Thể loại khác G Đại Nam Quấc Âm Tự Vị - Huình-Tịnh Paulus Của

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi DangGiap, 20/9/17.

Moderators: galaxy, teacher.anh
 1. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Nói chèo bẻo, bẻo lẻo, nằm bếp, nằm bếp doi, bếp việc, chú bếp, giáp bếp, đi bét, bêt vào,
  Bút bệp , viết bệp Nay là Bút bẹp,
  Say bêt. Còn gọi say bét , bét nhè
  [​IMG]
   
 2. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Bêu quách, non bệu, ngồi từ bi, mộ bi, bi chí, tề bị, chỉnh bị, bị biện, bị vị, thủ bị, bị trận, bị dấu , bi gai,
  [​IMG]
   
 3. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hết xài. Bị dịch khí, tiên bị, bị bối, bí nhiệm, bí tàng, bí hàng nàm, bí Bái, thằng bí, phá bì, bì bịt, bì lao
  [​IMG]
   
 4. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Bỉ thử, Bỉ thới, Bỉ sĩ, Bỉ bàng, làm Bỉ, biên Bỉ, Bỉ đẳng , phát bĩ, bĩ tác , bia khiên, bia truyền, miệng người nên bia, bìa chéo, bao bịch, hỗ bịch, bạch Bích, Bích hườn
  Bồ bịch. Nay nghĩa là người tình
  Xích Bích. Trận đánh lớn thời tam quốc
  [​IMG]
   
 5. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Tường Bích, bán môn bán Bích , bông biếc, biên kí, biên bằng , trường biên, biên phong, biên chéo, biên hàng lụa, biên hùng, ghe bác biên, lãnh biện, biện phân, biện biệt, biện thiệp, chuyên biện, cường biện,
  Biên giái. Nay là biên giới,
  [​IMG]
   
 6. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Biện mãi, chiết biện, sung biện, biện việc , biện trung đình, biện họ, biến nhìn , biến xem, biến thường, biến Thông, đạc biến, phiến biến, nát biến, biến chưng, đồng biền , biền bế, Mão biền, biền binh, bộ biền, biền chéo, biển ngạch
  Luận biện. Nay là biện luận
  Biến huyễn. Nay là biến ảo
  Quiền biến. Nay viết. Quyền biến
  Đại, tiểu biền. Nay là đại, tiểu tiện
  [​IMG]
   
 7. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Biển liễn, biển thảm, biển hiểm, biêng mai, biệng, biếng nhớt, thuộc biết,
  Biết đều. Nay là biết điều
  [​IMG]
   
 8. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Biệt nhau, biệt chừng , biệt mặt, biệt bộ, biện biệt, cải đồ biệt nghiệp, biêu, biêu ngựa, biêu cờ, ngựa lộ biêu, tiết biêu, biêu thịt , kiến biếu, nhỏ biếu
  Biêu , biêu danh. Nay là bêu, bêu danh
  [​IMG]
   
 9. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hết xài. Trở biểu, thượng biểu, sanh biểu, biểu suất, biểu đoan tắc ảnh chánh, biểu lí, biểu danh, vật dĩ biểu tình,bày biểu, con bìm, chim bỉm, bịn lại, bịn bè, bận bịn, đầu bịn, đam binh,
  Biểu hiệu. Nay là tỏ ra , có dấu hiệu
  Khuyên biểu, chỉ biểu, dễ biểu , khó biểu .... Nay nói là Khuyên bảo, chỉ bảo, dễ bảo , khó bảo....
  Bịn Nay nghĩa vịn , tựa vô

  [​IMG]
   
 10. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Trần binh, nhạn binh, binh tiếp, binh vị, binh bổ, binh bãi, bính chiếu, súng bính, bình không,
  Qườn bính. Nay là quyền bính, thích bình, đạp bình, sự bình, bình giao, bình mãn, bình bán, thiên thành địa bình, thủy tính hỉ bình
  Thăng bình. Nay là huyện ở quảng nam
  [​IMG]
   
