LS-Việt Nam Hịch Tướng Sĩ & Bình Ngô Đại Cáo - Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi lamtam, 9/1/19.

 1. lamtam

  lamtam Sinh viên năm I

  [​IMG]

  Hịch Tướng Sĩ là bài hịch của Trần Hưng Đạo ra đời vào cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai. Theo những tài liệu lịch sử, tháng 12 năm Giáp Thân 1284, hiệu Thiệu Bảo năm thứ 6, đời Trần Nhân Tông, đại binh Thoát Hoan tiến đánh Chi Lăng, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) thất thế đưa quân chạy về Vạn Kiếp. Vua Nhân Tông thấy thế giặc mạnh, cho mời Hưng Đạo Vương về Hải Dương mà phán rằng: "Thế giặc to như vậy, mà chống với chúng thì dân chúng bị tàn sát, nhà cửa bị phá hại, hay là trẫm sẽ chịu hàng để cứu muôn dân?", Hưng Đạo Vương tâu: "Bệ hạ nói câu ấy là lời nhân đức, nhưng Tôn miếu xã tắc thì sao? Nếu Bệ hạ muốn hàng, xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã, rồi sau hãy hàng!".

  Vua Trần Nhân Tông nghe thế yên lòng. Hưng Đạo Vương trở về Vạn Kiếp hiệu triệu 20 vạn quân, và thảo bài "Dụ chư tỳ tướng hịch văn" (thường gọi là "Hịch tướng sĩ") để khuyên răn tướng sĩ, đại ý khuyên binh sĩ học tập và rèn luyện võ nghệ, khuyên các tướng học tập trận pháp theo sách "Binh thư yếu lược", chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần hai.

  Bình Ngô đại cáo (chữ Hán: 平吳大誥) là bài cáo viết bằng văn ngôn do Nguyễn Trãi soạn thảo vào mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định Vương Lê Lợi để tuyên cáo kết thúc việc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến với nhà Minh, khẳng định sự độc lập của nước Đại Việt. Đây được coi là bản Tuyên ngôn độc lập thứ 2 của Việt Nam, sau bài Nam quốc sơn hà.
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 9/1/19
 2. khiconmtv

  khiconmtv Cử nhân

  Nguyên văn Hịch Tướng Sĩ

  諭諸裨將檄文
  作者:陳興道

  余常聞之,紀信以身代死而脫高帝,由于以背受戈而蔽昭王。豫讓吞炭而復主讎,申蒯斷臂而赴國難,敬德一小生也,身翼太宗而得免世充之圍;杲卿一遠臣也,口罵祿山而不從逆賊之計。自古忠臣義士,以身死國,何代無之。設使數子區區為兒女子之態,徒死牖下,烏能名垂竹白,與天地相為不朽哉。汝等世為將種,不曉文義,旣聞其說,疑信相半,古先之事姑置勿論,今余以宋韃之事言之。王公堅何人也,其裨將阮文立一云山立又何人也,以釣魚瑣瑣斗大之城,當蒙哥堂堂百萬之鋒,使宋之生靈至今受賜。骨䚟䚟多改切兀郎何人也,其裨將赤脩思又何人也,冒瘴厲於萬里之途,獗南詔於數旬之頃,使韃之君長至今留名。況余與汝等生於擾攘之秋,長於艱難之勢,竊見偽使往來,道途旁午,掉鴞烏之寸舌而凌辱朝廷,委犬羊之尺軀而倨傲宰輔,托忽必烈之令而索玉帛以事無已之誅求,假雲南王之號而揫金銀以竭有限之儻庫,譬猶以肉投餒虎,寧能免遺後患也哉。余常臨餐忘食,中夜撫枕,涕泗交痍,心腹如搗,常以未能食肉寢皮,絮肝飲血為恨也。雖余之百身高於草野,余之千屍裹於馬革,亦願為之。汝等久居門下,掌握兵權,無衣者則衣之以衣,無食者則食之以食,官卑者則遷其爵,祿薄者則給其俸,水行給舟,陸行給馬,委之以兵則生死同其所為,進之在寢則笑語同其所樂,其是公堅之為偏裨,兀郎之為副貳,亦未下爾。汝等坐視主辱曾不為憂,身當國恥曾不為愧,為邦國之將侍立夷宿而無忿心,聽太常之樂宴饗偽使而無怒色,或鬥雞以為樂,或賭博以為娛,或事田園以養其家,或戀妻子以私於己,修生產之業而忘軍國之務,恣田獵之遊而怠攻守之習,或甘美酒,或嗜淫聲,脫有蒙韃之寇來,雄雞之距不足以穿虜甲,賭博之術不足以施軍謀,田園之富不足以贖千金之軀,妻孥之累不足以充軍國之用,生產之多不足以購虜首,獵犬之力不足以驅賊眾,美酒不足以沈虜軍,淫聲不足以聾虜耳,當此之時,我家臣主就縛,甚可痛哉。不唯余之采邑被削,而汝等之俸祿亦為他人之所有;不唯余之家小被驅,而汝等之妻孥亦為他人之所虜;不唯余之祖宗社稷為他人之所踐侵,而汝等之父母墳墓亦為他人之所發掘;不唯余之今生受辱,雖百世之下,臭名難洗,惡謚長存,而汝等之家清,亦不免名為敗將矣。當此之時,汝等雖欲肆其娛樂得乎。今餘明告汝等,當以措火積薪為危,當以懲羹吹虀為戒,訓練士卒習爾弓矢,使人人逄蒙家家后羿,梟必烈之頭於闕下,朽雲南之肉於藁街,不唯余之采邑永為青氊,而汝等之俸祿亦終身之受賜;不唯余之家小安床褥,而汝等之妻孥亦百年之佳老;不唯余之宗廟萬世享祀,而汝等之祖父亦春秋之血食;不唯余之今生得志,而汝等百世之下芳名不朽;不唯余之美謚永垂,而汝等之姓名亦遺芳於青史矣。當此之時,汝等雖欲不為娛樂得乎。今余歷選諸家兵法,為一書名曰《兵書要略》,汝等或能專習是書,受余教誨,是夙世之臣主也;或暴棄是書,違余教誨,是夙世之仇讎也。何則?蒙韃乃不共戴天之讎,汝等既恬然不以雪恥為念,不以除凶為心,而又不教士卒,是倒戈迎降,空拳受敵,使平虜之後,萬世遺羞,上有何面目立於天地覆載之間耶。故欲汝等明知余心,因筆以檄云。

