Kinh Bạch y Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát

31/1/18
Kinh Bạch y Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
 • Tịnh Pháp Giới Chơn Ngôn: Án Lam Tóa Ha (3 lần)
  Tịnh Tam Nghiệp Chơn Ngôn: Án Ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần)
  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần 3 lạy)
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần 3 lạy)
  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần 3 lạy)
  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần 3 lạy)
  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần 3 lạy)
  2 Bạch Y Quán Thế Âm Đại Sĩ Linh Cảm Thần Chú
  Nam Mô Đại Bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm, Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Đát chỉ đá. Án dà la phạt đá. Dà la phạt đá. Dà ha phạt đá. La dà phạt đá. La dà phạt đá, ta ha. Thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần. (3 lần)
  Chú Đại Bi Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
  Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết dế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A Thệ dựng. Tát bà tát đa. Na ma bà dà. Ma phạt đạt đậu. Đát điệt tha. Án a bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ dề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Cu lô cu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ dề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắt ni na. Ba dạ ma na. Ta bà ha. Tất dà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê gia. Ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ. Ta bà ha. Giã kiết ra a tất đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ. Ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết dế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha. Án, tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đà dạ. Ta bà ha (3 lần)
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
  3 Chú Quán Âm Kế thủ Quán Âm chơn đại sĩ
  Quán Âm thần chủ phá ngu mông
  Thập bá thiên kiến ngã kim trì
  Trí huệ nguyện hồi quang tự tại
  Án ma ra, án ma ra, án ma ra.
  Bà ma ra, bà ma ra, bà ma ra.
  Tha nhơn dị hải, dĩ trực di dã.
  Dĩ trực đã ra.
  Án ma ra, Án ma ra Thất rị duệ ta bà ha.
  Kinh Quán Âm Cứu Khổ
  Nam Mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm
  Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
  Nam mô phật, nam mô pháp, nam mô Tăng. Bá thiên vạn đức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, Phật cáo A-Nan ngôn, thử kinh đại thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tam tai, bá nạn khổ. Nhược hửu nhơn tụng đắc nhất thiên biến, nhứt thân ly khổ nạn. Tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực oai, nam mô Phật lực hộ. Sử nhơn vô ác tâm, linh nhơn thần đắc dộ. Hồi quang Bồ Tát, hồi thiện Bồ Tát. A nậu đại thiên vương chánh điện Bồ Tát. Ma kheo ma kheo, thanh tịnh tỳ kheo. Quán sự đắc tán tụng, sự đắc ưu. Chư đại Bồ Tát, ngũ bá A La Hán cứu độ đệ tử: (Ho, Tên, Tuổi…) và tất cả chúng sanh, nhất thân ly khổ nạn, tự ngôn Quán Thế Âm Bồ Tát an lạc bất tư giải. Trì tụng bá thiên vạn biến, tai nạn tự nhiên đắc giải thoát. Tín thọ phụng hành. Tức thuyết chơn ngôn viết: Kiêm bà kiêm bà đế, cầu ha cầu ha đế. Đà ra ni đế, ni ha ra đế,tỳ lê nễ đế, na ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.