 11. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  [​IMG] Nay hết xài. Bình phân thiên hạ, bình fu, bình số, bình cân, làm bình trăc, bình chướng, bình rỉnh, bình ấm, 1 bát 1 bình, bình sái, mâm sơn bat bịt
  Bình thủy. Nay là bình chứa nước nóng thermos
  Bình ruột. Nay là phình ruột
  Quờn bỉnh. Nay là quyền bính
  Bâng bit. Nay là bưng bit
   
 12. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Nhỏ bíu, chạy bo, xe bo, bọ lạch, lớn bó, bó giát, thịt bó sổ, đot bò, chạy bò, đi bò
  [​IMG]
   
 13. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Chạy đâm bò, viết đâm bò, bò xè , bò lao, bò lạch, bỏ rắc , bỏ quyết, bỏ ít, bỏ phú, bỏ lẩy, bỏ tin, bỏ bèn chi,
  Bò câu. Nay là bồ câu
  Bỏ rớt. Nay là bỏ rơi  [​IMG]
   
 14. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay Hêt xài. Bỏ phép, bỏ trại, bỏ xụi, để bỏ, bõ bÀo chủ, vú bõ, bả bô, lâm bô, bô thuyền, cửa bô, ngoại bộ, quan bộ , bộ nắp bộ thiên
  Bô. Nay là vật cho trẻ em ẻ
  Nội bộ. Nay là trong phe , trong họ......
  [​IMG]
   
 15. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Bộ đầu đuôi , bộ đảy, bộ dùm, bộ tay, bộ chơn, cái bộ, bộ vận, dâng công bộ, múa bộ, tôt bộ, gọn bộ, học bộ, búi bộ, biệt bộ, bộ giỏi, cây bá bộ, bộ sổ, tu bộ, đứng bộ, vào bộ, cải bộ, trợ bộ, giũ bộ, sang bộ, bộ ma, bộ đời, biệt bộ, úp bộ, đồ lổ bộ
  Trước bộ. Nay là trước bạ
  [​IMG]
   
 16. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hết xài. Biệt bộ, bạt bộ, tiền bộ thối hậu bộ, bắt bộ, thối nhứt bộ tự nhiên khoan, bộ vụ, bộ đạo, bộ biền, bộ hoạch, bố vi, bố đơm, lộ bố, côn bố, cả bố, bồ bồ, bồ tiên, bồ cỏng, bồ chì, bồ sớt, bồ đài, xây bồ bồ, ông bồ
  Ăn bộ. Nay là ăn bốc
  Bên bố. Nay nghĩa là bên nội
  [​IMG]
   
 17. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Bồ bặc, ván bổ kho, bổ hoàn, bổ thục, bổ nghĩa sách, bơ lơ, giúp bơ, nghèo bơ, rổ bợ, thiếu bợ, rau bợ, bớ bêt, bờ quai, bờ bụi, lở hàng bờ
  Bơ. Nay nghĩa đồ ăn béo từ beurre tiếng pháp
  [​IMG]
   
 18. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hết xài. Bòng chanh bóc chách, vị bốc tiên tri, đâm bốc, làm bốc hốt, bốc đầu, bốc tới, bốc theo, bốc rời, nói bốc, ghe bốc chài, đồng bộc, trống bộc, bói khoa, chim thầy bói
  Đánh bốc. Nay nghĩa đánh có mang găng theo anh ngữ boxe. Còn gọi là đấm bốc

  [​IMG]
   
 19. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Chẳng ai chấp chó lỏ bòi, qua khỏi truông voi , trỏ bòi cho khái, tửu bôi, giỏ bội, bội bè, trò bội , con hát bội, bội thầy, thằng bối, đi bối, báu bối, bối cẩm, đau phát bối, giặc tại hung bối, bồi thố, bồi liễn, cháo bồi
  Bôi bác. Nay nghĩa là nói xấu
  [​IMG]
   
 20. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Thuốc bổi, đốn bổi, củi bổi, đốt bổi, vác bổi thui trâu, thả bổi, theo bổi, cá bổi, tốt bổi, ít bổi, bơi nhỡi, và đi và bơi, bom dỗ, bom phơp, bom ngọt,
  Bom. Nay là quả đạn lớn do bombe của pháp
  [​IMG]
   
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này