Niigata's Recent Activity

  1. Niigata đã trả lời vào chủ đề Kỹ thuật Những kẻ cầu toàn đã thay đổi thế giới như thế nào - Simon Winchester.

    Quyển này rất hay, vô cùng lôi cuốn

    6/2/23 lúc 22:02