Phật Giáo Kinh Nhật Tụng Hàng Ngày - Thích Nhật Từ

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 3/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  Quyển Kinh Tụng Hằng Ngày được phiên dịch và biên soạn theo một văn phong thuần Việt, nhằm giúp cho người đọc trực tiếp cảm nhận lời vàng của đức Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, để hiểu sâu lời Phật hơn, nhờ đó, dễ dàng áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. Trong bộ Kinh này, ngoài thần chú Bát-nhã Tâm Kinh là thần chú duy nhất còn giữ lại để trì tụng, tất cả các thần chú khác đều được tỉnh lược. Nghi thức này chủ yếu nhấn mạnh đến tinh thần “niệm pháp” và “hành thiền,” đồng thời phát huy tinh thần “tụng niệm, tư duy và thực hành” lời Phật dạy trong các Kinh điển. Các tinh thần này hoàn toàn phù hợp với pháp môn Thiền và Tịnh Độ vốn thịnh hành ở nước ta cùng các nước Phật giáo Đại thừa như Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên, v.v…

  Quyển Kinh là một tuyển tập 48 bài Kinh quen thuộc trong hai truyền thống Phật giáo Nam tông và Bắc tông, và bài Thi Kệ về Cuộc Đời Đức Phật. Tuyển tập này giới thiệu các giáo pháp nền tảng cũng như các phương pháp hành trì căn bản trong Phật giáo, nhằm góp phần tạo dựng an lạc và hạnh phúc cho người đọc tụng và thọ trì ngay hiện tại cũng như tương lai. Phần lớn các bài Kinh được chư tôn đức cao tăng Việt Nam phiên dịch như: HT. Thích Trí Tịnh, HT. Thích Hành Trụ, HT. Thích Huệ Hưng, HT. Thích Trí Quang, HT. Thích Nhất Hạnh, HT. Thích Minh Châu, HT. Thích Từ Thông, HT. Thích Duy Lực và HT. Hộ Tông, v.v…

  Mục Lục


  Lời Giới Thiệu
  Lời Tựa
  Ý Nghĩa của Tụng Kinh
  Hướng Dẫn Hành Trì

  PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP
  1. Nguyện Hương
  2. Ca Ngợi Phật và Quán Tưởng
  3. Đảnh Lễ Tam Bảo
  4. Tán Hương
  5. Phát Nguyện Trì Kinh
  6. Tán Dương Giáo Pháp

  PHẦN CHÁNH KINH
  1. Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật
  2. Kinh Chuyển Pháp Luân
  3. Kinh Người Áo Trắng
  4. Kinh Danh Ngôn Chánh Pháp
  5. Kinh Nền Tảng Đức Tin
  6. Kinh Từ Tâm
  7. Kinh Phước Đức
  8. Kinh Sáu Pháp Vô Thượng
  9. Kinh Hiền Nhân
  10. Kinh Quốc Gia Cường Thịnh
  11. Kinh Nền Tảng Đạo Đức Xã hội
  12. Kinh Bảy Loại Vợ
  13. Kinh Người Vợ Mẫu Mực
  14. Kinh Giáo Hóa Người Bệnh
  15. Kinh Mười Pháp Quán Niệm
  16. Kinh Qui Luật cái Chết
  17. Kinh Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
  18. Kinh Nhận Thức Vô Thường và Đau Khổ
  19. Kinh Cúng Thí Người Mất
  20. Kinh Nghiệp Báo Tái Sanh
  21. Kinh Na-tiên Đàm Đạo
  22. Kinh Sống và Tu trong Hòa Hợp
  23. Kinh Tôn Trọng các Pháp Môn
  24. Kinh Bốn Mươi Hai Bài
  25. Kinh Chủ Trương của Như Lai
  26. Kinh Quan Niệm về Như Lai
  27. Kinh Người Biết Sống Một Mình
  28. Kinh Ba Cánh Cửa Giải Thoát
  29. Kinh Dụ Ngôn Bọt Nước
  30. Kinh Chánh Kiến
  31. Kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn
  32. Kinh Quán Niệm Hơi Thở
  33. Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm
  34. Kinh Mười Pháp Đến Bờ Kia
  35. Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Hàng Bồ-tát
  36. Kinh Dẫn Nhập Đại Thừa
  37. Kinh Chỉ Bày Chân Tâm
  38. Kinh Cúng Dường Pháp
  39. Kinh Hạnh Trẻ Thơ
  40. Kinh Hạnh Bồ-tát
  41. Kinh Bốn Điều Nương Tựa
  42. Kinh Lục Độ Dung Thông
  43. Kinh Chỉ Bày Phương Tiện
  44. Kinh Ý Nghĩa Bát-nhã
  45. Kinh Trí Tuệ Kim Cương
  46. Kinh Các Pháp Tu Viên Thông
  47. Kinh Thể Nhập Pháp Môn Không Hai
  48. Kinh Viên Giác
  49. Kinh Lời Dạy Sau Cùng

  PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG
  1. Bát-nhã Tâm Kinh
  2-a. Niệm Phật A-di-đà (hoặc đọc bài 2-b)
  2-b. Niệm Phật Bổn Sư (hoặc đọc bài 2-a)
  3. Xướng Lễ
  4-a. Mấy Điều Quán Tưởng (hoặc đọc bài 4-b)
  4-b. Quán Chiếu Thực Tại (hoặc đọc bài 4-a)
  5. Sám Nguyện (chọn một trong tám bài Sám dưới đây):
  a) Sám Mười Nguyện
  b) Sám Quy Mạng
  c) Sám Quy Y
  d) Sám Quy Nguyện
  đ) Sám Tu Tập
  e) Sám Tu Là Cội Phúc
  f) Sám Hồng Trần
  g) Sám Tống Táng
  6. Hồi Hướng Công Đức
  7. Lời Nguyện Cuối
  8. Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu
  Phụ lục 1: Tóm Tắt Nội Dung của Bốn Mươi Chín Kinh
  Phụ lục 2: Chú Thích các Thuật Ngữ và Danh Từ Riêng
  Phụ lục 3: Về Một Bộ Kinh Thánh Phật Giáo
  Phụ lục 4: Các Ngày Lễ trong Hai Truyền Thống Phật Giáo
  Phụ lục 5: Các Ngày Ăn Chay

  Link Download
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nguồn TVE - hiphi
   
  haist, khanhmax, minmin311 and 2 others like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này