TG Khác Phổ Cáo Chúng Sanh

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi Huyền Dao, 26/6/16.

Moderators: mopie
 1. Huyền Dao

  Huyền Dao Lớp 1


  • PHỔ CÁO CHÚNG SANH
   ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
   (Saigon, Imprimerie de L'union, 15 Octobre 1926)


   [​IMG]

   • Thuở Hỗn Độn sơ khai, nhứt Khí Hư Vô sanh duy có một Đấng Tạo Hóa, người phương Đông gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, người Âu Tây gọi là DIEU, Đức Chúa Trời, người An Nam gọi là Ông Trời, là Đấng dựng nên Trời Đất và muôn vật.
    Có Thánh Ngôn, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ ngày 13 tháng 6 năm Bính Dần, rằng :​
    " . . . Bậc chơn tu, tỷ như hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái, mà biến biến sanh sanh càng thêm tăng số, vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh hóa Chơn thần, Chơn thần lại biến hóa hằng muôn, thêm tăng lên hoài. Ấy là Đạo.
    " Bởi vậy, một Chơn thần mà sanh hóa chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn khôn Thế giới, nên chi, các con là Thầy, Thầy là các con.
    " Như kẻ bên Phật giáo hay tặng Nhiên Đăng
    là Chưởng giáo, Nhiên Đăng vốn sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Đế.
    Người gọi Quan Âm là Nữ Phật tông, mà Quan Âm vốn là Từ Hàng Đạo Nhơn biến thân, Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần, đời nhà Thương.
    Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, Thích Ca vốn sanh ra đời nhà Châu.
    Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ giáo thì Lão Tử cũng sanh đời nhà Châu.
    Người gọi Jésus là Thánh đạo Chưởng giáo, thì Jésus cũng sanh nhằm đời nhà Châu.
    Thầy hỏi vậy chớ ai sanh ra các Đấng ấy ? Ấy là Đạo, các con nên biết.
    Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn khôn Thế giới nầy, mà nếu không có Hư Vô chi Khí thì không có Thầy.".............

   Download
   Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

   File type: PDF
   File size: 379 KB​
   
  Chỉnh sửa cuối: 1/7/16
  haist and Kiep Lang Thang like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này