  Dư thường văn chi:
  Kỷ Tín dĩ thân đại tử nhi thoát Cao Đế;
  Do Vu dĩ bối thụ qua nhi tế Chiêu Vương.
  Dự Nhượng thốn thán nhi phục chủ thù;
  Thân Khoái đoạn tí nhi phó quốc nạn.
  Kính Đức nhất tiểu sinh dã, thân dực Thái Tông nhi đắc miễn Thế Sung chi vi;
  Cảo Khanh nhất viễn thần dã, khẩu mạ Lộc Sơn nhi bất tòng nghịch tặc chi kế.
  Tự cổ trung thần nghĩa sĩ, dĩ thân tử quốc hà đại vô chi?
  Thiết sử sổ tử khu khu vi nhi nữ tử chi thái,
  Đồ tử dũ hạ, ô năng danh thuỳ trúc bạch,
  Dữ thiên địa tương vi bất hủ tai!

  Nhữ đẳng
  Thế vi tướng chủng, bất hiểu văn nghĩa,
  Kỳ văn kỳ thuyết, nghi tín tương bán.
  Cổ tiên chi sự cô trí vật luận.
  Kim dư dĩ Tống, Thát chi sự ngôn chi:
  Vương Công Kiên hà nhân dã?
  Kỳ tỳ tướng Nguyễn Văn Lập hựu hà nhân dã?
  Dĩ Điếu Ngư toả toả đẩu đại chi thành,
  Đương Mông Kha đường đường bách vạn chi phong,
  Sử Tống chi sinh linh chí kim thụ tứ!
  Cốt Đãi Ngột Lang hà nhân dã?
  Kỳ tỳ tướng Xích Tu Tư hựu hà nhân dã?
  Mạo chướng lệ ư vạn lý chi đồ,
  Quệ Nam Chiếu ư sổ tuần chi khoảnh,
  Sử Thát chi quân trưởng chí kim lưu danh!
  Huống dư dữ nhữ đẳng, Sinh ư nhiễu nhương chi thu;
  Trưởng ư gian nan chi thế.
  Thiết kiến nguỵ sứ vãng lai, đạo đồ bàng ngọ.
  Trạo hào ô chi thốn thiệt nhi lăng nhục triều đình;
  Uỷ khuyển dương chi xích khu nhi cứ ngạo tể phụ.
  Thác Hốt Tất Liệt chi lệnh nhi sách ngọc bạch, dĩ sự vô dĩ chi tru cầu;
  Giả Vân Nam Vương chi hiệu nhi khu kim ngân, dĩ kiệt hữu hạn chi thảng hố.
  Thí do dĩ nhục đầu nỗi hổ, ninh năng miễn di hậu hoạn dã tai?

  Dư thường
  Lâm xan vong thực, Trung dạ phủ chẩm,
  Thế tứ giao di, Tâm phúc như đảo.
  Thường dĩ vị năng thực nhục tẩm bì, nhứ can ẩm huyết vi hận dã.
  Tuy
  Dư chi bách thân, cao ư thảo dã;
  Dư chi thiên thi, khoả ư mã cách,
  Diệc nguyện vi chi.

  Nhữ đẳng
  Cửu cư môn hạ, Chưởng ác binh quyền.
  Vô y giả tắc ý chi dĩ y;
  Vô thực giả tắc tự chi dĩ thực.
  Quan ti giả tắc thiên kỳ tước;
  Lộc bạc giả tắc cấp kỳ bổng.
  Thuỷ hành cấp chu; Lục hành cấp mã.
  Uỷ chi dĩ binh, tắc sinh tử đồng kỳ sở vi;
  Tiến chi tại tẩm, tắc tiếu ngữ đồng kỳ sở lạc.
  Kỳ thị
  Công Kiên chi vi thiên tì, Ngột Lang chi vi phó nhị, Diệc vị hạ nhĩ.

