ Xích-thằng O ‘…’. Dây đỏ. Xem điển ở chữ (tơ-hồng): Buộc chân thôi cũng xích-thằng nhiệm trao (K). ॥ Xích-thược O ‘…’. Tên vị thuốc.
  VĂN-LIỆU. – Sợi xích-thằng chi để vướng chân (C-O). – Chen vòng hắc-vận, trao tơ xích-thằng (Nh-đ-m).
  Xích ‘…’. Duồng, bác (không dùng một mình): Bài-xích những điều dị đoan.
  Xích-trục O ‘…’. Duồng đuổi, bị mất chức-vị: Quan tham-tang bị xích-trục.
  Xích-đông. Giá đóng tréo vào tường bắc tấm ván lên để đồ vật trong nhà.

  Xịch

  Xịch. Xem “xệch”

  Xiêm

  Xiêm. Bộ phận trong y-phục, mặc ở phần dưới người: Mặc áo xiêm đi chầu.
  VĂN-LIỆU. – Tưng bừng xắm sửa áo-xiêm (K). – Áo-xiêm đùm bọc lấy nhau, Vào luồn ra cúi công-hầu mà chi (K). Xiêm-nghê nọ tả tơi trước gió (C-O). Xiêm tơi-tả bức, áo lang-lở màu (Nh-đ-m).

  Xiêm. Nước ở về phía tây xứ Ai-lao và phía bắc xứ Cao-mên.

  Xiên

  Xiên. I. Đâm thủng qua bên này sang bên kia: Xiên lình vào mép. Xiên thịt nướng chả.
  II. Đồ dùng có mũi nhọn để xiên: Cái xiên mứt.
  Xiên. Nghiêng, chếch, không ngay thẳng: Bóng nắng xiên vào nhà.
  Xiên-xẹo. Cũng nghĩa như “xiên”: Nhà-cửa xiên-xẹo. ॥ Xiên-xiên. Hơi xiên

  Xiển

  Xiển ‘…’. Mở rộng (Không dùng một mình): Phát-xiển

  Xiềng

  Xiềng. I. Hình-cụ làm bằng dây sắt và vòng sắt để đóng vào cổ chân hay tay người có tội: Đóng xiềng. Tháo xiềng.
  VĂN-LIỆU. – Thày tu ăn nói cà-riềng, Tôi thưa quan cả đóng xiềng thày tu (C-d)

  II. Đóng cái xiềng vào người có tội: Xiềng cổ tên tướng giặc.

  Xiểng

  Xiểng. Ngã xiêu, ngã chíu xuống, điếng đi: Ngã xiểng.
  Xiểng-liểng. Hư-hại, lụi-bại: Thua xiểng-liểng. Lỗ xiểng-liểng.

  Xiết

  Xiết. Miết mạnh xuống: Pháo xiết. Xiết lưỡi dao. Xiết diêm. Nghĩa rộng: Nói về nước chảy thẳng một đường nước mạnh : Nước chảy xiết vào trong đồng.
  VĂN-LIỆU. – Đương cơn nước xiết buồm xiêu, Gọi là của ít long nhiều có nhau (Nh-đ-m).

  Xiết. Bắt đồ vật gì để trừ vào nợ: Bắt bò xiết nợ.
  Xiết. Cùng, hết, suể: Nói không xiết lời. Làm không xiết việc.
  VĂN-LIỆU. – Khóc than khôn xiết sự tình (K). – Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao (K). – Mảng tin xiết nỗi kinh-hoàng (K).


  Xiêu

  Xiêu. Nghiêng vẹo đi: Nhà xiêu. Tường tiêu. Cây đổ xiêu về một bên.
  Xiêu lòng. Nghiêng lòng theo ý người khác: Nghe lời nói ngọt mà siêu lòng. ॥ Xiêu-xiêu. Hơi xiêu: Sóng tình nhường dã xiêu-xiêu. ॥ Xiêu-xọ. Xiêu lắm: Nhà-cửa xiêu-xọ
  VĂN-LIỆU. – Nhà dột, cột xiêu (T-ng). – Lạ cho cái sóng khuynh-thành, Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi (K). – Tấm lòng nhi-nữ cũng xiêu anh-hùng (K). – Sóng tình nhường đã xiêu-xiêu, Xem trong âu-yếm có chiều lả-lơi (K). – Sinh đà phách lạc, hồn xiêu (K).

  Xiêu. Xem chữ phiêu ‘…’.

  Xin

  Xin. 1. Kêu nài để cầu được việc gì: Xin tiền. Xin ăn. Xin phép. Xin thẻ. – 2. Tiếng nói với người ngoài tỏ ý cung-kính: Xin cảm ơn. Xin vô phép.
  Xin lỗi. Xin người ta tha lỗi cho: Người ta đã xin lỗi thì thôi. ॥ Xin phép. Xin người ta cho phép làm việc gì: Xin phép làm nhà. Xin phép nghỉ. ॥ Xin-xỏ. Nói chung về sự “xin”: Xin-xỏ tiền-nong.
  VĂN-LIỆU. – Ngửa tay xin việc. – Ăn mày, ăn xin (T-ng). – Xin trời đừng nắng chớ mưa, Dâm-dâm bóng mát cho vừa lòng tôi (C-d). – Ăn xin cho đáng ăn xin, Lấy chồng cho đáng bù-nhìn giữ dưa (C-d). – Xin cho thiển-thổ một đời, Gọi là đắp-điếm lấy người tử-sinh (K). – Đã lòng dạy đến, dạy thì xin vâng (K). – Nhà huyên xin chớ lo xa, Hễ trời có mắt thì ta ngại gì (Nh-đ-m). – Tấm lòng xin ngỏ, chút lời xin thưa (Nh-đ-m).


