TG Khác Thánh ngôn hiệp Tuyển I và II

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 4/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
  TÒA THÁNH TÂY NINH  THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN
  Quyển nhứt & Quyển nhì

  HỘI THÁNH GIỮ BẢN QUYỀN

  Ấn Bản Năm Nhâm Tý (1972)
  In tại Nhà in Trung Tâm Giáo Hóa Thiếu Nhi Thủ Ðức.
  ________________

  LỜI TỰA

  Cuối Hạ Ngươn nầy, nhơn loại phần nhiều dụng hết tinh thần xu hướng vào lối văn minh vật chất; món ăn sẵn đủ sơn trân hải vị; chỗ ở lại nguy nga đài các; y phục tiện dùng gấm nhiễu che thân, thậm chí ra một tấc đường vẫn có ngựa xe đỡ gót. Cái lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con người mê mẩn; rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc; lăng xăng xạo xự trên chốn võ đài; mạnh đặng yếu thua; khôn còn dại mất. Phần đông bực thông minh, lại đem cả trí khôn làm món binh khí hại người; kẻ tước trọng thêm dùng hết thế quyền ép dân đen ra bạc trắng. Quanh năm cứ lo cho xác thân hưởng điều khoái lạc, vợ ấm, con no, được ngày nào vui ngày nấy; cho kiếp chết là kiếp mất; gọi Thiên đường, Ðịa ngục là câu chuyện hoang đàng. Bậu bạn lỗi câu tín nghĩa, vợ chồng quên đạo tào khương; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi. Than ôi! Lượn sóng văn minh tràn dập tới đâu thì nền luân lý ngửa nghiêng tới đó.

  Nếu Ðạo Trời không sớm mở lần ba, nền phong hóa, mối cang thường sau nầy phải vì đó mà hư hoại.

  Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế vì đức háo sanh không nỡ ngồi xem nhơn sanh sa vào nơi tội lỗi; nên dụng huyền diệu tiên thiên giáng cơ giáo Ðạo; hơn một năm trường tỏ vẻ biết bao nhiêu lời châu tiếng ngọc. E dụng văn từ cao xa người thường không rõ lý, rồi ra dạy cũng như không, nên Ðấng Chí Tôn tiện dùng quốc âm cho dễ hiểu.

  Chư Ðạo Hữu nhập môn trong thời kỳ ngưng cơ bút nầy, không đặng hữu hạnh mà nghe đến lời vàng tiếng ngọc của Ðức Ðại Từ Bi. Nay Hội Thánh nhơn công trích lục những THÁNH NGÔN nào giáng cơ dạy Ðạo, rồi in làm hai bổn, để truyền bá ra cho mọi người thông hiểu. Thiết tưởng, trong Ðạo Hữu, dầu xưa dầu mới, ai có đạo tâm mà tiếp được THÁNH NGÔN nầy lại không hết dạ hoan nghinh.

  Vậy xin chư Ðạo Hữu, chư Thiện Nam Tín Nữ, khi thỉnh được THÁNH NGÔN rồi, khá hết lòng trân trọng vì là vật vô giá bửu, lại là lời châu ngọc của Phật Trời. Cơn nhàn rảnh nên lưu tâm đọc đến, trước là rõ thông mối Ðạo nhiệm mầu, sau để trau giồi đức hạnh cùng bố hóa cho gia thân mình.

  Nhà nào có THÁNH NGÔN tức là nhà đó treo được một ngọn đèn thiêng liêng tỏ rạng. Khá biết cho.

  Tòa Thánh Tây Ninh,
  Hai mươi mốt tháng mười năm Ðinh Mão (dl. 15-11-1927)
  HỘI THÁNH CẨN TỪ

  Nguồn TVE:lamdathoa
   

  Các file đính kèm:

  Lamani and Kiep Lang Thang like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này