  Nhữ đẳng
  Toạ thị chủ nhục, tằng bất vi ưu;
  Thân đương quốc sỉ, tằng bất vi quý.
  Vi bang quốc chi tướng, thị lập di tú nhi vô phẫn tâm;
  Thính thái thường chi nhạc, yến hưởng nguỵ sứ nhi vô nộ sắc.
  Hoặc đấu kê dĩ vi lạc; Hoặc đổ bác dĩ vi ngu.
  Hoặc sự điền viên dĩ dưỡng kỳ gia;
  Hoặc luyến thê tử dĩ tư ư kỷ.
  Tu sinh sản chi nghiệp, nhi vong quân quốc chi vụ;
  Tứ điền liệp chi du, nhi đãi công thủ chi tập.
  Hoặc cam mỹ tửu; Hoặc thị dâm thanh.
  Thoát hữu Mông Thát chi khấu lai,
  Hùng kê chi cự, bất túc dĩ xuyên lỗ giáp;
  Đổ bác chi thuật, bất túc dĩ thi quân mưu.
  Ðiền viên chi phú, bất túc dĩ thục thiên kim chi khu;
  Thê noa chi luỵ, bất túc dĩ sung quân quốc chi dụng.
  Sinh sản chi đa, bất túc dĩ cấu lỗ thủ;
  Liệp khuyển chi lực, bất túc dĩ khu tặc chúng.
  Mỹ tửu bất túc dĩ trấm lỗ quân;
  Dâm thanh bất túc dĩ lung lỗ nhĩ.
  Ðương thử chi thời, Ngã gia thần chủ tựu phọc, Thậm khả thống tai!
  Bất duy dư chi thái ấp bị tước,
  Nhi nhữ đẳng chi bổng lộc diệc vi tha nhân chi sở hữu;
  Bất duy dư chi gia tiểu bị khu,
  Nhi nhữ đẳng chi thê noa diệc vi tha nhân chi sở lỗ;
  Bất duy dư chi tổ tông xã tắc, vi tha nhân chi sở tiễn xâm,
  Nhi nhữ đẳng chi phụ mẫu phần mộ, diệc vi tha nhân chi sở phát quật;
  Bất duy dư chi kim sinh thụ nhục, tuy bách thế chi hạ, xú danh nan tẩy, ác thuỵ trường tồn,
  Nhi nhữ đẳng chi gia thanh, diệc bất miễn danh vi bại tướng hĩ!
  Ðương thử chi thời, Nhữ đẳng tuy dục tứ kỳ ngu lạc,
  Đắc hồ?

  Kim dư minh cáo nhữ đẳng,
  Đương dĩ thố hoả tích tân vi nguy;
  Đương dĩ trừng canh xuy tê vi giới.
  Huấn luyện sĩ tốt; Tập nhĩ cung thỉ.
  Sử
  Nhân nhân Bàng Mông; Gia gia Hậu Nghệ.
  Cưu Tất Liệt chi đầu ư Khuyết hạ;
  Hủ Vân Nam chi nhục ư Cảo nhai.
  Bất duy dư chi thái ấp vĩnh vi thanh chiên,
  Nhi nhữ đẳng chi bổng lộc diệc chung thân chi thụ tứ;
  Bất duy dư chi gia tiểu đắc an sàng nhục,
  Nhi nhữ đẳng chi thê noa diệc bách niên chi giai lão;
  Bất duy dư chi tông miếu vạn thế hưởng tự,
  Nhi nhữ đẳng chi tổ phụ diệc xuân thu chi huyết thực;
  Bất duy dư chi kim sinh đắc chí,
  Nhi nhữ đẳng bách thế chi hạ, phương danh bất hủ;
  Bất duy dư chi mỹ thuỵ vĩnh thuỳ,
  Nhi nhữ đẳng chi tính danh diệc di phương ư thanh sử hĩ.
  Ðương thử chi thời, Nhữ đẳng tuy dục bất vi ngu lạc,
  Đắc hồ!

  Kim dư lịch tuyển chư gia binh pháp vi nhất thư, danh viết Binh thư yếu lược.
  Nhữ đẳng
  Hoặc năng chuyên tập thị thư, thụ dư giáo hối, thị túc thế chi thần chủ dã;
  Hoặc bạo khí thị thư, vi dư giáo hối, thị túc thế chi cừu thù dã.

  Hà tắc?
  Mông Thát nãi bất cộng đái thiên chi thù,
  Nhữ đẳng ký điềm nhiên, bất dĩ tuyết sỉ vi niệm, bất dĩ trừ hung vi tâm,
  Nhi hựu bất giáo sĩ tốt, thị đảo qua nghênh hàng, không quyền thụ địch;
  Sử bình lỗ chi hậu, vạn thế di tu,
  Thượng hữu hà diện mục lập ư thiên địa phú tái chi gian da?

  Cố dục nhữ đẳng minh tri dư tâm, Nhân bút dĩ hịch vân.
   

Chia sẻ trang này