Học tiếng Trung với 120 chủ đề (cập nhật hàng ngày)

Thảo luận trong 'Tủ sách Học ngoại ngữ' bắt đầu bởi conguyen, 2/10/13.

Moderators: Anan Két
 1. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Mandarin Chinese Lesson 1. 是 Is (characteristic) ConversationA 您是日本人吗?
  Nín shì rìbĕnrén ma?
  Are you Japanese?B 不是。是韩国人。
  Bùshì. shì Hánguórén .
  No, I’m not. I’m Korean.A 他是马来西亚人吗?
  Tā shì Măláixīyàrén ma?
  Is he Malaysian?B 是。
  Shì.
  Yes.

  我 是 老师。I am a teacher.
  Wǒ shì lǎoshī.
  I am old-master.陈 先生 不 是 商人。Mr. Chen is not a businessperson.
  Chén xiānsheng bù shì shāngrén.
  Chen first-born not is commerce-person.陈 先生 不 是 大学生。Mr. Chen is not a university student.
  Chén xiānsheng bù shì dàxuéshēng.
  Chen first-born not is big-study-born.我 是 美国人。I am an American
  Wǒ shì měiguórén.
  I am beautiful-country-person.他 是 加拿大人。He is Canadian.
  Tā shì jiānádàrén.
  He is add-catch-big-person您 是 中国人 吗? Are you Chinese, sir/ma'am?
  Nín shì zhōngguórén ma?
  You-respected are middle-country-person?陈 先生 不 是 韩国人。 Mr. Chen is not Korean.
  Chén xiānshēng bù shì hánguórén.
  Mr Chen is not han-country-people.
  Download links:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nguồn e-thuvien.com
   
  Chỉnh sửa cuối: 23/10/13
 2. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Mandarin Chinese Lesson 2 喜欢 I like…

  Conversation

  A 你喜欢中餐吗?
  Nĭ xǐhuɑn Zhōngcān ma?
  Do you like Chinese food?

  B 是。我很喜欢。
  Shì. Wŏ hĕn xǐhuɑn.
  Yes. I really like it.

  A 你喜欢韩国料理吗?
  Nĭ xǐhuɑn Hánguó liàolĭ ma?
  Do you like Korean food?

  B 我也很喜欢。
  Wŏ yĕ hĕn xǐhuɑn.
  Yes, I really like it, too.

  Example Sentences

  我 不 喜欢 茶。I don't like tea.
  Wǒ bù xǐhuɑn chá.
  I not like-pleased tea.

  你 喜欢 你 同事 吗? Do you like your coworkers?
  Nǐ xǐhuɑn nǐ tóngshì ma?
  You like-pleased you same-affairs-plural question?

  我 很 喜欢 我 同事。I really like my coworkers.
  Wǒ hěn xǐhuɑn wǒ tóngshì.
  I very like-pleased I same-affairs-plural.

  他 喜欢 这本 书。He likes this book.
  Tā xǐhuɑn zhèběn shū.
  He likes-pleased this-origin book.

  你 喜欢 我 朋友 吗? Do you like my friend?
  Nǐ xǐhuɑn wǒ péngyou ma?
  You like I friend question?

  你 喜欢 学校 吗? Do you like school?
  Nǐ xǐhuɑn xuéxiào ma?
  You like-pleased study-school question?

  学生 不 喜欢 学校。The students don't like school.
  Xuéshēng bù xǐhuɑn xuéxiào.
  Study-born not like-pleased study-school.

  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  và: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 23/10/13
Moderators: Anan Két

Chia sẻ trang này