Tôn tử binh pháp

Thảo luận trong 'Thể loại khác' bắt đầu bởi Despot, 2/10/13.

Moderators: virgor
 1. Despot

  Despot Lớp 11

  Tôn Tử theo Sử Ký của Tư Mã Thiên:

  Tôn Tử tên là Vũ , người nước Tề, đem sách binh pháp yết kiến vua
  Ngô là Hạp Lư. Hạp Lư nói:
  - Ta đã đọc cả mười ba thiên của ông rồi, nay ông thử áp dụng binh pháp điều khiển quân đội một cách tiểu qui mô có được không ?
  Tôn Tử đáp:
  - Được ạ .
  Hạp Lư nói:
  - Đem đàn bà ra thí nghiệm có được không ?
  Tôn Tử đáp:
  - Được ạ .
  Vua bèn bằng lòng cho gái đẹp trong cung ra, tất cả một trăm tám mươi người . Tôn Tử chia ra làm hai đội lấy hai người quí phi vua nuông chiều làm đội trưởng , sai tất cả đều cầm giáo.
  Tôn Tử ra lệnh nói:
  - Các ngươi có biết quả tim, tay phải, tay trái và lưng không ?
  Bọn con gái nói:
  - Có .
  Tôn Tử nói:
  - Khi ta nói “đằng trước” thì các ngươi nhìn vào quả tim, nói “bên trái” thì nhìn tay trái, nói “bên phải” thì nhìn tay phải, “đằng sau” thì nhìn đằng sau lưng.
  Bọn đàn bà đều nói:
  - Dạ .
  Sau khi đã đưa ra kỷ luật, Tôn Tử bèn đặt phủ việt (những đồ nghi trượng ở trong quân đội), ban lệnh ba lần, nhắc nhở năm lượt. Sau đó đánh trống ra lệnh nhìn về bên phải. Bọn con gái cười rộ . Tôn Tử nói :
  - Kỷ luật không rõ ràng , nhắc nhở hiệu lệnh không kỹ càng, đó là tội của tướng.
  Lại ra lệnh và nhắc lại ba lần năm lượt ; rồi đánh trống ra lệnh nhìn về bên trái . Bọn con gái lại cười rộ . Tôn Tử nói :
  - Kỷ luật không rõ ràng, nhắc nhở hiệu lệnh không kỹ lưỡng là tội của tướng; nay đã hiểu rõ kỷ luật rồi mà lại không theo kỷ luật là tội của đội trưởng .
  Tôn Tử muốn chém hai người đội trưởng. Ngô Vương đứng trên đài xem, thấy ông ta sắp chém hai người ái cơ, hoảng sợ, vội vàng sai sứ giả truyền lệnh nói :
  - Quả nhân đã biết cách dùng binh của tướng quân rồi! Không có hai ái cơ ấy thì quả nhân ăn không ngon, xin đừng chém !
  Tôn Tử nói :
  - Thần đã vâng mệnh lệnh bệ hạ làm tướng, tướng đã ở trong quân thì có khi không theo lệnh vua.
  Bèn sai chém hai người đội trưỏong để thị uy, đem người kế tiếp theo làm đội trưởng. Sau đó lại đánh trống chỉ huy . Bọn con gái nhìn bên trái , bên phải, trước, sau, quì, đứng dậy đều nghiêm chỉnh đúng đắn, không ai dám ho he. Tôn Tử sai sứ giả báo với nhà vua:
  - Binh đã chỉnh tề, bệ hạ có thể xuống xem. Bệ hạ có thể dùng nó thế nào cũng được, dù có sai nó nhảy vào lửa, nước cũng được.
  Ngô Vương nói :
  - Tướng quân ra quán trọ mà nghỉ, quả nhân không muốn xuống xem.
  Tôn Tử nói :
  - Đại Vương thích nói suông, mà không thể dùng trong việc thực.
  Do đó, Hạp Lư biết Tôn Tử có tài dùng binh và cho Tôn Tử làm tướng.
  Phía tây quân Ngô phá nước Sở mạnh, đi vào đất Sinh; phía bắc uy hiếp nước Tề, nước Tấn nổi tiếng ở chư hầu, Tôn Tử có công ở đấy.

  [​IMG]

  Người viết bài: admin
  Nguồn: TVE
   

  Các file đính kèm:

Moderators: virgor

Chia sẻ trang này