Hướng dẫn Kinh nghiệm cá nhân về sử dụng MS Word/Excel...

Thảo luận trong 'Hướng dẫn chung' bắt đầu bởi Đoàn Trọng, 10/9/18.

 1. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  MS WORD

  1. Tạo dòng mới sau mỗi dấu .

  Nhấn Ctrl + H, trong hộp Find what nhập vào dấu .
  Trong phần Replace With nhập vào .^p

  2. Thêm thẻ html in đậm vào những chữ in đậm.

  Nhấn Ctrl + H, nhấn vào hộp Find What rồi nhấn vào nút More >> Chọn Format > Chọn Font > Chọn Bold > Ok

  Hộp Replace with nhập vào <b>^&</b>

  Tùy theo thẻ mà bạn thích, bạn có thể thay đổi in nghiêng hoặc gạch chân...hoặc canh lề, màu chữ...

  MS EXCEL

  1. Cách sửa lỗi hiển thị khung research. Nhấn nút ALT + click chuột trái ra ngoài, khung Research sẽ biến mất.

  2. Cách mở khóa mật khẩu Excel

  Mở worksheet cần mở khóa, nhấn ALT + F11, Nhận Insert > Module. Dán đoạn mã bên dưới vào rồi nhấn F5.

  Mã:
  Sub PasswordRecovery()
  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
  Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
  Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
  Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
  On Error Resume Next
  For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
  For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
  For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
  For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
  ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
  Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
  Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
  MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
  Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
  Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
  Exit Sub
  End If
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  End Sub
  
  Mã này mình copy Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.

  3. Tách 1 sheet thành nhiều sheet dựa vào dòng điều kiện dầu tiên.
  Ví dụ mình có 1 file tổng báo hàng lỗi của nhiều chuyền sản xuất, mình muốn tách riêng mỗi chuyền 1 sheet thì làm như sau:

  Mở worksheet tổng cần tách, nhấn ALT + F11, Nhấn Insert > Module. Dán đoạn mã bên dưới vào rồi nhấn F5.

  Mã:
  Sub SplitData()
    Const NameCol = "A"
    Const HeaderRow = 1
    Const FirstRow = 2
    Dim SrcSheet As Worksheet
    Dim TrgSheet As Worksheet
    Dim SrcRow As Long
    Dim LastRow As Long
    Dim TrgRow As Long
    Dim Student As String
    Application.ScreenUpdating = False
    Set SrcSheet = ActiveSheet
    LastRow = SrcSheet.Cells(SrcSheet.Rows.Count, NameCol).End(xlUp).Row
    For SrcRow = FirstRow To LastRow
      Student = SrcSheet.Cells(SrcRow, NameCol).Value
      Set TrgSheet = Nothing
      On Error Resume Next
      Set TrgSheet = Worksheets(Student)
      On Error GoTo 0
      If TrgSheet Is Nothing Then
        Set TrgSheet = Worksheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count))
        TrgSheet.Name = Student
        SrcSheet.Rows(HeaderRow).Copy Destination:=TrgSheet.Rows(HeaderRow)
      End If
      TrgRow = TrgSheet.Cells(TrgSheet.Rows.Count, NameCol).End(xlUp).Row + 1
      SrcSheet.Rows(SrcRow).Copy Destination:=TrgSheet.Rows(TrgRow)
    Next SrcRow
    Application.ScreenUpdating = True
  End Sub
  
  
  Công thức này mình copy trên MS nhưng ko lưu lại link nên quên mất rồi.
  Công thức này sẽ căn cứ vào dòng 2 của cột A để bắt đầu tách sheet. Mình đính kèm theo File mẫu là file chứa dữ liệu thuần để mọi người test công thức.

  Cách thay thế text/số ở giữa văn bản trong excel.
  Ví dụ bạn có danh sách nhân viên như sau:
  Nguyễn Văn A - 0215 Sài Gòn
  Nguyễn Thị B - 1021 Hà Nội
  Và bạn muốn xóa con số trong danh sách thì làm như sau:
  Nhấn Ctrl+F
  Find what: - * ~
  Replace: (để trống)
  Nhấn Replace All. Xong.

  Giải thích xíu:
  Cái tìm kiếm này sẽ tìm đến khoảng trắng phía sau dấu -, và thay thế tất cả ký tự (mà mình nhập ở hộp replace, để trống thì xóa), cho đến khi đụng khoảng trắng và giữ lại những ký tự sau khoảng trắng đó.

