Part 24-3: 4DHN (Done)

4/9/15
Part 24-3: 4DHN (Done)
 • IV. BẢNG TRA CỨU CÁC VỊ THUỐC NGUỒN GỐC KHOÁNG VẬT

  Bách thảo sương - Pulvis Fumi carbonisatus

  Chu sa - Thần sa - Cinnabaris

  Diêm sinh - Sulfur

  Duyên đơn - Minium

  Đởm phàn - Chalcanthitum

  Hàn the - Borax

  Hoạt thạch - Talcum

  Hùng hoàng - Realgar

  Khinh phấn – Calomelas

  Lô cam thạch - Os Draconis

  Long cốt - Caiamina

  Lục phàn - Melanienitum

  Mang tiêu - Mirabilita

  Mật đà tăng - Lithargyrum

  Muối ăn - Natrium choloridum crudum

  Phèn chua - Alumen

  Phục long can - Terra flava usta

  Thạch cao - Gypsum

  Thạch tín - Arsenicum

  Thăng dược - Hydrargyrum oxydatum crudum

  Thủy ngân - Hydrargyrum