  Xỉn

  Xỉn. Mờ xám lại: Xỉn da. Cái chậu đồng xỉn.
  Xỉn. Chút, ít (không dùng một mình): Bủn-xỉn. Chút xỉn.

  Xinh

  Xinh. Dễ coi, ưa nhìn, đẹp con mắt, vừa vặn: Người xinh. Nhà xinh. Quyển sách xinh
  Xinh-trai. Nói người con trai xinh. ॥ Xinh-xắn. Nói chung về vẻ “xinh”. Xinh-xinh. Hơi xinh: Trông người xinh-xinh.
  VĂN-LIỆU. – Cảnh xinh như vẽ, người tươi như dồi (L.V.T). – Tơ kia lựa với mối nào khéo xinh (H-T).


  Xính

  Xính-vính. Lo-lắng: Cả nhà xính-vính.

  Xình

  Xình-xoàng. Chếnh-choáng: Uống vài chén đã xình-xoàng.

  Xít

  Xít. Xê đi. Cũng nghĩa như “xích”.

  Xịt

  Xịt. Phì hơi ra, không nổ: Pháo xịt.

  Xiu

  Xiu. Khô se lại, dăn lại: Cái nhọt đã xiu miệng. Buồn mặt xiu.
  Xui xiu. Hơi xíu.

  Xíu

  Xíu. Mắc vào, rối lại thành từng chùm gỡ không ra.
  Xíu. Ít lắm, nhỏ lắm: Chút xíu. Nhỏ xíu.

  Xìu

  Xìu. Đổi sắc xám lại: Trời đương nắng mà xìu lại. Chưa nói đến đã xìu mặt lại.

  Xỉu

  Xỉu. Ngất đi: Mệt xỉu. Té xỉu. Xỉu xuống.

  Xo

  Xo. Thu lại, rụt lại: Xo vai. Ốm xo.
  Xo-ro. Trỏ bộ ngồi co-quắp: Ngồi xo-ro một chỗ.
  VĂN-LIỆU. – Xởi-lởi trời gửi của cho, Xo-ro trời co của lại (T-ng).
  Xó. Góc tối tăm nhỏ hẹp, khuất nẻo: Xó nhà. Xó bếp. Ngồi xó một chỗ.
  Xó-xỉnh. Nói chung về “xó”
  VĂN-LIỆU. – Ăn xó, mó niêu. – Đầu đường, xó chợ (T-ng). – Chuột chê xó bếp chẳng ăn, Chó chê nhà dột ra lần bụi tre (C-d).

  Xó-ró.  Xò-rè. Khoe ra, phô ra: Có được tí tiền cứ xò-rè hoài.

  Xỏ

  Xỏ. Xâu vào, luồn vào: Xỏ kim. Xỏ đòn ống. Xỏ tay áo. Xỏ tai.
  Xỏ-lá. Trò làm ra để lừa người ta mà kiếm tiền: Phường ba que xỏ lá. Thường nói tắt là “xỏ”, để trỏ người gian-giảo lừa-gạt, bợm-bãi: Nói xỏ. Chơi xỏ. ॥ Xỏ mũi. Xỏ qua chỗ giữa mũi con trâu, con bò để mà buộc thừng dắt đi. ॥ Xỏ tai. Làm cho thủng hai giái tai để đeo hoa : Xỏ tai cho con gái. ॥ Xỏ-xiên. Lừa-đảo. Giáo-giở: Giở ngón xỏ-xiên.
  VĂN-LIỆU. – Xỏ chân lỗ mũi. – Tiền nào xỏ không lọt chuỗi. – Tay xỏ ra, tà đấm xuống (
  T-ng).  Xõ. Gầy xọm, nói về xúc-vật : Con heo bỏ ăn vài ngày xõ lại.

  Xọ

  Xọ. Đương thế này bắt sang thế khác: Đương chuyện này xọ chuyện kia.

  Xoa

  Xoa. Đưa tay đi lại nhè-nhẹ trên mặt vật gì: Xoa đầu. Xoa đầu vào ngực.
  Xoa. Xem chữ thoa ‘…’.
  Xoa-xoa. Dựa rau câu người ta nấu để làm đồ ăn mát. Cũng gọi là “thạch”: Nấu xoa-xoa với đường.

  Xóa

  Xóa. Bôi bỏ đi: Xóa những chữ viết lầm. Nghĩa rộng: Bỏ đi, không kể nữa: Xóa nợ
  VĂN-LIỆU. – Bức tranh vân-cẩu treo rồi cuốn, Cái cuộc tang-thương xóa lại bày (
  Thơ cổ).

  Xòa

  Xòa. Rủ xuống, tỏa xuống: Cành cây xỏa xuống. Tóc xỏa xuống mắt

  Xõa

  Xõa. Cũng nghĩa như “xòa”.