  Tạo footnote mã HTML
  Footnote có dạng (1) và tăng dần lên đến 100. Chèn hyperlink vào số 1 này và đến 100 thì đoạn text có footnote -
  Bỏ vào word, nhấn control F, tick chọn Wildcard.
  Find what: \(([0-9]{2})\)
  Replace with: <a id="n\1" href="#f\1"><sup>(\1)</sup></a>
  Giải thích: \(([0-9]{2})\) - word sẽ tìm các con số trong ngoặc kép đến 2 chữ số, nếu 1 chữ số thì xóa {2}.
  Replace: \1 là kết quả hệ thống tìm được.
  Hoặc cho vào file excel, data ở cột A và chạy macro này kết quả sẽ xuất hiện ở cột B
  Mã:
  Sub test()
  Dim a, i As Long, txt As String, s As Long, e As Long, myNum, myStr As String
  myStr = "<a id=""n|"" href=""#f|""><sup>(|)</sup></a>"
  With Range("a1", Range("a" & Rows.Count).End(xlUp))
  a = .Value
  For i = 1 To UBound(a, 1)
  txt = a(i, 1)
  e = InStrRev(txt, ")")
  Do While e
  s = InStrRev(txt, "(", e)
  If s = 0 Then Exit Do
  myNum = Mid$(txt, s + 1, e - s - 1)
  If Not myNum Like "*[!0-9]*" Then
  txt = Application.Replace(txt, s, e - s + 1, Replace(myStr, "|", myNum))
  End If
  e = InStrRev(txt, ")", s)
  Loop
  a(i, 1) = txt
  Next
  .Offset(, 1).Value = a
  End With
  End Sub
  [code]
  
  Khi nào tìm đc mẹo nào khác của Word + EXCEL + ... những thứ mình thấy hữu ích mình sẽ cập nhật vào đây. ^^~
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 7/5/20
 2. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Microsoft word:

  Cách nối lại line xuống dòng trong word (những line bị rớt hàng - thường là do copy từ file PDF)
  Ví dụ như đoạn text bên dưới.
  1. Copy vào word.
  2. Nhấn Control + H
  3. Trong hộp Find what nhập ^p
  4. Replace with nhập một khoảng trắng để khi word nối các câu lại thì ko bị dính.

  Kết quả

  Cái này mình học được Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.
   
  htahta, Cankhon and Caruri Tlkd like this.
 3. betonamujin

  betonamujin Mầm non

  Bác có cách nào mà nối lại line xuống dòng mà không bị dồn các đoạn với nhau không ạ?
   
  Đoàn Trọng thích bài này.
 4. sandtuna

  sandtuna Mầm non

  làm như bác @Đoàn Trọng thì trước tiên phải xử lý những chỗ ": ^p" - đoạn hội thoại , rồi ". ^p" - cách dòng từng đoạn ,... để tránh bị gộp các đoạn lại với nhau.
  Khen cho ý tưởng của bác , nhưng vẫn cần phải lọc thêm nhiều nữa :)
   
  Đoàn Trọng thích bài này.
 5. lemontree123

  lemontree123 Lớp 7

  Các ký tự có thể kết thúc 1 dòng là các ký tự sau: .?!:"
  Nếu chỉ dùng Word thì phải xử lý lần lượt cho các ký tự đó. Nếu có nhiều văn bản thì phải viết Macro cho nhanh.
  Nếu không care nhiều đến format và bảng biểu thì có thể copy qua NotePad++ và chạy 2 câu lệnh thay thế là ổn (một cái là xử lý ký tự xuống dòng, một cái là xử lý chung các ký tự đó).
   
 6. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Ko bạn, mình dò thủ công (có thể dùng chức năng Find để tìm đến đoạn rồi ngắt dòng thủ công). Vì word ko xác định đc khúc nào đoạn văn. ~~
   
 7. 4DHN

  4DHN Tiêu Dao

  Xóa bớt dòng trắng:
  F: ^p^p
  R: ^p
  Nhưng trước hết cần xóa hết các khoảng trống trong dòng trắng:
  F: {khoảng trống}^p
  R: ^p
   
 8. 4DHN

  4DHN Tiêu Dao

  Có khi cần thêm lệnh xóa khoảng trống đầu paragraph:
  F: ^p{khoảng trống}
  R: ^p
   
  htahta and Đoàn Trọng like this.

Chia sẻ trang này