TG Khác Thiên Đạo - Nguyễn Trung Hậu, Phan Trường Mạnh

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 4/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
  TAY NINH TÒA THÁNH TÂY NINH


  Đạo có Thiên đạo và Nhơn đạo.

  Nhơn đạo thì dễ thông dễ hiểu.

  Thiên đạo lại thâm diệu ẩn vi, khó đem lý trí mà thấu đáo.


  Nguyễn Trung Hậu
  Phan Trường Mạnh


  __________________________________________

  Chúng tôi tự thấy quan niệm có khác với quan niệm của các nhà triết học Đông Tây, vì chúng tôi là nhà tôn giáo, căn cứ ở đức tin và sở học riêng; học thuyết của chúng tôi không thể hài lòng các nhà duy vật. Đành vậy, vì ai cũng có quyền tin tưởng và quan niệm theo sở kiến mình.

  Chương I  Nguyên hồi Vô thỉ, nghĩa là khi chưa tạo Thiên lập Địa, cõi Thái hư (Không gian) mờ mờ mịt mịt, chỉ có một Nguyên lý cùng tột, thiên nhiên tự hữu, vô thỉ vô chung, chí linh chí diệu, cổ nhơn mượn phàm ngữ gọi là khí Hư Vô hay Vô Cực (Parabralm - L'Absolu - le Non-Manifesté).

  Theo Phật giáo, Nguyên lý ấy là Phật tánh, cái chơn thể thật tánh bất di bất dịch của Nguyên lý gọi là Chơn như.

  Khổng giáo gọi Nguyên lý ấy là Thiên lý, ở nơi Trời là Mạng, nơi người là Tánh, nơi vật là Lý. Thiên lý lưu hành trong khoảng trời đất, lại phát hiện ra ở việc làm hằng ngày của con người.

  Lão giáo gọi Nguyên lý ấy là Đạo. Bổn tánh của Đạo là hư không lặng lẽ, xem chẳng thấy, lóng chẳng nghe, rờ chẳng đụng, không thể dùng lời nói mà diễn được, hoặc đem sự vật mà so sánh. Đạo hóa sanh trời đất, lưu hành trong võ trụ, tàng ẩn trong muôn vật, cho nên vật nào cũng có phần linh diệu bên trong để điều hòa trưởng dưỡng cho nó. Đạo là tinh thần của trời đất vạn vật, mà trời đất vạn vật là linh thể của Đạo. Cái Nguyên lý ấy đã vào trong lòng người thì gọi là Đức. Cho nên Thánh nhơn thường dùng hai tiếng Đạo Đức để chỉ cách cư xử ở đời thế nào cho trên hiệp với lẽ Trời, dưới hiệp cùng luân lý.

  Trong khí Vô Cực, (Parabalm) lại có một khối Ngươn Thần (Paramatman), tức là Chơn linh của Tạo Hóa vậy...................

  Nguồn TVE - lamdathoa
   

  Các file đính kèm:

  haist and Kiep Lang Thang like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này