[Văn thơ Hán Nôm tổng loại] Trích Tuyển Đăng khoa lục sưu giảng - Trần Tiến

Thảo luận trong 'Sách chữ Hán và Nôm - 喃與中文圖書' bắt đầu bởi Ngọc Sơn, 22/1/16.

 1. Ngọc Sơn

  Ngọc Sơn Lớp 7

  Nhân lúc, làm quyển Đăng khoa lục sưu giảng của Trần Tiến. Thấy có nhiều văn hay chữ tốt trong đó sánh ra cũng nào nào thua Hán Đường bên Tàu là mấy? Thế nhưng, lại mòn mỏi và cũ mục trong bụi thời gian, thật là tiếc thay! May ra có lúc để gọi lại mà lưu giữ để hậu thế có dăm ba thứ của của của tiền nhân mà noi dõi. Tiếc thay, không có điều kiện để khảo cứu bản gốc của tư liệu để cuộc được tường minh hơn, do vậy mà có dăm chữ thiếu sót. Nay, xin kính cẩn chép lại và lưu ở đây cho bằng hữu được đọc khi cần kíp hoặc yêu mến. Giả như được lúc có cao nhân thấu triệt, xin góp thêm vài chữ cho văn bản được kiện toàn, hoặc giả có thể dịch ra quốc ngữ để lưu loát thêm cho người đọc dễ hiểu.

  Nay xin được trích tuyển hai bài Phú trong quyển sách này.

  1. Chân quân thần phú - Đông Bình

  真君臣賦

  明良勝會,喜起奇逢美矣
  一時之君宰,信哉千古之英雄!君臣諧相遇之緣,欲成厥志;基圖覩再興之運,立定厥功.時其運正衰周物將失夏,天興帝胄之真人下有卧龍之賢佐,濟斯民而輔斯世,信不偉哉;以是君而遇是臣,非偶然者觀其風雲會訂,魚水情堅.一時契明良之會,兩意諧膠漆之緣.訪求多俊傑之流,君以知人爲聖,器使盡賢能之士,臣以任職爲賢是宜北拒彊曹西扶弱漢伸大義而繼絕興衰,建偉而扶衰定難嗣山陽之正統,重墟火德將灰,開西蜀之洪圖,再續金刀於已断.算來功効如斯當就君臣上看.雖以官人有眛,彊實多違.屈百里於士元,驥足莫伸於用.任先鋒於馬謖街亭取敗於全師.就其間而責備,可於此而求疵.然而自漢以來,無人與並.功蓋三分國魏吳蜀與抗衡.名高八陣圖伊呂無加其盛.豈可以古者堯舜而爲先主,孔明之同病.所可惜者漢將爲魏,天不假人,業僅成於偏伯勢難混於三分.白帝灰興復之心創業之功未半.五丈洒英雄之淚,復讎之志難伸.無奈天之興運,奚咎漢之君臣.已矣哉!蛇運星移,蠶叢物故,得失之陳迹已然,是非考遺編之猶在,至今論蜀漢之君臣,未嘗不爲之感慨

  2. Dịch đình thừa dương xa phú - Nguyễn Bá Lân


  進士阮伯璘著

  (公渡江舟抵岸這賦印成事狀已寫在前)

  魏狐迹斂.晉馬符徵.特地之虎文日炳.御天之龍位時乘.掖庭羊車,極人間之宴樂.太康鳳暦,期天保之升恒.時其,鲸帖吳江.牛歸周野;外患清逐鹿之塵,内嬖重沉魚之價.珠宮粉黛,選中之意五千.金屋妖嬌, 貯裏之可人萬箇. 帝於是, 鍾情一物. 適志兩輪. 幽遂?*之肥饒得肆. 送迎之輦駕維羣. 椒 塗次鑾房, 半掩之紗窗(醜?)隱約. 檀製鴈行羝轡, 恣行之轍迹繽紛, 邂逅便爲寢處. 風流勝似閒身, 莫不: 玩愒光陰. 徘徊枕席. 鶴鳴疎而燎光寒. 龜淫逞而巫夢窄?自適可南可北, 燕閒思無限之春. 寧知誰竹誰鹽媒引付有情之客. 孚八有自奉之繁花. 曠千古無傳之禁掖. 曾不思, 女戎敗國. 色陣傷生. 六嬖只爲酖毒. 三妃却重鷄鳴. 與其酣漢妃嬪,虎賁作黑蛇之鬼. 孰若捐秦宮女, 苗傳延赤帝之精. 觀成敗已昭於前轍.即(印?) 宴遊宜節於後庭. 獨奈何; 歡昵燕堂. 方陳鳩牖. 封鯢之盛烈僅成. 樊雉之初心已蠱. 后議偏教駮寵.開三揚用事之門. 孫謀莫審燕貽. 玩七馬過江之效(数?). 但貪尤物以爲娛. 雖蹈覆車而不顧. 坐見: 色皆酒伐. 志以情荒. 騎龍子七年莫逭? *. 問蟆兒萬乘何當. 九族鬩墙, 棣萼幾調於魚 肉. 五胡犯闋. 宮車頻折於犬羊. 致牛…潛移於晉祚. 想羊車堪笑於武皇. 噫! 小器易盈, 成功難處. 况中才本乏於有爲. 即逸志易生於無事. 往者矯情牛紖. 僅因承魏以沽名, 今焉荒色羊車, 正是平吳而致. 弗收自已之放心, 無奈及身之私 語. 說到: 銅駝荆棘. 衣落氈裘. 未嘗不追笑武皇之失馭.
  [/JUSTIFY]
   
  Chỉnh sửa cuối: 2/3/16

Chia sẻ trang này